BOLFS 2018:1

Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2018:1) om elektronisk ingivning av årsredovisningshandlingar för aktiebolag

1

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

Ansvarig utgivare: Elisabeth Lagerqvist

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

BOLFS 2018:1

Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2018:1) om

elektronisk ingivning av

årsredovisningshandlingar för aktiebolag;

Beslutade den 5 mars 2018

Utkom från trycket

den 7 mars 2018

Bolagsverket föreskriver följande med stöd av

1 a § förord-

ningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor1.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för elektronisk ingivning av handlingar till Bolagsverket

enligt

− 8 kap. 3 a årsredovisningslagen (1995:1554)2.

Form för handlingar

2 § För handlingar som ges in elektroniskt till Bolagsverket i enlighet med 5 § gäller

följande.

En årsredovisning och ett bevis om fastställelse ska ges in som en bestyrkt

elektronisk avskrift. Om en revisionsberättelse ska lämnas in ska även den ges in som

en bestyrkt elektronisk avskrift.

Med en elektronisk avskrift avses här en elektronisk handling som återger innehållet

i ett pappersoriginal eller ett elektroniskt original utan att originalets utseende visas.

Elektroniskt bestyrkande

3 § Det elektroniska bestyrkandet ska vara undertecknat med en sådan avancerad

elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och

1 Lydelse enligt SFS 2015:830.

2 Lydelse enligt SFS 2016:644.

BOLFS 2018:1

2

betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om

upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

4 § Ett elektroniskt bestyrkande enligt dessa föreskrifter ska ha följande lydelse.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med

originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska

underteckna dessa.

Elektronisk ingivning till en elektronisk mottagningstjänst

5 § Handlingar får ges in elektroniskt enligt dessa föreskrifter endast

1. genom den elektroniska tjänst som finns på Bolagsverkets webbplats

www.bolagsverket.se

,

2. till verkets elektroniska mottagningstjänst för årsredovisningshandlingar, och

3. enligt de tekniska krav som Bolagsverket ställer för att verket ska kunna ta

emot, läsa och bevara handlingarna på ett säkert sätt.

Föreläggande att komplettera

6 § Om en handling som kommit in i den elektroniska mottagningstjänsten har en brist

så att Bolagsverket inte kan hantera den elektroniskt får verket förelägga sökanden att

på nytt ge in fullständiga årsredovisningshandlingar

1. i elektronisk form i enlighet med 2 – 5 §§, eller

2. på papper.

Denna författning träder i kraft den 15 mars 2018.

Genom författningen upphävs

Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:2) om elektronisk ingivning av

räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.

På Bolagsverkets vägnar

INGA OTMALM

Jan Westerberg