BOLFS 2017:2

Bolagsverkets föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän

1

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

Ansvarig utgivare: Elisabeth Lagerqvist

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

BOLFS 2017:2

Bolagsverkets föreskrifter om registrering av verkliga

huvudmän;

Beslutade den 2 augusti 2017.

Utkom från trycket

den 16 augusti 2017

Bolagsverket föreskriver följande med stöd av förordning (2017:667) om registrering

av verkliga huvudmän.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller vid anmälan till registret över verkliga huvudmän enligt

lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.

Ingivning av elektronisk anmälan

2 § En anmälan till registret över verkliga huvudmän ska ges in elektroniskt via

Bolagsverkets e-tjänster för sådan anmälan.

Elektroniska underskrifter

3 § Ansökningar i elektronisk form ska undertecknas med en sådan avancerad

elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och

betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om

upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Ansökan om undantag från elektronisk anmälan

4 § En ansökan om undantag från kravet på elektronisk anmälan ska ske skriftligen på

av Bolagsverket anvisad blankett.

Ansökan ska vara undertecknad av sådan företrädare som anges i 2 kap. 2 §

förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän.

Art och omfattning av den verklige huvudmannens intresse

5 § Den verkliga huvudmannens art av intresse i en juridisk person som inte är en

stiftelse ska anges genom att minst ett av följande alternativ anges:

- kontroll utövas genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i

bolagsordning eller stadgar, eller

BOLFS 2017:2

2

- kontroll utövas genom rätt att utse eller avsätta mer än hälften av

styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Det ska dessutom anges om kontrollen utövas tillsammans med närstående eller

indirekt genom andra företag eller föreningar.

6 § Den verkliga huvudmannens art av intresse i en stiftelse ska anges genom att minst

ett av följande alternativ anges:

- kontroll utövas genom uppdrag som styrelseledamot eller motsvarande

befattningshavare,

- kontroll utövas genom uppdrag som företrädare för den juridiska person som är

förvaltare,

- kontroll utövas genom rätt att utse eller avsätta mer än hälften av

styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare, eller

- intresse i egenskap av förmånstagare enligt stiftelseförordnandet.

Det ska dessutom anges om kontrollen utövas tillsammans med närstående eller

indirekt genom andra företag eller föreningar.

7 § Den verkliga huvudmannens art av intresse i en trust eller liknande juridisk

konstruktion ska anges genom att minst ett av följande alternativ anges:

- kontroll utövas i egenskap av instiftare,

- kontroll utövas genom uppdrag som förvaltare eller företrädare för den juridiska

person som är förvaltare,

- kontroll utövas i egenskap av beskyddare,

- intresse i egenskap av förmånstagare eller tillhörande förmånstagarkretsen, eller

- kontroll utövas på annat sätt.

8 § Omfattning av den verkliga huvudmannens intresse enligt 5–7 §§ ska anges genom

att ett av följande alternativ anges:

- mer än 0 procent men inte mer än 25 procent,

- mer än 25 procent men inte mer än 50 procent,

- mer än 50 procent men inte mer än 75 procent,

- mer än 75 procent men mindre än 100 procent, eller

- 100 procent.

Denna författning träder i kraft den 1 september 2017.

På Bolagsverkets vägnar

INGA OTMALM

Jimmy Everitt