Personregister som har inrättats med stöd av annan lag, eller