Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2017-06-22
Ändring införd
SFS 2017:631 i lydelse enligt SFS 2022:1539
Ikraft
2017-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

Lagens syfte

[K1]1 §  För att förhindra att juridiska personer eller truster utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism finns i denna lag bestämmelser om krav på registrering av verkliga huvudmän i juridiska personer och truster.

[S2]Med truster avses i denna lag även liknande juridiska konstruktioner. Lag (2019:736).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen anger lagens huvudsakliga innehåll och syfte.

Övervägandena finns i avsnitt 15.2.1.

Tillämpningsområde

[K1]2 §  Lagen är tillämplig på

 1. svenska juridiska personer,
 2. utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige,
 3. fysiska personer med hemvist i Sverige som driver verksamhet som avser förvaltning av en trust, och
 4. fysiska personer med hemvist i utlandet som driver verksamhet i Sverige som avser förvaltning av en trust.

[S2]Lagen är inte tillämplig på

 1. staten, regioner, kommuner eller kommunalförbund eller juridiska personer som staten, regioner, kommuner eller kommunalförbund, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande över,
 2. aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES eller dotterföretag till sådana bolag,
 3. dödsbon, eller
 4. konkursbon. Lag (2019:1255).

Prop. 2017/18:206: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.

I uppräkningen av de aktörer som lagen inte är tillämplig på utgår samverkansorgan samt juridiska personer över vilka samverkansorgan, var för sig eller tillsammans med de aktörer som anges i bestämmelsen, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande från andra stycket punkt 1 eftersom lagen (2002:34) ...

Prop. 2016/17:173: Av paragrafen framgår vilka som omfattas av lagens tillämpningsområde.

Verklig huvudman

[K1]3 §  Med verklig huvudman avses

 1. en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, eller
 2. en fysisk person till vars förmån någon annan handlar.

[S2]Om inte annat följer av omständigheterna i det enskilda fallet, ska en fysisk person anses vara verklig huvudman, om han eller hon omfattas av en presumtion om kontroll enligt 46 §§.

Prop. 2016/17:173: I första stycket definieras vad som avses med begreppet verklig huvudman. Av definitionen följer att en verklig huvudman alltid är en fysisk person.

[K1]4 §  En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person, om han eller hon

 1. på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen,
 2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller
 3. på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll enligt 1 eller 2.

[S2]Om en fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en eller flera juridiska personer som utövar kontroll över en annan juridisk person på ett sätt som anges i första stycket, ska han eller hon antas utöva den yttersta kontrollen också över den senare juridiska personen.

[K1]5 §  En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person, om han eller hon tillsammans med en eller flera närstående kan kontrollera en juridisk person enligt 4 §.

[S2]Med närstående avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras make, registrerade partner eller sambo samt föräldrar.

[K1]6 §  En fysisk person ska, utöver vad som följer av 4 och 5 §§, antas utöva den yttersta kontrollen över en stiftelse, om han eller hon

 1. är styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare, eller
 2. företräder en annan juridisk person som är förvaltare för stiftelsen.

[S2]En fysisk person ska antas vara den till vars förmån stiftelsen handlar, om han eller hon enligt stiftelseförordnandet kan få del av en väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel.

[K1]7 §  En fysisk person ska antas vara verklig huvudman i en trust, om han eller hon

 1. är instiftare,
 2. är förvaltare eller, om förvaltaren är en juridisk person, företrädare för förvaltaren,
 3. är beskyddare,
 4. är förmånstagare eller tillhör förmånstagarkretsen, eller
 5. på något annat sätt utövar den yttersta kontrollen över trusten. Lag (2019:736).

Verksamhetsutövare

[K1]8 §  Med verksamhetsutövare avses en fysisk eller juridisk person som utför verksamhet som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dokumentation om verkligt huvudmannaskap

[K2]1 §  En juridisk person ska ha tillförlitliga uppgifter om vem som är dess verkliga huvudman och om arten och omfattningen av hans eller hennes intresse i den juridiska personen. Om en verklig huvudman saknas eller om det inte finns tillförlitliga uppgifter om vem som är verklig huvudman, ska den juridiska personen i stället ha uppgift om detta.

[S2]Informationen enligt första stycket ska hållas aktuell och kontrolleras i den utsträckning som omständigheterna kräver.

[S3]Den juridiska personen ska dokumentera uppgifterna och den utredning som görs för att bedöma vem som är verklig huvudman enligt första stycket, om det inte är uppenbart obehövligt. Om uppgift om den verkliga huvudmannen ändras, ska dokumentation avseende äldre förhållanden bevaras under minst fem år därefter.

Prop. 2016/17:173: I första stycket anges att en juridisk person ska ha tillförlitliga uppgifter om vem som är dess verkliga huvudman och om arten och omfattningen av personens intresse i den juridiska personen. Att uppgifterna ska vara tillförlitliga innebär att de ska vara korrekta och baseras på ett relevant och uppdaterat underlag. Förutom uppgift om vem som är verklig huvudman ska den juridiska personen ha uppgift om arten och omfattningen av personens intresse i den juridiska personen. Med detta avses ...

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

[K2]2 §  En juridisk person ska på begäran av en myndighet utan dröjsmål lämna ut den dokumentation som anges i 1 §.

[S2]En juridisk person ska på begäran av en verksamhetsutövare tillhandahålla den dokumentation som anges i 1 §, om verksamhetsutövaren genomför åtgärder för kundkännedom med anledning av en transaktion eller en affärsförbindelse med den juridiska personen.

[S3]En verklig huvudman i en juridisk person ska på begäran av den juridiska personen tillhandahålla de uppgifter som anges i 1 § första stycket första meningen. Lag (2019:736).

Prop. 2018/19:150: En juridisk person ska på begäran av en verksamhetsutövare tillhandahålla den dokumentation som anges i 1 §, om verksamhetsutövaren genomför åtgärder för kundkännedom med anledning av en transaktion eller en affärsförbindelse med den juridiska personen.

En verklig huvudman i en juridisk person ska på begäran av den juridiska personen tillhandahålla de uppgifter som anges i 1 § första stycket första meningen.

Paragrafen innehåller ...

Skyldighet att anmäla uppgifter för registrering

[K2]3 §  En juridisk person ska anmäla uppgifterna enligt 1 § första stycket till Bolagsverket för registrering i registret över verkliga huvudmän.

[S2]En anmälan ska göras

 1. samtidigt som den juridiska personen anmäler sig för registrering, om Bolagsverket är behörig registreringsmyndighet, eller
 2. senast fyra veckor från det att den juridiska personen har registrerats av en annan behörig registreringsmyndighet.

[S3]När ett förhållande som har anmälts ändras, ska den juridiska personen anmäla förändringen för registrering. Anmälan ska göras utan dröjsmål efter det att den juridiska personen fått kännedom om det ändrade förhållandet. Lag (2022:1539).

[K2]4 §  För en ideell förening eller annan juridisk person som inte omfattas av ett krav på registrering av grundläggande information om den juridiska personen gäller 13 §§ först när en uppgift om verklig huvudman lämnas till en verksamhetsutövare med anledning av åtgärder för kundkännedom.

[S2]En anmälan för registrering i registret över verkliga huvudmän ska göras inom fyra veckor från det att uppgiften lämnades till verksamhetsutövaren. En uppgift om att en verklig huvudman saknas behöver dock inte anmälas för registrering.

[K2]5 §  Om en juridisk person som avses i 4 § första stycket tar emot eller samlar in pengar eller annan egendom i syfte att främja ett varaktigt ändamål som innebär att pengar eller egendom överförs till en annan fysisk eller juridisk person, ska uppgifter om den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare och firmatecknare anmälas, om sådana uppgifter inte tidigare anmälts till ett offentligt register. Anmälan ska ske inom den tid som anges i 4 § andra stycket.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller särskilda bestämmelser om registrering av företrädare i insamlingsorganisationer.

[K2]6 §  En juridisk person som avses i 4 eller 5 § och som har ett politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant ändamål eller är ett trossamfund som inte registrerats i handelsregistret enligt handelsregisterlagen (1974:157) är inte skyldig att i anmälan ange uppgifter om fysiska personer som är medlemmar i den juridiska personen, om en sådan anmälan medför att medlemmens åskådning i något av dessa avseenden blir känd.

[S2]Undantaget i första stycket gäller också om en anmälan annars avslöjar personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Lag (2018:333).

Prop. 2017/18:142: Paragrafen innehåller undantag från skyldigheten att anmäla uppgifter om verkliga huvudmän om det medför att känsliga personuppgifter avslöjas.

Ändringen i andra stycket innebär att nuvarande hänvisning till uppgift om en fysisk persons medlemskap i fackförening, hälsotillstånd eller sexualliv ersätts med en hänvisning till sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i dataskyddsförordningen. Hänvisningen till dataskyddsförordningen är dynamisk, dvs. avser ...

Truster

[K2]7 §  För en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet som avser förvaltning av en trust gäller det som sägs om en juridisk person i 1-3 §§ i fråga om trusten.

[S2]När 3 § andra stycket tillämpas ska fristen räknas från det att verksamheten startar. Lag (2019:736).

Prop. 2018/19:150: När 3 § andra stycket tillämpas ska fristen räknas från det att verksamheten startar.

Paragrafen innehåller bestämmelser om truster. Övervägandena finns i avsnitt 13.3.

Ändringarna i första stycket innebär att det förtydligas att bestämmelserna i 1–3 §§ gäller för en juridisk person som driver verksamhet som avser förvaltning av en trust dels i fråga ...

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om fysiska personer som är förvaltare av truster eller liknande juridiska konstruktioner.

Undantag

[K2]8 §  Bestämmelsen i 3 § gäller inte om uppgifter om verklig huvudman i en juridisk person eller trust har anmälts i ett centralt register över verkliga huvudmän i en annan stat inom EES. Lag (2019:736).

Prop. 2018/19:150: Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag från registrering i registret över verkliga huvudmän. Övervägandena finns i avsnitt 13.3.

Ändringarna i paragrafen genomför delvis den nya artikel 31.3 a i ursprungsdirektivet och innebär att bestämmelsen omfattar också uppgifter om verklig huvudman i truster.

Ett påstående om att trustens verkliga huvudman har registrerats i ett centralt ...

Registreringsmyndighet

[K3]1 §  Bolagsverket ska föra ett register över verkliga huvudmän och andra uppgifter som anmäls enligt denna lag.

Prop. 2016/17:173: Av paragrafen framgår att Bolagsverket ska föra ett register över verkliga huvudmän och andra uppgifter som anmäls enligt denna lag.

Övervägandena finns i avsnitt 15.5.1.

Brister i anmälan

[K3]2 §  Om den som har gjort en anmälan om registrering inte följer de krav som gäller för en anmälan, får Bolagsverket förelägga den juridiska personen att yttra sig i frågan eller rätta till bristen inom en viss tid.

[S2]Om den som har gjort anmälan inte följer ett föreläggande enligt första stycket, får registrering vägras.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad Bolagsverket får göra för att brister i en anmälan avhjälps.

Utebliven anmälan

[K3]3 §  Om en juridisk person inte har anmält uppgifter för registrering i registret över verkliga huvudmän inom den tid som anges i 2 kap.3 eller 4 §, eller om registrering vägrats enligt 2 §, får Bolagsverket förelägga den juridiska personen att lämna in en anmälan inom en viss tid.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om Bolagsverkets möjligheter att agera om en juridisk person inte har kommit in med en anmälan inom de tidsfrister som anges i 2 kap. 3 och 4 §§ och om registrering vägrats enligt 2 §.

Felaktiga uppgifter

[K3]4 §  Om det kan antas att en uppgift i en anmälan om registrering eller i registret över verkliga huvudmän är felaktig, får Bolagsverket förelägga den juridiska personen att rätta uppgiften eller visa att den inte är felaktig.

[S2]Om föreläggandet inte följs, får Bolagsverket besluta att uppgiften inte ska registreras eller att uppgiften ska tas bort från registret och förelägga den juridiska personen att lämna in en ny anmälan. Lag (2019:736).

Prop. 2018/19:150: Om föreläggandet inte följs, får Bolagsverket besluta att uppgiften inte ska registreras eller att uppgiften ska tas bort från registret och förelägga den juridiska personen att lämna in en ny anmälan.

Paragrafen innehåller bestämmelser om felaktiga uppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 13.4.

Andra stycket, som är nytt, genomför delvis ...

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om Bolagsverkets möjligheter att agera om det kan antas att uppgifterna i registret är felaktiga eller att anmälan innehåller felaktiga uppgifter.

[K3]5 §  De verksamhetsutövare och myndigheter som använder registret ska anmäla till Bolagsverket om det finns anledning att misstänka att uppgifterna i registret är felaktiga. Brottsbekämpande myndigheter som använder registret ska göra en sådan anmälan när det kan ske med hänsyn till utredning av brott.

[S2]En anmälan enligt första stycket ska också göras om en registreringsskyldig juridisk person inte har gjort en anmälan inom den tid som anges i 2 kap.3 eller 4 §.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om anmälningsskyldighet för verksamhetsutövare och myndigheter som använder registret, om dessa misstänker att uppgifterna i registret är felaktiga eller om de får kännedom om att en juridisk person inte gjort en anmälan inom den tid som anges i 2 kap. 3 och 4 §§.

Vite

[K3]6 §  Om en juridisk person inte följer ett föreläggande enligt 2, 3 eller 4 §, får Bolagsverket vid vite förelägga den juridiska personen eller den verkställande direktören, en styrelseledamot eller en annan motsvarande befattningshavare att inom en viss tid göra en anmälan eller ge in uppgifter som den juridiska personen är skyldig att lämna enligt denna lag.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om Bolagsverkets möjlighet att förena förelägganden enligt lagen med vite.

[K3]7 §  Om en juridisk person inte lämnar ut dokumentation till en myndighet enligt 2 kap. 2 § första stycket, ska Bolagsverket på begäran av myndigheten förelägga den juridiska personen, den verkställande direktören, en styrelseledamot eller en motsvarande befattningshavare att vid vite lämna ut dokumentationen.

[S2]Om en verklig huvudman inte tillhandahåller uppgifter enligt 2 kap. 2 § tredje stycket, får Bolagsverket på begäran av den juridiska personen förelägga den verkliga huvudmannen att vid vite tillhandahålla uppgifterna. Lag (2019:736).

Prop. 2018/19:150: Om en verklig huvudman inte tillhandahåller uppgifter enligt 2 kap. 2 § tredje stycket, får Bolagsverket på begäran av den juridiska personen förelägga den verkliga huvudmannen att vid vite tillhandahålla uppgifterna.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vite. Övervägandena finns i avsnitt 13.2.

Paragrafen genomför delvis de nya artiklarna 30.4 ...

[K3]8 §  Frågor om utdömande av vite enligt 6 och 7 §§ prövas av Bolagsverket.

[S2]I anslutning till att vite döms ut får Bolagsverket även förelägga nytt vite.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om Bolagsverkets handläggning av vitesförelägganden.

Truster

[K3]9 §  För en fysisk person som driver verksamhet som avser förvaltning av en trust gäller det som sägs om en juridisk person i 2-4 §§, 6 § och 7 § första stycket. Lag (2019:736).

Prop. 2018/19:150: Paragrafen innehåller bestämmelser om truster. Övervägandena finns i avsnitt 13.4.

Ändringarna i paragrafen genomför delvis den nya artikel 31.1 i ursprungsdirektivet. Fysiska personer som driver verksamhet som avser förvaltning av en trust omfattas inte av 7 § andra stycket.

I paragrafen görs också redaktionella ändringar.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innebär att förelägganden som kan riktas mot en juridisk person enligt lagen också kan riktas mot en fysisk person som är förvaltare i truster eller liknande juridiska konstruktioner.

Övervägandena finns i avsnitt 15.4.9.

Överklagande

[K3]10 §  Bolagsverkets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2019:736).

Prop. 2018/19:150: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av Bolagsverkets beslut. Övervägandena finns i avsnitt 13.4.

Ändringarna i första stycket innebär att det förtydligas att Bolagsverkets beslut enligt registerlagen kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av Bolagsverkets beslut i vissa fall.

Avgifter

[K3]11 §  Bolagsverket får ta ut avgifter för hantering av ärenden enligt denna lag.

Bemyndigande

[K3]12 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. innehållet i och övriga krav på anmälan enligt 2 kap.35 §§,
 2. innehållet i och övriga egenskaper hos registret med uppgifter om verkliga huvudmän,
 3. frågor om tillgång till registret, och
 4. sådana avgifter som avses i 11 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
 2. Har registreringsskyldighet uppstått i och med ikraftträdandet av lagen ska en anmälan enligt 2 kap. göras senast sex månader efter lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:333) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Förarbeten
Rskr. 2017/18:246, Prop. 2017/18:142, Bet. 2017/18:FiU39
Omfattning
ändr. 2 kap. 6 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:1349) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Förarbeten
Rskr. 2017/18:418, Prop. 2017/18:206, Bet. 2017/18:KU46
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:736) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Förarbeten
Rskr. 2019/20:38, Prop. 2018/19:150, Bet. 2019/20:FiU15
Omfattning
ändr. 1 kap, 1, 2, 7 §§, 2 kap. 2, 7, 8 §§, 3 kap. 4, 7, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2 kap. 8 §, 3 kap. 9 §; ny rubr. närmast före 2 kap. 7 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2019:1255) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Förarbeten
Rskr. 2019/20:76, Prop. 2019/20:14, Bet. 2019/20:FiU28
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2020-01-02

Lag (2022:1539) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Förarbeten
Rskr. 2022/23:33, Prop. 2021/22:251, Bet. 2022/23:FiU15
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträder
2023-01-01