JO dnr 7192-2009

Anmälan mot en inspektör vid Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av att en misstänkt inte fick tillfälle att granska uppteckningen av ett förhör

Larisa R. framförde i en anmälan klagomål mot inspektören Jesper Rundeberg vid Polismyndigheten i Stockholms län, Söderorts polismästardistrikt, med anledning av bl.a. att en misstänkt inte fick möjlighet att granska utskriften av ett förhör som hållits med denne.

Utskriften av det aktuella förhöret begärdes in. Av denna framgick att Jesper Rundeberg den 22 oktober 2009 höll ett förhör med en person som misstänktes för bl.a. våld mot tjänsteman. Enligt en anteckning sist i förhörsutskriften kom Jesper Rundeberg överens med den misstänkte om att förhöret skulle läsas upp per telefon när det var utskrivet, men med anledning av att den misstänkte sedan inte svarade i telefon skickades i stället hela utredningen till den misstänkte för delgivning.

Muntliga upplysningar hämtades in från Jesper Rundeberg, se bifogad tjänsteanteckning.

Jag vill med anledning av det som kommit fram erinra om bestämmelsen i 23 kap. 21 § andra stycket rättegångsbalken . Av denna följer att en granskning av förhörsutsagan enligt huvudregeln ska ske innan förhöret avslutas. Förfarandet kan inte ersättas av att förhöret läses upp senare eller att den hörde efter förhöret tillställs en utskrift av uppteckningen (se JO 1999/2000 s. 143).

Vad som i övrigt förekommit i ärendet föranleder inte någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.

– – –

Telefonsamtal med inspektören Jesper Rundeberg vid Polismyndigheten i Stockholms län, Söderorts polismästardistrikt, sektionen för grova brott, som