JO dnr 6433-2008

Anmälan mot Kriminalvården, häktet Göteborg, om att häktad nekats gemensam vistelse med andra häktade

I en anmälan, som kom in till JO den 9 december 2008, klagade AA på att häktet Göteborg inte medgav honom gemensam vistelse med andra häktade. Han uppgav också att i princip all personal i häktet underlät att bära namnbricka.

Ett utdrag ur Kriminalvårdens klientadministrativa system (KLAS) begärdes in och granskades. Kriminalvården anmodades därefter att yttra sig över vad AA hade framfört.

I sitt remissvar anförde Kriminalvården (Region Väst), genom regionchefen BB, följande.

Sakförhållanden

Göteborgs tingsrätt häktade AA den 24 oktober 2008. De restriktioner som åklagaren beslutat om hävdes den 4 december samma år. I samband med att restriktioner hävs sker alltid en individuell bedömning av möjligheten till s.k. samsittning alternativt placering på häktets gemensamhets- avdelning. AA är medlem i Bandidos MC och har narkotikaproblem. Med hänsyn härtill och mot bakgrund av den klientkonstellation som vid tidpunkten rådde på häktet Göteborg bedömde häktet att det var svårt att placera AA i gemensamhet. På grund av svårighet att placera AA i gemensamhet flyttades han den 9 december 2008 till häktet i Jönköping.

Författningsbestämmelser m.m.

Enligt 3 § lag ( 1976:371 ) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. är huvudregeln gemensamhet. Om den häktade av säkerhetsskäl inte kan medges gemensam vistelse skall beslut härom meddelas (3 kap. 1 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för behandling i häkte [KVFS 2007:1 ändrad genom KVFS 2008:1O]).

Av 7 § Kriminalvårdens administrativa föreskrifter (KVAF [SÄK] 2007:2) ska all personal vid anstalter och häkten på tjänstestället bära tjänstebricka. Tjänstebricka ska under tjänstgöringstid bäras på tjänstedräkt. Tjänstemannens namn och befattning eller funktion ska anges på brickan.

Såvitt kommit fram i ärendet har häktet Göteborg inte upprättat något beslut om att AA inte ska medges gemensamhet med andra intagna. Häktet borde ha upprättat ett sådant beslut. Med hänsyn till vad som kommit fram om AA har det emellertid funnits fog för att inte medge honom gemensamhet med andra intagna.

Det förekommer att personal – i strid med ovan nämnda föreskrift – inte bär tjänstebricka. Oavsett om det beror på ett tillfälligt förbiseende eller på ett medvetet åsidosättande av regelverket är det inte acceptabelt.

AA yttrade sig över remissvaret.

Jag delar Kriminalvårdens bedömning att häktet borde ha upprättat ett beslut med anledning av sitt ställningstagande att AA inte skulle medges gemensam vistelse med andra häktade. Själva sakfrågan, dvs. gemensam vistelse eller inte, är en bedömningsfråga. JO uttalar sig som regel inte i sådana frågor. Jag finner inte skäl att avvika från den principen i detta ärende.

När det gäller AA påstående om att personal inte burit namnbricka, har Kriminalvården i remissvaret medgett att sådant beteende förekommer. Det är naturligtvis oacceptabelt. Jag förutsätter att häktesledningen med skärpa förklarar för personalen vad som gäller i detta avseende.

Det har i övrigt inte framkommit någon som motiverar ett uttalande från min sida utan jag avslutar ärendet med den kritik som ligger i det sagda.