Adoptant

Adoptant är den person som adopterar annan enligt 4 kap. föräldrabalken.