Adoption

Adoption är en överenskommelse att en eller eller två personer adopterar en annan person med innebörd att personen blir att betrakta som barn till den eller de som adopterar.

I Sverige fordras domstols tillåtelse enligt 4 kap 6 §föräldrabalken. Inga andra än makar får adoptera gemensamt.

Ansökan av en man om att få till adoptivbarn anta sin hustrus barn med en annan man har med hänsyn till omständigheterna bifallits, trots att den andre mannen motsatt sig adoptionen enligt NJA 1987 s. 116 beroende på att adoptionen ansågs vara till fördel för barnet.

Den rättsliga innebörden är att adoptivbarnet inte längre är barn till sina biologiska föräldrar utan blir barn till adoptanten eller adoptanterna.