Upphävd författning

Lag (1994:1517) om socialförsäkringsregister

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:1517 i lydelse enligt SFS 1997:101
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag tillämpas på personregister som behövs för sådan handläggning av ärenden om socialförsäkringsförmåner och andra förmåner, som enligt lag eller förordning ankommer på de allmänna försäkringskassorna eller Riksförsäkringsverket (socialförsäkringsregister).

[S2]Med personregister förstås detsamma som i datalagen (1973:289).

[S3]Lagen tillämpas inte på

 1. personregister som får föras utan tillstånd enligt datalagen,
 2. personregister som har inrättats med stöd av annan lag, eller
 3. personregister för handläggning av ärenden om ersättning till vårdgivare.

När socialförsäkringsregister får föras

2 §  Ett socialförsäkringsregister får föras endast om regeringen genom en förordning har beslutat att inrätta registret. Regeringen får meddela föreskrifter om registrets förande, såvida inte denna lag innehåller föreskrifter i samma hänseende.

Registerändamål

Handläggning hos de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket

3 §  De allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket får, i den utsträckning regeringen föreskriver, använda ett socialförsäkringsregister för

 1. den handläggning som anges i 1 § första stycket,
 2. förberedande åtgärder för handläggningen,
 3. utbetalning av de förmåner och ersättningar som anges i 2 § lagen (1993:747) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna,
 4. inbetalning av avgifter för frivillig sjukpenningförsäkring och för sådana försäkringar som avses i 6 § lagen om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna, samt
 5. handläggning av ärenden om återbetalning av förmåner och ersättningar enligt 3. Lag (1996:201).

4 §  Statens löne- och pensionsverk och Kommunernas pensionsanstalt får, i den utsträckning som regeringen föreskriver, använda ett socialförsäkringsregister för handläggning av ärenden om utbetalningar av socialförsäkringsförmåner och samordning av avtalspensionsförmåner.

Övrig användning

5 §  En allmän försäkringskassa får använda ett socialförsäkringsregister för uppföljning, utvärdering, framställning av statistik och egen tillsyn beträffande den verksamhet hos försäkringskassan som registret får användas för enligt 3 §.

[S2]Riksförsäkringsverket får använda ett socialförsäkringsregister för uppföljning, utvärdering och framställning av statistik beträffande den verksamhet hos verket och försäkringskassorna som registret får användas för enligt 3 §. Verket får dessutom använda ett socialförsäkringsregister för tillsyn av sådan verksamhet hos försäkringskassorna.

Registerinnehåll

6 §  Ett socialförsäkringsregister får innehålla uppgifter om en person

 1. om personen förekommer i ett ärende som avses i 1 § första stycket eller, då förberedande åtgärder för handläggning vidtas, kan förekomma i ett sådant ärende, och
 2. om uppgifter i fråga om personen har betydelse för handläggningen av ärendet.

7 §  I ett socialförsäkringsregister får beträffande personer som avses i 6 § registreras uppgifter om personnummer, namn, adress, folkbokföringsort, folkbokföringsfastighet och telefonnummer.

8 §  I fråga om personer som avses i 6 § får, med de begränsningar som anges i 9 § och 10 § andra stycket, i ett socialförsäkringsregister registreras uppgifter om medborgarskap, civilstånd samt sådana ekonomiska och personliga förhållanden som har betydelse för rätten till och utbetalning av förmåner som avses i 1 § första stycket.

9 §  Uppgifter om den registrerade som avses i 4 § datalagen (1973:289) och uppgifter som utgör omdöme eller annan värderande upplysning om den registrerade får anges endast om de gäller

 1. tidpunkt för sjukanmälan,
 2. sjukperiod,
 3. grad av nedsatt arbetsförmåga,
 4. förekomsten av ansökan om smittbärarpenning enligt lagen (1989:255) om ersättning till smittbärare och den tidsperiod för vilken smittbärarpenning begärs,
 5. förekomsten av ansökan om ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård och den tidsperiod för vilken sådan ersättning begärs,
 6. förekomsten av anmälan om tillfällig föräldrapenning och den tidsperiod för vilken tillfällig föräldrapenning begärs,
 7. beräknad tidpunkt för barns födelse,
 8. tidpunkt för ansökan om havandeskapspenning,
 9. förekomsten av anmälan om arbetsskada, yrkesskada, skada som omfattas av statligt personskadeskydd och skada till följd av olycksfall på grund av krigshändelse samt tidpunkt då sådan skada inträffat,
 10. förekomsten av ansökan eller anmälan om assistansersättning enligt 5 § lagen (1993:389) om assistansersättning,
 11. förekomsten av sådan särskild grund för beaktande av högre bostadskostnad som avses i 14 § tredje stycket och 17 § fjärde stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
 12. tidpunkter för sjukhusvård,
 13. huruvida den registrerade får eller har fått vård eller försörjning helt eller delvis på det allmännas bekostnad,
 14. huruvida den registrerade är häktad, intagen på kriminalvårdsanstalt eller av annan orsak har tagits om hand på det allmännas bekostnad.
 15. huruvida den registrerade vistas eller bor i en särskild boendeform, eller i en liknande inrättning,
 16. förekomsten av ansökan om annan förmån som avses i 1 § första stycket och den tidsperiod för vilken sådan förmån begärs.

10 §  De uppgifter som får registreras med stöd av 8 och 9 §§ skall anges så kortfattat som möjligt.

[S2]Regeringen kan i förordning ytterligare begränsa innehållet i ett socialförsäkringsregister.

11 §  Beslut av försäkringskassa, Riksförsäkringsverket och domstol i ärende som avses i 1 § första stycket och som innehåller uppgifter som avses i 9 § får registreras endast såvitt avser utgången och de bestämmelser som har tillämpats samt huruvida beslutet har överklagats.

12 §  Ett socialförsäkringsregister får även innehålla uppgifter om tidpunkter för registrerade förhållanden samt tekniska och administrativa uppgifter, om uppgifterna behövs för att tillgodose ändamålet med registret.

Sambearbetning

13 §  Uppgifter till ett socialförsäkringsregister får, om regeringen inte föreskriver annat, hämtas från ett annat sådant register.

[S2]Ett socialförsäkringsregister får, i den utsträckning regeringen föreskriver, tillföras sådana uppgifter från ett sjukförsäkringsregister som får lämnas ut med stöd av 18 § lagen (1993:747) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna. Ett sjukförsäkringsregister får tillföras uppgifter enligt 8--15 §§ nämnda lag från ett socialförsäkringsregister i den mån regeringen inte föreskriver något annat.

[S3]Av föreskrifter i lag eller förordning eller av beslut av Datainspektionen kan följa att ett socialförsäkringsregister får tillföras uppgifter som avses i 7--9 §§ från andra personregister.

Registeransvar

14 §  Registeransvarig för ett socialförsäkringsregister, är om registret förs särskilt för en allmän försäkringskassa eller dess lokalkontor, försäkringskassan. Registeransvariga för ett register som förs gemensamt för de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket är Riksförsäkringsverket samt varje försäkringskassa såvitt avser behandling av uppgifter hos kassan. För register som förs särskilt för Riksförsäkringsverket är verket registeransvarigt.

[S2]Begär någon hos en allmän försäkringskassa att få underrättelse enligt 10 § datalagen (1973:289) om uppgift i ett register som förs gemensamt för de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket, skall underrättelsen lämnas av Riksförsäkringsverket.

Terminalåtkomst m.m.

15 §  Den som är registeransvarig enligt 14 § har terminalåtkomst till det register som ansvaret gäller. De allmänna försäkringskassorna får härutöver ha terminalåtkomst till ett register som förs särskilt för Riksförsäkringsverket i den utsträckning regeringen föreskriver det.

[S2]Statens löne- och pensionsverk och Kommunernas pensionsanstalt får ha terminalåtkomst till ett socialförsäkringsregister i den utsträckning regeringen föreskriver det. Pensionsverkets och pensionsanstaltens terminalåtkomst får dock bara gälla uppgifter som behövs där för handläggning av ärenden som avses i 4 §.

[S3]I fråga om socialförsäkringsregister som förs särskilt för en allmän försäkringskassa gäller de ytterligare begränsningar av terminalåtkomst som regeringen föreskriver.

16 §  Den som hos Kommunernas pensionsanstalt tar befattning med uppgifter i ett socialförsäkringsregister får inte obehörigen röja vad han därigenom fått veta om enskilds ekonomiska och personliga förhållanden.

Utlämnande av uppgifter

17 §  Uppgifter i ett socialförsäkringsregister får lämnas ut på medium för automatisk databehandling endast om det följer av lag eller förordning eller om uppgiften skall användas för forskning eller framställning av statistik.

Sökbegrepp

18 §  Uppgifter som avses i 9 §13 och 14 får inte användas som sökbegrepp utom om det har uppkommit fel till följd av brister i ett dataprogram och felet inte kan avhjälpas på något annat sätt.

[S2]Övriga uppgifter i ett socialförsäkringsregister får användas som sökbegrepp endast om det behövs för tillämpning av lag eller förordning eller för rättelse, tillsyn, uppföljning, utvärdering, urval för forskning eller framställning av statistik. Regeringen får föreskriva ytterligare begränsningar av användningen till skydd för de registrerades personliga integritet.

Gallring

19 §  En uppgift i ett socialförsäkringsregister skall gallras tio år efter det att den registrerades eller efter den kortare tid som regeringen föreskriver. Detta gäller dock inte om uppgiften fortfarande kan ha betydelse för handläggningen av ett ärende som avses i 1 § första stycket.

[S2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva undantag från första stycket vad gäller bevarande av ett urval av material för forskningens behov. Sådant material skall överlämnas till arkivmyndighet.

Information

20 §  Den som är registeransvarig för ett socialförsäkringsregister skall se till att allmänheten på lämpligt sätt får information om registret.

[S2]Informationen skall innehålla en beskrivning av de uppgifter som registret får innehålla samt upplysning om

 1. ändamålen med registret,
 2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
 3. rätten att få registerutdrag och rättelse enligt datalagen (1973:289),
 4. de begränsningar i fråga om terminalåtkomst, utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling, sökbegrepp och bevarande av uppgifter som gäller för registret.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1517) om socialförsäkringsregister

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Ett motsvarande per- sonregister som har inrättats före ikraftträdandet får utan hinder av lagen föras intill utgången av december år 1998 i den mån registret inte ersätts av ett register inrättat enligt denna lag. Lag (1997:101).
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:60, Prop. 1994/95:8, Bet. 1994/95:SfU3
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:201) om ändring i lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:186, Prop. 1995/96:128, Bet. 1995/96:SfU6
  Omfattning
  ändr. 3 §, övergångsbest.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:101) om ändring i lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister

Förarbeten
Rskr. 1996/97:172, Prop. 1996/97:69, Bet. 1996/97:SfU8
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
1997-07-01

Ändring, SFS 1997:934

  Omfattning
  upph.