JO dnr 6976-2013

miljöbalken

Den 12 maj 2009 lämnade företrädare för Bostadsrättsföreningen Vildsvinet 23 in en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden gällande klagomål på buller från bollspel och skrik från Hedvig Eleonoras skolgård efter skoltid. Efter viss utredning beslutade nämnden den 21 juni 2010 att lämna klagomålet utan ytterligare åtgärd. Bostadsrättsföreningen överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Stockholms län, som i ett beslut den 18 januari 2012 upphävde nämndens beslut och återförvisade ärendet till nämnden för vidare handläggning. Nämnden överklagade länsstyrelsens beslut till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Nämnden återkallade sedermera överklagandet och domstolen skrev den 2 mars 2012 av målet. Vid tidpunkten för anmälan hade nämnden ännu inte meddelat något beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade vid ett sammanträde den 18 mars 2014 att anta följande tjänsteutlåtande från miljöförvaltningen som remissvar:

Sammanfattning Förvaltningen konstaterar att handläggningen av ärendet har tagit lång tid men att det finns skäl till det, bl.a. med hänsyn till ärendets karaktär och att det varit svårt att få tillträde till klagandenas bostäder för att kunna göra mätningar kvälls- och nattetid.

Förvaltningens synpunkter – – – Förvaltningen delar klagandens uppfattning att handläggningen av ärendet har tagit lång tid. Ärendet inleddes i maj 2009 och har till dags dato ännu inte avgjorts, vilket beror på följande omständigheter. Sedan det blev känt för nämnden att den aktuella marken utgör plats för allmänt ändamål och att allmänhetens tillträde till platsen därmed kan begränsas, har handläggningen inriktats på att försöka utreda vidden av störningarna från ungdomar som vistas på skolgården kvälls- och nattetid. Det har skett mätningar inomhus som visade på överskridna riktvärden med öppen vädringslucka. Mätningarna visade dock att riktvärdena klarades med stängd vädringslucka. Mätningarna skedde på dagtid när skolbarn vistades på skolgården. Av mätresultatet går det därför inte att dra några slutsatser om vilken ljudnivå störningarna utanför skoltid alstrar, även om förvaltningen av erfarenhet bedömer att ljudnivåerna från sådana störningar normalt är lägre än de som uppmätts från skolbarnen. Klaganden har dock uppgett att störningarna kvälls- och nattetid är av en annan karaktär. För att kunna konstatera huruvida störningarna kvälls- och nattetid utgör risk för olägenhet, behöver nämnden därför verifiera dem genom mätningar. För det fall det konstateras föreligga olägenhet blir graden av störning en faktor i bedömningen av vilka åtgärder som kan anses rimliga att kräva av ansvarig verksamhetsutövare i syfte att eliminera eller minska störningen. Ärendet är svårutrett så till vida att störningarna som nu är föremål för utredning förekommer främst under den varmare årstiden samt att de sker på kvälls- och nattetid. Förvaltningens jourbil finns tillgänglig vissa helger för att det ska kunna göras inspektioner och mätningar vid störningar utanför ordinarie kontorstid, men det bygger på att den som är störd tar kontakt med jourbilen när störning pågår eller att det annars avtalas om när ett besök ska ske. Det finns alltid en risk för att jourbilen inte hinner fram i tid för att kunna göra en mätning. I det aktuella fallet har klagandena erbjudits jourbil under två säsonger, vilket motsvarar totalt 9 tillfällen. Kontakt har dock skett endast en gång och då hade dessvärre störningen upphört när jourbilen ringde tillbaka efter att ha slutfört ett pågående uppdrag. För att ändå få till stånd en mätning har förvaltningen under sommarsäsongen 2013 erbjudit mätningar utöver jourbilstillfällena, även på helger efter att det påtalats att störningar numera pågår även under dagtid på helgerna till följd av att det installerats en gunga på skolgården. Tyvärr kom någon mätning inte till stånd p.g.a. att det var svårt att hitta ett tillfälle som passade klagandena. I ett ärende som detta, där enskilda boendes intresse av en tyst och vilsam boendemiljö ställs mot det allmänna intresset av möjlighet att kunna utöva spontanidrott och lek, framstår det som mycket viktigt med ett ordentligt och rättvisande utredningsunderlag. En stängning av skolgården utanför skoltid skulle väsentligen försämra möjligheterna för barn och unga i närområdet att idka spontanidrott och lek, vilket vore till nackdel ur folkhälsosynpunkt. – – – För att få ett fullödigt underlag anser förvaltningen att behovet av att göra mätningar kvälls- och nattetid kvarstår. Mätningarna behöver då ske inomhus med stängd vädringslucka samt utomhus vid fasad. Inför sommarsäsongen 2014 avser förvaltningen därför att erbjuda klagandena nya tillfällen till mätningar. Mot bakgrund av tidigare svårigheter att få till mätningar, samt det förhållandet att ärendet pågått under lång tid, avser förvaltningen att redan nu begära in utredning från utbildningsnämnden med avseende på möjliga åtgärder för att minska eller eliminera störningen samt de ekonomiska konsekvenser åtgärderna medför. Avsikten är att handläggningen ska kunna skyndas på och ett beslut fattas så snart det finns ett tillräckligt underlag för bedömning.

AA gavs tillfälle att kommentera remissvaret och gav in en skrivelse från bostadsrättsföreningen.

JO begärde den 11 november 2014 på nytt in dagboksblad i miljö- och hälsoskyddsnämndens ärende. Det framgick att nämnden ännu inte fattat något slutligt beslut i ärendet.

Enligt 7 § FL ska varje ärende där någon enskild är part handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Det innebär bl.a. att ett ärende ska avslutas genom någon form av beslut inom rimlig tid.

När en överinstans har upphävt ett beslut på formella grunder och återförvisat ärendet för ny handläggning ska underinstansen göra om handläggningen och fatta ett nytt beslut i saken. Ärendet bör också betraktas som ett förtursärende och behandlas skyndsamt.

Av utredningen framgår att nämndens handläggningsåtgärder i tiden efter mars 2012 i huvudsak har gått ut på att försöka få till stånd mätningar för att verifiera omfattningen av bullret. Nämnden har uppgett att ärendet är svårutrett eftersom bullerstörningarna är säsongsberoende och uppkommer främst kvälls- och nattetid. Nämnden har också framfört att det är svårt att få tillträde till bostadslägenheterna för att utföra mätningar. Jag har förståelse för att dessa omständigheter kan försvåra utredningen i ärendet. Det är emellertid nämndens ansvar att driva fram ärendet till ett avgörande, vilket bl.a. innebär att nämnden har att vidta lämpliga och möjliga utredningsåtgärder. Jag har svårt att förstå att nämnden anser att handläggningen har skett så effektivt som omständigheterna medger. Enligt min uppfattning har handläggningen präglats av passivitet. Två år och åtta månader har gått efter återförvisningen. Det är oacceptabelt lång tid och nämnden förtjänar kritik för det.

Jag förutsätter att miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsättningsvis prioriterar ärendet och driver det framåt mot ett slutligt avgörande.

Vad AA i övrigt har anfört föranleder inte någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.