Blockregeln

Om en panthavare har två pantbrev som har samma företrädesrätt eller ligger omedelbart efter varandra ska detta behandlas som ett pantbrev vad gäller tillägg (6 kap. 3 § 2 st jordabalken).