JO dnr 6448-2009

Angående dröjsmål med att sammanställa en s.k. barnavårdsutredning i ett särskilt dokument

Iréne B. framförde i en anmälan, som kom in till JO den 17 november 2009, klagomål mot Socialnämnden i Knivsta kommun angående handläggningen av ett barnavårdsärende rörande hennes son A, född 1993. Hon anförde bl.a. att utredningen, som inleddes i april 2009, ännu inte var avslutad.

Journalanteckningarna i det aktuella barnavårdsärendet inhämtades.

Föredraganden inhämtade upplysningar per telefon från placeringssekreteraren Maria Eriksson vid socialförvaltningen. Hon uppgav att utredningen avslutades den 9 september 2009 men att själva utredningsdokumentet ännu inte hade färdigställts.

Nämnden anmodades att inkomma med utredning och yttrande över vad Iréne B. anfört om att utredningen rörande A. ännu inte färdigställts.

Nämnden beslutade att som remissvar till JO översända ett tjänsteutlåtande som var undertecknat av enhetschefen Ulrika Brugård och Maria Eriksson.

I tjänsteutlåtandet anfördes bl.a. följande ( åberopad bilaga har här uteslutits, JO:s anmärkning ).

Avseende utredningen rörande A.

Utredning jml 11 kap. 1 § SoL rörande A. inleddes 090427. Undertecknade handläggare samlade in information till utredningen från och med 090427 till och med 090827. Journalanteckningar fördes kontinuerligt.

090901 träffade handläggarna Iréne och A. tillsammans med Irénes personliga ombud för genomgång av vad som framkommit i utredningen samt med två olika förslag till beslut. Genomgången gick till på sådant sätt att handläggarna formulerat i skrift vad som framkommit vilket lästes upp för A. och hans mamma i mötet. Därefter gavs de möjlighet att ställa frågor och komma med kommentarer. Handläggarna lämnade det skriftliga materialet hos A. och hans mamma. För det skriftliga se bifogad bilaga.

Iréne och A. fick en betänketid för att fundera över förslagen och nytt möte bokades till den 9 september. I möte den 9 september fattades beslut om ett avförslagen och

Kommunicering av utredningen med A:s pappa skedde på liknande sätt som ovanstående.

Utredningen var således genomförd och förslagen till beslut kommunicerade inom ramen för utredningstiden.

Anledning till att sammanställningen av utredningen rörande A. inte har färdigställts i tid

Utredningsgruppen i Knivsta kommun har under en längre tid varit underbemannad. Med anledning av detta har vissa prioriteringar varit nödvändiga. Ioch med att en positiv förändring skedde i A:s liv samtidigt som utredningen avslutades (A. började i skolan 090909) prioriterade undertecknad andra, mer akuta uppgifter. Parallellt med dessa arbetade undertecknad med att färdigställa utredningsdokumentet.

Socialnämnden i Knivsta kommun har beslutat att från och med årsskiftet 09/10 utöka utredningsgruppen med två heltidstjänster samt förstärka gruppen med ytterligare en tjänst från och med årsskiftet till och med oktober 2010.

Irene B. yttrade sig över remissvaret.

I ett beslut den 11 mars 2010 anförde JO André följande.

Enligt 11 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) ska en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader.

Den aktuella utredningen inleddes den 27 april 2009 och avslutades genom ett beslut den 9 september 2009. När utredningen avslutades förelåg ett beslutsunderlag i form av bl.a. journalanteckningar samt en skriftlig sammanställning av utredarnas slutsatser. När en utredning har bedrivits och ligger till grund för beslut bör som regel utredningen sammanställas i ett särskilt dokument. Av utredningsdokumentet bör framgå bl.a. vad som har kommit fram under utredningen, den enskildes uppfattning om sina behov och hur de kan tillgodoses samt utredarens bedömning och i förekommande fall förslag till beslut. Något sådant dokument förelåg inte när beslut fattades den 9 september 2009. Av handlingarna i ärendet framgår att Iréne B. fick del av den sammanställda utredningen rörande A. först i januari 2010. Utredningen synes således ha sammanställts relativt lång tid efter det att den hade slutförts. Nämnden förtjänar kritik för att utredningen inte sammanställdes tidigare. Jag vill i sammanhanget också rent allmänt erinra om att utredningsarbetet måste planeras så att även beslut i ärendet hinner fattas inom fyramånadersfristen.