BOLFS 2004:4

Bolagsverkets föreskrifter om företagsinteckning

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 0347 500X

BOLFS 2004:4

Utkom från trycket

den 16 juni 2004

1

Bolagsverkets föreskrifter om företagsinteckning;

beslutade den 1 juli 2004.

Bolagsverket föreskriver följande med stöd av 28 § förordningen (2003:552)

om företagsinteckning.

1 §

Expeditionsavgiften för gravationsbevis enligt 27 § förordningen

(2003:552) om företagsinteckning uppgår till 150 kr.

2 §

Expeditionsavgift enligt 5 § förordningen (2003:552) om företags-

inteckning skall inte betalas för bevis om

– uppskov till senare inskrivningsdag,

– rättelse av oriktig införing i företagsinteckningsregistret,

– dödning.

3 §

Utfärdas bevis på flera handlingar i ett ärende skall avgift betalas för

endast ett bevis. Vid utbyte skall avgift betalas för varje företagsintecknings-

brev som sätts i stället för annan handling.

4 §

Expeditionsavgift skall betalas av den som begär ett bevis eller en annan

handling.

5 §

Ett bevis eller annan handling får inte lämnas ut förrän expeditionsavgiften

har betalats. Avgiften tas ut mot postförskott.

Expeditionsavgiften skall betalas inom en månad från den dag då postför-

skottsförsändelsen

avsändes.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.

Bolagsverket

H G WESSBERG

Roland Höglund

BOLFS 2004:4

2

Edita Norstedts Tryckeri, Stockholm 2004