Förordning (2003:552) om företagshypotek

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2003-07-17
Ändring införd
SFS 2003:552 i lydelse enligt SFS 2023:125
Ikraft
2004-01-01
Upphäver
Förordning (1985:804) om företagshypotek
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

Inledande bestämmelser

1 §  Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 4 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek. Förordning (2008:1001).

2 §  Inskrivningsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i företagsinteckningsregistret.

[S2]Inskrivningsmyndigheten ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2018:297).

3 §  I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan författning och
  1. som avser sådan egendom för vilken företagsinteckning eller annan införing sker i företagsinteckningsregistret, eller
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till den information som finns i registret,
 2. förvärv och avyttring av egendom i vilken inteckning har skett och
 3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i företagsinteckningsregistret utgör underlag för prövningar eller beslut.

4 §  Företagsinteckningsregistret ska innehålla de uppgifter som framgår av 7-11 §§.

[S2]Företagsinteckningsregistret ska även innehålla annan information som har samband med information som enligt 7-11 §§ ingår i registret (tilläggsinformation). Bestämmelser om sådan information finns i 13-14 a §§.

[S3]Tilläggsinformationen ska redovisas skild från övriga uppgifter i registret. Förordning (2008:1081).

4 a §  En ansökan eller anmälan får överföras elektroniskt till inskrivningsmyndigheten enligt föreskrifter som inskrivningsmyndigheten får meddela. Förordning (2008:1081).

Verksamheten vid inskrivningsmyndigheten

5 §  Expeditionsavgiften för bevis om inskrivningsåtgärd enligt denna förordning är 390 kronor.

[S2]Användningen av företagsinteckningsregistret får vara avgiftsbelagd. Förordning (2023:125).6 § Inskrivningsmyndigheten får för de ändamål som anges i 3 § medge myndighet eller någon annan direktåtkomst till företagsinteckningsregistret.

Företagsinteckningsregistrets innehåll m.m.

7 §  Företagsinteckningsregistret skall vara indelat i registerposter. Varje registerpost skall avse inskrivningsförhållandena för en fysisk eller juridisk person.

8 §  Inom en registerpost redovisas uppgifterna i tre avdelningar. De olika avdelningarna skall innehålla uppgifter om

 1. person,
 2. anteckningar och
 3. inteckningar m.m.

[S2]Uppgifterna i avdelningen om en person skall avse hela registerposten. Uppgifterna i övriga avdelningar redovisas särskilt för varje person som berörs av gällande införing.

[S3]I företagsinteckningsregistret skall därutöver redovisas datum för den senaste inskrivningsdag vars samtliga beslut och anteckningar har förts in i registret (aktualitetsdatum).

9 §  I avdelningen för uppgifter om en person införs

 1. person- eller organisationsnummer och namn eller företagsnamn, och
 2. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

[S2]I avdelningen får det dessutom, om det är lämpligt, föras in organisationsnummer för dödsbo och partrederi.

[S3]Saknas uppgift om person- eller organisationsnummer, införs i stället ett särskilt registernummer i avvaktan på en sådan uppgift. Förordning (2018:1827).

10 §  I avdelningen för uppgifter om anteckningar införs

 1. uppgift om förhållanden som enligt lag eller annan författning skall antecknas i företagsinteckningsregistret och som inte skall föras in i en annan avdelning,
 2. datum och aktnummer för införingen och
 3. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

11 §  I avdelningen för uppgifter om inteckningar m.m. införs

 1. inteckningens belopp med siffror och inteckningens valuta,
 2. datum och aktnummer för ansökan,
 3. beslut som innefattar bifall till ansökan, om dagen för bifall inte är densamma som dagen för ansökan,
 4. beslut som inte innefattar bifall till ansökan,
 5. namn och adress för innehavare av företagsinteckningsbrev,
 6. sammanföring, nedsättning eller annan förändring av inteckning,
 7. utbyte av företagsinteckningsbrev och
 8. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

[S2]Uppgifter skall föras in i avdelningen på sådant sätt att inteckningar redovisas i gällande företrädesordning. Gäller inteckningar med lika rätt, skall det anges särskilt.

[S3]I avdelningen skall särskilt anges det sammanlagda belopp för vilket den fysiska eller juridiska personens egendom svarar på grund av inteckning som har beviljats eller sökts. Om det finns inteckningar i olika valutor, skall dock ett sammanlagt belopp anges för varje valuta. Förordning (2004:385).

12 §  Uppgifter om en inteckning som dödas eller upphör att gälla liksom andra uppgifter som förlorar sin betydelse skall tas bort ur företagsinteckningsregistret.

[S2]En registerpost som inte innehåller uppgifter om gällande inteckningar eller gällande anteckningar får tas bort. Detsamma gäller, om en registerpost innehåller endast uppgifter om inteckningar eller anteckningar som uppenbart saknar betydelse.

13 §  Uppgifter som tas bort enligt 12 § skall i förkortad form redovisas som tilläggsinformation till företagsinteckningsregistret på ett sådant sätt att upplysning kan fås om vilka ärenden som har berört en viss registerpost.

[S2]I de fall en hel registerpost tas bort får uppgifterna i stället skrivas ut och läggas till akten. Tilläggsinformationen får även i annat fall enligt inskrivningsmyndighetens bestämmande föras över till akten.

14 §  Som tilläggsinformation till företagsinteckningsregistret skall inskrivningsmyndigheten redovisa en förteckning över de underrättelser om konkurser som den har fått från tingsrätterna.

[S2]Trots bestämmelserna i 4 § tredje stycket får förteckningen redovisas så att det vid införing av uppgifter i en registerpost omedelbart framgår om den person som registerposten avser är i konkurs enligt uppgifterna i förteckningen.

14 a §  Som tilläggsinformation till företagsinteckningsregistret ska redovisas om det företagsinteckningsbrev som svarar mot en inteckning är ett skriftligt företagsinteckningsbrev. Förordning (2008:1081).

15 §  Frågan om ansökan om företagsinteckning ska avslås enligt 4 kap. 11 § 2 lagen (2008:990) om företagshypotek får inskrivningsmyndigheten bedöma på grundval av uppgifterna i förteckningen enligt 14 § första stycket. Förordning (2008:1001).

Dagbok m.m.

16 §  Ärendena förs in i dagboksunderlag efter den ordning som de handläggs på inskrivningsdagen och numreras i löpande följd för varje inskrivningsdag. Datum och nummer skall anges på de handlingar som kommer in. På en av handlingarna i varje ärende skall dessutom anges dagen då ärendet kom in till inskrivningsmyndigheten.

17 §  Vid handläggningen av ärenden görs först en förberedande införing av beslutsförslag i anslutning till de berörda uppgifterna i företagsinteckningsregistret. Införingen skall därefter granskas och godkännas av den som fattar beslutet. Vid godkännandet skall dagboksunderlaget förses med uppgift om beslutande tjänsteman.

18 §  Sedan ett beslutsförslag godkänts enligt 17 § i samtliga ärenden som hör till en viss inskrivningsdag skall en markering göras om att besluten får föras in i företagsinteckningsregistret. I samband därmed skall dagboken arkiveras. Besluten skall därefter föras in i registret. Dagboken skall skrivas ut vid behov.

19 §  Sedan en markering enligt 18 § har gjorts får beslut inte ändras. Kan ett beslut av tekniska eller andra skäl inte föras in i företagsinteckningsregistret, skall dock beslutet omprövas.

20 §  Akterna i inskrivningsärendena ska förvaras i datum- och nummerordning. En sådan anteckning i en akt som avses i 4 kap. 5 § lagen (2008:990) om företagshypotek ska bestyrkas av den som har gjort anteckningen. Förordning (2008:1001).

21 §  Hos inskrivningsmyndigheten skall det föras ett bevakningsregister. Det skall innehålla uppgifter om uppskjutna ärenden och om ansökningar som har avslagits eller förklarats förfallna. Registret får även innehålla uppgifter om andra förhållanden som inskrivningsmyndigheten skall iaktta en viss dag. När en åtgärd enligt bevakningsregistret har vidtagits eller en uppgift av annat skäl har förlorat sin betydelse skall uppgiften tas bort ur registret.

Bevis om beslut m.m.

22 §  Över inskrivningsmyndighetens beslut ska det utfärdas bevis.

[S2]Bevis om beslut i inskrivningsärende utfärdas enligt följande.

Ansökan avserBeslutBevis
Inteckningbifallskriftligt företagsinteckningsbrev eller elektroniskt företagsinteckningsbrev
övrigainskrivningsbevis
Utbyte av företagsinteckningsbrev bifallskriftligt företagsinteckningsbrev eller elektroniskt företagsinteckningsbrev
övrigainskrivningsbevis
Sammanföringbifallskriftligt företagsinteckningsbrev eller elektroniskt företagsinteckningsbrev
övrigainskrivningsbevis
Nedsättningbifallskriftligt företagsinteckningsbrev eller elektroniskt företagsinteckningsbrev
övrigainskrivningsbevis
Dödningallainskrivningsbevis
Dödning enligt 2022 §§ lagen (2011:900) om dödande av förkommen handlingallainskrivningsbevis
Rättelseallaskriftligt företagsinteckningsbrev, elektroniskt
företagsinteckningsbrev eller inskrivningsbevis

[S3]Begärs sammanföring och i samband därmed utbyte av det inteckningsbrev som den sammanförda inteckningen svarar mot, ska inteckningsbrev på grund av sammanföringen inte utfärdas. De inteckningsbrev som ska utfärdas på grund av utbytet ska innehålla uppgift om både sammanföringen och utbytet.

[S4]Begärs utbyte av inteckningsbrev och i samband därmed sammanföring, som berör en inteckning som svarar mot ett av de begärda nya inteckningsbreven, ska inteckningsbrev inte utfärdas för utbytet i denna del. Det inteckningsbrev som ska utfärdas på grundval av sammanföringen ska innehålla uppgift om både utbytet och sammanföringen.

[S5]Begärs utbyte av inteckningsbrev och i samband därmed dödning av inteckning som svarar mot ett av de nya inteckningsbreven, ska inteckningsbrev för dödad inteckning inte utfärdas. I stället ska utfärdas inskrivningsbevis för dödningen innefattande uppgift om utbytet.

[S6]I annat fall än som avses i andra–femte styckena ska utfärdas ett särskilt bevis på begäran av sökanden. Förordning (2011:987).

23 §  Underrättelser enligt 4 kap.8 och 19 §§ lagen (2008:990) om företagshypotek ska sändas till mottagaren i rekommenderat brev. Förordning (2008:1001).

24 §  Inskrivningsbevis, skriftliga företagsinteckningsbrev samt underrättelser som avses i 23 § ska skrivas ut med hjälp av automatiserad behandling. Handlingarna undertecknas inte.

[S2]Särskilt bevis ska utfärdas manuellt av inskrivningsmyndigheten och ska undertecknas av den som har fattat beslutet.

[S3]Kan inskrivningsbevis, skriftligt företagsinteckningsbrev eller underrättelse till följd av tekniskt fel eller av annan anledning inte framställas på det sätt som anges i första stycket, får inskrivningsmyndigheten i stället framställa handlingen i form av ett särskilt bevis. Inteckningsbrev ska därvid utfärdas på sådan blankett som avses i 25 §.

[S4]Rättas felskrivning i bevis sedan beviset har lämnats ut, ska rättelsen bestyrkas av den som har fattat beslutet om rättelse.

[S5]Av 1 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek framgår att ett elektroniskt företagsinteckningsbrev utfärdas genom registrering av inteckningen i inteckningsbrevsregistret. Om sådan registrering finns särskilda bestämmelser i lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister och förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister. Förordning (2008:1081).

25 §  Inskrivningsbevis och skriftliga företagsinteckningsbrev ska utfärdas på särskilda blanketter. Inskrivningsmyndigheten får meddela föreskrifter om blanketternas utformning.

[S2]Skriftliga företagsinteckningsbrev ska innehålla uppgifter om

 1. datum och nummer för inteckningsansökan,
 2. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens valuta,
 3. person- eller organisationsnummer och namn eller företagsnamn, och
 4. det beslut som ligger till grund för företagsinteckningsbrevets utfärdande, om beslutet inte meddelas samma inskrivningsdag som inteckningsansökan hänför sig till.

[S3]Om ett nytt skriftligt företagsinteckningsbrev utfärdas enligt 4 kap. 22 § lagen (2008:990) om företagshypotek med anledning av rättelse, ska det anges i det nya företagsinteckningsbrevet att det ersätter ett tidigare utfärdat sådant brev.

[S4]I 9 och 10 §§ förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister finns särskilda bestämmelser om skriftliga företagsinteckningsbrev som utfärdas enligt 7 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister. Förordning (2018:1827).

26 §  Om en inteckning dödas, ska, i förekommande fall, det skriftliga företagsinteckningsbrevet göras obrukbart och behållas av inskrivningsmyndigheten. När ett nytt inteckningsbrev utfärdas efter en inteckningsåtgärd gäller detsamma i fråga om tidigare utfärdade skriftliga inteckningsbrev. Förordning (2008:1081).

26 a §  Om sökanden har företrätts av ombud som inte har visat upp skriftlig fullmakt, ska en underrättelse om det beslut genom vilket ärendet har avgjorts sändas till sökanden. Förordning (2008:1081).

Gravationsbevis

27 §  Bevis om de uppgifter som redovisas i företagsinteckningsregistret lämnas i form av gravationsbevis. Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje registerpost. Beviset ska innehålla de uppgifter som redovisas i registerposten samt uppgifter enligt 14 a § och om aktualitetsdatum.

[S2]Bevis om att en viss fysisk eller juridisk person inte förekommer i företagsinteckningsregistret lämnas också i form av gravationsbevis.

[S3]Gravationsbevis utfärdas på blankett enligt formulär som fastställs av inskrivningsmyndigheten. Beviset undertecknas inte. På blanketten ska det finnas uppgift om inskrivningsmyndighetens namn och adress. Förordning (2008:1081).

Bemyndiganden

28 §  Inskrivningsmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. inskrivningsverksamheten vid längre driftavbrott i systemet för automatiserad behandling,
 2. avgifter för användningen av företagsinteckningsregistret,
 3. om vilka adressuppgifter som behövs för att underrättelseskyldigheten enligt enligt 26 a § ska kunna fullgöras, och
 4. tillämpningen av denna förordning. Förordning (2008:1081).

 • BOLFS 2009:1: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:4) om företagsinteckning
 • BOLFS 2004:4: Bolagsverkets föreskrifter om företagsinteckning

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:552) om företagshypotek

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:804) om företagshypotek.
 2. I de fall då en företagsinteckning har beviljats före ikraftträdandet av denna förordning gäller förordningen (1985:804) om företagshypotek fram till den 1 januari 2005. Företagsinteckningsregistret skall dock från och med den 1 januari 2004 ha det innehåll som följer av denna förordning, varvid det av registret skall framgå, till den 1 januari 2005, om en företagsinteckning har tagits ut med stöd av lagen (1984:649) om företagshypotek och, även därefter, om det är en begränsad eller regional inteckning.
 3. Verksamhet som utövas gemensamt av flera näringsidkare den 1 januari 2004 redovisas, så länge inteckningen består, som en egen registerpost. Om en anmälan enligt 2 kap. 3 § andra stycket lagen (1984:649) om företagshypotek sker före den 1 januari 2005 antecknas den i registerposter för såväl överlåtare som förvärvare.
 4. Blir inteckning som har meddelats enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek föremål för dödning eller för åtgärd som medför att företagsinteckningsbrev utfärdas, skall inskrivningsmyndigheten förse det intecknade skuldebrevet med påskrift att handlingen inte längre medför någon rätt i den intecknade verksamheten samt återlämna det till sökanden.
 5. Vid utsträckning enligt punkten 3 övergångsbestämmelserna till lagen (2003:528) om företagsinteckning utfärdas företagsinteckningsbrev och i övrigt tillämpas vad som gäller enligt förordningen (1985:804) om företagshypotek.
 6. I den förteckning som avses i 14 § skall föras in uppgifter om konkurser som har beslutats före den 1 januari 2004 och som då ännu inte har avslutats. Skatteverket skall för detta ändamål i maskinläsbar form tillhandahålla uppgift om dessa konkurser från det utsökningsregister som hos verket förs för exekutionsväsendet. Förordning (2003:1044).
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1044) om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning

Omfattning
ändr. p 6 övergångsbest.

Förordning (2004:360) om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:385) om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning

Omfattning
ändr. 11, 25 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:26) om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2008:1001) om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 15, 20, 23, 25 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2008:1081) om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek

Omfattning
ändr. 4, 22, 24, 25, 26, 27, 28 §§; nya 4 a, 14 a, 26 a §§
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2011:987) om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller för en ansökan om dödande av förkommen handling eller inteckning som har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2018:297) om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1827) om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek

Omfattning
ändr. 9, 25 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:2062) om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2019-02-01

Förordning (2023:125) om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2023-05-01