Omarrondering

En lantmäteriförrättning där mark byts mellan olika fastigheter.

Se Lantmäteriets hemsida för mer information.