De lege lata

"om den givna lagen"

Ett resonemang om gällande rätt är ett de lege lata-resonemang. Jämför de lege ferenda.