lagen.nu

Årsredovisningslag (1995:1554)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1995-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:113
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Lagen är, om inte annat föreskrivs i 2 §, tillämplig på sådana företag som avses i 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078). Lag (1999:1112).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1112

2 § Lagen är inte tillämplig på företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, om inte annat är särskilt föreskrivet i dessa lagar.

Företag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning enligt de lagarna är inte skyldiga att upprätta koncernredovisning enligt denna lag. Lag (1999:1112).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1112

Allmänna definitioner

3 § I denna lag betyder

 • 1. företag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas av en årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport,
 • 2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer,
 • 3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen,
 • 4. större företag:

– företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

– företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

 • a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
 • b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
 • c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,
 • 5. mindre företag: företag som inte är större företag,
 • 6. större koncerner:

– koncerner där moderföretagets eller något av dotterföretagens överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

– koncerner där något av dotterföretagen är ett sådant företag som avses i 1 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller

– koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor:

 • a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
 • b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
 • c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,
 • 7. mindre koncerner: koncerner som inte är större koncerner.

Vid tillämpningen av första stycket 6 b och c ska andelar i dotterföretag, fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst. Eliminering behöver inte göras, om tillämpningen i stället utgår från följande gränsvärden:

– balansomslutning 48 miljoner kronor,

– nettoomsättning 96 miljoner kronor.

Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § bokföringslagen (1999:1078) ska vid tillämpningen av första stycket 4–7 och 5 kap. 47 § till nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter. Lag (2015:813).

Koncern, intresseföretag m.m.

4 § Ett företag är moderföretag och en juridisk person är dotterföretag, om företaget

 • 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,
 • 2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar,
 • 3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller
 • 4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett annat dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

 • 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,
 • 2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller
 • 3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även denna dotterföretag till moderföretaget.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern. Lag (1999:1112).

4 a § Med ägarintresse avses i denna lag ett innehav av andelar i ett annat företag som är avsett att främja verksamheten i ägarföretaget genom att skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget. Ett innehav av minst 20 procent av kapitalet i det andra företaget ska anses utgöra ett ägarintresse, om inte något annat framgår av omständigheterna. Lag (2015:813).

5 § Om ett företag har ett ägarintresse i en juridisk person och utövar ett betydande inflytande över dess driftsmässiga och finansiella styrning, är den juridiska personen ett intresseföretag till företaget. Detta gäller dock inte om den juridiska personen är ett dotterföretag eller ett gemensamt styrt företag som företaget samäger.

Innehar företaget minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen, ska det anses ha ett betydande inflytande över denna, om inte något annat framgår av omständigheterna. Detsamma gäller om företagets dotterföretag eller företaget tillsammans med ett eller flera dotterföretag eller flera dotterföretag tillsammans innehar minst 20 procent av rösterna. Lag (2015:813).

5 a § Med gemensamt styrt företag avses i denna lag en juridisk person som två eller flera parter enligt ett avtal utövar ett gemensamt bestämmande inflytande över. Lag (2015:813).

6 § I de fall som avses i 4 § första stycket 1-3 och andra stycket samt 5 § skall sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn men för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den personen.

Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag eller intresseföretag beaktas inte de andelar i dotterföretaget eller intresseföretaget som innehas av det företaget självt eller av dess dotterföretag. Detsamma gäller andelar som innehas av den som handlar i eget namn men för dotterföretagets eller intresseföretagets eller dess dotterföretags räkning. Lag (1999:1112).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1112

7 § Om ett företag har blivit moderföretag, skall ledningen för företaget meddela detta till dotterföretagets ledning. Dotterföretagets ledning skall lämna ledningen för moderföretaget de upplysningar som behövs för att en koncernredovisning skall kunna upprättas. Lag (1999:1112).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1112

Närstående

8 § En juridisk person anses i denna lag som närstående till ett företag som upprättar års- eller koncernredovisning (rapporterande företag) om

 • 1. den ingår i samma koncern som det rapporterande företaget,
 • 2. den är ett intresseföretag till det rapporterande företaget eller till ett företag i en koncern som det rapporterande företaget ingår i,
 • 3. det rapporterande företaget är ett intresseföretag till den juridiska personen, eller till ett företag i en koncern som den juridiska personen ingår i,
 • 4. den är ett gemensamt styrt företag som samägs av det rapporterande företaget eller av ett företag i en koncern som det rapporterande företaget ingår i,
 • 5. det rapporterande företaget är ett gemensamt styrt företag som samägs av den juridiska personen, eller av ett företag i en koncern som den juridiska personen ingår i,
 • 6. den och det rapporterande företaget båda är gemensamt styrda företag som samägs av samma tredje företag,
 • 7. den eller det rapporterande företaget är ett gemensamt styrt företag som samägs av ett tredje företag, och den andra av dem är ett intresseföretag till det tredje företaget,
 • 8. den är ett dotterföretag till en juridisk person som avses i 2, 4, 6 eller 7,
 • 9. den har som huvudsaklig verksamhet att förvalta tillgångar som det rapporterande företaget har avsatt för ersättningar till personer som har avslutat sin anställning antingen i det rapporterande företaget eller i en juridisk person som är närstående till det rapporterande företaget,
 • 10. den har avsatt tillgångar till förvaltning av ett rapporterande företag som är en sådan juridisk person som avses i 9,
 • 11. den står under bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande av en person som är närstående enligt 9 §,
 • 12. den annars står under betydande inflytande av en person som avses i 9 § 1 eller 4–6,
 • 13. den eller dess moderföretag har en styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare som är en person som avses i 9 § 1, eller
 • 14. den eller ett företag i en koncern som den ingår i tillhandahåller tjänster för företagsledning åt det rapporterande företaget eller åt dess moderföretag.

Vid tillämpningen av första stycket ska

– med koncern jämställas en företagsgrupp som kontrolleras av ett företag eller ett annat rättssubjekt som inte är ett moderföretag i denna lags mening, och

– med intresseföretag jämställas företag som endast uppfyller det krav på betydande inflytande som anges i 5 §. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

9 § En fysisk person anses i denna lag som närstående till ett rapporterande företag om han eller hon

 • 1. själv eller gemensamt med någon annan utövar ett bestämmande inflytande över företaget,
 • 2. annars har ett betydande inflytande över företaget,
 • 3. är en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan ledande befattningshavare i företaget eller dess moderföretag,
 • 4. är gift eller sambo med eller förälder, barn eller styvbarn till en person som avses i 1–3,
 • 5. är ekonomiskt eller på annat sätt beroende av en person som avses i 1–3 eller av hans eller hennes make eller sambo, eller
 • 6. annars ingår i samma familj som en person som avses i 1–3 och kan förväntas påverka den personen i hans eller hennes kontakter med företaget eller påverkas av honom eller henne i sina egna kontakter med företaget. Lag (2015:813).

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisning

Årsredovisningens delar

1 § En årsredovisning ska bestå av

 • 1. en balansräkning,
 • 2. en resultaträkning,
 • 3. noter, och
 • 4. en förvaltningsberättelse.

I årsredovisningen för ett större företag ska det även ingå en kassaflödesanalys. Lag (2014:542).

Överskådlighet och god redovisningssed

2 § Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

Rättvisande bild

3 § Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.

Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not. Lag (1999:1112).

Väsentlighet

3 a § Ett företag får avvika från bestämmelserna om redovisning, uppställning, värdering, upplysningar och konsolidering i denna lag, om följden av avvikelsen inte är väsentlig.

Följden av en avvikelse ska anses vara väsentlig om utelämnad eller felaktig information, ensam eller tillsammans med annan information, rimligen kan förväntas påverka de beslut som användare fattar på grundval av informationen. Lag (2015:813).

Andra grundläggande redovisningsprinciper

4 § Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas:

 • 1. Företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet.
 • 2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.
 • 3. Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet. Detta innebär särskilt att
  • a) endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen,
  • b) hänsyn ska tas till alla ekonomiska förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, även om dessa förpliktelser blir kända först efter räkenskapsårets utgång men före upprättandet av årsredovisningen, och att
  • c) hänsyn ska tas till värdenedgångar oavsett om resultatet för räkenskapsåret är en vinst eller en förlust.
 • 4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen.
 • 5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster och, i förekommande fall, delposter består av ska värderas var för sig.
 • 6. Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.
 • 7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.

Om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 och 3 §§, får avvikelse göras från första stycket. Lag (2015:813).

Rättsfall (2)

RÅ 1998 ref. 18: Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmetod av...
RÅ 2010 ref. 106: Vid värdering av ett bokförlags lager har varje bokexemplar ansetts utgöra en...

Ändringar/Förarbeten (3)

Form m.m.

5 § Årsredovisningen ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Den ska avfattas på svenska.

Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte.

Om företaget är i likvidation, ska detta anges. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:89, 2006:487, 2015:813

Valuta

6 § Beloppen i årsredovisningen ska anges i företagets redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). Beloppen får dessutom anges i annan valuta enligt omräkningskursen på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).

Vid byte av redovisningsvaluta ska balansräkningen för det gamla räkenskapsåret räknas om till den nya redovisningsvalutan enligt den växelkurs som har fastställts av Europeiska centralbanken den sista svenska bankdagen under räkenskapsåret. Den omräknade balansräkningen ska utgöra ingående balans för det nya räkenskapsåret. Lag (2015:813).

Årsredovisningens undertecknande

7 § I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skriva under årsredovisningen.

I handelsbolag ska årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat ansvariga delägare.

I en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga ledamöter i grupperingens församling och av direktören. I ett konsortium enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter eller av direktören. Om både en styrelse och en direktör är utsedda i konsortiet, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av direktören.

I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen skrivas under av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga bolagsmän som företräder bolaget.

I övriga företag ska årsredovisningen skrivas under av den redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare.

Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form, ska den undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Om någon av dem som undertecknar årsredovisningen har anmält en avvikande mening, ska yttrandet fogas till redovisningen. I fall som avses i första stycket gäller detta dock endast om den avvikande meningen har antecknats till styrelsens protokoll.

Årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades. Lag (2014:1386).

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

Balansräkningens innehåll

1 § Balansräkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen. Lag (2015:813).

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 83: Avdragsrätt för avsättning till kompetenskonto och beskattning av anställda....

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:813

Resultaträkningens innehåll

2 § Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Uppställningsformer

3 § Balansräkningen ska upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen ska upprättas enligt någon av de uppställningsformer som anges i bilagorna 2 och 3.

Byte av uppställningsform för resultaträkningen får ske endast om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:813

4 § Posterna i balansräkningen och resultaträkningen ska tas upp var för sig i den ordningsföljd som anges för respektive uppställningsform. Om en tillgång, avsättning eller skuld tas upp i fler än en post i balansräkningen, ska det upplysas om förhållandet till andra poster antingen under den post där den tas upp eller i en not.

I fråga om poster som föregås av arabiska siffror ska de avvikelser göras som är betingade av verksamhetens särskilda inriktning.

Andra poster än de som finns upptagna i uppställningsformerna får tas upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av uppställningsformernas poster. Posterna får delas in i delposter. Om delar av en post har tillkommit på ett sådant sätt eller är av sådan storlek att det är av betydelse med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på en rättvisande bild att de redovisas särskilt, ska de tas upp i delposter. Kompletterande poster ska ges beteckningar som tydligt anger vad som ingår i posten.

Poster som föregås av arabiska siffror får slås samman,

 • 1. om posternas belopp är obetydliga med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på rättvisande bild, eller
 • 2. om sammanslagningen främjar överskådligheten och posterna och, i förekommande fall, delposterna anges i not.

Mindre företag får slå samman poster i balansräkningen som avser tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder, om posterna föregås av arabiska siffror. Lag (2015:813).

4 a § Trots 3 och 4 §§ får företag som avses i andra stycket dela upp anläggningstillgångar och omsättningstillgångar samt skulder och avsättningar i kortfristiga och långfristiga poster, om det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§.

Första stycket gäller

 • 1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med tilllämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 297/2008, och
 • 2. andra företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:541, 2004:1173

Kortfristiga och långfristiga balansposter

4 b § För varje fordringspost i balansräkningen som är upptagen under Omsättningstillgångar ska den del som ska betalas senare än ett år efter balansdagen anges.

För varje skuldpost i balansräkningen ska följande anges: den del som ska betalas inom ett år från balansdagen, den del som ska betalas senare än ett år efter balansdagen och summan av dessa skulder.

Första och andra styckena gäller även fordringsposter och skuldposter som har tagits in i sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2.

För mindre företag som slår samman poster enligt 4 § femte stycket ska det som föreskrivs i första och andra styckena om fordringsposter och skuldposter i balansräkningen i stället avse de sammanslagna posterna. Lag (2015:813).

Jämförelsetal

5 § För varje post eller delpost i balansräkningen, resultaträkningen och sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2 ska beloppet av motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.

Om företaget har ändrat principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter, ska posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

Om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§, får avvikelse göras från andra stycket.

Andra stycket gäller inte mindre företag under förutsättning att upplysningar om den bristande jämförbarheten lämnas i noterna. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:871, 2015:813

Överkursfonden

5 a § I ett aktiebolag skall den del av betalningen för en aktie som överstiger aktiens kvotvärde tas upp under överkursfonden. Lag (2005:556).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:556

Särskilda poster i en ekonomisk förenings balansräkning och resultaträkning

6 § Fordran på insats i en ekonomisk förening får inte tas upp som tillgång. Redovisningen av fullgjorda insatser får göras så att i balansräkningen anges hela insatskapitalet samt hur mycket därav som inte har fullgjorts, varefter skillnaden - de betalda insatserna - utförs som en särskild post under eget kapital.

Första stycket gäller även vid redovisningen av fullgjorda upplåtelseavgifter i en bostadsrättsförening. Lag (1999:1112).

(Upphör att gälla 2016-07-01 00:00:00)

7 § I resultaträkningen för en ekonomisk förening skall sådan överskottsutdelning som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 1 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tas upp som en särskild kostnadspost. Lag (1999:1112).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:761, 2016:113
(Träder i kraft 2016-07-01 00:00:00)

7 § I resultaträkningen för en ekonomisk förening ska sådan värdeöverföring som avses i 9 kap. 1 § första stycket 2 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tas upp som en särskild kostnadspost. Lag (2016:113).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:761, 2016:113

Större periodiseringsposter

8 § Större företag skall i balansräkningen eller i en not specificera större belopp som ingår i posterna Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Lag (2006:871).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:871

Avsättningar

9 § Som avsättningar skall sådana förpliktelser redovisas som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias.

Avskrivningar och nedskrivningar får inte redovisas som avsättningar. Lag (1999:1112).

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 83: Avdragsrätt för avsättning till kompetenskonto och beskattning av anställda....

10 § Större företag skall i balansräkningen eller i en not specificera större avsättningar som har tagits upp under posten Övriga avsättningar i balansräkningen. Lag (2006:871).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:871

Ett aktiebolags eget kapital

10 a § Ett aktiebolags eget kapital ska i balansräkningen, i en egen räkning eller i en not delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust.

Under bundet eget kapital ska följande tas upp: aktiekapital, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter.

Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska följande tas upp: fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

En ekonomisk förenings eget kapital

10 b § En ekonomisk förenings eget kapital ska i balansräkningen, i en egen räkning eller i en not delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust.

Under bundet eget kapital ska följande tas upp: inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda insatser, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig.

Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska följande tas upp: fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och nettovinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.

Det som sägs i andra stycket om insatser gäller också upplåtelseavgifter i en bostadsrättsförening. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Resultaträkning i förkortad form

11 § Mindre företag får slå samman posterna 1-6 i bilaga 2 respektive posterna 1-3 och 6 i bilaga 3 till en post benämnd bruttovinst eller bruttoförlust.

Ett företag som slår samman poster enligt första stycket ska i resultaträkningen, i anslutning till posten bruttovinst eller bruttoförlust, lämna uppgift om nettoomsättningen. Bolagsverket får i ett enskilt fall medge att uppgiften om nettoomsättningen utelämnas, om det är motiverat av konkurrensskäl. Lag (2010:1515).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:871, 2004:244, 2010:1515
12 § Har upphävts genom lag (2007:132).
13 § Har upphävts genom lag (2015:813).

4 kap. Värderingsregler

Vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

1 § Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång.

Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk eller renskötsel anses som omsättningstillgång oavsett avsikten med innehavet. Lag (1999:1112).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1112

2 § Utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar som är av betydande värde för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriella anläggningstillgångar. Detsamma gäller ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits (goodwill).

Första stycket gäller även utgifter för företagets eget utvecklingsarbete. För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller detta dock endast under förutsättning att motsvarande belopp överförs från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsutgifter.

Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande eller för företagets förvaltning får inte tas upp som tillgångar. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1112, 2015:813

Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar

3 § Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4, 5, 6, 12, 13 a, 14 a eller 14 e §.

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in.

I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång får, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader räknas in.

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del som räntan hänför sig till tillverkningsperioden.

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (5)

Avskrivning av anläggningstillgångar

4 § Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över denna period.

Om nyttjandeperioden för immateriella anläggningstillgångar som utgörs av utgifter för företagets eget utvecklingsarbete inte kan fastställas med en rimlig grad av säkerhet, ska perioden anses uppgå till fem år. Detsamma gäller i fråga om goodwill.

Avskrivningar ska redovisas i resultaträkningen. Annan redovisning får dock tillämpas, om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§. Lag (2015:813).

Nedskrivning av anläggningstillgångar

5 § Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 § och 4 § första stycket, ska tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående.

En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.

En nedskrivning enligt första eller andra stycket ska återföras, om det inte längre finns skäl för den. Nedskrivningar som avser goodwill får dock inte återföras.

Nedskrivningar och återföringar som avses i första–tredje styckena ska redovisas i resultaträkningen. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:813

Uppskrivning av anläggningstillgångar

6 § Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första–tredje styckena och 12 § får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.

Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp ska efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ianspråktagande av uppskrivningsfonden och fonden för utvecklingsutgifter

7 § Ett aktiebolag får ta uppskrivningsfonden eller fonden för utvecklingsutgifter i anspråk för

 • 1. ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission,
 • 2. täckning av förlust enligt fastställd balansräkning när förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital.

Ett beslut att ta uppskrivningsfonden eller fonden för utvecklingsutgifter i anspråk för att täcka en förlust enligt första stycket 2 får fattas endast efter det att revisorerna har hörts. Innan tre år har förflutit från beslutet får vinstutdelning beslutas endast om Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till det eller om aktiekapitalet har ökats med minst ett belopp som motsvarar den förlust som har blivit täckt med belopp från fonden. I fråga om Bolagsverkets eller domstolens tillstånd gäller 20 kap. 25–29 §§ aktiebolagslagen (2005:551) i tillämpliga delar. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:918, 1999:1112, 2015:813

8 § Vid avskrivning enligt 4 § eller nedskrivning enligt 5 § av en uppskriven tillgång eller vid avyttring eller utrangering av tillgången ska uppskrivningsfonden minskas i motsvarande utsträckning, dock högst med den del av fonden som svarar mot tillgången. På samma sätt ska fonden för utvecklingsutgifter minskas vid avskrivning, nedskrivning eller avyttring av en som tillgång upptagen utgift för företagets eget utvecklingsarbete.

Minskningen får göras enbart genom att

 • 1. fonden tas i anspråk enligt 7 §,
 • 2. den del av fonden som motsvarar avskrivning eller nedskrivning överförs till fritt eget kapital, eller
 • 3. den del av fonden som motsvarar en avyttrad tillgång överförs till fritt eget kapital. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:813

Värdering av omsättningstillgångar

9 § Omsättningstillgångar ska, om inte annat följer av 10, 12, 13 a, 14 a eller 14 e § tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Med anskaffningsvärde förstås, om inte annat följer av 11 §, utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. Vid bestämmandet av anskaffningsvärdet tillämpas 3 § andra–fjärde styckena.

Med nettoförsäljningsvärde avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får återanskaffningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för inkurans, eller något annat värde som är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§ användas i stället för nettoförsäljningsvärdet.

Med återanskaffningsvärde avses det belopp som motsvarar den utgift för anskaffandet som företaget skulle ha haft, om tillgången anskaffats på balansdagen.

Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk eller renskötsel värderas till det värde som fastställs av Skatteverket. Lag (2011:1554).

Rättsfall (3)

RÅ 1998 ref. 18: Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmetod av...
RÅ 2006 ref. 28: Beskattning av pågående arbeten som utförs på löpande räkning. Förhandsbesked...
RÅ 2010 ref. 106: Vid värdering av ett bokförlags lager har varje bokexemplar ansetts utgöra en...

Ändringar/Förarbeten (5)

Värdering av pågående arbeten

10 § Pågående arbeten för någon annans räkning får värderas till belopp som överstiger anskaffningsvärdet, om det finns särskilda skäl och det står i överensstämmelse med 2 kap. 2 och 3 §§.

Rättsfall (1)

RÅ 1998 ref. 18: Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmetod av...

Varulagrets anskaffningsvärde

11 § Anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar får beräknas enligt först-in-först-ut-principen, enligt vägda genomsnittspriser eller enligt någon annan liknande princip. Sist-in-först-ut-principen får inte tillämpas. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

Redovisning till bestämd mängd och fast värde

12 § Materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter som omsätts och vilkas sammantagna värde är av underordnad betydelse för företaget, får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt. Lag (1999:1112).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1112

Omräkning av fordringar och skulder

13 § Fordringar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan får omräknas till redovisningsvalutan enligt växelkursen på balansdagen, om detta står i överensstämmelse med 2 kap. 2 och 3 §§. Lag (2000:34).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:34

Redovisning enligt kapitalandelsmetoden

13 a § Företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket får redovisa andelar i intresseföretag i balansräkningen och resultaträkningen med tillämpning av bestämmelserna i 7 kap. 25-29 §§, om det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§. Lag (2004:1173).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:1173

Egna aktier

14 § Egna aktier får inte tas upp som tillgång.

Vid värdering av ett moderföretags andelar i ett dotterföretag ska andelar som dotterföretaget äger i moderföretaget inte anses ha något värde.

Vid förvärv av egna aktier ska fritt eget kapital minskas med utgiften för förvärvet. Vid överlåtelse av egna aktier ska fritt eget kapital ökas med inkomsten från överlåtelsen. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (4)

Värdering av finansiella instrument

14 a § Derivatinstrument och andra finansiella instrument får tas upp till sitt verkliga värde, om inte annat följer av 14 b §.

Det verkliga värdet skall bestämmas på grundval av instrumentets marknadsvärde. Om något marknadsvärde inte kan bestämmas för ett instrument men däremot för dess beståndsdelar eller för ett likartat instrument, skall det verkliga värdet bestämmas på grundval av beståndsdelarnas eller det likartade instrumentets marknadsvärde. Om inte heller en sådan värdering är möjlig, skall det verkliga värdet bestämmas med hjälp av sådana allmänt accepterade värderingsmodeller och värderingsmetoder som ger en rimlig uppskattning av marknadsvärdet.

Värdering enligt första stycket får ske enbart om samtliga företagets finansiella instrument, utom sådana som enligt 14 b § inte får tas upp till verkligt värde, värderas på samma sätt. Lag (2003:774).

14 b § Följande finansiella instrument får inte värderas enligt 14 a §:

 • 1. finansiella instrument som hålls till förfall och som inte utgör derivatinstrument,
 • 2. lånefordringar och andra fordringar som härrör från företaget och som inte innehas för handelsändamål,
 • 3. andelar i dotterföretag, intresseföretag eller gemensamt styrda företag,
 • 4. egetkapitalinstrument som företaget självt har gett ut,
 • 5. avtal om villkorad ersättning i samband med förvärv och samgåenden,
 • 6. skulder, med undantag för skulder som ingår som en del i en handelsportfölj eller som utgör derivatinstrument, samt
 • 7. andra finansiella instrument, som är av sådan särskild karaktär att de enligt vad som är allmänt accepterat bör redovisas på annat sätt.

Värdering enligt 14 a § får inte heller ske, om en sådan värdering inte skulle ge ett tillförlitligt värde på det finansiella instrumentet.

Företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket får trots första stycket värdera där angivna finansiella instrument enligt 14 a §, om

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:34, 2015:813, 2003:774

14 c § Vid tillämpningen av 14 a och 14 b §§ skall avtal som avser rå- och stapelvaror och ger endera parten rätt att reglera avtalet med kontanter eller med något annat finansiellt instrument anses som derivatinstrument. Detta gäller dock inte om avtalet

 • 1. ingicks för att täcka företagets förväntade behov av inköp, försäljning eller egen förbrukning av rå- och stapelvaror,
 • 2. även efter avtalets ingående har tillgodosett detta behov,
 • 3. utformades för detta ändamål när det ingicks, och
 • 4. förväntas regleras genom leverans av varan. Lag (2003:774).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:774

14 d § Om värdering sker enligt 14 a §, skall värdeförändringen sedan föregående balansdag redovisas i resultaträkningen.

I följande fall gäller att värdeförändringen skall redovisas i en fond för verkligt värde i stället för i resultaträkningen:

 • 1. värdeförändringen avser ett säkringsinstrument och de tillämpade principerna för säkringsredovisning tillåter att en del av eller hela värdeförändringen inte redovisas i resultaträkningen, eller
 • 2. värdeförändringen är orsakad av en kursförändring på en monetär post som utgör en del av företagets nettoinvestering i en utländsk enhet.

En värdeförändring på en finansiell tillgång som inte innehas för handelsändamål och inte heller är ett derivatinstrument får redovisas i fonden för verkligt värde i stället för i resultaträkningen.

När det inte längre finns skäl att redovisa ett belopp i fonden för verkligt värde, skall fonden justeras. Lag (2004:1173).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1173, 2003:774

Värdering av säkrade poster

14 e § Om en tillgång, avsättning eller skuld eller en del därav har säkrats mot ett finansiellt instrument som värderas enligt 14 a §, skall också den säkrade posten värderas enligt den paragrafen, om de tillämpade principerna för säkringsredovisning tillåter det. Därvid skall 14 d § tillämpas. Lag (2003:774).

14 f § Har upphävts genom lag (2011:1554).
14 g § Har upphävts genom lag (2011:1554).

Periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån

15 § Kapitalrabatt och direkta emissionsutgifter vid upptagande av lån skall periodiseras, dock längst över tiden till dess skulden förfaller till betalning. Sådan periodisering behöver dock inte göras om den är utan betydelse med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på rättvisande bild.

Avsättningar

15 a § En avsättning ska motsvara den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Lag (2015:813).

Omräkning av förlagsinsatser

16 § Om en ekonomisk förening har förlagsinsatser i annan valuta än redovisningsvalutan, skall dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång, skall föras mot Balanserad vinst eller förlust. Lag (2000:34).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:34, 1999:1112
16 § Har upphävts genom lag (1999:1112).

5 kap. Noter

Allmänna bestämmelser

Krav på noter för olika kategorier av företag

1 § Mindre och större företag ska i noter lämna upplysningar enligt 4–24 §§.

Ytterligare bestämmelser för mindre och större företag om upplysningar i noter finns i 2 kap. 3 §, 3 kap. 4, 10 a och 10 b §§ och 7 kap. 2 §.

Bestämmelser för mindre företag om upplysningar i noter finns dessutom i 3 kap. 5 §. Lag (2015:813).

2 § Större företag ska i noter även lämna upplysningar enligt 25–48 §§.

Ytterligare bestämmelser för större företag om upplysningar i noter finns i 3 kap. 8 och 10 §§. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:34

Noternas ordningsföljd

3 § Om inte något annat följer av kravet i 2 kap. 2 § på överskådlighet, ska noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultaträkningen läggas fram i samma ordning som posterna. Hänvisning ska göras vid de poster som noterna hänför sig till. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1515

Krav på noter för mindre och större företag

Värderingsprinciper

4 § Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder ska anges. Lag (2015:813).

Avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper

5 § Om ett företag med stöd av 2 kap. 4 § andra stycket avviker från någon av de grundläggande redovisningsprinciper som anges i paragrafen, ska det lämna en upplysning om skälen för avvikelsen och en bedömning av effekten på företagets ställning och resultat.

Består avvikelsen i att kvittning görs, ska företaget även lämna en upplysning om de bruttobelopp som kvittas mot varandra. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:774

Byte av uppställningsform

6 § Om ett företag med stöd av 3 kap. 3 § andra stycket har bytt uppställningsform för resultaträkningen, ska det lämna en upplysning om skälen för bytet. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:871, 1999:1112

Jämförelsetal

7 § Om ett företag med stöd av 3 kap. 5 § tredje stycket avviker från det som sägs i den paragrafen om jämförelsetal, ska det lämna en upplysning om skälen för avvikelsen. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1112

Anläggningstillgångar

8 § För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska upplysningar lämnas om

 • 1. tillgångarnas anskaffningsvärde,
 • 2. tillkommande och avgående tillgångar,
 • 3. överföringar,
 • 4. årets avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,
 • 5. årets nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,
 • 6. årets uppskrivningar, med särskild upplysning om uppskrivningsbeloppets användning och hur mycket av det som kvarstår oavskrivet.

Grunderna för avskrivning av anläggningstillgångarnas olika poster ska anges. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1548, 1999:1112

Goodwill

9 § Om ett företag redovisar goodwill som tillgång, ska det lämna upplysningar om tillämpad avskrivningsperiod och skälen för denna. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (3)

Finansiella instrument

10 § Om ett företag har finansiella instrument som värderas enligt 4 kap. 14 a §, ska det för varje kategori lämna upplysningar om

 • 1. bokfört värde, och
 • 2. de värdeförändringar som har redovisats i resultaträkningen respektive fonden för verkligt värde.

För varje kategori av derivatinstrument som värderas enligt 4 kap. 14 a § ska upplysningar även lämnas om

 • 1. omfattningen och typen av instrument, och
 • 2. viktiga villkor som kan påverka storleken av, tidpunkten för eller säkerheten i framtida kassaflöden.

Om värderingen har gjorts enligt 4 kap. 14 a § andra stycket tredje meningen, ska väsentliga antaganden som har gjorts vid tillämpningen av de använda värderingsmodellerna och värderingsmetoderna anges.

Paragrafen tillämpas även på sådana avtal som enligt 4 kap. 14 c § ska anses som derivatinstrument. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1515

Uppskrivningsfond

11 § Om storleken eller sammansättningen av uppskrivningsfonden har ändrats under räkenskapsåret, ska företaget i en sammanställning lämna upplysningar om

 • 1. fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,
 • 2. belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret och hur dessa har behandlats skattemässigt,
 • 3. belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i anspråk, med uppgift om hur beloppet har använts, och
 • 4. det värde som skulle ha redovisats i balansräkningen om anläggningstillgångarna inte hade skrivits upp. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1112, 2010:1515

Fond för verkligt värde

12 § Om storleken eller sammansättningen av fonden för verkligt värde har ändrats under räkenskapsåret, ska företaget i en sammanställning lämna upplysningar om

 • 1. fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,
 • 2. belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret, och
 • 3. belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i anspråk, med uppgift om hur beloppet har använts. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:918, 1999:1112

Långfristiga skulder

13 § Om ett företag har skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen, ska det lämna en upplysning om summan av dessa. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1112

Ställda säkerheter

14 § Om ett företag har ställt säkerheter, ska det lämna upplysningar om säkerheternas omfattning, art och form. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:1173, 2000:73, 2005:556

Eventualförpliktelser

15 § Om ett företag har garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden eller eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen (eventualförpliktelser), ska det lämna en upplysning om summan av dessa. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1173, 1999:1112

Åtaganden till förmån för koncernföretag m.fl.

16 § Om ett företag har ställda säkerheter, garantiåtaganden eller ekonomiska åtaganden till förmån för ett koncernföretag, ett intresseföretag eller ett gemensamt styrt företag som företaget samäger, ska det lämna särskilda upplysningar om detta. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:871

Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

17 § Om ett företag har ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen och som är förenade med betydande risker eller fördelar för företaget, och uppgifter om dessa risker eller fördelar är nödvändiga för att företagets ställning ska kunna bedömas, ska företaget lämna upplysningar om

 • 1. inriktningen på och det kommersiella syftet med arrangemangen, och
 • 2. den ekonomiska inverkan som arrangemangen har på företaget.

Första stycket 2 gäller inte mindre företag. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:871

Lån till ledande befattningshavare

18 § Om ett företag har lämnat lån till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en motsvarande befattningshavare i företaget, ska det lämna de upplysningar om lånet som anges i andra stycket. Detsamma gäller om företaget har ställt panter, andra säkerheter eller garantier eller har gjort andra ekonomiska åtaganden till förmån för en sådan befattningshavare. Med styrelseledamöter jämställs suppleanter för dessa och med verkställande direktör jämställs vice verkställande direktör.

Upplysningar ska lämnas om storleken av lämnade lån, huvudsakliga lånevillkor, räntesatser, under räkenskapsåret återbetalda belopp, arten av säkerheter, garantier och andra ekonomiska åtaganden samt beloppet av de lån som säkerhet har ställts för. Upplysning ska även lämnas om vilken anknytning till företaget befattningshavaren har. Om företaget under räkenskapsåret helt eller delvis har skrivit av ett lån eller avstått från att kräva in det, ska en upplysning lämnas om detta. Lag (2015:813).

Exceptionella intäkter och kostnader

19 § Om ett företag har haft intäkter eller kostnader som är exceptionella i fråga om storlek eller förekomst, ska det lämna upplysningar om arten och storleken av varje sådan intäkt eller kostnad. Lag (2015:813).

Medelantalet anställda under räkenskapsåret

20 § En upplysning ska lämnas om medelantalet av de personer som har varit anställda under räkenskapsåret. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:565, 2010:1515

Moderföretag

21 § Ett företag som är dotterföretag ska lämna upplysningar om namn, organisations- eller personnummer och säte för det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den minsta koncern som företaget ingår i. Lag (2015:813).

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

22 § Om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter räkenskapsårets slut som inte kommer till uttryck i balansräkningen eller resultaträkningen, ska företaget lämna upplysningar om dessa. Upplysningarna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelserna. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:565, 2010:1515

Transaktioner med närstående

23 § Om ett större företag har genomfört transaktioner på andra än marknadsmässiga villkor med närstående enligt 1 kap. 8 eller 9 §, ska det lämna upplysningar om transaktionerna. Upplysningar behöver dock inte lämnas om transaktioner

 • 1. mellan ett moderföretag och dess helägda dotterföretag, eller
 • 2. mellan två eller flera dotterföretag, om samtliga aktier eller andelar ägs av andra företag inom samma koncern.

Skyldigheten att lämna upplysningar gäller även ett mindre företag, om det är ett publikt aktiebolag och transaktionerna har genomförts med någon som har ett betydande aktieinnehav eller är styrelseledamot i bolaget. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

24 § Upplysningarna enligt 23 § ska omfatta

 • 1. uppgift om transaktionernas art och det totala belopp som transaktionerna omfattar,
 • 2. uppgift om vilket slag av närståendeförhållande som det är fråga om, och
 • 3. andra uppgifter om transaktionerna som är nödvändiga för att bedöma företagets ställning.

Uppgifter om flera transaktioner får lämnas i samlad form, om de avser samma typ av transaktioner och uppgifter om de enskilda transaktionerna inte är nödvändiga för att bedöma vilken inverkan de har på företagets ställning. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Särskilda krav på noter för större företag

Ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar

25 § Om ett större företag har räknat in ränta i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång med stöd av 4 kap. 3 § fjärde stycket, ska företaget lämna en upplysning om det inräknade beloppet.

Större företag ska för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 lämna upplysningar om

 • 1. ackumulerade avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,
 • 2. ackumulerade nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,
 • 3. ackumulerade uppskrivningar, och
 • 4. korrigeringar av tidigare års avskrivningar enligt 4 kap. 4 §, nedskrivningar och uppskrivningar.

Om ett större företag har skrivit av, skrivit ned eller skrivit upp en anläggningstillgång uteslutande av skatteskäl, ska företaget lämna en upplysning om detta med angivande av avskrivningens, nedskrivningens eller uppskrivningens storlek. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1515

Omsättningstillgångar

26 § Om ett större företag har räknat in ränta i anskaffningsvärdet för en omsättningstillgång med stöd av 4 kap. 9 § andra stycket, ska företaget lämna en upplysning om det inräknade beloppet.

Om en omsättningstillgång varit föremål för en värdejustering uteslutande av skatteskäl, ska ett större företag lämna en upplysning om detta med angivande av justeringens storlek.

Om det värde som framkommer när ett större företag beräknar varulagrets anskaffningsvärde enligt 4 kap. 11 § avviker väsentligt från varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen, ska företaget lämna en upplysning om skillnadsbeloppet. Nettoförsäljningsvärdet ska då beräknas enligt 4 kap. 9 § tredje stycket första meningen. Skillnadsbeloppet ska fördelas på de poster som är upptagna i balansräkningen. Lag (2015:813).

Ytterligare upplysningar om finansiella instrument

27 § Större företag ska för varje kategori av derivatinstrument som inte värderas enligt 4 kap. 14 a § lämna upplysningar om

 • 1. det värde instrumenten skulle ha värderats till vid en tillämpning av 4 kap. 14 a §, och
 • 2. omfattningen och typen av instrument.

I fråga om finansiella anläggningstillgångar som enligt 4 kap. 14 a–14 c §§ får värderas till verkligt värde, och vilkas bokförda värde är högre än det verkliga värdet, ska större företag lämna upplysningar om

 • 1. bokfört värde och det verkliga värdet, och
 • 2. skälen till att det bokförda värdet inte har skrivits ned och det stöd som finns för antagandet att det bokförda värdet kommer att återvinnas.

Första och andra stycket ska även tillämpas på sådana avtal som enligt 4 kap. 14 c § ska anses som derivatinstrument. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:597, 2004:583

Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

28 § Om ett större företag ingår i en koncern, ska det lämna en upplysning om hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Moderföretag som är större företag och som med stöd av 7 kap. 3 § inte upprättar någon koncernredovisning ska lämna upplysningar om internvinster på transaktioner inom koncernen. Lag (2015:813).

Dotterföretag och vissa andra företag

29 § Om ett större företag har dotterföretag eller ägarintressen i andra företag, ska det lämna upplysningar om

 • 1. det andra företagets namn, organisationsnummer, säte och eget kapital,
 • 2. det andra företagets resultat för det senaste räkenskapsår som årsredovisning eller årsbokslut har upprättats för,
 • 3. företagets ägarandel i det andra företaget, och
 • 4. antalet andelar som företaget äger och deras värde enligt företagets balansräkning.

Ett större företag som är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag ska ange detta företags namn, organisationsnummer, säte och rättsliga form.

Om företagets rösträttsandel i det andra företaget avviker från ägarandelen, ska även rösträttsandelen anges. Lag (2015:813).

30 § En upplysning enligt 29 § får utelämnas, om

 • 1. den skulle kunna vålla allvarlig skada för något av de i 29 § angivna företagen,
 • 2. Bolagsverket medger att den utelämnas, och
 • 3. noterna innehåller information om utelämnandet.

Upplysningarna om eget kapital och resultat får också utelämnas, om

 • 1. det andra företaget inte offentliggör sin balansräkning och inte utgör ett dotterföretag till företaget, eller
 • 2. det andra företaget omfattas av en koncernredovisning som företaget upprättat eller av en sådan koncernredovisning som avses i 7 kap. 2 § första stycket. Lag (2015:813).

Ytterligare upplysningar om långfristiga skulder

31 § Större företag ska för varje skuldpost i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 lämna en upplysning om den del av skulden som ska betalas senare än fem år efter balansdagen. Lag (2015:813).

Ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare

32 § Större företag ska lämna sådana upplysningar som anges i 18 § andra stycket om

 • 1. lån som har lämnats till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en motsvarande befattningshavare i ett annat koncernföretag,
 • 2. panter, andra säkerheter eller garantiåtaganden som har ställts eller andra ekonomiska åtaganden som har gjorts till förmån för en sådan befattningshavare, och
 • 3. lån till eller säkerhet som har ställts till förmån för någon annan med stöd av tillstånd enligt 21 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2015:813).

Konvertibla lån

33 § Om ett större företag har utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt till nyteckning eller har gett ut liknande värdepapper, ska företaget för varje lån eller liknande rättighet lämna en upplysning om utestående lånebelopp samt tid och villkor för utbyte eller nyteckning. För varje lån mot vinstandelsbevis ska det utestående lånebeloppet och räntebestämmelserna anges. Lag (2015:813).

Aktiekapitalet

34 § Aktiebolag som är större företag ska lämna en upplysning om antalet aktier och aktiernas kvotvärde. Om aktiekapitalet består av aktier av olika slag, ska motsvarande upplysning lämnas för varje aktieslag. Lag (2015:813).

Disposition av vinst eller förlust

35 § Större företag ska lämna en upplysning om förslaget till disposition av företagets vinst eller förlust eller, i förekommande fall, beslut om dispositionen. Lag (2015:813).

Skatter

36 § Om ett större företag i balansräkningen har tagit upp en fordrings- eller skuldpost avseende uppskjuten skatt, ska det lämna en upplysning om beloppet av den uppskjutna skatten och om förändringar i detta belopp sedan föregående balansdag. Lag (2015:813).

Ytterligare upplysningar om anställda

37 § Större företag ska lämna upplysningar om

 • 1. andelen kvinnor och andelen män av medelantalet anställda under räkenskapsåret, och
 • 2. medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land, om företaget har anställda i flera länder. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Könsfördelningen bland ledande befattningshavare

38 § Större företag ska lämna upplysningar om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Fördelningen bland styrelseledamöter och bland övriga befattningshavare ska redovisas var för sig. Upplysningarna ska avse förhållandena på balansdagen. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

39 § Större företag ska lämna upplysningar om storleken av följande personalkostnader för räkenskapsåret:

 • 1. löner och andra ersättningar, och
 • 2. sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader. Lag (2015:813).

40 § Större företag ska lämna upplysningar om det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar för var och en av följande grupper:

 • 1. styrelseledamöter, verkställande direktör och motsvarande befattningshavare, och
 • 2. anställda som inte omfattas av 1.

Tantiem och därmed jämställd ersättning till styrelseledamöter, den verkställande direktören och motsvarande befattningshavare ska anges särskilt.

I ett publikt aktiebolag ska vid tillämpningen av första och andra styckena samtliga personer i bolagets ledning ingå i den grupp som avses i första stycket 1. Antalet personer i gruppen ska anges. Vidare ska upplysningar om räkenskapsårets löner och andra ersättningar lämnas för var och en av styrelseledamöterna och för den verkställande direktören. Sådana upplysningar behöver dock inte lämnas för arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (2015:813).

Pensioner och liknande förmåner

41 § Större företag ska lämna upplysningar om det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets kostnader och förpliktelser som avser pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktör och motsvarande befattningshavare.

I ett publikt aktiebolag ska upplysningar som avses i första stycket omfatta även pensioner och liknande förmåner till andra personer i bolagets ledning. Antalet personer som omfattas ska anges. Vidare ska upplysningar om räkenskapsårets löner och andra ersättningar lämnas för var och en av styrelseledamöterna och för den verkställande direktören. Sådana upplysningar behöver dock inte lämnas för arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (2015:813).

Tidigare styrelse och verkställande direktör

42 § Bestämmelserna i 40 och 41 §§ om upplysningar om styrelseledamöter och verkställande direktör gäller även tidigare styrelseledamöter och tidigare verkställande direktör. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Suppleanter och vice verkställande direktör

43 § Vid tillämpningen av 40–42 §§ ska styrelsesuppleanter jämställas med styrelseledamöter och vice verkställande direktör jämställas med verkställande direktör. Lag (2015:813).

Avtal om avgångsvederlag

44 § Större företag som har träffat avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter, den verkställande direktören eller andra personer i företagets ledning ska lämna upplysningar om avtalen och om de väsentligaste villkoren i avtalen. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ytterligare upplysningar om moderföretag

45 § Större företag ska lämna sådana upplysningar som anges i 21 § även i fråga om det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den största koncern som företaget ingår i som dotterföretag.

Om ett moderföretag som avses i första stycket eller 21 § är utländskt, ska en upplysning också lämnas om var det går att få tillgång till företagets koncernredovisning. Lag (2015:813).

Ytterligare upplysningar om ställda säkerheter

46 § Större företag ska, när de enligt 14 § lämnar upplysning om ställda säkerheter, ange vilka poster i balansräkningen eller i noter enligt 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 som säkerheterna avser.

I fråga om säkerheter som inte motsvarar en skuld- eller avsättningspost i balansräkningen ska det vidare anges om säkerheten har ställts till förmån för företaget självt eller till förmån för någon annan. Lag (2015:813).

Nettoomsättningens fördelning

47 § Om ett större företags verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, ska företaget lämna upplysningar om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Bedömningen av om företagets verksamhetsgrenar och marknader avviker betydligt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ersättningar till revisorer och revisionsföretag

48 § Aktiebolag och handelsbolag som är större företag ska lämna upplysningar om räkenskapsårets sammanlagda ersättning till var och en av bolagets revisorer och de revisionsföretag där revisorerna verkar. Det ska vidare anges hur stor del av ersättningen som avser revisionsuppdraget, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, skatterådgivning respektive övriga tjänster. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Särskilt om europabolag och europakooperativ

49 § I fråga om europabolag och europakooperativ med ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2013, eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar), i den ursprungliga lydelsen, ska bestämmelserna om styrelseledamöter i 18, 23, 32, 38 och 40–44 §§ tillämpas på ledamöter eller suppleanter i europabolagets eller europakooperativets tillsynsorgan.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ följer att första stycket ska tillämpas också på ledamöter eller suppleanter i ett europabolags eller europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan. Lag (2015:813).

6 kap. Förvaltningsberättelse m.m.

Förvaltningsberättelse

1 § Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av årsredovisningen ska översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen.

Upplysningar ska även lämnas om

 • 1. sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat,
 • 2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret,
 • 3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför,
 • 4. företagets verksamhet inom forskning och utveckling,
 • 5. företagets filialer i utlandet,
 • 6. antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats för aktierna,
 • 7. antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats,
 • 8. antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits, och
 • 9. skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret.

Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat, ska det även lämnas följande upplysningar om användningen av finansiella instrument:

 • 1. mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning och, för varje viktig typ av planerad affärshändelse där säkringsredovisning används, tilllämpade principer för säkring, och
 • 2. exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker.

Utöver sådan information som ska lämnas enligt första–tredje styckena ska förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska alltid lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

Andra stycket 3–5, tredje stycket och fjärde stycket gäller inte mindre företag. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (9)

1 a § I ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska förvaltningsberättelsen även innehålla

Information enligt första stycket 1 får lämnas i anslutning till uppgifter som lämnas enligt 5 kap. 40 eller 41 §. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där informationen har lämnats. Lag (2015:813).

(Upphör att gälla 2016-07-01 00:00:00)

2 § I aktiebolag och ekonomiska föreningar ska det i förvaltningsberättelsen även lämnas förslag till dispositioner beträffande bolagets eller föreningens vinst eller förlust. I en ekonomisk förening ska det, om föreningen är moderföretag, dessutom lämnas uppgift om belopp som enligt årsredovisningarna för företag inom koncernen ska föras över från fritt eget kapital i koncernen till bundet eget kapital.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning specificera förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:918, 2015:813, 2016:113
(Träder i kraft 2016-07-01 00:00:00)

2 § I aktiebolag och ekonomiska föreningar ska det i förvaltningsberättelsen även lämnas förslag till dispositioner beträffande bolagets eller föreningens vinst eller förlust.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning specificera förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning. Lag (2016:113).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:918, 2015:813, 2016:113

2 a § I ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall det i förvaltningsberättelsen även lämnas upplysningar om

 • 1. det totala antalet aktier i bolaget, antalet aktier av olika slag och, för varje aktieslag, vilka rättigheter aktierna ger i bolaget,
 • 2. begränsningar i aktiernas överlåtbarhet på grund av bestämmelse i lag eller bolagsordning,
 • 3. direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget, som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,
 • 4. anställdas aktieinnehav i bolaget genom pensionsstiftelser eller liknande, om rösträtten för dessa aktier inte kan utövas direkt av de anställda,
 • 5. begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma,
 • 6. av bolaget kända avtal mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i rätten att överlåta aktierna,
 • 7. bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,
 • 8. av bolagsstämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta att bolaget skall ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,
 • 9. väsentliga avtal som bolaget är part i och som får verkan eller ändras eller upphör att gälla om kontrollen över bolaget förändras som följd av ett offentligt uppköpserbjudande,
 • 10. effekter av avtal som avses i punkt 9, dock inte när avtalen är av sådan art att ett offentliggörande sannolikt skulle skada bolaget allvarligt och bolaget inte uttryckligen är skyldigt att lämna ut sådana uppgifter på grund av andra rättsliga krav, och
 • 11. sådana avtal mellan bolaget och styrelseledamöter eller anställda som föreskriver ersättningar om dessa säger upp sig, sägs upp utan skälig grund eller om deras anställning upphör som följd av ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i bolaget. Lag (2007:541).

3 § Ekonomiska föreningar skall i förvaltningsberättelsen även lämna upplysningar om

 • 1. väsentliga förändringar i medlemsantalet,
 • 2. summorna av insatsbelopp som skall återbetalas under nästa räkenskapsår enligt bestämmelserna i 4 kap. 1 och 3 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
 • 3. den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför, och
 • 4. summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och skall inlösas under de nästföljande två räkenskapsåren.

Vad som sägs i första stycket 2 gäller också lösenbelopp för medlems andel i en sambruksförening enligt lagen (1975:417) om sambruksföreningar. Lag (1999:1112).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1112

4 § Stiftelser skall i förvaltningsberättelsen även lämna uppgift om hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret. Lag (1999:1112).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1112

Kassaflödesanalys

5 § I kassaflödesanalysen ska företagets in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas. Lag (2014:542).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:542

Bolagsstyrningsrapport

6 § Förvaltningsberättelsen för ett aktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska innehålla en bolagsstyrningsrapport, om inte bolaget har valt att med stöd av 8 § i stället upprätta en bolagsstyrningsrapport som är skild från årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla upplysningar om

 • 1. vilka principer för bolagsstyrning som tillämpas, utöver de principer som följer av lag eller annan författning, och var uppgifter om dessa finns tillgängliga,
 • 2. de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen,
 • 3. direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,
 • 4. begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma,
 • 5. bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,
 • 6. bolagsstämmans bemyndiganden till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,
 • 7. hur bolagsstämman fungerar, bolagsstämmans huvudsakliga beslutanderätt, aktieägarnas rättigheter och hur dessa rättigheter utövas, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning,
 • 8. hur styrelsen och, i förekommande fall, inom bolaget inrättade kommittéer är sammansatta och hur de fungerar, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning.

Om bolaget inte tillämpar någon kod för bolagsstyrning, ska skälen för detta anges. Om bolaget tillämpar en kod för bolagsstyrning, ska det i förekommande fall anges vilka delar av koden som bolaget avviker från och skälen för detta. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:813, 2009:34

7 § Ett aktiebolag som endast har andra överlåtbara värdepapper än aktier upptagna till handel på en reglerad marknad behöver inte i bolagsstyrningsrapporten lämna de upplysningar som anges i 6 § andra stycket 1, 7 och 8 samt i tredje stycket i samma paragraf. Detta gäller dock inte om bolagets aktier handlas på en handelsplattform enligt 1 kap. 5 § 12 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:813, 2009:34

8 § I stället för att upprätta bolagsstyrningsrapporten som en del av förvaltningsberättelsen enligt 6 § får bolaget välja att upprätta rapporten som en från årsredovisningen skild handling. Rapporten ska även i ett sådant fall ha det innehåll som framgår av 6 och 7 §§. Den ska överlämnas till bolagets revisor inom samma tid som årsredovisningen.

Om bolaget har valt att upprätta bolagsstyrningsrapporten som en från årsredovisningen skild handling och sådana upplysningar som avses i 6 § andra stycket 3–6 ingår i förvaltningsberättelsen, behöver dessa upplysningar inte lämnas i rapporten. Om upplysningarna inte tas med i bolagsstyrningsrapporten, ska denna i stället innehålla en uppgift om den plats i förvaltningsberättelsen där upplysningarna lämnas.

Om bolaget har valt att upprätta en bolagsstyrningsrapport enligt denna paragraf, ska detta anges i förvaltningsberättelsen. Lag (2009:34).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:34

9 § Om förvaltningsberättelsen innehåller en sådan uppgift som avses i 8 § tredje stycket, ska bolagets revisor i ett skriftligt, undertecknat yttrande uttala sig om huruvida en sådan rapport som avses där har upprättats eller inte. När det gäller sådana upplysningar som avses i 6 § andra stycket 2–6 ska yttrandet vidare innehålla ett uttalande om huruvida upplysningarna är förenliga med årsredovisningen och i överensstämmelse med denna lag. Har det i rapporten tagits med sådana upplysningar som avses i 7 kap. 31 § andra stycket, ska yttrandet även innehålla ett uttalande om huruvida dessa upplysningar är förenliga med koncernredovisningen och i överensstämmelse med denna lag.

Om upplysningarna innehåller väsentliga fel, ska revisorn ange detta och peka på vilka slags fel det rör sig om.

Revisorns yttrande ska lämnas till bolagets styrelse inom samma tid som revisionsberättelsen och sedan fogas till bolagsstyrningsrapporten. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:813, 2009:34

7 kap. Koncernredovisning

Allmänna bestämmelser

Skyldighet att upprätta koncernredovisning

1 § Ett moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2, 3 eller 3 a §. Lag (2010:686).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:686

2 § Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om

 • 1. företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning som upprättas av ett överordnat moderföretag, och
 • 2. det överordnade moderföretagets koncernredovisning har upprättats och reviderats enligt
  • a) lagstiftning som har tillkommit i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/102/EU,
  • b) internationella redovisningsstandarder som har antagits enligt förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, eller
  • c) redovisningsstandarder som Europeiska kommissionen har bedömt som likvärdiga med internationella redovisningsstandarder enligt b.

Första stycket gäller även om något dotterföretag av skäl som anges i 5 § andra stycket inte omfattas av den upprättade koncernredovisningen.

Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte självt har upprättat någon koncernredovisning ska ge in det överordnade moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till registreringsmyndigheten enligt 8 kap. 3, 3 a och 3 c §§. Registreringsmyndigheten ska på det sätt som anges i 8 kap. 4 § kungöra att handlingarna har getts in. Om handlingarna inte är på svenska, får registreringsmyndigheten förelägga moderföretaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska. Ett sådant föreläggande ska beslutas om någon begär det. Om moderföretaget, i fall det hade upprättat en koncernredovisning, enligt 8 kap. 3 och 16 §§ inte skulle ha varit skyldigt att ge in denna och koncernrevisionsberättelsen till registreringsmyndigheten, ska det som i nämnda paragrafer sägs om att handlingarna ska hållas tillgängliga i stället tillämpas på det överordnade moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Första stycket gäller inte,

 • 1. om delägare som har en ägarandel i moderföretaget på minst tio procent senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moderföretagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan har krävt att en koncernredovisning ska upprättas, eller
 • 2. om andelarna i moderföretaget eller överlåtbara värdepapper som moderföretaget har utfärdat är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Den som enligt första stycket inte upprättar någon koncernredovisning ska upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om namn, organisations- eller personnummer och säte för det överordnade moderföretag som upprättar den i stycket nämnda koncernredovisningen. Lag (2015:813).

3 § Moderföretag i mindre koncerner behöver inte upprätta koncernredovisning. Lag (2009:34).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

3 a § Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredovisning om samtliga dotterföretag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsentlig betydelse.

Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredovisning om moderföretagets samtliga dotterföretag inte behöver omfattas av en koncernredovisning av skäl som anges i 5 § andra stycket. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:813, 2010:686

Koncernredovisningens delar

4 § Koncernredovisningen ska bestå av

 • 1. en koncernbalansräkning,
 • 2. en koncernresultaträkning,
 • 3. noter,
 • 4. en förvaltningsberättelse, och
 • 5. en kassaflödesanalys. Lag (2014:542).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:871, 2014:542

Dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen

5 § Koncernredovisningen ska omfatta samtliga dotterföretag, om inte något annat följer av andra stycket.

Ett dotterföretag behöver inte omfattas av koncernredovisningen, om

 • 1. betydande och varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar moderföretagets möjligheter att utöva sitt inflytande över dotterföretaget,
 • 2. nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan fås utan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, eller
 • 3. andelarna i dotterföretaget innehas tillfälligt och uteslutande i avsikt att säljas vidare.

Ett företag som tillämpar andra stycket ska i en not upplysa om skälen för detta. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:686, 2015:813

Principer för upprättande av koncernredovisning

Överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild

6 § Koncernredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

Koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av ställningen och resultatet för de företag, betraktade som en enhet, som omfattas av koncernredovisningen. Bestämmelserna i 2 kap. 3 § första stycket andra meningen och andra stycket tillämpas också på koncernredovisningen. Lag (1999:1112).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Andra grundläggande redovisningsprinciper m.m.

7 § För koncernredovisningen tillämpas följande bestämmelser i 2 kap.:

3 a § om väsentlighet,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

5 § om form m.m.,

6 § om valuta, och

7 § om undertecknande.

I koncernredovisningen ska beloppen anges i samma valuta som i moderföretagets årsredovisning. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:34, 1998:761, 2015:813

Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen

(Upphör att gälla 2016-07-01 00:00:00)

8 § Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen ska var för sig utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultaträkningarna för moderföretaget och de dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen. Sammanställningen ska göras med tillämpning av 9–13 §§ och 18–23 §§. Vid redovisningen av andelar i andra företag än dotterföretag ska 25–30 §§ beaktas. I övrigt tillämpas 3 kap. med undantag för 10 a §. Det som sägs i 3 kap. om större och mindre företag ska i stället avse större respektive mindre koncerner. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2016-07-01 00:00:00)

8 § Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen ska var för sig utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultaträkningarna för moderföretaget och de dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen. Sammanställningen ska göras med tillämpning av 9–13 §§ och 18–23 §§. Vid redovisningen av andelar i andra företag än dotterföretag ska 25–30 §§ beaktas. I övrigt tillämpas 3 kap. med undantag för 10 a och 10 b §§. Det som sägs i 3 kap. om större och mindre företag ska i stället avse större respektive mindre koncerner. Lag (2016:113).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

Innehav utan bestämmande inflytande

9 § Den del av eget kapital i ett dotterföretag som är att hänföra till andelar ägda av någon annan än de koncernföretag som omfattas av koncernredovisningen ska i koncernbalansräkningen redovisas som innehav utan bestämmande inflytande. Den del av årets resultat i ett dotterföretag som är att hänföra till sådana andelar ska i koncernresultaträkningen redovisas som vinst eller förlust hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:813

Balansdag

10 § Koncernredovisningen ska hänföra sig till moderföretagets balansdag.

Om ett dotterföretags balansdag ligger mer än tre månader före eller efter moderföretagets balansdag, ska dotterföretaget omfattas av koncernredovisningen på grundval av en balansräkning som hänför sig till moderföretagets balansdag och en resultaträkning som avser moderföretagets räkenskapsår.

Om ett dotterföretags balansdag ligger högst tre månader före moderföretagets balansdag, ska upplysning lämnas om sådana händelser som är viktiga för att bedöma dotterföretagets ställning och resultat och som har inträffat mellan dotterföretagets och moderföretagets balansdagar. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:813

Värderingsregler

11 § Bestämmelserna i 4 kap. tillämpas även på koncernredovisningen. Lag (1999:1112).

12 § Koncernredovisningen och årsredovisningen ska upprättas med tilllämpning av gemensamma principer för värderingen av tillgångar, avsättningar och skulder. Olika värderingsprinciper får användas, om det finns särskilda skäl. I sådant fall ska upplysning om detta lämnas i not med angivande av skälen för avvikelsen.

Har något av de koncernföretag som omfattas av koncernredovisningen tillämpat andra principer för värderingen av tillgångar, avsättningar och skulder än de principer som tillämpas i koncernbalansräkningen, ska dessa tillgångar, avsättningar och skulder räknas om enligt sistnämnda principer.

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 6 §, får avvikelse göras från andra stycket. En upplysning om skälen för avvikelsen ska anges i en not. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1173, 2015:813

Elimineringar mellan koncernföretag

13 § Fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, ska elimineras i koncernbalansräkningen.

Intäkter och kostnader, som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst under räkenskapsåret, ska elimineras i koncernresultaträkningen.

Med internvinst avses en vinst vid överlåtelse av en tillgång inom koncernen i den utsträckning tillgången inte därefter har överlåtits till en köpare utanför koncernen eller har förbrukats eller dess värde har satts ned hos det företag inom koncernen som har förvärvat tillgången. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:813

Noter

Allmänna upplysningar

14 § En koncernredovisning ska, utöver det som följer av övriga bestämmelser i detta kapitel, innehålla noter med upplysningar som anges i 5 kap. 4–24 §§. Om koncernredovisningen avser en större koncern, ska den även innehålla noter med upplysningar som anges i 5 kap. 25–28 och 31–49 §§.

Det som sägs i 5 kap. 3 § om noternas ordningsföljd ska tillämpas.

Trots första stycket får uppgifter enligt 5 kap. 40 § tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 41 § andra stycket tredje meningen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av de nämnda bestämmelserna ska dock de lämnade uppgifterna avse även löner och andra förmåner från koncernföretag. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (7)

Förändringar i koncernens sammansättning

15 § Om sammansättningen av de företag som omfattas av koncernredovisningen har ändrats väsentligt under räkenskapsåret, ska sådana upplysningar lämnas som gör det möjligt att jämföra de på varandra följande koncernredovisningarna. Detta ska ske i noter eller i en justerad jämförande balansräkning och en justerad jämförande resultaträkning. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:813

Dotterföretag och vissa andra företag

16 § I en not ska upplysningar lämnas om namn, organisationsnummer, säte och koncernföretagens ägarandel, beräknad med tillämpning av 1 kap. 6 §, i fråga om

 • 1. dotterföretag,
 • 2. intresseföretag som redovisas i koncernredovisningen med tillämpning av 25–29 §§,
 • 3. gemensamt styrda företag som redovisas i koncernredovisningen med tillämpning av 25–29 §§ eller 30 § andra stycket, och
 • 4. andra företag som ett koncernföretag självt eller på det sätt som anges i 1 kap. 6 § har ett ägarintresse i.

I fråga om företag som avses i första stycket 4 ska upplysningar även lämnas om eget kapital och resultatet för det senaste räkenskapsåret.

I upplysningarna ska grunden för att ett företag har klassificerats som dotterföretag anges. Denna uppgift får dock utelämnas, om moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar och ägarandelen i dotterföretaget är lika stor som rösträttsandelen. Även grunden för att ett gemensamt styrt företag redovisas med tillämpning av 30 § ska anges. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:813

17 § Bolagsverket får medge att uppgifter inte behöver lämnas enligt 16 § första och andra styckena, om uppgifterna är av sådant slag att de kan vålla allvarlig skada för moderföretaget eller för något av de angivna företagen. Lag (2004:244).

Hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen

18 § En sammanställning avseende moderföretag och dotterföretag ska göras enligt 19–23 §§. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:1173, 2003:774, 2015:813

Förvärvsmetoden

19 § I koncernbalansräkningen skall det bokförda värdet av moderföretagets andelar i ett dotterföretag elimineras genom att avräknas mot den andel av dotterföretagets eget kapital som belöpte på andelarna vid förvärvet. Lag (1999:1112).

Lagrumshänvisningar hit (2)

20 § Vid förvärv av andelar i ett företag som är eller genom förvärvet blir dotterföretag skall moderföretaget upprätta en förvärvsanalys för att fastställa andelarnas anskaffningsvärde för koncernen samt anskaffningsvärdet för koncernen av dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder. Lag (1999:1112).

Lagrumshänvisningar hit (1)

21 § Om anskaffningsvärdet för koncernen av dotterföretagets tillgångar, avsättningar eller skulder enligt förvärvsanalysen avviker från deras bokförda värden i dotterföretagets balansräkning, skall värdena i koncernbalansräkningen justeras med hänsyn till detta. Summan av dessa justeringar skall avräknas från det skillnadsbelopp som uppkommit vid avräkningen enligt 19 §. Lag (1999:1112).

Lagrumshänvisningar hit (2)

22 § Om det efter en avräkning enligt 21 § finns ett positivt skillnadsbelopp, ska detta redovisas som goodwill i koncernbalansräkningen. Bestämmelserna i 4 kap. 4 och 5 §§ gäller även för sådan goodwill.

Om det efter en avräkning enligt 21 § finns ett negativt skillnadsbelopp, ska detta skillnadsbelopp redovisas i koncernbalansräkningen som negativ goodwill. Negativ goodwill får upplösas och intäktsföras när en sådan behandling överensstämmer med 2 kap. 2–4 §§.

Om positiva och negativa skillnadsbelopp avräknas mot varandra, ska upplysning om skillnadsbeloppen lämnas i en not. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1173, 2015:813
22 a § Ny beteckning 23 § genom lag (2015:813).

23 § Om ett företag har förvärvat ett annat företag genom att betala med andelar som det självt har gett ut och kontrollen över det förvärvande företaget som en följd av det har övergått till nya ägare (omvänt förvärv), skall vid tillämpningen av 19- 22 §§ det förvärvade företaget anses som moderföretag och det förvärvande företaget anses som dotterföretag. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:813
24 § Har upphävts genom lag (2004:1173).

Hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall räknas in i koncernredovisningen

Hur andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag ska räknas in i koncernredovisningen

25 § Andelar i intresseföretag ska redovisas i koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen med tillämpning av 26–29 §§, om inte något annat följer av tredje stycket.

Vid tillämpning av första stycket ska bestämmelserna i 12 § om värdering och 13 § om internvinsteliminering tillämpas, om det inte finns särskilda hinder mot detta. Med internvinst ska avses den andel i vinsten som är att hänföra till moderföretaget vid överlåtelse mellan intresseföretag och koncernföretag.

Ett intresseföretag behöver inte redovisas enligt första stycket, om

 • 1. informationen om ägarintresset i företaget inte är väsentlig, eller
 • 2. förhållandena motsvarar dem som anges i 5 § andra stycket.

Om tredje stycket tillämpas, ska skälen för det anges i en not. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:813

26 § Första gången andelarna i ett intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen skall moderföretaget först göra en beräkning av deras värde enligt 4 kap. 3 § första och andra styckena, 5 § första-tredje styckena och 6 § första stycket.

Skillnaden mellan det värde som följer av första stycket och den andel av intresseföretagets eget kapital som belöper på andelarna skall anges särskilt i balansräkningen eller i en not. Skillnadsbeloppet skall beräknas med utgångspunkt i förhållandena vid förvärvstidpunkten. Om det finns särskilda skäl, får skillnadsbeloppet beräknas med utgångspunkt i förhållandena vid den tidpunkt då kapitalandelsmetoden tillämpas första gången.

Om det vid en beräkning enligt andra stycket finns ett positivt skillnadsbelopp, skall det belopp som har räknats fram enligt första stycket minskas med avskrivningar eller nedskrivningar enligt 4 kap. 4 och 5 §§, beräknade på grundval av det angivna skillnadsbeloppet. Den del av skillnadsbeloppet som inte kan hänföras till något särskilt slag av tillgång, avsättning eller skuld skall därvid anses som goodwill.

Det belopp som har räknats fram enligt första stycket skall vidare justeras med tillägg eller avdrag för den andel av intresseföretagets vinst eller förlust för räkenskapsåret som belöper på andelarna. Vidare skall avdrag göras för mottagen utdelning från intresseföretaget. Hänsyn skall också tas till andra förändringar i intresseföretagets eget kapital. Andelarna skall i koncernbalansräkningen tas upp till det värde som motsvarar återstående belopp. Lag (1999:1112).

Lagrumshänvisningar hit (2)

27 § När ett intresseföretag är moderföretag i en koncern, avses med företagets eget kapital i 26 § andra stycket vad som i en av intresseföretaget upprättad koncernredovisning redovisas som sådan post. Lag (1999:1112).

28 § I efterföljande koncernbalansräkningar skall de andelar som avses i 25 § tas upp till det värde som de är upptagna till i närmast föregående koncernbalansräkning. Detta värde skall justeras med tillämpning av 26 §.

Om andelarna vid en tillämpning av 26 § första, tredje och fjärde styckena tas upp till ett högre värde än i närmast föregående koncernbalansräkning, skall skillnadsbeloppet sättas av till en kapitalandelsfond. Lag (1999:1112).

Lagrumshänvisningar hit (1)

29 § Vid redovisning enligt 26-28 §§ skall den andel av intresseföretagets vinst eller förlust som belöper på andelarna redovisas som intäkt eller kostnad i koncernresultaträkningen. Mottagen utdelning från intresseföretaget får inte redovisas som intäkt. Lag (1999:1112).

Klyvningsmetoden

30 § Ett företag som omfattas av en koncernredovisning, och som tillsammans med ett eller flera företag som inte omfattas av koncernredovisningen leder ett gemensamt styrt företag, ska redovisa sin ägarandel i det sistnämnda företaget enligt andra stycket eller på det sätt som anges i 25–29 §§.

I koncernbalansräkningen får det tas upp en så stor andel av det gemensamt styrda företagets tillgångar, avsättningar och skulder som avser ägarandelen. I koncernresultaträkningen får det tas upp en så stor andel av det gemensamt styrda företagets intäkter och kostnader som avser ägarandelen. Vid redovisning enligt detta stycke ska 10–13, 15 och 19–22 §§ tillämpas. Uppgift enligt 5 kap. 20 och 37 §§ ska anges särskilt för varje företag för vilket ägarandelar redovisas med tillämpning av denna paragraf. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:813

Förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys

31 § Förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys för koncernen ska upprättas med tillämpning av 6 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 2 a–5 §§. Det som sägs i 6 kap. 1 § om mindre företag ska i stället avse mindre koncerner.

Om moderföretaget är ett aktiebolag och bolagets eller något av dess dotterföretags andelar eller överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska det i förvaltningsberättelsen lämnas upplysning om de viktigaste inslagen i koncernens system för intern kontroll och riskhantering i samband med upprättandet av koncernredovisningen.

Om moderföretaget har upprättat en bolagsstyrningsrapport som inte utgör en del av förvaltningsberättelsen och det i rapporten har tagits med sådana upplysningar om koncernen som avses i andra stycket, behöver upplysningarna inte lämnas också i koncernredovisningen. I sådana fall ska dock förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en uppgift om den plats i rapporten där upplysningarna lämnas. Lag (2015:813).

Ändringar/Förarbeten (6)

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS- förordningen

(Upphör att gälla 2016-07-01 00:00:00)

32 § Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

18 § om lån till ledande befattningshavare,

20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,

37 § om ytterligare upplysningar om anställda,

38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

40 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena om löner och andra ersättningar,

41 § om pensioner och liknande förmåner,

42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

44 § om avtal om avgångsvederlag, och

48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på någon annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats. Lag (2015:813).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (9)

(Träder i kraft 2016-07-01 00:00:00)

32 § Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

18 § om lån till ledande befattningshavare,

20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,

37 § om ytterligare upplysningar om anställda,

38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

40 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena om löner och andra ersättningar,

41 § om pensioner och liknande förmåner,

42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

44 § om avtal om avgångsvederlag, och

48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på någon annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats. Lag (2016:113).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (9)

33 § Andra företag än de som avses i 32 § får upprätta koncernredovisning med tillämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. I sådant fall tillämpas 32 §. Lag (2004:1173).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:1173

8 kap. Offentliggörande

Registreringsmyndigheten

1 § Med registreringsmyndigheten avses i denna lag Bolagsverket, om inte annat följer av andra stycket.

I fråga om stiftelser skall vid tillämpningen av denna lag tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) anses som registreringsmyndighet. Lag (2004:244).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1112, 2004:244

Årsredovisningens avlämnande till revisorerna

(Upphör att gälla 2016-07-01 00:00:00)

2 § I ett aktiebolag skall årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna senast sex veckor före den ordinarie bolagsstämma där årsredovisningen skall behandlas. I en ekonomisk förening skall årsredovisningen lämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Övriga företag skall lämna årsredovisningen till revisorerna senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Lag (1999:1112).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:1112, 1998:761, 2016:113
(Träder i kraft 2016-07-01 00:00:00)

2 § I ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ska årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret lämnas till revisorerna och, i förekommande fall, lekmannarevisorerna senast sex veckor före den ordinarie stämma där årsredovisningen ska behandlas. Övriga företag ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Lag (2016:113).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:1112, 1998:761, 2016:113

Ingivande till registreringsmyndigheten

3 § Den skyldighet att offentliggöra årsredovisningen som följer av 6 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) ska fullgöras på följande sätt. På samma sätt ska även revisionsberättelsen offentliggöras.

 • 1. Aktiebolag

Bestyrkta kopior av handlingarna ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen.

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla uppgift om bolagsstämmans beslut beträffande bolagets vinst eller förlust.

 • 2. Ekonomiska föreningar

Kopior av handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från en månad efter det att föreningsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen. Efter särskilt föreläggande av registreringsmyndigheten ska bestyrkta kopior av handlingarna ges in dit. Sådant föreläggande ska utfärdas när någon begär det. Föreningar som enligt 1 kap. 3 § utgör större företag och föreningar som är moderföretag i koncerner som enligt samma paragraf utgör större koncerner är skyldiga att ge in handlingarna till registreringsmyndigheten även om något föreläggande inte har utfärdats. Handlingarna ska i dessa fall ha kommit in till myndigheten inom en månad från fastställelsebeslutet.

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla föreningsstämmans beslut beträffande föreningens vinst eller förlust.

Kopior av handlingarna ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 • 4. Stiftelser

Kopior av handlingarna ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Beträffande kollektivavtalsstiftelser samt stiftelser som avses i 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen (1994:1220) gäller i stället att bestyrkta kopior ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 • 5. Övriga företag

Kopior av handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång. Efter särskilt föreläggande av registreringsmyndigheten ska bestyrkta kopior av handlingarna ges in dit. Sådant föreläggande ska utfärdas när någon begär det. Större företag och moderföretag i större koncerner är skyldiga att ge in handlingarna till registreringsmyndigheten även om något föreläggande inte har meddelats. Handlingarna ska i dessa fall ha kommit in till myndigheten inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elektroniskt original. Lag (2009:702).

3 a § Handlingar som avses i 3 § får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten.

Ett bevis om fastställelse enligt 3 § 1 eller 2 får undertecknas med en elektronisk signatur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

 • 1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 3 §,
 • 2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet, och
 • 3. den elektroniska signaturen enligt andra stycket. Lag (2008:89).

Registrering i aktiebolagsregistret

3 b § Har upphävts genom lag (2013:436).

3 c § Registreringsmyndigheten skall registrera årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag i aktiebolagsregistret.

Registreringen skall avfattas på svenska. Om det bolag som en registrering avser begär det, skall registreringen dessutom avfattas på annat officiellt språk inom den Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

Den som begär att en registrering skall avfattas på annat språk än svenska skall, om Bolagsverket inte medger annat, ge in en översättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som skall registreras. Översättningen skall vara gjord av en översättare som har auktorisation eller motsvarande behörighet. Lag (2008:89).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Kungörande

4 § När årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag, handelsbolag eller grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 har getts in till registreringsmyndigheten, ska myndigheten kungöra detta. Kungörandet ska ske i en tidning som myndigheten ger ut.

I fråga om aktiebolag ska en kungörelse avfattas på samma språk som registreringen i aktiebolagsregistret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådant kungörande. Lag (2009:702).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:1112, 2006:487, 2009:702

Förseningsavgifter för aktiebolag

5 § Om ett aktiebolag inte ger in bestyrkta kopior av årsredovisning och revisionsberättelse eller om årsredovisningen saknar sådant bevis som avses i 3 § första stycket, skall bolaget betala förseningsavgift till staten enligt 6 §.

Beslut om förseningsavgift fattas av registreringsmyndigheten.

6 § Ett aktiebolag skall betala en förseningsavgift om de handlingar som anges i 5 § inte har kommit in till registreringsmyndigheten inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Om bolaget inom denna tid har kommit in med anmälan enligt 7 kap. 14 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), betalat den avgift som är föreskriven för registrering av sådan anmälan och ingett en skriftlig försäkran från bolagets revisor om att revisionsberättelsen lämnats till styrelsen, skall dock bolaget betala förseningsavgift först om handlingarna inte har kommit in inom nio månader från räkenskapsårets utgång. Avgiften skall uppgå till 10 000 kr för publika aktiebolag och 5 000 kr för privata aktiebolag.

Om de handlingar som anges i 5 § inte har kommit in inom två månader från det att underrättelse avsändes till bolaget om beslut om förseningsavgift enligt första stycket, skall bolaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgiften skall uppgå till 10 000 kr för publika aktiebolag och 5 000 kr för privata aktiebolag.

Om de handlingar som anges i 5 § inte har kommit in inom två månader från det att underrättelse avsändes till bolaget om beslut om förseningsavgift enligt andra stycket, skall bolaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgiften skall uppgå till 20 000 kr för publika aktiebolag och 10 000 kr för privata aktiebolag. Lag (2005:918).

7 § Om ett beslut om att bolaget har försatts i konkurs har registrerats, får beslut om förseningsavgift inte meddelas.

Om ett beslut om att bolaget har gått i likvidation har registrerats, får beslut om förseningsavgift inte meddelas när det gäller redovisning för tiden före likvidationsbeslutet. Lag (2001:934).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:934

8 § Har bolaget inom tid som avses i 6 § gett in kopior av de handlingar som anges i 5 § men är kopiorna inte bestyrkta eller har handlingarna på annat sätt någon brist som lätt kan avhjälpas, får registreringsmyndigheten meddela beslut om förseningsavgift endast om bolaget har underrättats om bristen och fått tillfälle att avhjälpa den men inte gjort det inom tid som angetts i underrättelsen. En sådan underrättelse får sändas med posten till den postadress som bolaget senast har anmält hos registreringsmyndigheten.

9 § En förseningsavgift skall efterges, om underlåtenheten att ge in handlingen framstår som ursäktlig med hänsyn till omständigheter som bolaget inte har kunnat råda över. Avgiften skall också efterges om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den.

Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om något yrkande om detta inte har framställts, om det föranleds av vad som har förekommit i ärendet.

10 § Om en förseningsavgift inte har betalats efter betalningsuppmaning, skall avgiften lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

11 § Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.

Om ett bolag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av en domstols beslut, ska ränta betalas på den återbetalade förseningsavgiften från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1377).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:545, 2011:1377

Personligt betalningsansvar

12 § Om kopia av årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag inte har sänts in enligt 3 § första stycket inom femton månader efter räkenskapsårets utgång, svarar styrelseledamöterna och verkställande direktören solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget.

En styrelseledamot eller verkställande direktör går dock fri från ansvar, om han eller hon visar att underlåtenheten att sända in årsredovisning och revisionsberättelse inte beror på försummelse av honom eller henne. Ansvar inträder inte för förpliktelser som uppkommer efter det att handlingarna har kommit in till registreringsmyndigheten.

Vite

13 § Var och en som enligt denna lag eller annan författning är skyldig att ensam eller gemensamt med någon annan till registreringsmyndigheten ge in redovisningshandling eller revisionsberättelse, kan av registreringsmyndigheten föreläggas vid vite att fullgöra denna skyldighet.

Fråga om utdömande av vite prövas av registreringsmyndigheten.

I fråga om stiftelser tillämpas 9 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) i stället för första och andra styckena. Lag (1999:1112).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1112

Publicering av årsredovisningen m.m.

14 § Om ett företag publicerar sin årsredovisning i dess helhet, skall publiceringen avse årsredovisningen i den form och med den ordalydelse som har legat till grund för revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen skall därvid åtfölja årsredovisningen. Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, skall årsredovisningen i stället innehålla uppgift om detta förhållande och om skälen för det. Lag (1999:1112).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1112, 2009:34

15 § Om ett företag publicerar sin årsredovisning i ofullständigt skick, ska det av publikationen framgå att den inte är fullständig. Det ska också anges om den fullständiga årsredovisningen har getts in till registreringsmyndigheten.

När en årsredovisning publiceras i ofullständigt skick, får den inte åtföljas av revisionsberättelsen. Publikationen ska i stället innehålla revisorns uttalande om att den fullständiga årsredovisningen har upprättats enligt lag, liksom uppgift om anmärkningar enligt

Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, ska detta förhållande liksom skälen för det anges.

Trots andra stycket får en ofullständig årsredovisning publiceras tillsammans med revisionsberättelsen, om ofullständigheten består i att

 • 1. upplysningar enligt 5 kap. 37 § har lämnats utan uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män eller utan uppgift om fördelningen mellan olika länder, eller
 • 2. uppgift enligt 5 kap. 38 § inte har lämnats. Lag (2015:813).

15 a § En bolagsstyrningsrapport som enligt 6 kap. 8 § har upprättats som en från årsredovisningen skild handling ska offentliggöras tillsammans med förvaltningsberättelsen. Bestämmelserna om offentliggörande av förvaltningsberättelsen gäller i tillämpliga delar beträffande offentliggörandet av bolagsstyrningsrapporten.

I stället för att offentliggöra bolagsstyrningsrapporten enligt första stycket får bolaget välja att offentliggöra rapporten genom att göra den tillgänglig på bolagets webbplats. Förvaltningsberättelsen ska då innehålla en upplysning om detta och en uppgift om den webbplats där rapporten finns tillgänglig.

Andra stycket gäller inte om sådana uppgifter som avses i 7 kap. 31 § andra stycket med stöd av tredje stycket i samma paragraf har tagits in i moderbolagets bolagsstyrningsrapport i stället för i förvaltningsberättelsen för koncernen. Lag (2009:34).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:34

Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

16 § Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse med följande avvikelser:

 • 1. Trots 3 § 2 och 5 är moderföretag alltid skyldiga att ge in koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen till registreringsmyndigheten.
 • 2. Trots 15 § andra stycket får en ofullständig koncernredovisning, förutom i fall som avses i 15 § fjärde stycket, publiceras tillsammans med koncernrevisionsberättelsen, om ofullständigheten består i att uppgifter som anges i 7 kap. 16 § första stycket 4 och som inte är väsentliga har utelämnats. Lag (2015:813).

9 kap. Delårsrapport

Skyldighet att lämna delårsrapport

1 § Ett företag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldigt att upprätta koncernredovisning, ska minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning (delårsrapport).

Delårsrapporten ska upprättas för en period mellan räkenskapsårets början och delårsperiodens utgång. Minst en delårsrapport ska, om inte något annat följer av 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. I 16 kap. lagen om värdepappersmarknaden finns ytterligare bestämmelser om vilka företag som ska lämna delårsrapport.

Delårsrapporten ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Den ska avfattas på svenska. Lag (2008:277).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (9)

Tillhandahållande av delårsrapport

2 § Delårsrapporten ska hållas tillgänglig hos företaget för var och en som vill ta del av den. En kopia ska genast sändas till en sådan aktieägare, bolagsman eller medlem som begär det och uppger sin postadress. En delårsrapport som avses i 1 § andra stycket andra meningen och en delårsrapport som avses i 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska senast två månader efter rapportperiodens utgång lämnas till registreringsmyndigheten i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 3, 3 a och 3 c §§.

Om delårsrapporten inte lämnas till registreringsmyndigheten i rätt tid, tillämpas 8 kap. 13 §.

Ytterligare bestämmelser om offentliggörande av delårsrapporter finns i 17 kap. lagen om värdepappersmarknaden, för sådana företag som är skyldiga att upprätta delårsrapport enligt den lagen. Lag (2013:436).

Delårsrapportens innehåll

3 § Delårsrapporten skall bestå av

 • 1. en balansräkning i sammandrag,
 • 2. en resultaträkning i sammandrag,
 • 3. noter, och
 • 4. delårsinformation.

Balansräkningen och resultaträkningen skall minst innehålla de rubriker och delsummeringar som redovisades i den senaste årsredovisningen. Samma principer skall följas för redovisning och värdering som när årsredovisningen upprättas.

Noterna skall innehålla information om väsentliga beloppsförändringar som inträffat under den aktuella perioden.

Delårsinformationen skall innehålla information om händelser som är av väsentlig betydelse för att förstå utvecklingen av företagets ställning och resultat och en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Delårsinformationen skall dessutom innehålla uppgifter om transaktioner med närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat.

Ett moderföretag skall i delårsrapporten, utöver uppgifter om moderföretaget, lämna uppgifter för koncernen motsvarande det som sägs i första-fjärde styckena. Lag (2007:367).

4 § Om det inte finns särskilda hinder, skall i anslutning till uppgifter enligt 3 § även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret.

Begrepp och termer skall så långt det är möjligt stämma överens med dem som har använts i den senast framlagda årsredovisningen eller, i förekommande fall, koncernredovisningen.

5 § Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder skall i fråga om delårsrapporter tillämpa kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 av den 29 september 2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002.

Ett företag som avses i första stycket skall tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

 • 1. 1 § tredje stycket om språk och form,
 • 2. 2 § om tillhandahållande av delårsrapport m.m.,
 • 3. 3 § första-fjärde styckena om delårsrapportens innehåll för uppgifter om moderföretaget, och
 • 4. 6 § om granskning av revisor.

I delårsrapporten skall företaget dessutom lämna en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför. Lag (2007:367).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:367

6 § Om en delårsrapport har granskats av en revisor, skall även revisorns rapport bifogas delårsrapporten.

Om delårsrapporten inte är granskad av en revisor, skall det anges i rapporten. Lag (2007:367).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:367

10 kap. Överklagande

1 § Beslut av registreringsmyndigheten enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I fråga om beslut som avses i 8 kap. 6, 9 och 13 §§ gäller att överklagande skall ske inom två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1999:1112).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkningen (kontoform)

TILLGÅNGAR

A. Tecknat men ej inbetalt kapital

B. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar
 • 1. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
 • 2. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
 • 3. Hyresrätter och liknande rättigheter
 • 4. Goodwill
 • 5. Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar
 • 1. Byggnader och mark
 • 2. Maskiner och andra tekniska anläggningar
 • 3. Inventarier, verktyg och installationer
 • 4. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
III. Finansiella anläggningstillgångar
 • 1. Andelar i koncernföretag
 • 2. Fordringar hos koncernföretag
 • 3. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 • 4. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
 • 5. Ägarintressen i övriga företag
 • 6. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 • 7. Andra långfristiga värdepappersinnehav
 • 8. Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551)
 • 9. Andra långfristiga fordringar

C. Omsättningstillgångar

I. Varulager m.m.
 • 1. Råvaror och förnödenheter
 • 2. Varor under tillverkning
 • 3. Färdiga varor och handelsvaror
 • 4. Pågående arbete för annans räkning
 • 5. Förskott till leverantörer
II. Fordringar
 • 1. Kundfordringar
 • 2. Fordringar hos koncernföretag
 • 3. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
 • 4. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 • 5. Övriga fordringar
 • 6. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
III. Kortfristiga placeringar
 • 1. Andelar i koncernföretag
 • 2. Övriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet eget kapital
Aktiebolag:

I. Aktiekapital

II. Överkursfond

III. Uppskrivningsfond

IV. Andra fonder
 • 1. Reservfond
 • 2. Kapitalandelsfond
 • 3. Fond för verkligt värde
 • 4. Fond för utvecklingsutgifter
 • 5. Övrigt

V. Balanserad vinst eller förlust

VI. Årets resultat
Ekonomiska föreningar:
I. Inbetalda insatser och emissionsinsatser
 • 1. Medlemsinsatser
 • 2. Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond

III. Andra fonder
 • 1. Reservfond
 • 2. Kapitalandelsfond
 • 3. Fond för verkligt värde
 • 4. Fond för utvecklingsutgifter
 • 5. Övrigt

IV. Balanserad vinst eller förlust

V. Årets resultat
Övriga företag:

I. Eget kapital vid räkenskapsårets början

II. Insättningar eller uttag under året

III. Förändringar i kapitalandelsfonden

IV. Förändringar i fonden för verkligt värde

V. Årets resultat

VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

B. Obeskattade reserver

C. Avsättningar
 • 1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
 • 2. Avsättningar för skatter
 • 3. Övriga avsättningar
D. Skulder
 • 1. Obligationslån
 • 2. Skulder till kreditinstitut
 • 3. Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varulager m.m.)
 • 4. Leverantörsskulder
 • 5. Växelskulder
 • 6. Skulder till koncernföretag
 • 7. Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
 • 8. Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 • 9. Skatteskulder
 • 10. Övriga skulder
  • a) Återbetalningspliktiga medel mottagna av allmänheten enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
  • b) Andra skulder
 • 11. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Lag (2015:813).

Bilaga 2

Uppställningsform I för resultaträkning (rapportform med kostnadsslagsindelning)
 • 1. Nettoomsättning
 • 2. Förändring av varulager
 • 3. Aktiverat arbete för egen räkning
 • 4. Övriga rörelseintäkter
 • 5. Råvaror och förnödenheter
 • 6. Övriga externa kostnader
 • 7. Personalkostnader
 • 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 • 9. Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
 • 10. Övriga rörelsekostnader
 • 11. Intäkter från andelar i koncernföretag
 • 12. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 • 13. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 • 14. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
 • 15. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
 • 16. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
 • 17. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader som avser koncernföretag)
 • 18. Bokslutsdispositioner
 • 19. Skatt på årets resultat
 • 20. Övriga skatter
 • 21. Årets resultat Lag (2015:813).

Bilaga 3

Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med funktionsindelning)
 • 1. Nettoomsättning
 • 2. Kostnad för sålda varor
 • 3. Bruttoresultat
 • 4. Försäljningskostnader
 • 5. Administrationskostnader
 • 6. Övriga rörelseintäkter
 • 7. Övriga rörelsekostnader
 • 8. Intäkter från andelar i koncernföretag
 • 9. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 • 10. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 • 11. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
 • 12. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
 • 13. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
 • 14. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader som avser koncernföretag)
 • 15. Bokslutsdispositioner
 • 16. Skatt på årets resultat
 • 17. Övriga skatter
 • 18. Årets resultat Lag (2015:813).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:1554

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91, EGTL222/78 s31, EGTL082/94 s33, EGTL193/83 s1, EGTL317/90 s60
Ikraft
1996-01-01
CELEX-nr
378L0660 394L0008 383L0349 390L0605
SFS-nummer
1995:1554
Övergångsbestämmelse

I övriga bolag skall de angivna bestämmelserna samt bestämmelserna i 7 kap. tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1996. Aktiebolag som vid utgången av år 1997 tillämpat äldre bestämmelser får dock göra det även fortsättningsvis intill utgången av det sista räkenskapsår som inletts före den 1 april 1998. I aktiebolag som har avförts från aktiebolagsregistret senast den 31 december 1997 och i aktiebolag som avförs från aktiebolagsregistret enligt punkten 5 i övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) efter ansökan som har skett före utgången av oktober 1997 skall de angivna bestämmelserna över huvud taget inte tillämpas. Lag (1997:978).

 • 4. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift i 11 kap. aktiebolagslagen som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
 • 5. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § tredje stycket skall inte tillämpas på nedskrivning som har gjorts före lagens ikraftträdande.
 • 6. Belopp som har avsatts till uppskrivningsfond före lagens ikraftträdande får användas även för nödvändiga nedskrivningar på anläggningstillgångar. Om detta görs skall upplysning om detta lämnas i en not.

Lag (1996:1140) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Prop. 1996/97:32, bet. 1996/97:LU3, rskr. 1996/97:56
Omfattning
ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1140
Rubrik
Lag (1996:1140) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (1997:545) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ikraft
1997-11-01
Omfattning
ändr. 8 kap 11 §
SFS-nummer
1997:545
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta för tid före den 1 januari 1998.

Rubrik
Lag (1997:545) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (1997:978) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Prop. 1997/98:39, bet. 1997/98:LU6, rskr. 1997/98:67
Omfattning
ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:978
Rubrik
Lag (1997:978) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Prop. 1996/97:167, bet. 1997/98:JoU8, rskr. 1997/98:56
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §
SFS-nummer
1998:9
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998.

Rubrik
Lag (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (1998:761) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 7 §, 7 kap 3, 7 §§, 8 kap 2, 6, 15 §§, 9 kap 1, 3 §§;ny 5 kap 19 a §
SFS-nummer
1998:761
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 • 2. Bestämmelserna i 5 kap. 19 a § och 8 kap. 2 § skall tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998.
 • 3. Om anmälan om fortsatt bolagsstämma har gjorts före ikraftträdandet, skall 8 kap. 6 § tillämpas i sin äldre lydelse. Lag (1998:1549).
Rubrik
Lag (1998:761) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (1998:869) om ändring i lagen (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Omfattning
ändr. 6 kap 1 § i 1998:9
SFS-nummer
1998:869
Rubrik
Lag (1998:869) om ändring i lagen (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (1998:1548) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20
Omfattning
ändr. 5 kap 8, 9 §§, 8 kap 16 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1548
Rubrik
Lag (1998:1548) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (1998:1549) om ändring i lagen (1998:761) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20
Omfattning
ändr. 8 kap 6, 15 §§, 9 kap. 1, 3 §§ i 1998:761;ny 3 p övergångsbest. till 1998:761
SFS-nummer
1998:1549
Rubrik
Lag (1998:1549) om ändring i lagen (1998:761) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (1999:1112) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
upph. 4 kap 16, 17 §§, bil, 1;nuvarande 5 kap 15-24 §§, 6 kap 3 §, bil. 2, 3, 4 betecknas 5 kap 16-26 §§, 6 kap 3, 5 §§, bil, 1, 2, 3, rubr. närmast före 5 kap 15, 17, 18, 20-24 §§, 6 kap 3 § sätts närmast före 5 kap 16, 18, 19, 22-26 §§;ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 2 kap 1, 3, 4, 7 §§, 3 kap, 4 kap 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14 §§, 5 kap 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 §§ de nya 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 §§, 6 kap 1, 2, den nya 5 §§, 7 kap, 8 kap 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 §§, 9 kap 1, 2, 3 §§, 10 kap, den nya bil. 1;nya 1 kap 7 §, 5 kap 15 §, 6 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 5 kap 15 §
SFS-nummer
1999:1112
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
 • 2. Föreskriften i 4 kap. 5 § tredje stycket gäller inte nedskrivning som har gjorts innan ett företag, för vilket årsredovisningslagen (1995:1554) inte har gällt tidigare, första gången tillämpar lagen.
 • 3. Belopp som har satts av till uppskrivningsfond med stöd av 9 kap. 4 § första stycket lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) får användas även för nödvändiga nedskrivningar av anläggningstillgångar. Om detta görs, skall upplysning om detta lämnas i en not.
 • 4. Lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag skall upphöra att gälla vid utgången av år 1999. Lagen skall dock fortfarande tillämpas för räkenskapsår som har inletts före nämnda tidpunkt. I fråga om juridiska personer som avses i 2 kap. 2 § första stycket bokföringslagen (1999:1078), med undantag för Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar, skall lagen tillämpas även för räkenskapsår som inleds före utgången av år 2000.
Rubrik
Lag (1999:1112) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2000:34) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ikraft
2000-03-01
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 13 §, 5 kap 2 §, 7 kap 7 §, rubr. närmast före 4 kap 13 §;ny 4 kap 16 §, rubr. närmast före 4 kap 16 §
SFS-nummer
2000:34
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2000.

Rubrik
Lag (2000:34) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2000:73) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135, EGTL026/77 s1-13, EGTL222/78 s11-31
Ikraft
2000-03-10
CELEX-nr
377L0091 378L0660
Omfattning
ändr. 4 kap 14 §, 5 kap 14 §, 6 kap 1 §
SFS-nummer
2000:73
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om redovisningen för räkenskapsår som har avslutats före lagens ikraftträdande.

Rubrik
Lag (2000:73) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2001:934) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:150, bet. 2001/02:LU5, rskr. 2001/02:50
Ikraft
2002-01-01
Omfattning
ändr. 4 kap 14 §, 8 kap 7 §
SFS-nummer
2001:934
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 • 2. De nya bestämmelserna i 8 kap. 7 § tillämpas beträffande årsredovisningar och revisionsberättelser för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2001 eller senare.
Rubrik
Lag (2001:934) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2002:1062) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/02:6, bet. 2002/03:LU1, rskr. 2002/03:43
Ikraft
2003-07-01
Omfattning
ändr. 7, 14 §;ny 5 kap 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
SFS-nummer
2002:1062
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2002.
 • 2. För räkenskapsår som inleds under första halvåret 2003 skall uppgift om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003.
Rubrik
Lag (2002:1062) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2003:487) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:56, bet. 2002/03:LU7, rskr. 2002/03:221
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 7 kap 14 §, 8 kap 15 §;ny 5 kap 18 b §, rubr. närmast före 5 kap 18 b §
SFS-nummer
2003:487
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2003 eller senare.

Rubrik
Lag (2003:487) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2003:716) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
utgår genom 2003:1143
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:716
Rubrik
Lag (2003:716) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2003:774) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:121, bet. 2003/04:LU2, rskr. 2003/04:26, EGTL222/1978 s31, EGTL283/2001 s28, EGTL193/1983 s1
Ikraft
2004-01-01
CELEX-nr
31978L0660, 32001L0065, 31983L0349
Omfattning
ändr. 4 kap 3, 9, 11 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 1 §, 7 kap 18 §, rubr. närmast före 5 kap 5 §, bil. 1;nya 4 kap 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e §§, 5 kap 4 a, 4 b, 4 c §§, 7 kap 22 a §, rubr. närmast före 4 kap 14 a, 14 e §§, 5 kap 4 a §
SFS-nummer
2003:774
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2003.

Rubrik
Lag (2003:774) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2003:1142) om ändring i lagen (2003:774) om ändring i årdsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Bet. 2003/04:LU14, rskr. 2003/04:99
Omfattning
ändr. 4 kap 9 § i 2003:774
SFS-nummer
2003:1142
Rubrik
Lag (2003:1142) om ändring i lagen (2003:774) om ändring i årdsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2003:1143) om ändring i lagen (2003:716) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Bet. 2003/04:LU14, rskr. 2003/04:99
Omfattning
ändr. 2003:716 utgår
SFS-nummer
2003:1143
Rubrik
Lag (2003:1143) om ändring i lagen (2003:716) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2004:244) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ikraft
2004-07-01
Omfattning
ändr. 3 kap 11 §, 5 kap 9 §, 7 kap 17 §, 8 kap 1 §
SFS-nummer
2004:244
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 • 2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Rubrik
Lag (2004:244) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2004:316) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217, EGTL222/1978 s11, EGTL120/2003 s22
Ikraft
2004-07-01
CELEX-nr
31978L0660, 31978L0038
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2004:316
Rubrik
Lag (2004:316) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2004:583) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
Ikraft
2004-10-08
CELEX-nr
32001R2157
Omfattning
ny 5 kap 27 §
SFS-nummer
2004:583
Rubrik
Lag (2004:583) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2004:1173) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/04:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 20024/05:89, EGTL178/2003 s16
Ikraft
2005-01-01
CELEX-nr
32003L0051
Omfattning
upph. 7 kap 24 §, rubr. närmast före 7 kap 24 §;ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 3, 4, 6, 9, 14 d §§, 5 kap 14, 15 §§, 7 kap 2, 3, 8, 12, 18, 22 §§, bil. 1;nya 3 kap 4 a §, 4 kap 13 a, 14 f och 14 g §§, 7 kap 32, 33 §§, rubr. närmast före 4 kap 13 a, 14 f §§, 7 kap 32 §
SFS-nummer
2004:1173
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004. Bestämmelserna i 4 kap. 14 f och 14 g §§ får dock tillämpas först för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011. Lag (2010:690).
 • 2. Ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning av de redovisningsstandarder som har antagits enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får föra över belopp som i koncernredovisningen har avsatts till kapitalandelsfonden till fritt eget kapital.
Rubrik
Lag (2004:1173) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2005:192) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:68, bet. 2004/05:LU21, rskr. 2004/05:191, EUTL178/2003 s16
Ikraft
2005-05-01
CELEX-nr
32003L0051
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 31 §
SFS-nummer
2005:192
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 april 2005.

Rubrik
Lag (2005:192) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2005:556) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 5 kap 14 §;ny 3 kap 5 a §, rubr. närmast före 3 kap 5 a §
SFS-nummer
2005:556
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2005.
 • 2. Medel som har tillförts överkursfonden före den 1 januari 2006 utgör även därefter bundet eget kapital. I den första årsredovisning som upprättas efter den 1 januari 2006 skall de tas upp under reservfonden.
Rubrik
Lag (2005:556) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2005:918) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Omfattning
ändr. 4 kap 7 §, 5 kap 12 §, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 14, 32 §§, 8 kap 6, 15 §§, bil. 1, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1173
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:918
Rubrik
Lag (2005:918) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2006:456) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:140, bet. 2005/06:LU29, rskr. 2005/06:276, EUTL142/2004 s12
Ikraft
2006-07-01
CELEX-nr
32004L0025
Omfattning
ändr. 7 kap 31 §;ny 6 kap 2 a §
SFS-nummer
2006:456
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2006.

Rubrik
Lag (2006:456) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2006:487) om ändring i årsredovisninglagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:135, bet. 2005/06:LU37, rskr. 2005/06:329
Omfattning
ändr. 2 kap 5, 7 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 3, 4 §§, 9 kap 1, 2 §§;nya 8 kap 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 8 kap 3 b §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:487
Rubrik
Lag (2006:487) om ändring i årsredovisninglagen (1995:1554)

Lag (2006:565) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Ikraft
2006-07-01
Omfattning
ändr. 5 kap 20, 22 §§, 7 kap 14, 32 §§;ny 6 kap 1 a §
SFS-nummer
2006:565
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2006.

Rubrik
Lag (2006:565) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2006:597) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
Ikraft
2006-08-18
CELEX-nr
32001R2157, 32003R1435
Omfattning
ändr. 5 kap 27 §, rubr.närmast före 5 kap 27 §
SFS-nummer
2006:597
Rubrik
Lag (2006:597) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2006:871) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1 §, 3 kap 5, 8, 10, 11, 13 §§, 4 kap 11 §, 5 kap 4 b, 6, 16, 17, 18 a, 18 b §§, 6 kap 1 §, 7 kap 2, 3, 4, 8, 14, 31 §§, 8 kap 3 §, 9 kap 1, 3 §§
SFS-nummer
2006:871
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006.

Rubrik
Lag (2006:871) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2007:132) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126
Ikraft
2007-05-01
Omfattning
upph. 3 kap 12 §, rubr. närmast före 3 kap 12 §;ändr. 1 kap 3 §, 5 kap 4 b §
SFS-nummer
2007:132
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 april 2007.

Rubrik
Lag (2007:132) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2007:367) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187, EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27, EUTL243/2002 s1, EUTL261/2003 s1
Ikraft
2007-07-01
CELEX-nr
32004L0109, 32007L0014, 32002R1606, 32003R1725
Omfattning
ändr. 9 kap 1, 2, 3 §§;nya 9 kap 5, 6 §§
SFS-nummer
2007:367
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 • 2. Företag som inte omfattas av 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får tillämpa bestämmelserna i 9 kap. 3 § om delårsrapporters innehåll m.m. i deras lydelse före den 1 juli 2007 för räkenskapsår som avslutas senast den 30 juni 2008. Sådana företag behöver inte heller tilllämpa 9 kap. 6 § om revisors granskning för nämnda räkenskapsår. Lag (2007:541).
Rubrik
Lag (2007:367) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2007:541) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EGTL243/2002 s1
Ikraft
2007-11-01
CELEX-nr
32002R1606
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 4 a §, 6 kap 1 a, 2 a §§, 7 kap 2, 3 §§, 9 kap 1, 2 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:367
SFS-nummer
2007:541
Rubrik
Lag (2007:541) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2007:872) om ändringi årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28, EUTL142/2004 s12
Ikraft
2008-01-01
CELEX-nr
32004L0025
Omfattning
ändr. 7 kap 32 §
SFS-nummer
2007:872
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av december 2007.

Rubrik
Lag (2007:872) om ändringi årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2008:89) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Omfattning
nuvarande 8 kap 3 b § betecknas 8 kap 3 c §;ändr. 2 kap 5, 7 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 3, 3 a §§, 9 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 kap 5 §;ny 8 kap 3 b §
Ikraft
2008-04-01
SFS-nummer
2008:89
Rubrik
Lag (2008:89) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2008:277) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169
Omfattning
ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:277
Rubrik
Lag (2008:277) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2008:1236) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:56, bet. 2008/09:CU9, rskr. 2008/09:97
Omfattning
ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1173
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1236
Rubrik
Lag (2008:1236) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2009:34) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11, rskr. 2008/09:161, EUTL224/2006 s1, EGTL243/2002 s1
Ikraft
2009-03-01
CELEX-nr
32006L0046, 32002R1606
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 14 b §, 7 kap. 3, 14, 31, 32 §§, rubr. till 6 kap., rubr. närmast före 8 kap. 14 §;nya 5 kap. 11 a, 12 a, 12 b §§, 6 kap. 6, 7, 8, 9 §§, 8 kap. 15 a §, rubr. närmast före 5 kap. 11 a, 12 a §§, 6 kap. 6 §
SFS-nummer
2009:34
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 februari 2009.

Rubrik
Lag (2009:34) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2009:573) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265, EUTL157/2006 s87
Ikraft
2009-07-01
CELEX-nr
32006L0043
Omfattning
ändr. 5 kap. 21 §
SFS-nummer
2009:573
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 30 juni 2009.

Rubrik
Lag (2009:573) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2009:702) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303, EUTL210/2006 s19
Ikraft
2009-08-01
CELEX-nr
32006R1082
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §, 8 kap. 3, 4 §§
SFS-nummer
2009:702
Rubrik
Lag (2009:702) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2010:686) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346, EUTL164/2009 s42
Ikraft
2010-08-01
CELEX-nr
32009L0049
Omfattning
ändr. 7 kap. 1, 5, 32 §§;ny 7 kap. 3 a §
SFS-nummer
2010:686
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.

Rubrik
Lag (2010:686) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2010:690) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346
Omfattning
ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1173
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:690
Rubrik
Lag (2010:690) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2010:848) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368, EGTL222/1978:22, EUTL164/2009 s49, EGTL193:1983 s1
Ikraft
2010-11-01
CELEX-nr
31978L0660, 32009L0049, 31983L0349
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
SFS-nummer
2010:848
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 oktober 2010.

Rubrik
Lag (2010:848) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2010:1515) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39, EGTL222/1978 s11, EUTL164/2009 s42
Ikraft
2011-01-01
CELEX-nr
31978L0660, 32009L0049
Omfattning
upph. 5 kap. 4, 18 a §§, rubr. närmast före 5 kap. 4, 18 a §§;ändr. 3 kap. 4, 11 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 3, 10, 11, 20, 22, 25 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 14, 32 §§, 8 kap. 15 §
SFS-nummer
2010:1515
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Bestämmelsen i 4 kap. 3 § tredje stycket i sin nya lydelse tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010. Övriga bestämmelser tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.
Rubrik
Lag (2010:1515) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2011:1377) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 8 kap. 11 §
SFS-nummer
2011:1377
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

Rubrik
Lag (2011:1377) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2011:1554) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10, rskr. 2011/12:72, EUTL178/2003 s16
Ikraft
2012-01-01
CELEX-nr
32003L0051
Omfattning
upph. 4 kap. 14 f, 14 g §§, rubr. närmast före 4 kap. 14 f §;ändr. 4 kap. 3, 9 §§
SFS-nummer
2011:1554
Rubrik
Lag (2011:1554) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2013:436) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Omfattning
upph. 8 kap. 3 b §, ändr. 7 kap. 2 §, 9 kap. 2 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:436
Rubrik
Lag (2013:436) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2014:542) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ikraft
2014-08-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 5 §, 7 kap. 4, 31 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §, 7 kap. 31 §
SFS-nummer
2014:542
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
 • 2. Äldre föreskrifter får tillämpas för det räkenskapsår som har inletts närmast före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:542) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2014:1386) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5, rskr. 2014/15:12
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1386
Rubrik
Lag (2014:1386) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2015:813) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36, direktiv 2013/34/EU
Ikraft
2016-01-01
Omfattning
upph. 5 kap., 3 kap. 13 §, 7 kap. 23 §, rubr. närmast före 3 kap. 13 §, 7 kap. 23 §;nuvarande 7 kap. 22 a § betecknas 7 kap. 23 §;ändr. 1 kap. 3, 5 §§, 2 kap. 4, 5, 6 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 14 b §§, 6 kap. 1, 2, 6, 7, 9 §§, 7 kap. 2, 3 a, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 25, 30, 31, 32 §§, 8 kap. 15, 16 §§, bil. 1, 2, 3, rubr. närmast 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 §, 7 kap. 5, 9, 14, 16, 18, 25 §§, rubr. närmast efter 7 kap. 13 §
SFS-nummer
2015:813
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.
Rubrik
Lag (2015:813) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2016:113) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ikraft
2016-07-01
Omfattning
ändr. 3 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 8, 32 §§, 8 kap. 2 §
SFS-nummer
2016:113
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
 • 2. De nya bestämmelserna i 3 kap. 7 §, 6 kap. 2 § och 7 kap. 8 och 32 §§ tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2016.
Rubrik
Lag (2016:113) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation