lagen.nu

Rådighetsfel

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Föreligger om en myndighet har inskränkt eller förbjudit viss användning av varan. Trots att den får säljas så får den inte användas.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Rådighetsfel finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1991 s. 808: En rörelse avseende försäljning av glass och konfektyrer såldes till nya innehavare. Köparna har tillerkänts prisavdrag med hänsyn till att säljarna inte tillräckligt tydligt klargjort för köparna...
NJA 1994 s. 85: Sedan nya bestämmelser införts i fråga om sophantering har två fastigheter blivit föremål för inspektion av en företrädare för kommunen. Härvid har inspektionsrapporter upprättats. Rapporterna har...
NJA 1997 s. 629: Fråga huruvida en köpt fastighet har varit behäftad med rådighetsfel som avses i 4 kap 18 § JB. - Dessutom fråga om ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen för juridiskt sakkunnigutlåtande.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation