Processhabilitet

Förmåga att själv utföra talan vid en domstol.

Om en fysisk person saknar rättslig handlingsförmåga på det civilrättsliga planet saknar de också processhabilitet. Juridiska personer kan naturligtvis aldrig ha processhabilitet, men i båda dessa fall kan deras talan föras av en ställföreträdare.

Se även partshabilitet.