lagen.nu

Konkret fara

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Konkret fara innebär att det är existensiellt möjligt att en viss gärning leder till en viss följd och att det är plausibelt, dvs sannolikt att gärningen kommer leda till fara.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 2004 s. 176: Åtal för försök till grov misshandel alternativt framkallande av fara för annan mot HIV-infekterad man som har haft oskyddade samlag med tio olika personer. Fråga bl.a. om grunderna för...
NJA 2008 s. 1060: Framkallande av fara för annan?
NJA 2010 s. 306: En förutsättning för ansvar för skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen (1971:69) har, trots lagtextens utformning, ansetts vara att den tilltalade haft uppsåt till skatteundandragande (eget eller...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation