Prejudikat

Ett tidigare domstolsavgörande som bör följas.

I svensk rätt är en domstol inte formellt bunden av tidigare domstolsbeslut, varken i lägre eller högre instans (till skillnad från den stare decisis-princip som är vanlig i civil law-länder). Det är dock sällsynt att en domstol frågår tidigare praxis, särskilt om denna slagits fast i högsta instans.

Om Högsta domstolen under behandlandet av ett mål finner att det finns anledning att frångå tidigare praxis ska målet avgöras i plenum.