Lojalitetsprincipen

Den EU-rättsliga princip som innebär att medlemstaterna är förpliktade att lojalt genomföra och tillämpa EU-rätten.

Lojalitetsprincipen finns kodifierad i art. 4.3 FEU

Alternativ betydelse

Begreppet används ibland inom avtalsrätt i allmänhet och arbetsrätt i synnerhet. Dock används oftare begreppet lojalitetsplikt i dessa sammanhang.