Särskild förmånsrätt

En förmånsrätt som är förknippad med specifik egendom, framförallt lös egendom som innehas med panträtt eller fast egendom som är intecknad.

Alla förmånsrätter kan göras gällande vid en konkurs. En särskild förmånsrätt kan även, till skillnad från allmän förmånsrätt, göras gällande vid utmätning.

Den som har särskild förmånsrätt har rätt att få ersättning direkt från försäljningen av den egendom som är förknippad med förmånsrätten.

De särskilda förmånsrätterna följer med bland annat: (se FRL 3 a § - 7 §):

De har inbördes prioritet enligt den ordning som de är uppräknade i lagen. Särskild förmånsrätt har nästan alltid företräde framför allmän förmånsrätt (se dock FRL 15 §)