BOLFS 2017:1

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2007:1) om elektronisk ingivning och betalning av kungörelser i Postoch Inrikes Tidningar

1

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

Ansvarig utgivare: Peter Källenfors

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

BOLFS 2017:1

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets

föreskrifter (BOLFS 2007:1) om elektronisk

ingivning och betalning av kungörelser i Post-

och Inrikes Tidningar;

Beslutade den 30 mars 2017

Utkom från trycket

den 3 april 2017

Bolagsverket föreskriver med stöd av 13 § förordningen (2006:1226) om Post- och

Inrikes Tidningar att 7 § Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2007:1) om elektronisk

ingivning och betalning av kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar ska ha följande

lydelse.

7 § Betalning till Bolagsverket skall ske genom insättning på Bolagsverkets

bankgironummer. Om den medföljande inbetalningsavin inte används, skall hela

fakturanumret och OCR-numret antecknas på mottagardelen av det inbetalningskort

som används.

Vid betalning av faktura som görs elektroniskt skall OCR-nummer anges i fältet för

meddelande till betalningsmottagaren.

Denna författning träder i kraft två veckor efter att den utkom från trycket enligt

ovan.

På Bolagsverkets vägnar

ANNIKA BRÄNSTRÖM

Maria Danielsson