JO dnr 6507-2008

4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)

I en anmälan till JO klagade C.T. på Södermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun angående handläggningen av ett ärende rörande bistånd i form av s.k. stödboende enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) , SoL. Han anförde bl.a. följande.

Stadsdelsnämnden beviljade honom bistånd i form av boende på ett hotellhem i Stockholm. Det senast meddelade beslutet ”sträckte sig in på året 2009”. Trots detta avslutades insatsen den 13 november 2008.

Inledningsvis inhämtade JO vissa handlingar från Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun.

Södermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun anmodades därefter att, mot bakgrund av vad C.T. hade anfört i sin anmälan till JO, yttra sig över varför det den 5 augusti 2008 hade fattats två beslut angående frågan om bistånd i form av ett visst boende. Yttrandet skulle även avse frågan huruvida C.T. i november 2008 kunde anmodas att flytta från boendet eftersom det fanns ett beslut om bistånd som gällde fram till den 8 maj 2009.

I remissvaret anförde stadsdelsnämnden bl.a. följande.

/- - -/

/- - -/ Enligt uppgift från personal på omsorgsboendet i oktober 2008 släppte inte C.T in personalen en gång i veckan, enligt kontraktet. Han vägrade öppna /- - -/. C.T. tyckte att personalen kontrollerade honom för mycket. /- - -/ Personalen på omvårdnadsboendet hade försökt tillmötesgå C.T. så långt de ansåg det möjligt. /- - -/

/- - -/

Under sommaren 2008 skrev handläggaren inom socialpsykiatriska enheten ett beslut, i förvaltningens datasystem om stödboende på Skanstulls hotellhem till den 8 november 2008. I augusti 2008 skrev handläggaren ett nytt beslut som sträckte sig till den 8 maj 2009. Handläggaren missade att det redan fanns ett beslut, men för en kortare tidsperiod. C.T. fick ett beslut skickat till sig som gällde till den 8 maj 2009. Handläggaren trodde att beslutet gick ut den 8 november 2008. Efter att C.T. blivit uppsagd från omsorgsboendet upptäckte handläggaren sitt misstag.

/- - -/

Att handläggaren glömde bort att beslutet gällde till den 8 maj 2009 är olyckligt, men det drabbade inte C.T. eftersom han hade fått bo kvar till maj 2009 om han hade följt reglerna enligt kontraktet. /- - -/

C.T. kommenterade remissvaret och uppgav bl.a. att han till JO skulle komma in med en kopia av ett skriftligt klagomål som han gett in till hotellhemmet. En kopia av denna handling inkom därefter till JO.

I akten rörande C.T. fanns två beslut daterade den 5 augusti 2008. Av besluten framgick att stadsdelsnämnden hade beviljat C.T. bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av boende på Hotellhems stödboende i Stockholm. I det ena beslutet angavs att detta gällde för tiden från den 9 maj till den 8 november 2008 och i det andra angavs att det avsåg perioden från den 9 maj 2008 till den 8 maj 2009. I båda besluten fanns följande upplysning. ”Detta beslut kan komma att omprövas om det sker väsentliga förändringar i de förhållanden som legat till grund för beslutet. Detta kan ha till följd att den beslutade insatsen minskas eller dras in helt”.

Det är anmärkningsvärt att stadsdelsnämnden har fattat två beslut som delvis avser samma tidsperiod. Trots att båda besluten är daterade den 5 augusti 2008 har det ena beslutet dessutom, enligt uppgift i remissvaret, fattats vid ett tidigare tillfälle. Ett beslut ska givetvis dateras den dag som det fattas. Att så inte har skett i detta fall är givetvis inte tillfredsställande.

Under oktober 2008 kontaktade personal från stödboendet stadsdelsförvaltningen och berättade att C.T., i strid med undertecknat kontrakt, vägrade att släppa in personal i sitt boende en gång per vecka. Stadsdelsförvaltningen kallade C.T. till ett möte från vilket han uteblev. Förvaltningen erbjöd därefter C.T. två nya besökstider och informerade honom om att beslutet om bistånd i form av stödboende inte skulle förlängas efter den 8 november 2008 för det fall han inte inställde sig. C.T. kom inte på något besök. Handläggaren förlängde därför inte beslutet och C.T. sades upp från boendet från och med den 13 november 2008. Handläggaren uppmärksammade därvid inte att det fanns ett beslut om boende som gällde till och med den 8 maj 2009, utan upptäckte detta först efter uppsägningen. I remissvaret har nämnden anfört att det är olyckligt att handläggaren ”glömde bort att beslutet

Beslutet att bevilja C.T. bistånd i form av stödboende för tiden från den 9 maj 2008 till den 8 maj 2009 utgjorde ett s.k. gynnande beslut. Ett sådant beslut kan i princip inte ändras. Undantag kan dock göras bl.a. om beslutet är försett med ett s.k. återkallelseförbehåll. Det aktuella beslutet var i och för sig, som redogjorts för ovan, försett med ett förbehåll om att beslutet kunde komma att omprövas om det skedde väsentliga förändringar i de förhållanden som hade legat till grund för beslutet. Huruvida det har förelegat förutsättningar för en socialnämnd att helt eller delvis ändra ett beslut om att bevilja bistånd är emellertid en fråga som den enskilde kan få prövad av domstol. I den situation som uppkom under hösten 2008 hade det därför, för det fall stadsdelsnämnden inte ansåg att C.T. längre hade rätt till bistånd i form av stödboende, ålegat nämnden att fatta ett nytt beslut som C.T. skulle ha kunnat överklaga till länsrätten. I beslutet skulle det ha angetts att detta innefattade en ändring av ett tidigare beslut.

Vad C.T. i övrigt har anfört föranleder inte några uttalanden från min sida.

Ärendet avslutas.