Upphävd författning

Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1976-05-20
Ändring införd
SFS 1976:371 i lydelse enligt SFS 2009:787
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som är häktad på grund av misstanke om brott eller av någon annan anledning får inte underkastas mera omfattande inskränkningar i sin frihet än som ändamålet med häktningen samt ordning och säkerhet kräver.

[S2]Den häktade skall behandlas så att skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. I den utsträckning det är lämpligt, skall åtgärder vidtas för att ge den häktade det personliga stöd och annan hjälp som han eller hon behöver. Sådana åtgärder får dock vidtas endast om den häktade samtycker till detta. Lag (1998:602).

 • RH 1994:86:En häktad person har skadats till döds under biltransport inom kriminalvården. Det har befunnits att transportledare, transportförare och bilförare gjort sig skyldiga till tjänstefel.

2 §  Om det inte är uppenbart onödigt, skall den häktade senast vid ankomsten till förvaringslokalen kroppsvisiteras för eftersökande av föremål som han eller hon enligt vad som följer av denna lag inte får inneha.

[S2]I övrigt får den häktade kroppsvisiteras för eftersökande av sådana föremål när

 1. det finns anledning att anta att ett sådant föremål skall anträffas på den häktade,
 2. det sker stickprovsvis eller också i anslutning till en större undersökning som av säkerhetsskäl görs av utrymmen inom förvaringslokalen och den häktade har eller har haft särskild anknytning till det utrymme som berörs av undersökningen,
 3. den häktade skall ta emot eller har haft obevakat besök, eller
 4. den häktade efter vistelse utanför förvaringslokalen återvänder dit.

[S3]Vad som har sagts i andra stycket hindrar inte att det i annat fall görs sådan ytlig kroppsvisitation som bedöms nödvändig av säkerhetsskäl och som endast avser eftersökande av vapen eller annat farligt föremål. Lag (1998:602).

2 b §  Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte göras mer ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vittne närvara. En häktad får hållas avskild från andra häktade, om det är nödvändigt för att verkställa ett beslut om kroppsbesiktning.

[S2]Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna får inte verkställas eller bevittnas av annan än en kvinna, en läkare eller en legitimerad sjuksköterska. Följande åtgärder får emellertid verkställas och bevittnas av en man, nämligen,

 1. kroppsvisitation som avses i 2 § tredje stycket, och
 2. kroppsvisitation som sker med metalldetektor eller liknande teknisk anordning.

[S3]Föremål som anträffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning och som den häktade enligt vad som följer av denna lag inte får inneha, skall tas om hand och förvaras för den häktades räkning, om inte annat är särskilt föreskrivet.

[S4]Injektionssprutor och kanyler som kan användas för insprutning i människokroppen, och andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, och som påträffas hos den som är häktad, får tas om hand och förstöras. Lag (2003:1220).

Prop. 2003/04:3: I paragrafen har ett tillägg gjorts i andra stycket som motsvarar tillägget i 52 c § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt. Det hänvisas till den författningskommentaren.

Prop. 1997/98:104: Ett nytt fjärde stycke har fogats till paragrafen och innehåller bestämmelser om häktets hantering av omhändertagna föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. När det gäller injektionssprutor som används för medicinering får häktena naturligtvis göra särskilda överväganden. Sådana sprutor skall i regel omhändertas men lämnas tillbaka till den intagne i samband med att denne friges. Bestämmelser om vem som skall fatta beslut finns i behandlingsförordningen. ...

2 c §  Blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov får tas på en häktad som skäligen kan misstänkas vara påverkad av alkohol, andra beroendeframkallande medel, något sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl.

[S2]Om den häktade själv önskar det, får prov som avses i första stycket också tas, om det behövs för att utreda hans eller hennes drogkonsumtion inför en vård- eller behandlingsinsats. Lag (2008:36).

Prop. 2005/06:30: När det gäller förslaget till ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. konstaterar regeringen att genomförande av blod-, urin och utandningsprov ingår som en naturlig del i kriminalvårdens verksamhet. Av förslaget framgår att blod-, urin och utandnings-

prov ...

Prop. 1997/98:104: En ny paragraf har införts om provtagning för drogkontroll av häktade och andra som förvaras i häkte eller polisarrest. Sakligt sett överensstämmer innehållet med 52 d § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt. Paragrafen har en annan språklig utformning och är också mer restriktiv eftersom provtagning endast får ske när det i det enskilda fallet föreligger skälig ...

3 §  Vill en häktad vistas tillsammans med en eller flera andra häktade, skall han eller hon ges tillfälle till det. Mer än en häktad får också förvaras i samma rum, om det är synnerligen påkallat av utrymmesskäl eller annan särskild anledning. Gemensam vistelse och gemensam förvaring får dock inte äga rum, om det innebär fara från säkerhetssynpunkt eller, i fråga om den som är häktad på grund av misstanke om brott, fara för att bevis undanröjs eller utredning om brott på annat sätt försvåras. Om en häktad förvaras i en annan lokal än häkte, får möjligheterna till gemensam vistelse begränsas med hänsyn till lokalförhållandena.

[S2]Förvaringen och den gemensamma vistelsen skall utformas så att förbindelse mellan häktade som kan antas påverka varandra i mål eller ärenden såvitt möjligt förhindras. Även i övrigt skall förvaringen och den gemensamma vistelsen utformas så att häktade, särskilt de som är under 21 år, inte utsätts för olämpligt inflytande av andra häktade. Lag (1998:602).

Prop. 1997/98:104: vara det normala för häktade. Jämfört med förslaget i det tidigare utkastet till lagrådsremiss har lagtexten utformats i närmare överensstämmelse med den tidigare lydelsen för att betona att gemensam vistelse inte skall ske mot den häktades vilja. I paragrafen har det också förtydligats att någon ändring inte är avsedd när det gäller förutsättningarna för gemensam vistelse i polisarrester. Beslut om undantag skall kunna meddelas i de fall som anges i lagtexten. Säkerhetsskäl kan åberopas, t.ex. ...

 • MÖD 2005:45:Föreläggande att upphöra med dubbelbeläggning-----Fråga dels om dubbelbeläggning i häktesceller utgjorde olägenhet för människors hälsa, dels om det skäligen kunde krävas av Kriminalvårdsstyrelsen att upphöra med dubbelbeläggning.

4 §  Vid behandlingen skall hänsyn tas till den häktades hälsotillstånd. En häktad som bedöms behöva hälso- och sjukvård eller som begär att läkare skall tillkallas, skall så snart som möjligt undersökas av läkare, om inte sådan undersökning uppenbarligen är onödig.

[S2]En läkares anvisningar om vården av en häktad som är sjuk skall iakttas. Behöver den häktade sjukhusvård, skall sådan beredas honom eller henne så snart som möjligt. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Får hälso- och sjukvårdspersonal inom kriminalvården kännedom om att en häktad lider av en smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, skall chefen för förvaringslokalen underrättas, om det inte står klart att det inte finns risk för smittspridning.

[S3]Kan det befaras att transport medför skada för den häktades hälsa, behövs läkares medgivande till transporten.

[S4]Förlossning av en häktad kvinna skall om möjligt ske på sjukhus.

[S5]Om det finns anledning till det, skall den som enligt andra eller fjärde stycket vistas på sjukhus stå under bevakning. Lag (2004:174).

 • RH 1994:86:En häktad person har skadats till döds under biltransport inom kriminalvården. Det har befunnits att transportledare, transportförare och bilförare gjort sig skyldiga till tjänstefel.

5 §  Den häktade skall om möjligt erbjudas arbete eller annan därmed jämförlig sysselsättning under häktningstiden. Den häktade skall vidare ges möjlighet att utföra arbete som han eller hon själv har skaffat sig, om det kan ske utan olägenhet.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar bestämmelser om ersättning åt den häktade för arbete eller annan därmed jämförlig sysselsättning som tillhandahålls honom eller henne. Lag (1998:602).

6 §  I den utsträckning det lämpligen kan ske bör en häktad, om inte annat följer av tredje stycket, ges möjligheter att genom tidningar, radio och television följa vad som händer i omvärlden. Den häktades behov av annan förströelse bör tillgodoses i skälig omfattning.

[S2]Under de förutsättningar som anges i första stycket får den häktade själv skaffa sig eller ta emot böcker, tidskrifter, tidningar och annat som kan bereda honom eller henne förströelse.

[S3]För den som är häktad på grund av misstanke om brott får inskränkningar helt eller delvis göras i rätten att ha tillgång till tidskrifter, tidningar, radio och television, om det behövs för att undvika att bevis undanröjs eller utredning om brott på annat sätt försvåras. Lag (1998:602).

7 §  Den häktade får inneha pengar, värdesaker och legitimationshandlingar i den mån det inte är olämpligt. Den häktade får inte inneha alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel.

[S2]I övrigt får den häktade, i den mån inte annat följer av denna lag, inneha personliga tillhörigheter och skaffa sig varor eller annat enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1998:602).

8 §  Den häktade skall ha möjlighet att dagligen vistas utomhus minst en timme, om det inte finns synnerligt hinder mot detta. Lag (1998:602).

9 §  Brev från den häktade till svenska myndigheter, internationella organ som har av Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda eller den häktades offentlige försvarare skall vidarebefordras utan föregående granskning.

[S2]Utöver vad som gäller enligt första stycket får den häktade sända eller ta emot brev, om det kan ske utan fara från säkerhetssynpunkt och, för den som är häktad på grund av misstanke om brott, utan fara för att bevis undanröjs eller utredning om brott på annat sätt försvåras.

[S3]Vägras den häktade att sända eller ta emot brev utan föregående granskning av dess innehåll, skall brevet hållas kvar men får inte öppnas utan den häktades medgivande.

[S4]Kopior och översättningar av brev som har granskats skall förstöras så snart de inte längre behövs.

[S5]Bestämmelserna i denna paragraf om brev gäller även andra skriftliga handlingar. Lag (1998:602).

Prop. 1997/98:104: Paragrafens fjärde stycke innehåller en ny bestämmelse som innebär att kopior och översättningar av granskade brev eller andra skriftliga handlingar till eller från en frihetsberövad skall förstöras så snart de inte längre behövs (se avsnitt 7.6). Bestämmelsen innebär ett undantag från arkivlagens (1990:782) regler att allmänna handlingar skall sparas. ...

 • NJA 1991 s. 293:Frågor, i mål om uteslutning av advokat ur Sveriges advokatsamfund, om förutsättningarna för en offentlig försvarare att åta sig uppdrag för den misstänktes räkning vid sidan av försvararuppdraget och att, när den misstänkte är häktad, till utomstående befordra brev och instruktioner från denne. 21 kap 3 § 3 st RB och 9 § lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m fl.

10 §  Bestämmelserna i 9 § andra, tredje och fjärde styckena gäller även försändelser av annat slag än brev eller andra skriftliga handlingar. Den häktade får dock inte ta emot en sådan försändelse om den kan äventyra ordningen eller annars medföra olägenhet.

[S2]Om det behövs för att hindra att otillåtna varor förs in i en förvaringslokal, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att häktade inte utan särskilt medgivande får ta emot andra försändelser än brev eller andra meddelanden. Lag (1998:602).

Prop. 1997/98:104: Förutom vissa språkliga ändringar har paragrafens första stycke ändrats så att den nya bestämmelsen i 9 § fjärde stycket om förstöring av kopior och översättningar av brev m.m. också skall tillämpas på försändelser av annat slag. Det kan här t.ex. vara fråga om kopior och översättningar av s.k. ljudbrev på kassettband.

11 §  Den häktade får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Han eller hon får inte ta emot besök som kan medföra fara från säkerhetssynpunkt. Inte heller får den som är häktad på grund av misstanke om brott ta emot besök som kan medföra fara för att bevis undanröjs eller utredning om brott på annat sätt försvåras.

[S2]Om det behövs av säkerhetsskäl eller för att undvika att bevis undanröjs eller utredning om brott på annat sätt försvåras, skall en eller flera personer vara närvarande vid besök.

[S3]Under de förutsättningar som anges i andra stycket kan som villkor för besök föreskrivas att den besökande underkastar sig kroppsvisitation.

[S4]Om det behövs för att kunna bedöma om den som är häktad skall få ta emot besök i ett särskilt fall eller om ett besök skall vara bevakat, skall det i förväg undersökas om den besökande har dömts eller är misstänkt för brottslig verksamhet. I den utsträckning det behövs skall upplysningar också inhämtas om den besökandes personliga förhållanden i övrigt.

[S5]Om försvarares rätt att träffa den som är häktad finns bestämmelser i rättegångsbalken. Lag (1998:602).

11 a §  Om det är nödvändigt för att upprätthålla säkerheten vid ett visst häkte får Kriminalvården besluta att samtliga personer som passerar in i häktet skall kroppsvisiteras (allmän inpasseringskontroll). Syftet med allmän inpasseringskontroll skall vara att söka efter otillåtna föremål. Skriftliga meddelanden får inte granskas.

[S2]Beslut om allmän inpasseringskontroll får avse högst tre månader i taget.

[S3]Kriminalvården får i enskilda fall medge undantag från allmän inpasseringskontroll, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2005:972).

Prop. 2003/04:3: Bestämmelsen, som är ny, motsvarar 29 a § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt. Då häkten till sin karaktär är slutna och inte är uppdelade i slutna och öppna anläggningar, finns det i lagtexten inte någon begränsning till häkten av ett visst slag. Vad gäller häkteslagstiftningen finns inte någon motsvarighet till 3 § tredje stycket lagen (<a href="https://lagen.nu/1974:203" ...

12 §  Telefonsamtal mellan den häktade och en person utanför förvaringslokalen får äga rum i den utsträckning det lämpligen kan ske. Den häktade skall vägras telefonsamtal som kan medföra fara från säkerhetssynpunkt. Inte heller den som är häktad på grund av misstanke om brott får ta emot eller ringa telefonsamtal som kan medföra fara för att bevis undanröjs eller utredning om brott på annat sätt försvåras.

[S2]Om det behövs av säkerhetsskäl eller för att undvika att bevis undanröjs eller utredning om brott på annat sätt försvåras, skall en eller flera personer på lämpligt sätt avlyssna telefonsamtal. Avlyssning får äga rum endast med den häktades vetskap. Telefonsamtal med den häktades offentlige försvarare får inte avlyssnas. Lag (1998:602).

 • RH 2003:45:En vårdare på ett häkte har på begäran av en intagen, som varit underkastad restriktioner, ringt ett telefonsamtal. Fråga om gärningen är att anse som ringa och därför inte skall föranleda ansvar.

13 §  Om missbruk inte kan befaras, kan den häktade medges att besöka en närstående som är svårt sjuk, närvara vid en närståendes begravning eller i annat fall, då det finns synnerliga skäl, lämna förvaringslokalen för viss kort tid. Under vistelsen utanför förvaringslokalen skall den häktade bevakas, om inte en sådan tillsyn av särskilda skäl kan antas vara onödig. Lag (1998:602).

14 §  Om en häktad kvinna har med sig ett spädbarn vid intagningen eller därefter föder barn, kan hon få tillstånd att ha barnet hos sig. Lag (1998:602).

15 §  Den häktade får beläggas med fängsel

 1. under transport och annars under vistelse utanför förvaringslokalen, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl och
 2. i övrigt för att betvinga våldsamt uppträdande av den häktade, om andra medel visar sig otillräckliga och det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till den häktades egen eller annans säkerhet till liv eller hälsa.

[S2]En läkare skall så snart det är möjligt undersöka den som är föremål för åtgärd enligt första stycket 2.Lag (1998:602).

16 §  Beträffande den som är häktad på grund av misstanke om brott är det undersökningsledaren eller åklagaren som skall

 1. avgöra om eller i vad mån det finns hinder för gemensam förvaring eller vistelse enligt 3 § första stycket eller för medgivande enligt 9-11, 12 och 13 §§ på grund av att åtgärden kan medför fara för att bevis undanröjs eller utredning om brott på annat sätt försvåras,
 2. avgöra fråga om inskränkningar enligt 6 § tredje stycket.

[S2]Ett beslut enligt första stycket som innebär inskränkningar i den häktades kontakter med omvärlden (restriktioner) får meddelas endast om den häktade får underkastas restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken.

[S3]Beslut som avses i andra stycket skall omprövas så ofta det finns anledning till det. Lag (2003:1220).

Prop. 2003/04:3: Bestämmelsen har efter påpekande från Lagrådet ändrats så att den inte hänvisar till 11 a §. Vad som stadgas i 11 a § gäller inte de häktade. Vad som föreskrivs i denna bestämmelse har således inte betydelse för tillämpningen av 16 §.

Prop. 1997/98:104: lydelsen av 3 §. Även fortsättningsvis är det åklagaren eller undersökningsledaren som skall avgöra om och i vilken utsträckning kollusionsfara i det enskilda fallet utgör hinder för att en häktad förvaras eller vistas gemensamt med andra intagna. Andra stycket har inte ändrats i sak utan endast i redaktionellt hänseende. Föreskriften att ett restriktionsbeslut skall omprövas så ofta det finns anledning till det har flyttats från andra stycket till ett nytt tredje stycke.

17 §  Den häktade får begära tingsrättens prövning av ett beslut enligt 16 § att ålägga denne restriktioner av ett visst slag. Rätten skall pröva en sådan begäran när den prövar frågan om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken. Innan rätten fattar beslut skall åklagaren ges tillfälle att yttra sig. Rättens beslut får inte överklagas.

[S2]Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas även i hovrätt och Högsta domstolen om dom i målet har överklagats dit eller om förhandling hålls enligt 24 kap. 17 § fjärde stycket rättegångsbalken. Lag (1998:602).

Prop. 1997/98:104: 17 § innehåller bestämmelser om domstolsprövning av åklagarens eller undersökningsledarens beslut om restriktioner. Reglerna har behandlats i avsnitt 7.4.

I paragrafens första stycke föreskrivs att den som är häktad får begära tingsrättens prövning av beslut som avses ...

Prop. 1997/98:96: I paragrafen anges för vilka andra än häktade personer som lagens bestämmelser är tillämpliga. En ny femte punkt har fogats till paragrafen. Som framgår av 9 § i den föreslagna lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård skall den som dömts till sluten ungdomsvård kunna förvaras i allmänt häkte eller i polisarrest i väntan på att polismyndighet skall förpassa honom till det särskilda ungdomshemmet. Genom tillägget i förevarande paragraf kommer lagens bestämmelser att gälla även för den ...

18 §  Om inte annat följer av 16 §, är det Kriminalvården som meddelar beslut enligt denna lag beträffande den som är intagen i en förvaringslokal som står under myndighetens tillsyn. Lag (2005:972).

19 §  Kriminalvårdens beslut i särskilda fall enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Kriminalvården enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2005:972).

Prop. 2004/05:176: I paragrafen har den ändringen gjorts att möjligheten att överklaga normbeslut har tagits bort. Motsvarande ändring har gjorts i 59 § KvaL, se avsnitt 10.4.

Prop. 2003/04:3: I paragrafen har ett tillägg gjorts som motsvarar tillägget i 59 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt. Det hänvisas till den författningskommentaren.

19 a §  Ett beslut får inte överklagas enligt 19 § innan beslutet har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

[S2]Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den häktades nackdel. Lag (2005:972).

19 b §  En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den häktade fick del av beslutet. I begäran om omprövning skall den häktade ange vilket beslut som avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär. Lag (2005:972).

20 §  Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den häktade felaktig underrättelse om hur man begär omprövning. Lag (2005:972).

Prop. 2004/05:176: Denna paragraf, som är ny, motsvaras av 38 kap. 17 § BrB, se avsnitt 10.1.

Prop. 1997/98:104: I paragrafen (tidigare 16 c §) har endast en följdändring med hänsyn till att vissa paragrafer i lagen har numrerats om samt en språklig ändring gjorts.

21 §  Kriminalvårdens beslut enligt 19 § överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets det häkte eller den kriminalvårdsanstalt är belägen där den häktade var inskriven när det första beslutet i ärendet fattades. Lag (2009:787).

Prop. 2004/05:176: Denna paragraf, som är ny, motsvaras i huvudsak av 26 d § första stycket nordiska verkställighetslagen, se avsnitt 10.2. Eftersom beslut enligt denna lag endast kan gälla personer som antingen är inskrivna vid en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte, finns inte ordet frivårdskontor med i lagtexten.

22 §  Kriminalvården får förordna en väktare i ett auktoriserat bevakningsföretag att, inom ramen för sin anställning där, utföra vissa bevakningsuppdrag när en häktad ska vistas utanför förvaringslokalen. Om det finns särskilda skäl, får ett sådant förordnande även avse vissa bevakningsuppgifter inom förvaringslokalen. I förordnandet ska uppdragets art och omfattning anges. Förordnandet får återkallas.

[S2]Väktaren får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av sitt uppdrag har fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet eller för beivrandet av brott. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:419).

23 §  Med undantag för bestämmelserna i 16 § andra stycket och 17 § tilllämpas vad som i denna lag sägs om den häktade även på

 1. den som har anhållits eller gripits på grund av misstanke om brott,
 2. den som har tagits in i häkte eller polisarrest för förpassning till kriminalvårdsanstalt,
 3. den som har tillfälligt placerats i häkte med stöd av 23 § tredje stycket, 43 § första stycket tredje meningen eller 50 § tredje meningen lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
 4. den som har omhändertagits enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken i avvaktan på att ett beslut om undanröjande av skyddstillsyn vinner laga kraft, och
 5. den som med stöd av 9 § tredje stycket lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård tagits in i häkte eller polisarrest i väntan på förpassning till särskilt ungdomshem.

[S2]Denna lag tillämpas inte på den som har gripits enligt 35 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Lag (2001:153).

Prop. 1997/98:104: Paragrafen, som avser lagens tillämplighet för andra frihetsberövade än häktade (tidigare 17 §), har ändrats genom att ett undantag förts in i

Prop. 2000/01:56: I andra stycket görs en följdändring med anledning av att 34 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall betecknas 35 §.

24 §  Den som är placerad i häkte med stöd av 50 § tredje meningen lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt får hindras från kontakter med andra personer genom brev, telefonsamtal eller besök i den mån det är oundgängligen nödvändigt för att syftet med utredningen i disciplinärendet inte skall äventyras. Sådana beslut meddelas av den kriminalvårdsanstalt som har beslutat om placering i häkte. Lag (1998:602).

25 §  När någon i annat fall än som avses i 1 och 23 §§ tas in i kriminalvårdsanstalt eller häkte för annat ändamål än verkställighet av påföljd för brott eller tas i förvar i polisarrest, skall denna lag, med särskilt beaktande av anledningen till intagningen och dennas varaktighet, gälla i tillämpliga delar, om inte annat föreskrivs i lag eller annan författning. Lag (1998:602).

Prop. 1997/98:104: I paragrafen (tidigare 18 §) har en hänvisning till en annan paragraf ändrats till följd av att den paragrafen har fått ett nytt nummer.

26 §  Beträffande behandlingen av häktade som har förts över till en sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller en undersökningsenhet som avses i 6 § andra stycket samma lag tillämpas föreskrifterna i denna lag endast i fråga om sådana restriktioner som sägs i 16 §.

[S2]Föreskrifterna i 18-24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och bestämmelserna i 8 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård om befogenhet för Kriminalvården att besluta om särskilda restriktioner beträffande en viss häktad tillämpas på häktade som har förts över enligt första stycket för rättspsykiatrisk undersökning eller frivillig psykiatrisk vård. Lag (2006:251).

27 §  Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2003:411).

Prop. 2002/03:53: Paragrafen är ny och innehåller en hänvisning till SoL:s bestämmelse om anmälningsskyldighet som utökas till att omfatta även häktespersonal. Syftet med paragrafen är att sprida kunskap om anmälningsskyldigheten och att den numera även omfattar häktespersonal.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Lag (1978:903) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Lag (1980:931) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Lag (1981:1301) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Lag (1982:402) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Lag (1982:783) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Lag (1984:396) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Lag (1984:956) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Lag (1987:765) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Lag (1990:1012) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:154
  Omfattning
  ändr. 4, 16 c §§; ny 17 a §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:1135) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:58
  Omfattning
  ändr. 4, 9, 19 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:1411) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:67, Prop. 1993/94:24, Bet. 1993/94:JuU7
  Omfattning
  ändr. 2 b, 16 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1694) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:119, Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Lag (1994:441) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Beslut som meddelats av Kriminalvårdsstyrelsen före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:319, Prop. 1993/94:133, Bet. 1993/94:JuU24
  Omfattning
  ändr. 16 b §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Lag (1994:1761) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:39, Prop. 1994/95:12, Bet. 1994/95:JuU1
  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1995-03-01

Lag (1995:493) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:331, Prop. 1994/95:124, Bet. 1994/95:JuU20
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1702) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ny 16 d §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1998:602) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Förarbeten
Rskr. 1997/98:208, Prop. 1997/98:95, Bet. 1997/98:JuU19
Omfattning
nuvarande 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 17, 17 a, 18, 19 §§ betecknas 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 §§; ändr. 1, 2, 2, b, 3-16, de nya 18, 20, 25 §§; nya 2 c, 17, 22 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:612) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Förarbeten
Rskr. 1997/98:275, Prop. 1997/98:96, Bet. 1997/98:JuU21
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:47) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:139, Prop. 1997/98:183, Bet. 1998/99:SoU5
Omfattning
ändr. 2 c §
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (2001:153) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:170, Prop. 2000/01:56, Bet. 2000/01:JuU18
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2003:411) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:225, Prop. 2002/03:53, Bet. 2002/03:SoU15
Omfattning
ny 27 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:1220) om ändring i lagen (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl.

Förarbeten
Prop. 2003/04:3, Bet. 2003/04:JuU7
Omfattning
ändr. 2 b, 16, 19 §§; ny 11 a §
Ikraftträder
2004-02-01

Lag (2004:174) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:178, Prop. 2003/04:30, Bet. 2003/04:SoU6
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:972) om ändring i lagen (1971:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdsstyrelsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrifterna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället gälla Kriminalvården.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:21, Prop. 2004/05:176, Bet. 2005/06:JuU2
Omfattning
upph. 20, 21 §§; ändr. 11 a, 18, 19, 22, 26 §§; nya 19 a, 19 b, 20, 21 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:251) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:195, Prop. 2005/06:63, Bet. 2005/06:SoU14
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:328) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:218, Prop. 2005/06:30
Omfattning
ändr. 2 c §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:36) om ändring i lagen (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:129, Prop. 2006/07:127, Bet. 2007/08:JuU6
Omfattning
ändr. 2 c §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:419) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:787) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2010-02-15

Ändring, SFS 2010:611

Omfattning
upph.