Allmän förmånsrätt

En prioriterad fordran som inte är förknippad med någon särskild egendom.

Allmän förmånsrätt kan endast göras gällande vid konkurs (till skillnad från särskild, som även kan göras gällande vid utmätning). Det finns olika typer av allmänna förmånsrätter som har en inbördes prioritet (se förmånsrättslagen (1970:979), förkortat FRL).

  • En borgenärs kostnader för själva konkurssättandet och liknande kostnader (FRL 10 §)
  • Kostnader för upprättande av räkenskapsmaterial och bokföring (FRL 10 a §)
  • Arbetstagares lönefordringar, samt fordran på semesterersättning, pension och liknande (FRL 12 §). Se även lönegarantilagen.

De har inbördes prioritet enligt den ordning som de är uppräknade i lagen.