Positivt kontraktsintresse

Det belopp som försätter den skadelidande i samma ekonomiska läge som om avtalet (kontraktet) hade fullgjorts.

När en avtalspart har orsakat ett kontraktsbrott som lett till skada för den andra parten är den första parten vanligtvis skadeståndsskyldig. För att beräkna skadeståndets storlek används begreppet "positivt kontraktintresse", som ska innefatta:

  1. de direkta förluster som den andra parten haft såväl
  2. ersättning för den vinst som den andra parten hade fått genom ett fullgjort avtal.

Vid vissa omständigheter, exempelvis när en omyndig part påstått sig vara myndig, begränsas skadeståndsskyldigheten till det negativa kontraktsintresset.