Tvesala

Då en och samma egendom överlåtits till flera personer.

I 1 kap 5 § handelsbalken anges att "Säljer man tvem ett; gälde skadan åter, (och böte tio daler,) och den behålle godset, som först köpte."

På fastighetsrättens område regleras dubbelöverlåtelser i 17 kap.jordabalken.