Nödtestamente

Ett provisoriskt testamente som under vissa förutsättningar gäller under begränsad tid.

Om testamentsgivaren lider av en sjukdom, eller någon annan sorts nödsituation gör det omöjligt för denne att upprätta ett testamente, kan ett nödtestamente upprättas (men bara då). Det kan ske antingen genom att testamentsgivaren inför två vittnen som uppfyller kraven i 10 kap. 4 § ärvdabalken muntligen beskriver sin vilja eller genom att testamentsgivaren för hand skriver ned sin vilja och själv undertecknar dokumentet (s.k. holografiskt testamente).

Ett nödtestamente är bara giltigt till dess att tre månader förflutit från den tidpunkt då testamentsgivaren kunnat upprätta ett vanligt testamente.