Periodisk skrift

Kriterierna för vad som ska ses som en periodisk skrift anges i 1 kap 7 § tryckfrihetsförordningen. Det ska finnas en utgivningsplan och enligt den ska skriften komma ut med minst fyra nummer per år, komma ut på bestämda datum och under en och samma titel.