Årsredovisningslag (1995:1554)

(ÅRL)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1995-12-14
Ändring införd
SFS 1995:1554 i lydelse enligt SFS 2022:1028
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

[S2]Lagen är, om inte annat föreskrivs i 2 §, tillämplig på sådana företag som avses i 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078). Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Av första stycket framgår att lagen innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

I andra stycket anges lagens tillämpningsområde. Lagen är sålunda tillämplig på sådana företag som direkt eller indirekt anges ...

[K1]2 §  Lagen är inte tillämplig på företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, om inte annat är särskilt föreskrivet i dessa lagar.

[S2]Företag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § tredje stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning enligt de lagarna är inte skyldiga att upprätta koncernredovisning enligt denna lag. Lag (2022:645).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ordet ”bolag” har bytts ut mot ”företag”. Det beror på att 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag innefattar även andra juridiska personer än sådana som är bolag.

Prop. 2021/22:74: Paragrafen innehåller bestämmelser om att lagen inte är tillämplig på vissa företag och bestämmelser om att vissa företag inte är skyldiga att upprätta koncernredovisning. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Allmänna definitioner

[K1]3 §  I denna lag betyder

 1. företag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas av en årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport,
 2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer,
 3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen,
 4. större företag:
  • företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
  • företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
  1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
  2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
  3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,
 5. mindre företag: företag som inte är större företag,
 6. större koncerner:
  • koncerner där moderföretagets eller något av dotterföretagens överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
  • koncerner där något av dotterföretagen är ett sådant företag som avses i 1 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller
  • koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor:
  1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
  2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
  3. koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,
 7. mindre koncerner: koncerner som inte är större koncerner.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket 6 b och c ska andelar i dotterföretag, fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst. Eliminering behöver inte göras, om tillämpningen i stället utgår från följande gränsvärden:

[S3]Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 §bokföringslagen (1999:1078) ska vid tillämpningen av första stycket 4–7 och 5 kap. 47 § till nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

I första stycket har hittills funnits en definition av begreppet ”bolag”. Eftersom lagens tillämpningsområde har utvidgats till andra slag av före-

tag än bolag har denna definition utmönstrats och – på Lagrådets inrådan – ersatts av en definition av begreppet ”företag”.

Med ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 1 kap. 3 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller definitioner av vissa i lagen använda begrepp. Definitionen av begreppet företag (punkten 1) överensstämmer med hittills gällande rätt.

Definitionen av begreppet andelar (punkten 2) har utan ändringar i sak flyttats från det som hittills har varit paragrafens andra stycke.

Ett företag är enligt punkten 3 att betrakta som ett större företag om det överskrider mer ...

Prop. 2009/10:204: Paragrafen innehåller definitioner av vissa i lagen använda begrepp.

Ändringarna i första stycket 4 och 6 innebär att två av de tre delvärden som avgör om ett företag eller en koncern är att klassificera som större har höjts. Det gäller delvärdena för balansomslutning och nettoomsättning. Gränsvärdet överensstämmer härmed med bl.a. det gränsvärde som gäller för när ett företag ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning (<a href="https://lagen.nu/1999:1078#K6P1" ...

Prop. 2008/09:71: (Jfr 1 kap. 3 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

I första stycket 6 har definitionen av en större koncern utvidgats till att omfatta också koncerner i vilka moderföretagets eller något av dotterföretagens andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. ...

Prop. 2006/07:27: (Jfr 1 kap. 3 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller definitioner av vissa begrepp som används i lagen.

Den föreslagna punkten 3 i första stycket är ny. Den innehåller en definition av begreppet nettoomsättning. Definitionen överensstämmer i sak med den definition som hittills har funnits i 3 kap. 12 §, vilken paragraf nu föreslås upphävd. I första stycket har även vissa följdändringar gjorts.

I andra stycket har en följdändring ...

Koncern, intresseföretag m.m.

[K1]4 §  Ett företag är moderföretag och en juridisk person är dotterföretag, om företaget

 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,
 2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar,
 3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller
 4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

[S2]Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett annat dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,
 2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller
 3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

[S3]Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även denna dotterföretag till moderföretaget.

[S4]Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

[S5]Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 4 § i kommitténs förslag).

Lagen har hittills varit direkt tillämplig enbart på aktiebolag och vissa handelsbolag. Tillämpningsområdet har nu utvidgats så att lagen nu gäller också andra företag av det slag som anges i 6 kap. 1 § bokföringslagen. Orden ”bolag” och ”moderbolag” har därför bytts ut mot ”företag” och ”moderföretag”.

[K1]4 a §  Med ägarintresse avses i denna lag ett innehav av andelar i ett annat företag som är avsett att främja verksamheten i ägarföretaget genom att skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget. Ett innehav av minst 20 procent av kapitalet i det andra företaget ska anses utgöra ett ägarintresse, om inte något annat framgår av omständigheterna. Lag (2015:813).

[K1]5 §  Om ett företag har ett ägarintresse i en juridisk person och utövar ett betydande inflytande över dess driftsmässiga och finansiella styrning, är den juridiska personen ett intresseföretag till företaget. Detta gäller dock inte om den juridiska personen är ett dotterföretag eller ett gemensamt styrt företag som företaget samäger.

[S2]Innehar företaget minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen, ska det anses ha ett betydande inflytande över denna, om inte något annat framgår av omständigheterna. Detsamma gäller om företagets dotterföretag eller företaget tillsammans med ett eller flera dotterföretag eller flera dotterföretag tillsammans innehar minst 20 procent av rösterna. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 5 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna är av samma slag som ändringarna i 1 kap. 4 §.

 • RÅ 2004:71:Anskaffningsvärdet på aktier som övergår från att ha varit kapitaltillgångar till att behandlas som lagertillgångar utgörs av det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om aktierna avyttrats. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

[K1]5 a §  Med gemensamt styrt företag avses i denna lag en juridisk person som två eller flera parter enligt ett avtal utövar ett gemensamt bestämmande inflytande över. Lag (2015:813).

[K1]6 §  I de fall som avses i 4 § första stycket1-3 och andra stycket samt 5 § skall sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn men för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den personen.

[S2]Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag eller intresseföretag beaktas inte de andelar i dotterföretaget eller intresseföretaget som innehas av det företaget självt eller av dess dotterföretag. Detsamma gäller andelar som innehas av den som handlar i eget namn men för dotterföretagets eller intresseföretagets eller dess dotterföretags räkning. Lag (1999:1112).

[K1]7 §  Om ett företag har blivit moderföretag, skall ledningen för företaget meddela detta till dotterföretagets ledning. Dotterföretagets ledning skall lämna ledningen för moderföretaget de upplysningar som behövs för att en koncernredovisning skall kunna upprättas. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 7 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som är ny, innehåller upplysningsregler av det slag som hittills har funnits i 3 kap. 11 § 1980 års årsredovisningslag, 8 kap. 38 § aktiebolagslagen, 6 kap. 7 § föreningslagen och 8 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713). Någon saklig ändring är inte åsyftad.

Närstående

[K1]8 §  En juridisk person anses i denna lag som närstående till ett företag som upprättar års- eller koncernredovisning (rapporterande företag) om

 1. den ingår i samma koncern som det rapporterande företaget,
 2. den är ett intresseföretag till det rapporterande företaget eller till ett företag i en koncern som det rapporterande företaget ingår i,
 3. det rapporterande företaget är ett intresseföretag till den juridiska personen, eller till ett företag i en koncern som den juridiska personen ingår i,
 4. den är ett gemensamt styrt företag som samägs av det rapporterande företaget eller av ett företag i en koncern som det rapporterande företaget ingår i,
 5. det rapporterande företaget är ett gemensamt styrt företag som samägs av den juridiska personen, eller av ett företag i en koncern som den juridiska personen ingår i,
 6. den och det rapporterande företaget båda är gemensamt styrda företag som samägs av samma tredje företag,
 7. den eller det rapporterande företaget är ett gemensamt styrt företag som samägs av ett tredje företag, och den andra av dem är ett intresseföretag till det tredje företaget,
 8. den är ett dotterföretag till en juridisk person som avses i 2, 4, 6 eller 7,
 9. den har som huvudsaklig verksamhet att förvalta tillgångar som det rapporterande företaget har avsatt för ersättningar till personer som har avslutat sin anställning antingen i det rapporterande företaget eller i en juridisk person som är närstående till det rapporterande företaget,
 10. den har avsatt tillgångar till förvaltning av ett rapporterande företag som är en sådan juridisk person som avses i 9,
 11. den står under bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande av en person som är närstående enligt 9 §,
 12. den annars står under betydande inflytande av en person som avses i 9 §1 eller 4–6,
 13. den eller dess moderföretag har en styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare som är en person som avses i 9 § 1, eller
 14. den eller ett företag i en koncern som den ingår i tillhandahåller tjänster för företagsledning åt det rapporterande företaget eller åt dess moderföretag.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket ska

 • med koncern jämställas en företagsgrupp som kontrolleras av ett företag eller ett annat rättssubjekt som inte är ett moderföretag i denna lags mening, och
 • med intresseföretag jämställas företag som endast uppfyller det krav på betydande inflytande som anges i 5 §. Lag (2015:813).

[K1]9 §  En fysisk person anses i denna lag som närstående till ett rapporterande företag om han eller hon

 1. själv eller gemensamt med någon annan utövar ett bestämmande inflytande över företaget,
 2. annars har ett betydande inflytande över företaget,
 3. är en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan ledande befattningshavare i företaget eller dess moderföretag,
 4. är gift eller sambo med eller förälder, barn eller styvbarn till en person som avses i 1–3,
 5. är ekonomiskt eller på annat sätt beroende av en person som avses i 1–3 eller av hans eller hennes make eller sambo, eller
 6. annars ingår i samma familj som en person som avses i 1–3 och kan förväntas påverka den personen i hans eller hennes kontakter med företaget eller påverkas av honom eller henne i sina egna kontakter med företaget. Lag (2015:813).

Årsredovisningens delar

[K2]1 §  En årsredovisning ska bestå av

 1. en balansräkning,
 2. en resultaträkning,
 3. noter, och
 4. en förvaltningsberättelse.

[S2]I årsredovisningen för ett större företag eller en bostadsrättsförening ska det även ingå en kassaflödesanalys. Lag (2022:1028).

Prop. 2013/14:86: I paragrafen finns bestämmelser om vilka delar som ska ingå i en årsredovisning. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.

I andra stycket ersätts kravet på att en finansieringsanalys ska upprättas i större företag med ett krav på att en kassaflödesanalys ska upprättas. Vad som avses med större företag framgår av 1 kap. 3 §. En bestämmelse om kassaflödesanalysens innehåll finns i 6 kap. 5 §. ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 2 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

I paragrafens första stycke har det tidigare funnits en bestämmelse om skyldigheten att årligen upprätta en årsredovisning. Då denna fråga numera regleras i 6 kap. 1 § bokföringslagen har den bestämmelsen utmönstrats.

Första stycket (tidigare det andra) har jämkats redaktionellt.

I andra stycket (tidigare det tredje) ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 2 kap. 1 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen anger vilka delar som en årsredovisning skall bestå av. I andra stycket regleras när det i en årsredovisning skall ingå en finansieringsanalys. Enligt den nya bestämmelsen skall en sådan analys ingå i årsredovisningen för ”större företag” (se avsnitt 12.1). Vad som avses med ”större företag” framgår av 1 kap. 3 §.

Överskådlighet och god redovisningssed

Rättvisande bild

[K2]3 §  Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.

[S2]Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 2 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Ändringen i första stycket innebär att ordet ”bolagets” har bytts ut mot ”företagets.” Detta är en följd av att lagens tillämpningsområde har utvidgats till att omfatta andra verksamhetsformer än aktiebolag och vissa handelsbolag.

 • RÅ 1998:18:Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmetod av pågående arbeten till fast pris inom byggnadsbranschen har ansetts ej stå i strid med bestämmelserna i kommunalskattelagen (1928:370) och därför ansetts kunna läggas till grund för beskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Väsentlighet

[K2]3 a §  Ett företag får avvika från bestämmelserna om redovisning, uppställning, värdering, upplysningar och konsolidering i denna lag, om följden av avvikelsen inte är väsentlig.

[S2]Följden av en avvikelse ska anses vara väsentlig om utelämnad eller felaktig information, ensam eller tillsammans med annan information, rimligen kan förväntas påverka de beslut som användare fattar på grundval av informationen. Lag (2015:813).

Andra grundläggande redovisningsprinciper

[K2]4 §  Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas:

 1. Företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet.
 2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.
 3. Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet. Detta innebär särskilt att
  1. endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen,
  2. hänsyn ska tas till alla ekonomiska förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, även om dessa förpliktelser blir kända först efter räkenskapsårets utgång men före upprättandet av årsredovisningen, och att
  3. hänsyn ska tas till värdenedgångar oavsett om resultatet för räkenskapsåret är en vinst eller en förlust.
 4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen.
 5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster och, i förekommande fall, delposter består av ska värderas var för sig.
 6. Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.
 7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 och 3 §§, får avvikelse göras från första stycket. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 2 kap. 4 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna är av samma slag som ändringen i 3 §.

 • RÅ 1998:18:Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmetod av pågående arbeten till fast pris inom byggnadsbranschen har ansetts ej stå i strid med bestämmelserna i kommunalskattelagen (1928:370) och därför ansetts kunna läggas till grund för beskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2002:83:Avdragsrätt för avsättning till kompetenskonto och beskattning av anställda. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2010:106:Vid värdering av ett bokförlags lager har varje bokexemplar ansetts utgöra en post. Inkomsttaxering 2004.

Form m.m.

[K2]5 §  Årsredovisningen ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Den ska avfattas på svenska.

[S2]Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte.

[S3]Om företaget är i likvidation, ska detta anges. Lag (2015:813).

Prop. 2005/06:135: (Jfr 2 kap. 5 § i promemorians förslag.)

I paragrafen regleras formen för upprättande av årsredovisning. Begreppet ”vanlig läsbar form” innebär ett krav på pappersform (se prop. 1995/96:10 s. 186). Ett tillägg har gjorts för att möjliggöra upprättande av årsredovisning i elektronisk form i aktiebolag. I bokföringslagens (1999:1078) ...

Prop. 2007/08:45: (Jfr 2 kap. 5 § i promemorians förslag.)

I paragrafen regleras formen för upprättande av årsredovisning. Begreppet ”vanlig läsbar form” innebär ett krav på pappersform (se prop. 1995/96:10 del II s. 186). Enligt paragrafens hittills gällande lydelse får årsredovisningen för ett aktiebolag upprättas i elektronisk form (se prop. 2005/06:135 ...

Valuta

[K2]6 §  Beloppen i årsredovisningen ska anges i företagets redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). Beloppen får dessutom anges i annan valuta enligt omräkningskursen på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).

[S2]Vid byte av redovisningsvaluta ska balansräkningen för det gamla räkenskapsåret räknas om till den nya redovisningsvalutan enligt den växelkurs som har fastställts av Europeiska centralbanken den sista svenska bankdagen under räkenskapsåret. Den omräknade balansräkningen ska utgöra ingående balans för det nya räkenskapsåret. Lag (2015:813).

Prop. 1999/2000:23: (Jfr 2 kap. 6 § i utredningens förslag.)

I första stycket har föreskriften om att beloppen i årsredovisningen skall anges i svenska kronor ersatts med en föreskrift om att beloppen skall anges i företagets redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen. Det innebär att företaget måste använda samma valuta i årsredovisningen som i den löpande bokföringen och att denna valuta som huvudregel skall ...

Årsredovisningens undertecknande

[K2]7 §  I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skriva under årsredovisningen.

[S2]I handelsbolag ska årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat ansvariga delägare.

[S3]I en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga ledamöter i grupperingens församling och av direktören. I ett konsortium enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter eller av direktören. Om både en styrelse och en direktör är utsedda i konsortiet, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av direktören.

[S4]I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen skrivas under av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga bolagsmän som företräder bolaget.

[S5]I övriga företag ska årsredovisningen skrivas under av den redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare.

[S6]Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form, ska den undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

[S7]Om någon av dem som undertecknar årsredovisningen har anmält en avvikande mening, ska yttrandet fogas till redovisningen. I fall som avses i första stycket gäller detta dock endast om den avvikande meningen har antecknats till styrelsens protokoll.

[S8]Årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades. Lag (2016:644).

Prop. 2005/06:135: (Jfr 2 kap. 7 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller regler om underskrift av årsredovisningen.

Ett tillägg har gjorts i första stycket. Av detta följer att undertecknandet av en årsredovisning i ett aktiebolag kan ske med s.k. avancerad elektronisk signatur. Av aktiebolagslagen följer att en revisionsberättelse får undertecknas med avancerad elektronisk signatur (se 9 kap. 29 § jämförd ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 2 kap. 7 § i kommitténs förslag.)

I första stycket och de nya tredje och fjärde styckena har det tagits in regler om hur årsredovisningen för ekonomiska föreningar, stiftelser och de övriga företag som kan vara skyldiga att upprätta årsredovisning skall undertecknas. Kompletteringarna överensstämmer i huvudsak med hittills gällande rätt (jfr 9 kap. 2 § andra stycket föreningslagen, 3 kap. 9 ...

Prop. 2008/09:174: I handelsbolag ska årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat ansvariga delägare.

Prop. 2014/15:4: Paragrafen innehåller bl.a. bestämmelser om undertecknande av årsredovisningen.

I tredje stycket tas in bestämmelser om hur årsredovisningen för Erickonsortier ska undertecknas. Bestämmelserna innebär att i ett Erickonsortium ska årsredovisningen skrivas under av den styrelse eller den direktör som är utsedd av medlemsförsamlingen och som enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 artikel 12 första stycket b ska vara Erickonsortiets verkställande organ och juridiska företrädare. ...

Prop. 2007/08:45: (Jfr 2 kap. 7 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bl.a. regler om undertecknande av årsredovisningen. Frågor om undertecknande med avancerad elektronisk signatur har behandlats i avsnitt 5.7.

I första stycket har hittills föreskrivits att årsredovisningen för ett aktiebolag får undertecknas med avancerad elektronisk signatur. Den bestämmelsen har tagits bort. I stället ...

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

Prop. 2019/20:194: Överkursfonder 5 a § I ett aktiebolag ska den del av betalningen för en aktie som överstiger aktiens kvotvärde tas upp under den bundna överkursfonden eller den fria överkursfonden.

I paragrafen anges hur betalningen för en aktie som överstiger aktiens kvotvärde (den s.k. överkursen) ska tas upp i årsredovisningens balansräkning. Ändringen innebär att det införs ytterligare en överkursfond, en bunden överkursfond. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2019/20:194#S8" ...

Prop. 1998/99:130: Kapitlet motsvarar i väsentliga delar det tidigare 3 kap. En del tillägg och ändringar har gjorts. Paragrafindelningen har också förändrats. Ändringar i förhållande till kapitlets tidigare lydelse har markerats med kursiv text.

Balansräkningens innehåll

[K3]1 §  Balansräkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

 • RÅ 2002:83:Avdragsrätt för avsättning till kompetenskonto och beskattning av anställda. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Resultaträkningens innehåll

[K3]2 §  Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Uppställningsformer

[K3]3 §  Balansräkningen ska upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen ska upprättas enligt någon av de uppställningsformer som anges i bilagorna 2 och 3.

[S2]Byte av uppställningsform för resultaträkningen får ske endast om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Som en följd av att 1 kap. 1 § har fått en ny lydelse har den tidigare bilagan 1 till lagen kunnat utmönstras. De bilagor som tidigare har betecknats 2–4 har därför erhållit beteckningarna 1–3. Detta har föranlett ändringar i förevarande paragrafs första stycke.

[K3]4 §  Posterna i balansräkningen och resultaträkningen ska tas upp var för sig i den ordningsföljd som anges för respektive uppställningsform. Om en tillgång, avsättning eller skuld tas upp i fler än en post i balansräkningen, ska det upplysas om förhållandet till andra poster antingen under den post där den tas upp eller i en not.

[S2]I fråga om poster som föregås av arabiska siffror ska de avvikelser göras som är betingade av verksamhetens särskilda inriktning.

[S3]Andra poster än de som finns upptagna i uppställningsformerna får tas upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av uppställningsformernas poster. Posterna får delas in i delposter. Om delar av en post har tillkommit på ett sådant sätt eller är av sådan storlek att det är av betydelse med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på en rättvisande bild att de redovisas särskilt, ska de tas upp i delposter. Kompletterande poster ska ges beteckningar som tydligt anger vad som ingår i posten.

[S4]Poster som föregås av arabiska siffror får slås samman,

 1. om posternas belopp är obetydliga med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på rättvisande bild, eller
 2. om sammanslagningen främjar överskådligheten och posterna och, i förekommande fall, delposterna anges i not.

[S5]Mindre företag får slå samman poster i balansräkningen som avser tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder, om posterna föregås av arabiska siffror. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 6 § i kommitténs förslag.)

Med hänsyn till att lagens tillämpningsområde inte längre är begränsat till företagsformer som typiskt sett är inriktade på näringsverksamhet har ordet ”rörelse” i andra stycket bytts ut mot ”verksamhet”.

[K3]4 a §  Trots 3 och 4 §§ får företag som avses i andra stycket dela upp anläggningstillgångar och omsättningstillgångar samt skulder och avsättningar i kortfristiga och långfristiga poster, om det är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§.

[S2]Första stycket gäller

 1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med tilllämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 297/2008, och
 2. andra företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. Lag (2015:813).

Kortfristiga och långfristiga balansposter

[K3]4 b §  För varje fordringspost i balansräkningen som är upptagen under Omsättningstillgångar ska den del som ska betalas senare än ett år efter balansdagen anges.

[S2]För varje skuldpost i balansräkningen ska följande anges: den del som ska betalas inom ett år från balansdagen, den del som ska betalas senare än ett år efter balansdagen och summan av dessa skulder.

[S3]Första och andra styckena gäller även fordringsposter och skuldposter som har tagits in i sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2.

[S4]För mindre företag som slår samman poster enligt 4 § femte stycket ska det som föreskrivs i första och andra styckena om fordringsposter och skuldposter i balansräkningen i stället avse de sammanslagna posterna. Lag (2015:813).

Jämförelsetal

[K3]5 §  För varje post eller delpost i balansräkningen, resultaträkningen och sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2 ska beloppet av motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.

[S2]Om företaget har ändrat principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter, ska posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

[S3]Om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§, får avvikelse göras från andra stycket.

[S4]Andra stycket gäller inte mindre företag under förutsättning att upplysningar om den bristande jämförbarheten lämnas i noterna. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 7 § i kommitténs förslag.)

Ändringen i andra stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 3 kap. 5 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Enligt fjärde stycket, som är nytt, behöver ”mindre företag” inte tillämpa andra stycket om justering av jämförelsetal om de i stället lämnar upplysningar om den bristande jämförbarheten i noterna (se avsnitt 12.1). Vad som avses med ”mindre företag” framgår av 1 kap. 3 §. Av de lämnade upplysningarna bör i vart fall framgå att principerna för ...

Överkursfonder

[K3]5 a §  I ett aktiebolag ska den del av betalningen för en aktie som överstiger aktiens kvotvärde tas upp under den bundna överkursfonden eller den fria överkursfonden. Lag (2020:987).

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Paragrafen motsvarar närmast 2 kap. 12 a § i den nuvarande aktiebolagslagen (jfr prop. 1995/96:10 Del 2 s. 289). Den har sin grund i artikel 8 i EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. I lagrådsremissen togs bestämmelser av motsvarande slag in i förslaget till ny aktiebolagslag. Lagrådet ...

Särskilda poster i en ekonomisk förenings balansräkning och resultaträkning

[K3]6 §  Fordran på insats i en ekonomisk förening får inte tas upp som tillgång. Redovisningen av fullgjorda insatser får göras så att i balansräkningen anges hela insatskapitalet samt hur mycket därav som inte har fullgjorts, varefter skillnaden - de betalda insatserna - utförs som en särskild post under eget kapital.

[S2]Första stycket gäller även vid redovisningen av fullgjorda upplåtelseavgifter i en bostadsrättsförening. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som saknar tidigare motsvarighet i 3 kap., innehåller bestämmelser om vissa särskilda poster i en ekonomisk förenings balansräkning.

Bestämmelsen i första stycket motsvarar de bestämmelser som hittills har funnits i 9 kap. 7 § tredje stycket första och andra meningen föreningslagen.

Föreskriften i andra stycket motsvarar de bestämmelser som hittills har funnits i 9 kap. 26 § ...

[K3]7 §  I resultaträkningen för en ekonomisk förening ska en sådan värdeöverföring som avses i 12 kap. 1 § 2 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar tas upp som en särskild kostnadspost. Lag (2018:717).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att gottgörelse ska redovisas som en särskild kostnadspost i resultaträkningen. Genom ändringen anpassas paragrafen till de nya bestämmelserna om värdeöverföring i föreningslagen.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 4 § i kommitténs förslag.)

Bestämmelsen är ny och innehåller, liksom 6 §, en särskild bestämmelse avseende ekonomiska föreningar. Bestämmelsen har tidigare funnits i 9 kap. 6 § andra stycket andra meningen föreningslagen.

Större periodiseringsposter

[K3]8 §  Större företag skall i balansräkningen eller i en not specificera större belopp som ingår i posterna Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Lag (2006:871).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 8 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 3 kap. 6 §. Ändringen i andra stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 3 kap. 8 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Enligt paragrafen skall vissa företag specificera större belopp som ingår i posterna Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Hittills har denna skyldighet att specificera större belopp gällt för företag som överskridit något av gränsvärdena tio anställda eller 24 miljoner kronor i nettotillgångar. Skyldigheten har nu avgränsats till ”större företag”. En definition av ...

Avsättningar

[K3]9 §  Som avsättningar skall sådana förpliktelser redovisas som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias.

[S2]Avskrivningar och nedskrivningar får inte redovisas som avsättningar. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 9 § i kommitténs förslag.)

En motsvarande bestämmelse har tidigare funnits i 4 kap. 16 §. Den har nu utformats som en klassificeringsregel med anknytning till balansräkningen och det har därför ansetts naturligt att ta in den i 3 kap. i stället för i 4 kap. Någon saklig ändring när det gäller innebörden av begreppet avsättning är inte avsedd (jfr avsnitt 15.2.1).

 • RÅ 2002:83:Avdragsrätt för avsättning till kompetenskonto och beskattning av anställda. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

[K3]10 §  Större företag skall i balansräkningen eller i en not specificera större avsättningar som har tagits upp under posten Övriga avsättningar i balansräkningen. Lag (2006:871).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 10 § i kommitténs förslag.)

Bestämmelsen har flyttats från 4 kap. 17 §. Ändringen i andra stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 3 kap. 10 § i Justitiedepartementets promemoria.)

I paragrafen åläggs ”större företag” att specificera större avsättningar som har tagits upp under posten Övriga avsättningar i balansräkningen. Vad som avses med ”större företag” framgår av 1 kap. 3 §. Ändringen är av samma slag som i 3 kap. 8 §.

Ett aktiebolags eget kapital

[K3]10 a §  Ett aktiebolags eget kapital ska i balansräkningen, i en egen räkning eller i en not delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust.

[S2]Under bundet eget kapital ska följande tas upp: aktiekapital, bunden överkursfond, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter.

[S3]Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska följande tas upp: fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter. Lag (2020:987).

En ekonomisk förenings eget kapital

[K3]10 b §  En ekonomisk förenings eget kapital ska i balansräkningen, i en egen räkning eller i en not delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust.

[S2]Under bundet eget kapital ska följande tas upp: inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda insatser, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig.

[S3]Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska följande tas upp: fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och nettovinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.

[S4]Det som sägs i andra stycket om insatser gäller också upplåtelseavgifter i en bostadsrättsförening. Lag (2015:813).

Resultaträkning i förkortad form

[K3]11 §  Mindre företag får slå samman posterna 1-6 i bilaga 2 respektive posterna 1-3 och 6 i bilaga 3 till en post benämnd bruttovinst eller bruttoförlust.

[S2]Ett företag som slår samman poster enligt första stycket ska i resultaträkningen, i anslutning till posten bruttovinst eller bruttoförlust, lämna uppgift om nettoomsättningen. Bolagsverket får i ett enskilt fall medge att uppgiften om nettoomsättningen utelämnas, om det är motiverat av konkurrensskäl. Lag (2010:1515).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 11 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats som 3 kap. 7 §. Paragrafen innehåller bestämmelser om s.k. förkortad resultaträkning. Skälen bakom ändringen har behandlats i avsnitt 15.3.

Den nya lydelsen av paragrafens första stycke innebär att det inte längre uppställs något krav på myndighetsdispens för att de aktuella posterna skall få slås samman. ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 3 kap. 11 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om resultaträkning i förkortad form. Första stycket har ändrats. Hittills har resultaträkningen fått upprättas i förkortad form om det varit motiverat av konkurrensskäl och företaget inte överskridit vissa i lagen angivna gränsvärden. Avgränsningen av de företag som får upprätta resultaträkning i förkortad form knyts nu till indelningen i ”större företag” och ”mindre företag”. Ändringen ...

12 § Har upphävts genom lag (2007:132).
13 § Har upphävts genom lag (2015:813).

Vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

[K4]1 §  Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång.

[S2]Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk eller renskötsel anses som omsättningstillgång oavsett avsikten med innehavet. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Ändringen i första stycket är av samma slag som ändringen i 3 kap. 4 §.

Bestämmelsen i andra stycket motsvarar närmast den bestämmelse som tidigare har funnits i 10 § första stycket tredje meningen jordbruksbokföringslagen. Bestämmelsen är emellertid inte längre tvingande. Skälen till bestämmelsen har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/1998/99:130#S8-3" ...

[K4]2 §  Utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar som är av betydande värde för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriella anläggningstillgångar. Detsamma gäller ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits (goodwill).

[S2]Första stycket gäller även utgifter för företagets eget utvecklingsarbete. För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller detta dock endast under förutsättning att motsvarande belopp överförs från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsutgifter.

[S3]Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande eller för företagets förvaltning får inte tas upp som tillgångar. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna i andra stycket sammanhänger med att lagens tillämpningsområde har utvidgats.

Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar

[K4]3 §  Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4, 5, 6, 12, 13 a, 14 a eller 14 e §.

[S2]I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in.

[S3]I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång får, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader räknas in.

[S4]Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del som räntan hänför sig till tillverkningsperioden.

[S5]Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år. Lag (2015:813).

Prop. 2002/03:121: (Förslaget saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

I paragrafen anges att anläggningstillgångar skall tas upp till sitt anskaffningsvärde. Ändringen i första stycket innebär ett klargörande av att värdering i vissa fall också kan ske enligt bestämmelserna om värdering till verkligt värde i 14 a § och 14 e §.

Prop. 2011/12:26: Paragrafen behandlar värdering av anläggningstillgångar.

I första stycket anges att anläggningstillgångar som huvudregel ska tas upp till anskaffningsvärdet. Lagtexten innehåller en erinran om de undantag från huvudregeln som finns i andra paragrafer. Hänvisningen till 14 f § om värdering till verkligt värde av biologiska tillgångar, förvaltningsfastigheter och andra materiella tillgångar samt immateriella tillgångar tas bort. Ändringen beror på att den paragrafen upphävs. ...

Avskrivning av anläggningstillgångar

[K4]4 §  Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över denna period.

[S2]Om nyttjandeperioden för immateriella anläggningstillgångar som utgörs av utgifter för företagets eget utvecklingsarbete inte kan fastställas med en rimlig grad av säkerhet, ska perioden anses uppgå till fem år. Detsamma gäller i fråga om goodwill.

[S3]Avskrivningar ska redovisas i resultaträkningen. Annan redovisning får dock tillämpas, om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§. Lag (2015:813).

Nedskrivning av anläggningstillgångar

[K4]5 §  Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 § och 4 § första stycket, ska tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående.

[S2]En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.

[S3]En nedskrivning enligt första eller andra stycket ska återföras, om det inte längre finns skäl för den. Nedskrivningar som avser goodwill får dock inte återföras.

[S4]Nedskrivningar och återföringar som avses i första–tredje styckena ska redovisas i resultaträkningen. Lag (2015:813).

Uppskrivning av anläggningstillgångar

[K4]6 §  Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första–tredje styckena och 12 § får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.

[S2]Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp ska efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 6 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om uppskrivning av materiella och finansiella anläggningstillgångar. Enligt årsredovisningslagens hittills gällande lydelse får endast aktiebolag göra uppskrivningar. Det sammanhänger med att uppskrivningsbeloppet samtidigt måste avsättas till bundet eget kapital, antingen genom avsättning till uppskrivningsfond eller genom ökning av aktiekapitalet. ...

Ianspråktagande av uppskrivningsfonden och fonden för utvecklingsutgifter

[K4]7 §  Ett aktiebolag får ta uppskrivningsfonden eller fonden för utvecklingsutgifter i anspråk för

 1. ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission,
 2. täckning av förlust enligt fastställd balansräkning när förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital.

[S2]Ett beslut att ta uppskrivningsfonden eller fonden för utvecklingsutgifter i anspråk för att täcka en förlust enligt första stycket 2 får fattas endast efter det att revisorerna har hörts. Innan tre år har förflutit från beslutet får vinstutdelning beslutas endast om Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till det eller om aktiekapitalet har ökats med minst ett belopp som motsvarar den förlust som har blivit täckt med belopp från fonden. I fråga om Bolagsverkets eller domstolens tillstånd gäller 20 kap.2529 §§aktiebolagslagen (2005:551) i tillämpliga delar. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 7 § i kommitténs förslag.)

Enligt den tidigare lydelsen av första stycket fick en uppskrivningsfond alltid tas i anspråk på det sätt som anges i stycket. Eftersom uppskrivningsfonder enligt årsredovisningslagen enbart kunde förekomma i aktiebolag, fick dock bestämmelsen ...

[K4]8 §  Vid avskrivning enligt 4 § eller nedskrivning enligt 5 § av en uppskriven tillgång eller vid avyttring eller utrangering av tillgången ska uppskrivningsfonden minskas i motsvarande utsträckning, dock högst med den del av fonden som svarar mot tillgången. På samma sätt ska fonden för utvecklingsutgifter minskas vid avskrivning, nedskrivning eller avyttring av en som tillgång upptagen utgift för företagets eget utvecklingsarbete.

[S2]Minskningen får göras enbart genom att

 1. fonden tas i anspråk enligt 7 §,
 2. den del av fonden som motsvarar avskrivning eller nedskrivning överförs till fritt eget kapital, eller
 3. den del av fonden som motsvarar en avyttrad tillgång överförs till fritt eget kapital. Lag (2015:813).

Värdering av omsättningstillgångar

[K4]9 §  Omsättningstillgångar ska, om inte annat följer av 10, 12, 13 a, 14 a eller 14 e § tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

[S2]Med anskaffningsvärde förstås, om inte annat följer av 11 §, utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. Vid bestämmandet av anskaffningsvärdet tillämpas 3 § andra–fjärde styckena.

[S3]Med nettoförsäljningsvärde avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får återanskaffningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för inkurans, eller något annat värde som är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§ användas i stället för nettoförsäljningsvärdet.

[S4]Med återanskaffningsvärde avses det belopp som motsvarar den utgift för anskaffandet som företaget skulle ha haft, om tillgången anskaffats på balansdagen.

[S5]Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk eller renskötsel värderas till det värde som fastställs av Skatteverket. Lag (2011:1554).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 9 § i kommitténs förslag.)

Ändringen i fjärde stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Femte stycket, som är nytt, motsvarar närmast den bestämmelse som hittills har funnits i 10 § andra stycket första meningen jordbruksbokföringslagen. En värdering av djur enligt de principer som eljest gäller kan ibland vara komplicerad för den enskilde jordbrukaren. Det ...

Prop. 2002/03:121: (Förslaget saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

Ändringarna i första och tredje styckena innebär att begreppet ”verkligt värde” har ersatts med begreppet ”nettoförsäljningsvärde”. Skälen för ändringen har behandlats i avsnitt 4.2.4. Någon saklig ändring är inte avsedd.

I första stycket har även gjorts samma slag av ändring som i 3 §.

Prop. 2011/12:26: Paragrafen behandlar värdering av omsättningstillgångar.

I första stycket anges att omsättningstillgångar som huvudregel ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Lagtexten innehåller en erinran om de undantag från huvudregeln som finns i några andra paragrafer. Hänvisningen till 14 f § om värdering till verkligt värde av biologiska tillgångar, förvaltningsfastigheter och andra materiella tillgångar samt immateriella ...

 • RÅ 2006:28:Beskattning av pågående arbeten som utförs på löpande räkning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 1998:18:Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmetod av pågående arbeten till fast pris inom byggnadsbranschen har ansetts ej stå i strid med bestämmelserna i kommunalskattelagen (1928:370) och därför ansetts kunna läggas till grund för beskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2010:106:Vid värdering av ett bokförlags lager har varje bokexemplar ansetts utgöra en post. Inkomsttaxering 2004.
 • HFD 2020:48:Fordringar som utgör lagertillgångar får värderas till upplupet anskaffningsvärde vid tillämpningen av 17 kap. 3 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Värdering av pågående arbeten

[K4]10 §  Pågående arbeten för någon annans räkning får värderas till belopp som överstiger anskaffningsvärdet, om det finns särskilda skäl och det står i överensstämmelse med 2 kap.2 och 3 §§.

 • RÅ 1998:18:Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmetod av pågående arbeten till fast pris inom byggnadsbranschen har ansetts ej stå i strid med bestämmelserna i kommunalskattelagen (1928:370) och därför ansetts kunna läggas till grund för beskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Varulagrets anskaffningsvärde

[K4]11 §  Anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar får beräknas enligt först-in-först-ut-principen, enligt vägda genomsnittspriser eller enligt någon annan liknande princip. Sist-in-först-ut-principen får inte tillämpas. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 11 § i kommitténs förslag.)

Ändringen i tredje stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 4 kap. 11 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om varulagrets anskaffningsvärde. Skyldigheten enligt andra stycket att lämna upplysningar om väsentliga avvikelser gäller nu för ”större företag” (se avsnitt 12.1). Av 1 kap. 3 § framgår vad som avses med ”större företag”.

Prop. 2002/03:121: (Förslaget saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

Ändringarna i andra stycket är en följd av den nya terminologin i 9 §. Vad som avses med begreppet nettoförsäljningsvärde anges i den paragrafen.

Redovisning till bestämd mängd och fast värde

[K4]12 §  Materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter som omsätts och vilkas sammantagna värde är av underordnad betydelse för företaget, får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt. Lag (1999:1112).

Omräkning av fordringar och skulder

[K4]13 §  Fordringar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan får omräknas till redovisningsvalutan enligt växelkursen på balansdagen, om detta står i överensstämmelse med 2 kap.2 och 3 §§. Lag (2000:34).

Prop. 1999/2000:23: (Jfr 4 kap. 13 § i utredningens förslag.)

Paragrafen i dess hittills gällande lydelse utgår från en årsredovisning i svenska kronor och ger möjlighet till omräkning till balansdagens kurs av fordringar och skulder i utländsk valuta. Detta gäller naturligtvis även i fortsättningen när årsredovisningen upprättas i svenska kronor.

Om årsredovisningen däremot upprättas i euro, blir svenska kronor att behandla som en utländsk valuta (jfr <a href="https://lagen.nu/prop/1999/2000:23#S5-9" ...

Redovisning enligt kapitalandelsmetoden

[K4]13 a §  Företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket får redovisa andelar i intresseföretag i balansräkningen och resultaträkningen med tillämpning av bestämmelserna i 7 kap.25-29 §§, om det är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§. Lag (2004:1173).

Egna aktier

[K4]14 §  Egna aktier får inte tas upp som tillgång.

[S2]Vid värdering av ett moderföretags andelar i ett dotterföretag ska andelar som dotterföretaget äger i moderföretaget inte anses ha något värde.

[S3]Vid förvärv av egna aktier ska fritt eget kapital minskas med utgiften för förvärvet. Vid överlåtelse av egna aktier ska fritt eget kapital ökas med inkomsten från överlåtelsen. Lag (2015:813).

Prop. 1999/2000:34: (Ändringen har behandlats i promemorian.)

Den tidigare bestämmelsen i första stycket om att egna aktier inte får tas upp till något värde har ersatts av en bestämmelse om att egna aktier inte får tas upp som tillgång. Skälen till detta har behandlats i avsnitt 9.1.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 14 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna i andra stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Prop. 2000/01:150: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

I andra stycket har orden ”moderbolags” och ”moderbolaget” ersatts med orden ”moderföretags” och ”moderföretaget”. Ändringen beror på att lagens tillämpningsområde inte längre är begränsat till sådana juridiska personer som är bolag (jfr SFS 1999:1088).

Värdering av finansiella instrument

[K4]14 a §  Derivatinstrument och andra finansiella instrument får tas upp till sitt verkliga värde, om inte annat följer av 14 b §.

[S2]Det verkliga värdet skall bestämmas på grundval av instrumentets marknadsvärde. Om något marknadsvärde inte kan bestämmas för ett instrument men däremot för dess beståndsdelar eller för ett likartat instrument, skall det verkliga värdet bestämmas på grundval av beståndsdelarnas eller det likartade instrumentets marknadsvärde. Om inte heller en sådan värdering är möjlig, skall det verkliga värdet bestämmas med hjälp av sådana allmänt accepterade värderingsmodeller och värderingsmetoder som ger en rimlig uppskattning av marknadsvärdet.

[S3]Värdering enligt första stycket får ske enbart om samtliga företagets finansiella instrument, utom sådana som enligt 14 b § inte får tas upp till verkligt värde, värderas på samma sätt. Lag (2003:774).

Prop. 2002/03:121: (Jfr 4 kap. 10 a § i förslaget i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser som medger att finansiella instrument värderas till verkligt värde, med de begränsningar som anges i 14 b §. Bestämmelserna, som motsvarar artiklarna 42a.1 och 42b.1 i det fjärde bolagsrättsliga direktivet, är inte tvingande och ett företag kan därför välja att även fortsättningsvis värdera finansiella instrument enligt sedvanliga värderingsbestämmelser.

Den ...

[K4]14 b §  Följande finansiella instrument får inte värderas enligt 14 a §:

 1. finansiella instrument som hålls till förfall och som inte utgör derivatinstrument,
 2. lånefordringar och andra fordringar som härrör från företaget och som inte innehas för handelsändamål,
 3. andelar i dotterföretag, intresseföretag eller gemensamt styrda företag,
 4. egetkapitalinstrument som företaget självt har gett ut,
 5. avtal om villkorad ersättning i samband med förvärv och samgåenden,
 6. skulder, med undantag för skulder som ingår som en del i en handelsportfölj eller som utgör derivatinstrument, samt
 7. andra finansiella instrument, som är av sådan särskild karaktär att de enligt vad som är allmänt accepterat bör redovisas på annat sätt.

[S2]Värdering enligt 14 a § får inte heller ske, om en sådan värdering inte skulle ge ett tillförlitligt värde på det finansiella instrumentet.

[S3]Företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket får trots första stycket värdera där angivna finansiella instrument enligt 14 a §, om

 1. det är förenligt med sådana internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 297/2008, och
 2. upplysningar om värderingen lämnas i enlighet med dessa standarder. Lag (2015:813).

Prop. 2002/03:121: (Jfr 4 kap. 10 b § i förslaget i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen, som är ny, anger i vilka fall värdering enligt 14 a § inte får ske.

Av första stycket 1 framgår att värderingsbestämmelserna i 14 a § inte får tillämpas på finansiella instrument som ”hålls till förfall”, dvs. som det förväntas att företaget kommer att inneha fram till dess att de förfaller till betalning och regleras. En obligation som är avsedd att innehas till dess att den ...

Prop. 2008/09:71: Övervägandena finns i avsnitt 5.6.1.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka finansiella instrument som inte får värderas till verkligt värde enligt de bestämmelser som finns om detta i 14 a §. Av det nya tredje stycket följer att dessa begränsningar inte gäller i fråga om sådana företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket, dvs. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas ...

[K4]14 c §  Vid tillämpningen av 14 a och 14 b §§ skall avtal som avser rå- och stapelvaror och ger endera parten rätt att reglera avtalet med kontanter eller med något annat finansiellt instrument anses som derivatinstrument. Detta gäller dock inte om avtalet

 1. ingicks för att täcka företagets förväntade behov av inköp, försäljning eller egen förbrukning av rå- och stapelvaror,
 2. även efter avtalets ingående har tillgodosett detta behov,
 3. utformades för detta ändamål när det ingicks, och
 4. förväntas regleras genom leverans av varan. Lag (2003:774).

Prop. 2002/03:121: (Jfr 4 kap. 10 c § i förslaget i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen, som motsvarar artikel 42a.2 i det fjärde bolagsrättsliga direktivet, är ny. Den reglerar i vilken utsträckning vissa avtal avseende rå- och stapelvaror (i direktivet benämnda ”varubaserade kontrakt”) skall anses som derivatinstrument. Benämningen ”avtal som avser rå- och stapelvaror” motsvarar det språkbruk som är etablerat i Sverige för de avtal som avses i bestämmelsen. Huvudregeln är att sådana ...

[K4]14 d §  Om värdering sker enligt 14 a §, skall värdeförändringen sedan föregående balansdag redovisas i resultaträkningen.

[S2]I följande fall gäller att värdeförändringen skall redovisas i en fond för verkligt värde i stället för i resultaträkningen:

 1. värdeförändringen avser ett säkringsinstrument och de tillämpade principerna för säkringsredovisning tillåter att en del av eller hela värdeförändringen inte redovisas i resultaträkningen, eller
 2. värdeförändringen är orsakad av en kursförändring på en monetär post som utgör en del av företagets nettoinvestering i en utländsk enhet.

[S3]En värdeförändring på en finansiell tillgång som inte innehas för handelsändamål och inte heller är ett derivatinstrument får redovisas i fonden för verkligt värde i stället för i resultaträkningen.

[S4]När det inte längre finns skäl att redovisa ett belopp i fonden för verkligt värde, skall fonden justeras. Lag (2004:1173).

Prop. 2002/03:121: Paragrafen är ny. Den innehåller bestämmelser om när värdeförändringar på ett finansiellt instrument, som värderas enligt 14 a §, skall tas upp i resultaträkningen respektive redovisas direkt i eget kapital. Bestämmelserna återspeglar artikel 42c i det fjärde bolagsrättsliga direktivet.

Huvudregeln, som finns intagen i första stycket, är att värdeförändringen skall redovisas i resultaträkningen såsom en intäkt eller en kostnad.

Av paragrafens andra stycke ...

Värdering av säkrade poster

[K4]14 e §  Om en tillgång, avsättning eller skuld eller en del därav har säkrats mot ett finansiellt instrument som värderas enligt 14 a §, skall också den säkrade posten värderas enligt den paragrafen, om de tillämpade principerna för säkringsredovisning tillåter det. Därvid skall 14 d § tillämpas. Lag (2003:774).

Prop. 2002/03:121: (Jfr 4 kap. 10 e § i förslaget i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen är ny. Den innebär att en tillgång, en avsättning eller en skuld eller en del av en sådan post normalt skall värderas till verkligt värde enligt 14 a §, om den säkras med ett säkringsinstrument som har värderats enligt 14 a §. Frågan har behandlats i avsnitt 4.2.4. En förutsättning för sådan värdering är dock att de tillämpade ...

14 f § Har upphävts genom lag (2011:1554).
14 g § Har upphävts genom lag (2011:1554).

Periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån

[K4]15 §  Kapitalrabatt och direkta emissionsutgifter vid upptagande av lån skall periodiseras, dock längst över tiden till dess skulden förfaller till betalning. Sådan periodisering behöver dock inte göras om den är utan betydelse med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på rättvisande bild.

Avsättningar

Omräkning av förlagsinsatser

[K4]16 §  Om en ekonomisk förening har förlagsinsatser i annan valuta än redovisningsvalutan, skall dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång, skall föras mot Balanserad vinst eller förlust. Lag (2000:34).

Prop. 1999/2000:23: (Jfr 9 kap. 7 § föreningslagen i utredningens förslag.)

Paragrafen är ny. Den innehåller en bestämmelse om redovisning av förlagsinsatser som är bestämda i annan valuta än redovisningsvalutan. Skälen till bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.1.2.

Bestämmelsen torde få störst praktisk betydelse i föreningar som har bytt redovisningsvaluta från kronor till euro. Den har emellertid ...

16 § Har upphävts genom lag (1999:1112).

5 kap. Noter

Allmänna bestämmelser

Krav på noter för olika kategorier av företag

[K5]1 §  Mindre och större företag ska i noter lämna upplysningar enligt 424 §§.

[S2]Ytterligare bestämmelser för mindre och större företag om upplysningar i noter finns i 2 kap. 3 §, 3 kap.4, 10 a och 10 b §§ och 7 kap. 2 §.

[S3]Bestämmelser för mindre företag om upplysningar i noter finns dessutom i 3 kap. 5 §. Lag (2015:813).

[K5]2 §  Större företag ska i noter även lämna upplysningar enligt 2548 §§.

[S2]Ytterligare bestämmelser för större företag om upplysningar i noter finns i 3 kap.8 och 10 §§. Lag (2015:813).

Prop. 1999/2000:23: (Jfr 5 kap. 2 § i utredningens förslag.)

Paragrafen har i sin hittills gällande lydelse förutsatt att årsredovisningen upprättas i svenska kronor och föreskrivit att det skall lämnas upplysningar om hur poster i utländsk valuta har räknats om till svenska kronor. Det har ansetts att motsvarande upplysningsskyldighet bör gälla när årsredovisningen upprättas i euro. Upplysningsskyldigheten kommer då att avse dels poster som har räknats om från svenska kronor, dels poster som har ...

Noternas ordningsföljd

[K5]3 §  Om inte något annat följer av kravet i 2 kap. 2 § på överskådlighet, ska noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultaträkningen läggas fram i samma ordning som posterna. Hänvisning ska göras vid de poster som noterna hänför sig till. Lag (2015:813).

Krav på noter för mindre och större företag

Värderingsprinciper

Avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper

[K5]5 §  Om ett företag med stöd av 2 kap. 4 § andra stycket avviker från någon av de grundläggande redovisningsprinciper som anges i paragrafen, ska det lämna en upplysning om skälen för avvikelsen och en bedömning av effekten på företagets ställning och resultat.

[S2]Består avvikelsen i att kvittning görs, ska företaget även lämna en upplysning om de bruttobelopp som kvittas mot varandra. Lag (2015:813).

Byte av uppställningsform

[K5]6 §  Om ett företag med stöd av 3 kap. 3 § andra stycket har bytt uppställningsform för resultaträkningen, ska det lämna en upplysning om skälen för bytet. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 6 § i kommitténs förslag.)

I första stycket har ordet ”rörelsegrenar” bytts ut mot ”verksamhetsgrenar”. Anledningen till detta är att lagen i sin nya lydelse är tillämplig även på företag som i normala fall inte bedriver rörelse, t.ex. ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Ändringarna i andra stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 5 kap. 6 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen ställer krav på upplysningar om hur nettoomsättningen fördelar sig på företagets rörelsegrenar eller geografiska marknader. Hittills har företag som har högst tio anställda och högst 24 miljoner kronor i tillgångsvärden varit undantagna från skyldigheten att lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på geografiska marknader. Uppgiftsskyldigheten knyts nu till den nya indelningen i ”större företag” och ”mindre ...

Jämförelsetal

[K5]7 §  Om ett företag med stöd av 3 kap. 5 § tredje stycket avviker från det som sägs i den paragrafen om jämförelsetal, ska det lämna en upplysning om skälen för avvikelsen. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 7 § i kommitténs förslag.)

Ändringen i första stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 § m.fl. paragrafer.

Av bestämmelserna i 7 kap. 3 § framgår att ett moderföretag under vissa förhållanden inte behöver upprätta någon koncernredovisning. När detta undantag utnyttjas, skall moderföretaget, enligt andra stycket, lämna upplysning om internvinster på transaktioner som har företagits inom koncernen. Frågan har behandlats ...

Anläggningstillgångar

[K5]8 §  För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska upplysningar lämnas om

 1. tillgångarnas anskaffningsvärde,
 2. tillkommande och avgående tillgångar,
 3. överföringar,
 4. årets avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,
 5. årets nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,
 6. årets uppskrivningar, med särskild upplysning om uppskrivningsbeloppets användning och hur mycket av det som kvarstår oavskrivet.

[S2]Grunderna för avskrivning av anläggningstillgångarnas olika poster ska anges. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 8 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna i paragrafen utgör följdändringar till den nya bokföringslagen eller till andra ändringar i årsredovisningslagen. Ordet bolag har bytts ut mot företag. Första stycket har också formulerats om för att dess innebörd skall bli klarare. I första stycket 2 har ordet ”årsredovisning” lagts ...

Prop. 1997/98:118: Ändringen i

Goodwill

[K5]9 §  Om ett företag redovisar goodwill som tillgång, ska det lämna upplysningar om tillämpad avskrivningsperiod och skälen för denna. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 9 § i kommitténs förslag.)

I paragrafens andra stycke har orden ”regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer” bytts ut mot ”Patent- och registreringsverket”. Patent- och registreringsverket har redan tidigare, med stöd av ett bemyndigande i 6 § förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor, prövat dessa ...

Prop. 1997/98:118: den dock den nyheten att möjligheten att, under den i punkten angivna förutsättningen, utelämna uppgift om eget kapital och resultat också kommer att omfatta s.k. 20-procentsföretag, dvs. företag som avses i 5 kap. 8 § andra stycket.

Ändringen i

Finansiella instrument

[K5]10 §  Om ett företag har finansiella instrument som värderas enligt 4 kap. 14 a §, ska det för varje kategori lämna upplysningar om

 1. bokfört värde, och
 2. de värdeförändringar som har redovisats i resultaträkningen respektive fonden för verkligt värde.

[S2]För varje kategori av derivatinstrument som värderas enligt 4 kap. 14 a § ska upplysningar även lämnas om

 1. omfattningen och typen av instrument, och
 2. viktiga villkor som kan påverka storleken av, tidpunkten för eller säkerheten i framtida kassaflöden.

[S3]Om värderingen har gjorts enligt 4 kap. 14 a § andra stycket tredje meningen, ska väsentliga antaganden som har gjorts vid tillämpningen av de använda värderingsmodellerna och värderingsmetoderna anges.

[S4]Paragrafen tillämpas även på sådana avtal som enligt 4 kap. 14 c § ska anses som derivatinstrument. Lag (2015:813).

Uppskrivningsfond

[K5]11 §  Om storleken eller sammansättningen av uppskrivningsfonden har ändrats under räkenskapsåret, ska företaget i en sammanställning lämna upplysningar om

 1. fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,
 2. belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret och hur dessa har behandlats skattemässigt,
 3. belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i anspråk, med uppgift om hur beloppet har använts, och
 4. det värde som skulle ha redovisats i balansräkningen om anläggningstillgångarna inte hade skrivits upp. Lag (2015:813).

Fond för verkligt värde

[K5]12 §  Om storleken eller sammansättningen av fonden för verkligt värde har ändrats under räkenskapsåret, ska företaget i en sammanställning lämna upplysningar om

 1. fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,
 2. belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret, och
 3. belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i anspråk, med uppgift om hur beloppet har använts. Lag (2015:813).

Långfristiga skulder

[K5]13 §  Om ett företag har skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen, ska det lämna en upplysning om summan av dessa. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 13 § i kommitténs förslag.)

Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Ställda säkerheter

[K5]14 §  Om ett företag har ställt säkerheter, ska det lämna upplysningar om säkerheternas omfattning, art och form. Lag (2015:813).

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

I första stycket har överkursfonden tagits bort från vad som skall anges under bundet eget kapital. Fonden skall i fortsättningen i stället tas upp som en fri fond. Frågan har behandlats i avsnitt 4.10.

Prop. 1999/2000:34: (Ändringen har behandlats i promemorian.)

Eventualförpliktelser

[K5]15 §  Om ett företag har garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden eller eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen (eventualförpliktelser), ska det lämna en upplysning om summan av dessa. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 15 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen är ny och reglerar vad som är fritt respektive bundet eget kapital i en ekonomisk förening.

Bestämmelserna i första stycket motsvarar de bestämmelser som hittills har funnits i 9 kap. 7 § andra stycket föreningslagen, medan bestämmelsen i andra stycket motsvarar 9 kap. 8 § första stycket 2 samma lag.

Föreskriften i tredje stycket har hittills funnits i <a href="https://lagen.nu/1991:614#K9P26" ...

Åtaganden till förmån för koncernföretag m.fl.

[K5]16 §  Om ett företag har ställda säkerheter, garantiåtaganden eller ekonomiska åtaganden till förmån för ett koncernföretag, ett intresseföretag eller ett gemensamt styrt företag som företaget samäger, ska det lämna särskilda upplysningar om detta. Lag (2015:813).

Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

[K5]17 §  Om ett företag har ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen och som är förenade med betydande risker eller fördelar för företaget, och uppgifter om dessa risker eller fördelar är nödvändiga för att företagets ställning ska kunna bedömas, ska företaget lämna upplysningar om

 1. inriktningen på och det kommersiella syftet med arrangemangen, och
 2. den ekonomiska inverkan som arrangemangen har på företaget.

[S2]Första stycket 2 gäller inte mindre företag. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 17 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 5 kap. 16 §. I andra stycket har det dels gjorts samma slag av ändring som i 2 kap. 3 §, dels gjorts en anpassning till den nya paragrafnumreringen i 3 kap.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 5 kap. 17 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Ändringen är av samma slag som ändringen i 3 kap. 8 §.

Lån till ledande befattningshavare

[K5]18 §  Om ett företag har lämnat lån till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en motsvarande befattningshavare i företaget, ska det lämna de upplysningar om lånet som anges i andra stycket. Detsamma gäller om företaget har ställt panter, andra säkerheter eller garantier eller har gjort andra ekonomiska åtaganden till förmån för en sådan befattningshavare. Med styrelseledamöter jämställs suppleanter för dessa och med verkställande direktör jämställs vice verkställande direktör.

[S2]Upplysningar ska lämnas om storleken av lämnade lån, huvudsakliga lånevillkor, räntesatser, under räkenskapsåret återbetalda belopp, arten av säkerheter, garantier och andra ekonomiska åtaganden samt beloppet av de lån som säkerhet har ställts för. Upplysning ska även lämnas om vilken anknytning till företaget befattningshavaren har. Om företaget under räkenskapsåret helt eller delvis har skrivit av ett lån eller avstått från att kräva in det, ska en upplysning lämnas om detta. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap.18 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 5 kap. 17 §. Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Exceptionella intäkter och kostnader

[K5]19 §  Om ett företag har haft intäkter eller kostnader som är exceptionella i fråga om storlek eller förekomst, ska det lämna upplysningar om arten och storleken av varje sådan intäkt eller kostnad. Lag (2015:813).

Medelantalet anställda under räkenskapsåret

[K5]20 §  En upplysning ska lämnas om medelantalet av de personer som har varit anställda under räkenskapsåret. Lag (2015:813).

Prop. 2005/06:186: Paragrafen innehåller bestämmelser om att årets löner och andra ersättningar skall anges fördelade på vissa kategorier befattningshavare och anställda. Det är fråga om s.k. tilläggsupplysningar.

I det nya tredje stycket ställs upp ett strängare krav på upplysningarna när det gäller publika aktiebolag. Samtliga personer i bolagets ledning skall ingå i den grupp för vilken bolaget skall särredovisa det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar. Beträffande ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 20 § i kommitténs förslag)

Paragrafen har tidigare betecknats 5 kap. 19 §. Ändringen i tredje stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Moderföretag

[K5]21 §  Ett företag som är dotterföretag ska lämna upplysningar om namn, organisations- eller personnummer och säte för det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den minsta koncern som företaget ingår i. Lag (2015:813).

Prop. 2008/09:135: Paragrafen ställer ett krav på att det i årsredovisningen lämnas tilläggsupplysningar om de ersättningar som aktiebolag har betalat till revisorn och det revisionsföretag där revisorn verkar. Ändringarna är föranledda av artikel 49.1 i revisorsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 9.4.

Tillämpningsområdet för paragrafen har såvitt gäller aktiebolagen inskränkts till att bara gälla större företag. ...

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

[K5]22 §  Om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter räkenskapsårets slut som inte kommer till uttryck i balansräkningen eller resultaträkningen, ska företaget lämna upplysningar om dessa. Upplysningarna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelserna. Lag (2015:813).

Prop. 2005/06:186: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka upplysningar som skall lämnas i årsredovisningen om pensioner och liknande förmåner.

Av det nya andra stycket framgår att skyldigheten att lämna upplysningar är mer långtgående i publika aktiebolag. Av 23 § framgår att uppgifter skall lämnas även i fråga om f.d. styrelseledamöter och f.d. verkställande direktör. Se vidare kommentaren till 20 §.

Skälen för lagändringarna har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:186#S6-1" ...

Transaktioner med närstående

[K5]23 §  Om ett större företag har genomfört transaktioner på andra än marknadsmässiga villkor med närstående enligt 1 kap.8 eller 9 §, ska det lämna upplysningar om transaktionerna. Upplysningar behöver dock inte lämnas om transaktioner

 1. mellan ett moderföretag och dess helägda dotterföretag, eller
 2. mellan två eller flera dotterföretag, om samtliga aktier eller andelar ägs av andra företag inom samma koncern.

[S2]Skyldigheten att lämna upplysningar gäller även ett mindre företag, om det är ett publikt aktiebolag och transaktionerna har genomförts med någon som har ett betydande aktieinnehav eller är styrelseledamot i bolaget. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 22 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 5 kap. 21 §. Ändringarna är endast föranledda av en ändrad paragrafnumrering.

[K5]24 §  Upplysningarna enligt 23 § ska omfatta

 1. uppgift om transaktionernas art och det totala belopp som transaktionerna omfattar,
 2. uppgift om vilket slag av närståendeförhållande som det är fråga om, och
 3. andra uppgifter om transaktionerna som är nödvändiga för att bedöma företagets ställning.

[S2]Uppgifter om flera transaktioner får lämnas i samlad form, om de avser samma typ av transaktioner och uppgifter om de enskilda transaktionerna inte är nödvändiga för att bedöma vilken inverkan de har på företagets ställning. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 23 i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 5 kap. 22 §. Ändringen är endast en följd av ändrad paragrafnumrering.

Särskilda krav på noter för större företag

Ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar

[K5]25 §  Om ett större företag har räknat in ränta i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång med stöd av 4 kap. 3 § fjärde stycket, ska företaget lämna en upplysning om det inräknade beloppet.

[S2]Större företag ska för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 lämna upplysningar om

 1. ackumulerade avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,
 2. ackumulerade nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,
 3. ackumulerade uppskrivningar, och
 4. korrigeringar av tidigare års avskrivningar enligt 4 kap. 4 §, nedskrivningar och uppskrivningar.

[S3]Om ett större företag har skrivit av, skrivit ned eller skrivit upp en anläggningstillgång uteslutande av skatteskäl, ska företaget lämna en upplysning om detta med angivande av avskrivningens, nedskrivningens eller uppskrivningens storlek. Lag (2015:813).

Omsättningstillgångar

[K5]26 §  Om ett större företag har räknat in ränta i anskaffningsvärdet för en omsättningstillgång med stöd av 4 kap. 9 § andra stycket, ska företaget lämna en upplysning om det inräknade beloppet.

[S2]Om en omsättningstillgång varit föremål för en värdejustering uteslutande av skatteskäl, ska ett större företag lämna en upplysning om detta med angivande av justeringens storlek.

[S3]Om det värde som framkommer när ett större företag beräknar varulagrets anskaffningsvärde enligt 4 kap. 11 § avviker väsentligt från varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen, ska företaget lämna en upplysning om skillnadsbeloppet. Nettoförsäljningsvärdet ska då beräknas enligt 4 kap. 9 § tredje stycket första meningen. Skillnadsbeloppet ska fördelas på de poster som är upptagna i balansräkningen. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 25 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 5 kap. 24 §. På Lagrådets förslag har bestämmelsen kompletterats med ett krav på att ett dotterföretag vars moderföretag är en fysisk person, skall lämna uppgift om dennes personnummer. I övrigt är ändringarna är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Ytterligare upplysningar om finansiella instrument

[K5]27 §  Större företag ska för varje kategori av derivatinstrument som inte värderas enligt 4 kap. 14 a § lämna upplysningar om

 1. det värde instrumenten skulle ha värderats till vid en tillämpning av 4 kap. 14 a §, och
 2. omfattningen och typen av instrument.

[S2]I fråga om finansiella anläggningstillgångar som enligt 4 kap.14 a14 c §§ får värderas till verkligt värde, och vilkas bokförda värde är högre än det verkliga värdet, ska större företag lämna upplysningar om

 1. bokfört värde och det verkliga värdet, och
 2. skälen till att det bokförda värdet inte har skrivits ned och det stöd som finns för antagandet att det bokförda värdet kommer att återvinnas.

[S3]Första och andra stycket ska även tillämpas på sådana avtal som enligt 4 kap. 14 c § ska anses som derivatinstrument. Lag (2015:813).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 5 kap. 27 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen har hittills innehållit vissa särskilda redovisningsbestämmelser för europabolag (jfr prop. 2003/04:112 s. 153). Dess bestämmelser har nu gjorts tillämpliga även på europakooperativ. I 5 kap. årsredovisningslagen finns bestämmelser om att vissa uppgifter skall lämnas ...

Prop. 2003/04:112: (Jfr 5 kap. 27 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen innehåller vissa särskilda redovisningsbestämmelser för europabolag. I 5 kap. årsredovisningslagen finns bestämmelser om att vissa uppgifter skall lämnas beträffande en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en motsvarande befattningshavare. Det har ansetts oklart om en ledamot i ett europabolags tillsynsorgan skall anses utgöra ”en ...

Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

[K5]28 §  Om ett större företag ingår i en koncern, ska det lämna en upplysning om hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

[S2]Moderföretag som är större företag och som med stöd av 7 kap. 3 § inte upprättar någon koncernredovisning ska lämna upplysningar om internvinster på transaktioner inom koncernen. Lag (2015:813).

Dotterföretag och vissa andra företag

[K5]29 §  Om ett större företag har dotterföretag eller ägarintressen i andra företag, ska det lämna upplysningar om

 1. det andra företagets namn, organisationsnummer, säte och eget kapital,
 2. det andra företagets resultat för det senaste räkenskapsår som årsredovisning eller årsbokslut har upprättats för,
 3. företagets ägarandel i det andra företaget, och
 4. antalet andelar som företaget äger och deras värde enligt företagets balansräkning.

[S2]Ett större företag som är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag ska ange detta företags namn, organisationsnummer, säte och rättsliga form.

[S3]Om företagets rösträttsandel i det andra företaget avviker från ägarandelen, ska även rösträttsandelen anges. Lag (2015:813).

[K5]30 §  En upplysning enligt 29 § får utelämnas, om

 1. den skulle kunna vålla allvarlig skada för något av de i 29 § angivna företagen,
 2. Bolagsverket medger att den utelämnas, och
 3. noterna innehåller information om utelämnandet.

[S2]Upplysningarna om eget kapital och resultat får också utelämnas, om

 1. det andra företaget inte offentliggör sin balansräkning och inte utgör ett dotterföretag till företaget, eller
 2. det andra företaget omfattas av en koncernredovisning som företaget upprättat eller av en sådan koncernredovisning som avses i 7 kap. 2 § första stycket. Lag (2015:813).

Ytterligare upplysningar om långfristiga skulder

[K5]31 §  Större företag ska för varje skuldpost i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 lämna en upplysning om den del av skulden som ska betalas senare än fem år efter balansdagen. Lag (2015:813).

Ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare

[K5]32 §  Större företag ska lämna sådana upplysningar som anges i 18 § andra stycket om

 1. lån som har lämnats till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en motsvarande befattningshavare i ett annat koncernföretag,
 2. panter, andra säkerheter eller garantiåtaganden som har ställts eller andra ekonomiska åtaganden som har gjorts till förmån för en sådan befattningshavare, och
 3. lån till eller säkerhet som har ställts till förmån för någon annan med stöd av tillstånd enligt 21 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2015:813).

Konvertibla lån

[K5]33 §  Om ett större företag har utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt till nyteckning eller har gett ut liknande värdepapper, ska företaget för varje lån eller liknande rättighet lämna en upplysning om utestående lånebelopp samt tid och villkor för utbyte eller nyteckning. För varje lån mot vinstandelsbevis ska det utestående lånebeloppet och räntebestämmelserna anges. Lag (2015:813).

Aktiekapitalet

[K5]34 §  Aktiebolag som är större företag ska lämna en upplysning om antalet aktier och aktiernas kvotvärde. Om aktiekapitalet består av aktier av olika slag, ska motsvarande upplysning lämnas för varje aktieslag. Lag (2015:813).

Disposition av vinst eller förlust

[K5]35 §  Större företag ska lämna en upplysning om förslaget till disposition av företagets vinst eller förlust eller, i förekommande fall, beslut om dispositionen. Lag (2015:813).

Skatter

[K5]36 §  Om ett större företag i balansräkningen har tagit upp en fordrings- eller skuldpost avseende uppskjuten skatt, ska det lämna en upplysning om beloppet av den uppskjutna skatten och om förändringar i detta belopp sedan föregående balansdag. Lag (2015:813).

Ytterligare upplysningar om anställda

[K5]37 §  Större företag ska lämna upplysningar om

 1. andelen kvinnor och andelen män av medelantalet anställda under räkenskapsåret, och
 2. medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land, om företaget har anställda i flera länder. Lag (2015:813).

Könsfördelningen bland ledande befattningshavare

[K5]38 §  Större företag ska lämna upplysningar om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Fördelningen bland styrelseledamöter och bland övriga befattningshavare ska redovisas var för sig. Upplysningarna ska avse förhållandena på balansdagen. Lag (2015:813).

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

[K5]39 §  Större företag ska lämna upplysningar om storleken av följande personalkostnader för räkenskapsåret:

 1. löner och andra ersättningar, och
 2. sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader. Lag (2015:813).

[K5]40 §  Större företag ska lämna upplysningar om det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar för var och en av följande grupper:

 1. styrelseledamöter, verkställande direktör och motsvarande befattningshavare, och
 2. anställda som inte omfattas av 1.

[S2]Tantiem och därmed jämställd ersättning till styrelseledamöter, den verkställande direktören och motsvarande befattningshavare ska anges särskilt.

[S3]I ett publikt aktiebolag ska vid tillämpningen av första och andra styckena samtliga personer i bolagets ledning ingå i den grupp som avses i första stycket 1. Antalet personer i gruppen ska anges. Vidare ska upplysningar om räkenskapsårets löner och andra ersättningar lämnas för var och en av styrelseledamöterna och för den verkställande direktören. Sådana upplysningar behöver dock inte lämnas för arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (2015:813).

Pensioner och liknande förmåner

[K5]41 §  Större företag ska lämna upplysningar om det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets kostnader och förpliktelser som avser pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktör och motsvarande befattningshavare.

[S2]I ett publikt aktiebolag ska upplysningar som avses i första stycket omfatta även pensioner och liknande förmåner till andra personer i bolagets ledning. Antalet personer som omfattas ska anges. Vidare ska upplysningar om räkenskapsårets löner och andra ersättningar lämnas för var och en av styrelseledamöterna och för den verkställande direktören. Sådana upplysningar behöver dock inte lämnas för arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (2015:813).

Tidigare styrelse och verkställande direktör

[K5]42 §  Bestämmelserna i 40 och 41 §§ om upplysningar om styrelseledamöter och verkställande direktör gäller även tidigare styrelseledamöter och tidigare verkställande direktör. Lag (2015:813).

Suppleanter och vice verkställande direktör

[K5]43 §  Vid tillämpningen av 4042 §§ ska styrelsesuppleanter jämställas med styrelseledamöter och vice verkställande direktör jämställas med verkställande direktör. Lag (2015:813).

Avtal om avgångsvederlag

Ytterligare upplysningar om moderföretag

[K5]45 §  Större företag ska lämna sådana upplysningar som anges i 21 § även i fråga om det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den största koncern som företaget ingår i som dotterföretag.

[S2]Om ett moderföretag som avses i första stycket eller 21 § är utländskt, ska en upplysning också lämnas om var det går att få tillgång till företagets koncernredovisning. Lag (2015:813).

Ytterligare upplysningar om ställda säkerheter

[K5]46 §  Större företag ska, när de enligt 14 § lämnar upplysning om ställda säkerheter, ange vilka poster i balansräkningen eller i noter enligt 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 som säkerheterna avser.

[S2]I fråga om säkerheter som inte motsvarar en skuld- eller avsättningspost i balansräkningen ska det vidare anges om säkerheten har ställts till förmån för företaget självt eller till förmån för någon annan. Lag (2015:813).

Nettoomsättningens fördelning

[K5]47 §  Om ett större företags verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, ska företaget lämna upplysningar om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Bedömningen av om företagets verksamhetsgrenar och marknader avviker betydligt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster. Lag (2015:813).

Ersättningar till revisorer och revisionsföretag

[K5]48 §  Aktiebolag och handelsbolag som är större företag ska lämna upplysningar om räkenskapsårets sammanlagda ersättning till var och en av bolagets revisorer och de revisionsföretag där revisorerna verkar. Det ska vidare anges hur stor del av ersättningen som avser revisionsuppdraget, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, skatterådgivning respektive övriga tjänster. Lag (2015:813).

Särskilt om europabolag och europakooperativ

[K5]49 §  I fråga om europabolag och europakooperativ med ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2013, eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar), i den ursprungliga lydelsen, ska bestämmelserna om styrelseledamöter i 18, 23, 32, 38 och 4044 §§ tillämpas på ledamöter eller suppleanter i europabolagets eller europakooperativets tillsynsorgan.

[S2]Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ följer att första stycket ska tillämpas också på ledamöter eller suppleanter i ett europabolags eller europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan. Lag (2015:813).

Förvaltningsberättelse

[K6]1 §  Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av årsredovisningen ska översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen.

[S2]Upplysningar ska även lämnas om

 1. sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat,
 2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret,
 3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför,
 4. företagets verksamhet inom forskning och utveckling,
 5. företagets filialer i utlandet,
 6. antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats för aktierna,
 7. antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats,
 8. antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits, och
 9. skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret.

[S3]Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat, ska det även lämnas följande upplysningar om användningen av finansiella instrument:

 1. mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning och, för varje viktig typ av planerad affärshändelse där säkringsredovisning används, tillämpade principer för säkring, och
 2. exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker.

[S4]Utöver sådan information som ska lämnas enligt första–tredje styckena ska förvaltningsberättelsen innehålla sådana hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska alltid lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. De upplysningar som lämnas i en hållbarhetsrapport som är skild från årsredovisningen enligt 11 § behöver inte lämnas i förvaltningsberättelsen.

[S5]Andra stycket 3–5, tredje stycket och fjärde stycket gäller inte mindre företag. Lag (2016:947).

Prop. 1999/2000:34: (Ändringen har behandlats i promemorian.)

I andra stycket har punkterna 6–9 tillkommit. Skälen till det har behandlats i avsnitt 9.3. Av de nya punkterna följer att vissa upplysningar skall lämnas om förvärvade eller avyttrade egna aktier:

Punkten 6 fordrar att upplysningar lämnas om de egna aktier som bolaget innehar vid räkenskapsårets utgång. Huruvida aktierna har förvärvats ...

Prop. 2004/05:68: (Jfr 6 kap. 1 och 4 a §§ i promemorians förslag.)

I paragrafen, som reglerar förvaltningsberättelsens innehåll, har det gjorts ett antal tillägg till följd av ändringar i EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv.

I första stycket har det lagts till en ny bestämmelse om att förvaltningsberättelsen skall innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen. Frågan har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2004/05:68#S5-6" ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 6 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §, dvs. ordet ”bolag” i olika böjningsformer har bytts ut mot ”företag” i motsvarande böjningsformer.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 6 kap. 1 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om förvaltningsberättelsens innehåll. I femte stycket finns undantag från kraven på uppgiftslämnande för vissa företag. Hittills har undantaget från skyldigheten att lämna upplysningar om företagets förväntade framtida utveckling och om dess filialer i utlandet liksom undantaget från skyldigheten att lämna upplysningar om användningen av finansiella instrument omfattat företag som har högst ...

Prop. 2015/16:193: Paragrafen behandlar förvaltningsberättelsens innehåll. Övervägandena finns i avsnitt 5.3 och 5.4. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.1 i ändringsdirektivet.

I fjärde stycket införs en ny bestämmelse. Av den framgår att företaget inte behöver lämna upplysningar om hållbarhetsfrågor i förvaltningsberättelsen om ...

Prop. 2002/03:121: (Jfr 6 kap. 1 § i förslaget i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen har kompletterats med ett nytt tredje stycke (jfr punkten f i artikel 46.2). Av detta framgår att förvaltningsberättelsen skall innehålla

vissa upplysningar om företagets användning av finansiella instrument när det är väsentligt för bedömningen av företagets ...

[K6]1 a §  I ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska förvaltningsberättelsen även innehålla

 1. de senast beslutade riktlinjerna av det slag som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005:551), och
 2. i förekommande fall, styrelsens förslag till nya riktlinjer.

[S2]Information enligt första stycket 1 får lämnas i anslutning till uppgifter som lämnas enligt 5 kap.40 eller 41 §. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där informationen har lämnats. Lag (2019:286).

Prop. 2005/06:186: Enligt paragrafen, som är ny, skall förvaltningsberättelsen i aktiemarknadsbolag innehålla information utöver vad som anges i 1 §. I dessa bolag skall dels de senast beslutade riktlinjerna, dels styrelsens förslag till nya riktlinjer – eller styrelsens förslag att de tidigare gällande riktlinjerna skall gälla även framöver – tas in i förvaltningsberättelsen. Till styrelsens förslag skall fogas den information som anges i 8 kap. 51 § andra och tredje styckena samt 52 § andra stycket <a href="https://lagen.nu/2005:551" ...

[K6]2 §  I aktiebolag och ekonomiska föreningar ska det i förvaltningsberättelsen även lämnas förslag till dispositioner beträffande bolagets eller föreningens vinst eller förlust.

[S2]Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning specificera förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning. Lag (2016:113).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att förvaltningsberättelsen ska innehålla ett förslag till dispositioner beträffande vinst eller förlust. Ändringen innebär att den hittillsvarande andra meningen i första stycket tas bort. I den föreskrivs att det i förvaltningsberättelsen för en ekonomisk förening som är moderförening ska tas in uppgift om belopp som enligt årsredovisningarna för företag inom koncernen ska föras över från fritt eget kapital i koncernen till bundet eget kapital. Uppgiften ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 6 kap. 2 § första stycket i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som innehåller bestämmelser om förslag till vinstdispositioner, har hittills enbart varit tillämplig på aktiebolag. Tillämpningsområdet har nu vidgats till att även omfatta ekonomiska föreningar. Motsvarande bestämmelser för ekonomiska föreningar har hittills funnits i 9 kap. 9 § tredje stycket och 11 § fjärde stycket tredje meningen föreningslagen....

[K6]2 a §  I ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall det i förvaltningsberättelsen även lämnas upplysningar om

 1. det totala antalet aktier i bolaget, antalet aktier av olika slag och, för varje aktieslag, vilka rättigheter aktierna ger i bolaget,
 2. begränsningar i aktiernas överlåtbarhet på grund av bestämmelse i lag eller bolagsordning,
 3. direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget, som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,
 4. anställdas aktieinnehav i bolaget genom pensionsstiftelser eller liknande, om rösträtten för dessa aktier inte kan utövas direkt av de anställda,
 5. begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma,
 6. av bolaget kända avtal mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i rätten att överlåta aktierna,
 7. bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,
 8. av bolagsstämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta att bolaget skall ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,
 9. väsentliga avtal som bolaget är part i och som får verkan eller ändras eller upphör att gälla om kontrollen över bolaget förändras som följd av ett offentligt uppköpserbjudande,
 10. effekter av avtal som avses i punkt 9, dock inte när avtalen är av sådan art att ett offentliggörande sannolikt skulle skada bolaget allvarligt och bolaget inte uttryckligen är skyldigt att lämna ut sådana uppgifter på grund av andra rättsliga krav, och
 11. sådana avtal mellan bolaget och styrelseledamöter eller anställda som föreskriver ersättningar om dessa säger upp sig, sägs upp utan skälig grund eller om deras anställning upphör som följd av ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i bolaget. Lag (2007:541).

Prop. 2005/06:140: (Jfr 6 kap. 2 a § i utredningens förslag.)

I paragrafen finns bestämmelser om information som skall lämnas i förvaltningsberättelsen. De frågor som regleras i paragrafen har berörts i avsnitt 11.

Bestämmelserna går tillbaka på artikel 10 i direktivet om uppköpserbjudanden. Syftet med den artikeln är att skapa offentlighet runt sådana förhållanden i bolag som omfattas av direktivet ...

[K6]3 §  Ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen även lämna upplysningar om

 1. väsentliga förändringar i medlemsantalet,
 2. summorna av belopp som ska betalas ut under nästa räkenskapsår enligt 10 kap.11 och 16 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
 3. den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför, och
 4. summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och ska lösas in under de nästföljande två räkenskapsåren.

[S2]Första stycket 2 gäller också lösenbelopp för en medlems andel i en sambruksförening enligt lagen (1975:417) om sambruksföreningar. Lag (2018:1161).

Prop. 2017/18:253: I paragrafen anges vissa upplysningar som ska lämnas i förvaltningsberättelsen för en ekonomisk förening. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Genom ändringarna i första stycket 2 tydliggörs att även en utbetalning med ett belopp som överstiger medlemsinsatsens storlek ska anges i förvaltningsberättelsen, jfr 10 kap. 11 § andra ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 6 kap. 1 § fjärde stycket i kommitténs förslag.)

Paragrafen är ny. Bestämmelserna i första stycket överensstämmer med de bestämmelser som hittills har funnits i 9 kap. 9 § första stycket 3–6 föreningslagen.

Andra stycket motsvarar 14 § andra meningen lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

[K6]3 a §  En bostadsrättsförening ska i förvaltningsberättelsen även lämna upplysningar om sådana nyckeltal som kan underlätta förståelsen av föreningens verksamhet, ställning och resultat, däribland

 1. årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt,
 2. skuldsättning per kvadratmeter,
 3. sparande per kvadratmeter,
 4. räntekänslighet, och
 5. energikostnad per kvadratmeter.

[S2]Om verksamhetens resultat innebär en förlust ska bostadsrättsföreningen också lämna en upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden. Lag (2022:1028).

[K6]4 §  Stiftelser skall i förvaltningsberättelsen även lämna uppgift om hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 6 kap. 2 § andra stycket i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som är ny, ställer krav på att en stiftelses förvaltningsberättelse skall innehålla uppgift om hur stiftelsens ändamål har främjats under året. Detta överensstämmer med vad som redan tidigare har gällt enligt 3 kap. 7 § tredje stycket stiftelselagen samt enligt 17 a och 30 §§ tryggandelagen.

Kassaflödesanalys

[K6]5 §  I kassaflödesanalysen ska företagets in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas. Lag (2014:542).

Prop. 2013/14:86: I paragrafen anges vad som ska redovisas i en kassaflödesanalys. Ändringarna hänger samman med ändringen i 2 kap. 1 §. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.

Användare av finansiella rapporter behöver ett underlag för att bedöma ett företags förmåga att skapa likvida medel och företagets behov av dessa medel. Kassaflödesanalysen ska ge en förklaring till de likviditetsmässiga förändringarna i företaget ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 6 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 6 kap. 3 §. Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Bolagsstyrningsrapport

[K6]6 §  Förvaltningsberättelsen för ett aktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska innehålla en bolagsstyrningsrapport, om inte bolaget har valt att med stöd av 8 § i stället upprätta en bolagsstyrningsrapport som är skild från årsredovisningen.

[S2]Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla upplysningar om

 1. vilka principer för bolagsstyrning som tillämpas, utöver de principer som följer av lag eller annan författning, och var uppgifter om dessa finns tillgängliga,
 2. de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen,
 3. direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,
 4. begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma,
 5. bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,
 6. bolagsstämmans bemyndiganden till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,
 7. hur bolagsstämman fungerar, bolagsstämmans huvudsakliga beslutanderätt, aktieägarnas rättigheter och hur dessa rättigheter utövas, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning,
 8. hur styrelsen och, i förekommande fall, inom bolaget inrättade kommittéer är sammansatta och hur de fungerar, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning, och
 9. den mångfaldspolicy som, såvida bolaget uppfyller mer än ett av villkoren i 10 § första stycket13, tillämpas i fråga om styrelsen samt målet med policyn, hur policyn har tillämpats under räkenskapsåret och resultatet av den.

[S3]Om bolaget inte tillämpar någon kod för bolagsstyrning, ska skälen för detta anges. Om bolaget tillämpar en kod för bolagsstyrning, ska det i förekommande fall anges vilka delar av koden som bolaget avviker från och skälen för detta. Om ett bolag som avses i andra stycket 9 inte tillämpar någon mångfaldspolicy, ska skälen för detta anges. Lag (2016:947).

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om bolagsstyrningsrapporten. Övervägandena finns i avsnitt 5.7. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.2 i ändringsdirektivet.

Enligt den nya punkten 9 i andra stycket ska bolagsstyrningsrapporten för vissa aktiebolag innehålla upplysningar om den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om styrelsen. Upplysningarna ska omfatta en beskrivning av mångfaldspolicyn ...

Prop. 2008/09:71: Övervägandena finns i avsnitt 5.5.1. Paragrafen, som är ny, har sin grund i artikel 1.7 i ändringsdirektivet.

Av bestämmelsen i första stycket framgår att det, enligt huvudregeln, i förvaltningsberättelsen för ett aktiebolag vars aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad ska ingå en bolagsstyrningsrapport. Vad som avses med begreppet reglerad ...

[K6]7 §  Ett aktiebolag som endast har andra överlåtbara värdepapper än aktier upptagna till handel på en reglerad marknad behöver inte i bolagsstyrningsrapporten lämna de upplysningar som anges i 6 § andra stycket 1 och 7–9 samt i tredje stycket i samma paragraf. Detta gäller dock inte om bolagets aktier handlas på en MTF-plattform enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2017:682).

Prop. 2015/16:193: I paragrafen föreskrivs lättnader för vissa bolag när det gäller vilket innehåll bolagsstyrningsrapporten ska ha. Övervägandena finns i avsnitt 5.7. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.2 i ändringsdirektivet.

I paragrafen görs en ändring som innebär att bolagsstyrningsrapporten för bolag som endast har noterat andra värdepapper än aktier inte behöver innehålla upplysningar om mångfaldspolicy.

Prop. 2008/09:71: (Jfr 6 kap. 7 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.1. Bestämmelserna har sin grund i artikel 1.7 i ändringsdirektivet.

Skyldigheten att upprätta en bolagsstyrningsrapport gäller för alla aktiebolag som har aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev upptagna till handel på en reglerad marknad (se 6 § första stycket). I förevarande paragraf görs vissa lättnader ...

[K6]8 §  I stället för att upprätta bolagsstyrningsrapporten som en del av förvaltningsberättelsen enligt 6 § får bolaget välja att upprätta rapporten som en från årsredovisningen skild handling. Rapporten ska även i ett sådant fall ha det innehåll som framgår av 6 och 7 §§. Den ska överlämnas till bolagets revisor inom samma tid som årsredovisningen.

[S2]Om bolaget har valt att upprätta bolagsstyrningsrapporten som en från årsredovisningen skild handling och sådana upplysningar som avses i 6 § andra stycket36 ingår i förvaltningsberättelsen, behöver dessa upplysningar inte lämnas i rapporten. Om upplysningarna inte tas med i bolagsstyrningsrapporten, ska denna i stället innehålla en uppgift om den plats i förvaltningsberättelsen där upplysningarna lämnas.

[S3]Om bolaget har valt att upprätta en bolagsstyrningsrapport enligt denna paragraf, ska detta anges i förvaltningsberättelsen. Lag (2009:34).

[K6]9 §  Om förvaltningsberättelsen innehåller en sådan uppgift som avses i 8 § tredje stycket, ska bolagets revisor i ett skriftligt, undertecknat yttrande uttala sig om huruvida en sådan rapport som avses där har upprättats eller inte. När det gäller sådana upplysningar som avses i 6 § andra stycket26 ska yttrandet vidare innehålla ett uttalande om huruvida upplysningarna är förenliga med årsredovisningen och i överensstämmelse med denna lag. Har det i rapporten tagits med sådana upplysningar som avses i 7 kap. 31 § andra stycket, ska yttrandet även innehålla ett uttalande om huruvida dessa upplysningar är förenliga med koncernredovisningen och i överensstämmelse med denna lag.

[S2]Om upplysningarna innehåller väsentliga fel, ska revisorn ange detta och peka på vilka slags fel det rör sig om.

[S3]Revisorns yttrande ska lämnas till bolagets styrelse inom samma tid som revisionsberättelsen och sedan fogas till bolagsstyrningsrapporten. Lag (2015:813).

Prop. 2008/09:71: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.3.

Paragrafen innehåller bestämmelser om revisorsgranskning av bolagsstyrningsrapporten i de fall då denna har upprättats som en särskild handling vid sidan av årsredovisningen. Kraven på granskningen är i allt väsentligt desamma som de som enligt 9 ...

Hållbarhetsrapport

[K6]10 §  Förvaltningsberättelsen för ett företag ska innehålla en hållbarhetsrapport om företaget uppfyller mer än ett av följande villkor:

 1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250,
 2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor,
 3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

[S2]Första stycket gäller inte ett företag som är dotterföretag om det och dess samtliga dotterföretag omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen.

[S3]Den som enligt andra stycket inte upprättar någon hållbarhetsrapport ska upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om namn, organisations- eller personnummer och säte för det moderföretag som upprättar hållbarhetsrapporten för koncernen. Lag (2016:947).

Prop. 2015/16:193: Paragrafen, som är ny, föreskriver att vissa företag ska upprätta en hållbarhetsrapport. Övervägandena finns i avsnitt 5.2. Paragrafen genomför delvis artikel 1.1 i ändringsdirektivet.

I första stycket föreskrivs att företag som överskrider mer än ett av de tre gränsvärden som anges, dvs. medelantal anställda 250, balansomslutning 175 miljoner kronor och nettoomsättning 350 miljoner kronor, ...

[K6]11 §  I stället för att upprätta hållbarhetsrapporten som en del av förvaltningsberättelsen enligt 10 § får företaget välja att upprätta rapporten som en handling som är skild från årsredovisningen. Den ska överlämnas till företagets revisor inom samma tid som årsredovisningen.

[S2]Om företaget har valt att upprätta en hållbarhetsrapport enligt denna paragraf, ska detta anges i förvaltningsberättelsen. Lag (2016:947).

Prop. 2015/16:193: Paragrafen, som är ny, behandlar upprättande av en separat hållbarhetsrapport. Övervägandena finns i avsnitt 5.4. Paragrafen genomför delvis artikel 1.1 i ändringsdirektivet och är delvis utformad med 8 § som förebild.

Av första stycket framgår att ett företag som ett alternativ till att låta hållbarhetsrapporten ingå i förvaltningsberättelsen kan upprätta en särskild rapport. En sådan rapport ...

[K6]12 §  Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Rapporten ska ange

 1. företagets affärsmodell,
 2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som har genomförts,
 3. resultatet av policyn,
 4. de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet inklusive, när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får negativa konsekvenser,
 5. hur företaget hanterar riskerna, och
 6. centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.

[S2]Rapporten ska även, när det är lämpligt, innehålla hänvisningar till och ytterligare förklaringar av de belopp som tas upp i årsredovisningen. Om särskilda riktlinjer har tillämpats vid upprättandet av rapporten, ska det anges vilka dessa riktlinjer är.

[S3]Om företaget inte tillämpar någon policy i en eller flera av frågorna i första stycket, ska skälen för detta tydligt anges. Lag (2016:947).

Prop. 2015/16:193: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om hållbarhetsrapportens innehåll. Övervägandena finns i avsnitt 5.3. Paragrafen genomför delvis artikel 1.1 i ändringsdirektivet och är delvis utformad med 6 § som förebild.

Enligt första stycket ska hållbarhetsrapporten innehålla ...

[K6]12 a §  I artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 finns ytterligare bestämmelser om innehållet i hållbarhetsrapporten för ett företag som ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt 10 § och som

 1. är ett företag av allmänt intresse enligt artikel 2.1 a-c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/66/EEG och 83/340/EEG, och
 2. under det senaste räkenskapsåret i genomsnitt har haft fler än 500 anställda. Lag (2021:1216).

[K6]13 §  Upplysningar om förestående utveckling eller om frågor som är under förhandling behöver inte tas in i hållbarhetsrapporten om det bedöms att ett offentliggörande skulle skada företagets marknadsposition allvarligt och utelämnandet inte hindrar förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat eller konsekvenserna av verksamheten. Lag (2016:947).

Prop. 2015/16:193: Paragrafen, som är ny, behandlar möjligheten att utelämna viss information från hållbarhetsrapporten. Övervägandena finns i avsnitt 5.3. Paragrafen genomför delvis artikel 1.1 i ändringsdirektivet.

I paragrafen görs ett undantag från vad som måste tas upp i hållbarhetsrapporten. Det gäller upplysningar om förestående utveckling eller om frågor som är under förhandling. Upplysningarna får endast utelämnas ...

[K6]14 §  Om förvaltningsberättelsen innehåller en sådan uppgift som avses i 11 § andra stycket, ska företagets revisor i ett skriftligt, undertecknat yttrande uttala sig om huruvida en sådan rapport som avses där har upprättats eller inte.

[S2]Revisorns yttrande ska lämnas till företagets ledning inom samma tid som revisionsberättelsen och sedan fogas till hållbarhetsrapporten. Lag (2016:947).

Prop. 2015/16:193: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om revisorskontroll av hållbarhetsrapporten i de fall den har upprättats som en särskild handling vid sidan av årsredovisningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.5. Paragrafen genomför delvis artikel 1.1 i ändringsdirektivet och är utformad med 9 § som förebild.

Av första stycket framgår att bestämmelserna är tillämpliga om det i förvaltningsberättelsen ...

7 kap. Koncernredovisning

Prop. 1998/99:130: Kapitlet motsvarar i väsentliga delar det tidigare 7 kap. Tillägg och ändringar har markerats med kursiv text. Bestämmelserna i 6, 7, 9, 11 och 15 §§ motsvarar helt de tidigare 5, 6, 8, 10 och 14 §§ och kommenteras därför inte.

Prop. 2015/16:193: Paragrafen, som är ny, anger när en koncern ska upprätta en hållbarhetsrapport. Övervägandena finns i avsnitt 5.6. Paragrafen genomför delvis ändringsdirektivets artikel 1.3.

I första stycket föreskrivs att förvaltningsberättelsen för vissa koncerner ska innehålla en hållbarhetsrapport för koncernen. Det gäller koncerner vars moderföretag är ett företag som anges i 6 kap. 10 § eller ett noterat ...

Allmänna bestämmelser

Skyldighet att upprätta koncernredovisning

[K7]1 §  Ett moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2, 3 eller 3 a §. Lag (2010:686).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Ändringen av ordet ”bolag” till ”företag” är föranledd av att lagens tillämpningsområde har vidgats.

Med anledning av att det i 3 § har tillkommit ett nytt undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning har orden ”eller 3 §” tillfogats i slutet av paragrafen.

[K7]2 §  Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om

 1. företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning som upprättas av ett överordnat moderföretag, och
 2. det överordnade moderföretagets koncernredovisning har upprättats och reviderats enligt
  1. lagstiftning som har tillkommit i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/102/EU,
  2. internationella redovisningsstandarder som har antagits enligt förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 297/2008, eller
  3. redovisningsstandarder som Europeiska kommissionen har bedömt som likvärdiga med internationella redovisningsstandarder enligt b.

[S2]Första stycket gäller även om något dotterföretag av skäl som anges i 5 § andra stycket inte omfattas av den upprättade koncernredovisningen.

[S3]Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte självt har upprättat någon koncernredovisning ska ge in det överordnade moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till registreringsmyndigheten enligt 8 kap.3, 3 a och 3 c §§. Registreringsmyndigheten ska på det sätt som anges i 8 kap. 4 § kungöra att handlingarna har getts in. Om handlingarna inte är på svenska, får registreringsmyndigheten förelägga moderföretaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska. Ett sådant föreläggande ska beslutas om någon begär det. Om moderföretaget, i fall det hade upprättat en koncernredovisning, enligt 8 kap.3 och 16 §§ inte skulle ha varit skyldigt att ge in denna och koncernrevisionsberättelsen till registreringsmyndigheten, ska det som i nämnda paragrafer sägs om att handlingarna ska hållas tillgängliga i stället tillämpas på det överordnade moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

[S4]Första stycket gäller inte,

 1. om delägare som har en ägarandel i moderföretaget på minst tio procent senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moderföretagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan har krävt att en koncernredovisning ska upprättas, eller
 2. om andelarna i moderföretaget eller överlåtbara värdepapper som moderföretaget har utfärdat är upptagna till handel på en reglerad marknad.

[S5]Den som enligt första stycket inte upprättar någon koncernredovisning ska upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om namn, organisations- eller personnummer och säte för det överordnade moderföretag som upprättar den i stycket nämnda koncernredovisningen. Lag (2021:1216).

Prop. 2005/06:135: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller ett undantag från vad som sägs i 1 § om att moderföretag skall upprätta koncernredovisning. Ett moderföretag som självt är dotterföretag i en koncern behöver under vissa förutsättningar inte upprätta någon koncernredovisning.

Enligt tredje stycket skall det moderföretag som inte självt upprättar någon koncernredovisning offentliggöra det överordnade moderbolagets koncernredovisning ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 2 § i kommitténs förslag)

Flertalet ändringar är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §. Paragrafen ger möjlighet att i vissa fall underlåta att upprätta koncernredovisning om bolaget omfattas av ett överordnat moderföretags koncernredovisning.

I tredje stycket finns bestämmelser om att det överordnade moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse i så fall måste ges in till registreringsmyndigheten. Ett sådant krav ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 7 kap. 2 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller vissa undantag från vad som sägs i 1 § om att moderföretag skall upprätta koncernredovisning. Förutsättningarna för att koncernredovisning inte skall behöva upprättas anges i första och andra styckena. Första stycket har ändrats. Enligt första stycket behöver ett moderföretag som självt är dotterföretag i en koncern i vissa fall inte upprätta någon koncernredovisning.

En förutsättning ...

Prop. 2007/08:45: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Paragrafen innehåller vissa undantag från när moderföretag ska upprätta koncernredovisning. Förutsättningarna för att koncernredovisning inte ska behöva upprättas anges i första och andra styckena.

Ändringen i tredje stycket är en följd av att bestämmelserna i 8 kap. 3 b § har flyttats till 8 kap. 3 c § samtidigt som en ny 8 kap. 3 b § har tillkommit.

I lagrådsremissens förslag angavs, såvitt ...

Prop. 2021/22:11: Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning. Övervägandena finns i avsnitt 7.

[K7]3 §  Moderföretag i mindre koncerner behöver inte upprätta koncernredovisning. Lag (2009:34).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen saknar motsvarighet i det tidigare 7 kap. och innehåller ett viktigt undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning. För företag som hittills har omfattats av 1980 års årsredovisningslag eller stiftelselagen innebär den att skyldigheten att upprätta koncernredovisning får i huvudsak samma omfattning som den hittills har haft (jfr 3 kap. 1 § 1980 års ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 7 kap. 3 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Hittills har ett moderföretag i en koncern varit befriat från skyldigheten att upprätta koncernredovisning om antalet anställda i koncernen har uppgått till högst tio och koncernföretagens sammanlagda tillgångar har uppgått till högst 24 miljoner kronor. Undantaget från skyldigheten att upprätta koncernredovisning har nu knutits till den nya gränsdragningen mellan ”större koncerner” och ”mindre koncerner” som kommer till ...

Prop. 2008/09:71: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

I paragrafen har hittills funnits ett andra stycke enligt vilket bestämmelsen i första stycket om att moderföretag i mindre koncerner inte behöver upprätta koncernredovisning inte ska gälla om andelar i moderföretaget eller något av dotterföretagen eller skuldebrev som moderföretaget eller något av dotterföretagen har utfärdat är upptagna till handel på en reglerad marknad. Eftersom sådana koncerner enligt den ändrade definitionen ...

[K7]3 a §  Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredovisning om samtliga dotterföretag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsentlig betydelse.

[S2]Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredovisning om moderföretagets samtliga dotterföretag inte behöver omfattas av en koncernredovisning av skäl som anges i 5 § andra stycket. Lag (2015:813).

Koncernredovisningens delar

[K7]4 §  Koncernredovisningen ska bestå av

 1. en koncernbalansräkning,
 2. en koncernresultaträkning,
 3. noter,
 4. en förvaltningsberättelse, och
 5. en kassaflödesanalys. Lag (2014:542).

Prop. 2013/14:86: I paragrafen finns en bestämmelse om vilka delar som ska ingå i en koncernredovisning. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.

I punkten 5 ersätts kravet på att en finansieringsanalys ska upprättas med ett krav på att en kassaflödesanalys ska upprättas. Kassaflödesanalysen ska upprättas med tillämpning av 6 kap. 5 § (se 7 kap. 31 §).

Prop. 1998/99:130: 3. moderföretagets aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats.

(Jfr 7 kap. 4 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 3 §. Av paragrafens andra stycke framgår vilka moderföretag som måste upprätta en finansieringsanalys. Bestämmelsen anknyter till samma kriterier som avgör om moderbolaget i en koncern är skyldigt att ha en auktoriserad revisor (se <a href="https://lagen.nu/1975:1385#K10P13" ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 7 kap. 4 § i Justitiedepartementets promemoria.)

I paragrafen har det hittills funnit ett andra stycke med en bestämmelse om att vissa större koncerner samt koncerner vars moderföretag är börsnoterade är skyldiga att upprätta en finansieringsanalys för koncernen. Bestämmelsen har nu tagits bort. Det sammanhänger med ändringen i 3 §, en ändring som innebär att kravet på upprättande av koncernredovisning kommer att gälla för färre moderföretag än tidigare. I de förhållandevis ...

Dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen

[K7]5 §  Koncernredovisningen ska omfatta samtliga dotterföretag, om inte något annat följer av andra stycket.

[S2]Ett dotterföretag behöver inte omfattas av koncernredovisningen, om

 1. betydande och varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar moderföretagets möjligheter att utöva sitt inflytande över dotterföretaget,
 2. nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan fås utan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, eller
 3. andelarna i dotterföretaget innehas tillfälligt och uteslutande i avsikt att säljas vidare.

[S3]Ett företag som tillämpar andra stycket ska i en not upplysa om skälen för detta. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 5 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 4 §. Ändringen i första stycket är en följd av den tidigare 5 § har fått en ny beteckning.

Ändringarna i andra och tredje styckena är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Principer för upprättande av koncernredovisning

Överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild

[K7]6 §  Koncernredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

[S2]Koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av ställningen och resultatet för de företag, betraktade som en enhet, som omfattas av koncernredovisningen. Bestämmelserna i 2 kap. 3 § första stycket andra meningen och andra stycket tillämpas också på koncernredovisningen. Lag (1999:1112).

Andra grundläggande redovisningsprinciper m.m.

[K7]7 §  För koncernredovisningen tillämpas följande bestämmelser i 2 kap.:

[S2]3 a § om väsentlighet,

[S3]4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

[S4]5 § om form m.m.,

[S5]6 § om valuta, och

[S6]7 § om undertecknande.

[S7]I koncernredovisningen ska beloppen anges i samma valuta som i moderföretagets årsredovisning. Lag (2015:813).

Prop. 1999/2000:23: (Jfr 7 kap. 6 § i utredningens förslag.)

I paragrafen har införts ett nytt andra stycke som innebär att koncernredovisningen skall upprättas i den redovisningsvaluta som används i moderbolagets årsredovisning, jfr 2 kap. 6 §.

Denna fråga har behandlats i avsnitt 5.5. Enligt 7 kap. 2 § behöver ett moderföretag, som självt är dotterföretag, normalt inte upprätta någon koncernredovisning ...

Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen

[K7]8 §  Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen ska var för sig utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultaträkningarna för moderföretaget och de dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen. Sammanställningen ska göras med tillämpning av 913 §§ och 1823 §§. Vid redovisningen av andelar i andra företag än dotterföretag ska 2530 §§ beaktas. I övrigt tillämpas 3 kap. med undantag för 10 a och 10 b §§. Det som sägs i 3 kap. om större och mindre företag ska i stället avse större respektive mindre koncerner. Lag (2016:113).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen behandlar koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen. Ändringen innebär att bestämmelserna om en ekonomisk förenings eget kapital i 3 kap. 10 b § undantas från paragrafens tillämpningsområde. Ändringen är av samma karaktär som ändringen i 6 kap. 2 §, se författningskommentaren till den paragrafen. Övervägandena finns i avsnitt 13.3.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 8 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 7 §. I första stycket har gjorts en ändring av samma slag som den som har gjorts i bl.a. 2 kap. 3 §. Stycket har också – liksom andra– fjärde styckena – justerats med hänsyn till att andra paragrafer, till vilka texten hänvisar, har fått ändrad beteckning.

I andra stycket har namnet på den rubrik under vilken kapitalandelsfonden skall tas upp angetts mera fullständigt ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 7 kap. 8 § i Justitiedepartementets promemoria.)

I paragrafen har tydliggjorts att vid tillämpningen av bestämmelserna i 3 kap. skall vad där sägs om större och mindre företag i stället avse större och mindre koncerner. Det hittills gällande andra stycket, som har innehållit en liknande bestämmelse, har tagits bort.

Den bestämmelse som hittills funnits i paragrafens tredje stycke om resultaträkning i förkortad form har tagits bort eftersom möjligheten ...

Innehav utan bestämmande inflytande

[K7]9 §  Den del av eget kapital i ett dotterföretag som är att hänföra till andelar ägda av någon annan än de koncernföretag som omfattas av koncernredovisningen ska i koncernbalansräkningen redovisas som innehav utan bestämmande inflytande. Den del av årets resultat i ett dotterföretag som är att hänföra till sådana andelar ska i koncernresultaträkningen redovisas som vinst eller förlust hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande. Lag (2015:813).

Balansdag

[K7]10 §  Koncernredovisningen ska hänföra sig till moderföretagets balansdag.

[S2]Om ett dotterföretags balansdag ligger mer än tre månader före eller efter moderföretagets balansdag, ska dotterföretaget omfattas av koncernredovisningen på grundval av en balansräkning som hänför sig till moderföretagets balansdag och en resultaträkning som avser moderföretagets räkenskapsår.

[S3]Om ett dotterföretags balansdag ligger högst tre månader före moderföretagets balansdag, ska upplysning lämnas om sådana händelser som är viktiga för att bedöma dotterföretagets ställning och resultat och som har inträffat mellan dotterföretagets och moderföretagets balansdagar. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 10 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 9 §. Ändringarna är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Värderingsregler

[K7]11 §  Bestämmelserna i 4 kap. tillämpas även på koncernredovisningen. Lag (1999:1112).

[K7]12 §  Koncernredovisningen och årsredovisningen ska upprättas med tilllämpning av gemensamma principer för värderingen av tillgångar, avsättningar och skulder. Olika värderingsprinciper får användas, om det finns särskilda skäl. I sådant fall ska upplysning om detta lämnas i not med angivande av skälen för avvikelsen.

[S2]Har något av de koncernföretag som omfattas av koncernredovisningen tillämpat andra principer för värderingen av tillgångar, avsättningar och skulder än de principer som tillämpas i koncernbalansräkningen, ska dessa tillgångar, avsättningar och skulder räknas om enligt sistnämnda principer.

[S3]Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 6 §, får avvikelse göras från andra stycket. En upplysning om skälen för avvikelsen ska anges i en not. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 12 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 11 §. Den ger uttryck för den grundläggande principen om att samma värderingsprinciper skall tillämpas i årsredovisningen som i koncernredovisningen. I avsnitt 16.3 har regeringen behandlat frågan om det bör ges större utrymme att tillämpa skilda värderingsprinciper men har kommit till slutsatsen att någon sådan ändring ...

Elimineringar mellan koncernföretag

[K7]13 §  Fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, ska elimineras i koncernbalansräkningen.

[S2]Intäkter och kostnader, som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst under räkenskapsåret, ska elimineras i koncernresultaträkningen.

[S3]Med internvinst avses en vinst vid överlåtelse av en tillgång inom koncernen i den utsträckning tillgången inte därefter har överlåtits till en köpare utanför koncernen eller har förbrukats eller dess värde har satts ned hos det företag inom koncernen som har förvärvat tillgången. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 13 i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 12 §. Ändringen i andra stycket utgör en anpassning till en ändrad paragrafnumrering, medan ändringen i tredje stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Noter

Allmänna upplysningar

[K7]14 §  En koncernredovisning ska, utöver det som följer av övriga bestämmelser i detta kapitel, innehålla noter med upplysningar som anges i 5 kap.424 §§. Om koncernredovisningen avser en större koncern, ska den även innehålla noter med upplysningar som anges i 5 kap.2528 och 3149 §§.

[S2]Det som sägs i 5 kap. 3 § om noternas ordningsföljd ska tillämpas.

[S3]Trots första stycket får uppgifter enligt 5 kap. 40 § tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 41 § andra stycket tredje meningen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av de nämnda bestämmelserna ska dock de lämnade uppgifterna avse även löner och andra förmåner från koncernföretag. Lag (2015:813).

Prop. 2005/06:186: Enligt paragrafen skall flertalet bestämmelser om tilläggsupplysningar i årsredovisningar tillämpas även vid upprättandet av en koncernredovisning. Av det nya andra stycket framgår att två avvikelser gäller i fråga om vad redovisningen skall innehålla om ersättningar m.m. till ledande befattningshavare.

Enligt andra stycket första meningen gäller sålunda kravet på redovisning på individnivå endast styrelseledamöter och verkställande direktör i moderbolaget. Uppgifter om löner ...

Prop. 2002/03:6: Paragrafen föreskriver att vissa bestämmelser i 5 kap. om tilläggsupplysningar skall tillämpas även på koncernredovisning. Ändringen medför att uppgift om sjukfrånvaro inte behöver lämnas i koncernredovisningen.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 14 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 13 §. Ändringen är en följd av de ändringar som har gjorts i 5 kap.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 7 kap. 14 § i Justitiedepartementets promemoria.)

I paragrafen anges vilka bestämmelser om tilläggsupplysningar som skall tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. I den nya andra meningen har tydliggjorts att vad som sägs i 5 kap. om större företag i stället skall avse större koncerner (om dessa begrepp, se 1 kap. 3 §). 5 kap. 18 b § gäller inte företag där medelantalet anställda uppgår till högst tio. I den nya tredje meningen har tydliggjorts att vad som sägs ...

Prop. 2002/03:56: (Förslaget saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

I paragrafen har, efter Lagrådets påpekande, den nya bestämmelsen i 5 kap. 18 b § lagts till de bestämmelser om tilläggsupplysningar som skall tillämpas även på koncernredovisningen. I en sådan redovisning skall således uppgift lämnas om könsfördelningen bland de ledande befattningshavarna såväl i moderföretaget som i de dotterföretag som ingår i koncernen. Även personer som innehar ledande befattningar på koncernnivå ...

Prop. 2008/09:71: (Jfr 7 kap. 14 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

I första stycket har ett tillägg gjorts med anledning av den nya bestämmelsen i 5 kap. 11 a § om redovisning av ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen. Innebörden av tillägget är att det undantag som i den paragrafen görs för mindre företag ska, vid tillämpning på koncernredovisningen, ...

Förändringar i koncernens sammansättning

[K7]15 §  Om sammansättningen av de företag som omfattas av koncernredovisningen har ändrats väsentligt under räkenskapsåret, ska sådana upplysningar lämnas som gör det möjligt att jämföra de på varandra följande koncernredovisningarna. Detta ska ske i noter eller i en justerad jämförande balansräkning och en justerad jämförande resultaträkning. Lag (2015:813).

Dotterföretag och vissa andra företag

[K7]16 §  I en not ska upplysningar lämnas om namn, organisationsnummer, säte och koncernföretagens ägarandel, beräknad med tillämpning av 1 kap. 6 §, i fråga om

 1. dotterföretag,
 2. intresseföretag som redovisas i koncernredovisningen med tillämpning av 2529 §§,
 3. gemensamt styrda företag som redovisas i koncernredovisningen med tillämpning av 2529 §§ eller 30 § andra stycket, och
 4. andra företag som ett koncernföretag självt eller på det sätt som anges i 1 kap. 6 § har ett ägarintresse i.

[S2]I fråga om företag som avses i första stycket 4 ska upplysningar även lämnas om eget kapital och resultatet för det senaste räkenskapsåret.

[S3]I upplysningarna ska grunden för att ett företag har klassificerats som dotterföretag anges. Denna uppgift får dock utelämnas, om moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar och ägarandelen i dotterföretaget är lika stor som rösträttsandelen. Även grunden för att ett gemensamt styrt företag redovisas med tillämpning av 30 § ska anges. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 16 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 15 §. Ändringen i tredje stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

[K7]17 §  Bolagsverket får medge att uppgifter inte behöver lämnas enligt 16 § första och andra styckena, om uppgifterna är av sådant slag att de kan vålla allvarlig skada för moderföretaget eller för något av de angivna företagen. Lag (2004:244).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 17 § i kommitténs förslag.)

I paragrafen, som tidigare har betecknats 7 kap. 16 §, har fastslagits att sådana dispensfrågor som avses i paragrafen skall prövas av Patent- och registreringsverket. En motsvarande ändring har gjorts i 5 kap. 9 §. Skälen till ändringen har behandlats i kommentaren till den paragrafen.

Paragrafen har också justerats med hänsyn till den ändrade paragrafnumreringen i kapitlet....

Hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen

[K7]18 §  En sammanställning avseende moderföretag och dotterföretag ska göras enligt 1923 §§. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 18 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare haft beteckningen 7 kap. 17 §. Ändringarna är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 § respektive en följd av ändrad paragrafnumrering.

Prop. 2002/03:121: (Ändringen saknar motsvarighet i promemoriorna.)

Paragrafen har kompletterats med en hänvisning till den nya bestämmelsen i 7 kap. 22 a § om hur en koncernredovisning skall upprättas i samband med ett s.k. omvänt förvärv.

Förvärvsmetoden

[K7]19 §  I koncernbalansräkningen skall det bokförda värdet av moderföretagets andelar i ett dotterföretag elimineras genom att avräknas mot den andel av dotterföretagets eget kapital som belöpte på andelarna vid förvärvet. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 19 § i kommitténs förslag)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 18 §. Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

[K7]20 §  Vid förvärv av andelar i ett företag som är eller genom förvärvet blir dotterföretag skall moderföretaget upprätta en förvärvsanalys för att fastställa andelarnas anskaffningsvärde för koncernen samt anskaffningsvärdet för koncernen av dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 20 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare haft beteckningen 7 kap. 19 §. Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

[K7]21 §  Om anskaffningsvärdet för koncernen av dotterföretagets tillgångar, avsättningar eller skulder enligt förvärvsanalysen avviker från deras bokförda värden i dotterföretagets balansräkning, skall värdena i koncernbalansräkningen justeras med hänsyn till detta. Summan av dessa justeringar skall avräknas från det skillnadsbelopp som uppkommit vid avräkningen enligt 19 §. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 21 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har hittills betecknats 7 kap. 20 §. Ändringen utgörs enbart av en anpassning till den nya paragrafnumreringen i kapitlet.

[K7]22 §  Om det efter en avräkning enligt 21 § finns ett positivt skillnadsbelopp, ska detta redovisas som goodwill i koncernbalansräkningen. Bestämmelserna i 4 kap.4 och 5 §§ gäller även för sådan goodwill.

[S2]Om det efter en avräkning enligt 21 § finns ett negativt skillnadsbelopp, ska detta skillnadsbelopp redovisas i koncernbalansräkningen som negativ goodwill. Negativ goodwill får upplösas och intäktsföras när en sådan behandling överensstämmer med 2 kap.24 §§.

[S3]Om positiva och negativa skillnadsbelopp avräknas mot varandra, ska upplysning om skillnadsbeloppen lämnas i en not. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 22 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 21 §. Ändringarna beror på den nya paragrafnumreringen i kapitlet.

22 a § Ny beteckning 23 § genom lag (2015:813).

[K7]23 §  Om ett företag har förvärvat ett annat företag genom att betala med andelar som det självt har gett ut och kontrollen över det förvärvande företaget som en följd av det har övergått till nya ägare (omvänt förvärv), skall vid tillämpningen av 19- 22 §§ det förvärvade företaget anses som moderföretag och det förvärvande företaget anses som dotterföretag. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 23 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare haft beteckningen 7 kap. 22. Ändringarna är endast av formell natur, några av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §, andra en följd av ändrad paragrafnumrering.

24 § Har upphävts genom lag (2004:1173).

Hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall räknas in i koncernredovisningen

Hur andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag ska räknas in i koncernredovisningen

[K7]25 §  Andelar i intresseföretag ska redovisas i koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen med tillämpning av 2629 §§, om inte något annat följer av tredje stycket.

[S2]Vid tillämpning av första stycket ska bestämmelserna i 12 § om värdering och 13 § om internvinsteliminering tillämpas, om det inte finns särskilda hinder mot detta. Med internvinst ska avses den andel i vinsten som är att hänföra till moderföretaget vid överlåtelse mellan intresseföretag och koncernföretag.

[S3]Ett intresseföretag behöver inte redovisas enligt första stycket, om

 1. informationen om ägarintresset i företaget inte är väsentlig, eller
 2. förhållandena motsvarar dem som anges i 5 § andra stycket.

[S4]Om tredje stycket tillämpas, ska skälen för det anges i en not. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 25 § i kommitténs förslag.) Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 24 §. Flertalet ändringar beror på den förskjutna paragrafnumreringen i kapitlet. I andra stycket har också gjorts en ändring av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

[K7]26 §  Första gången andelarna i ett intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen skall moderföretaget först göra en beräkning av deras värde enligt 4 kap.3 § första och andra styckena, 5 § första-tredje styckena och 6 § första stycket.

[S2]Skillnaden mellan det värde som följer av första stycket och den andel av intresseföretagets eget kapital som belöper på andelarna skall anges särskilt i balansräkningen eller i en not. Skillnadsbeloppet skall beräknas med utgångspunkt i förhållandena vid förvärvstidpunkten. Om det finns särskilda skäl, får skillnadsbeloppet beräknas med utgångspunkt i förhållandena vid den tidpunkt då kapitalandelsmetoden tillämpas första gången.

[S3]Om det vid en beräkning enligt andra stycket finns ett positivt skillnadsbelopp, skall det belopp som har räknats fram enligt första stycket minskas med avskrivningar eller nedskrivningar enligt 4 kap.4 och 5 §§, beräknade på grundval av det angivna skillnadsbeloppet. Den del av skillnadsbeloppet som inte kan hänföras till något särskilt slag av tillgång, avsättning eller skuld skall därvid anses som goodwill.

[S4]Det belopp som har räknats fram enligt första stycket skall vidare justeras med tillägg eller avdrag för den andel av intresseföretagets vinst eller förlust för räkenskapsåret som belöper på andelarna. Vidare skall avdrag göras för mottagen utdelning från intresseföretaget. Hänsyn skall också tas till andra förändringar i intresseföretagets eget kapital. Andelarna skall i koncernbalansräkningen tas upp till det värde som motsvarar återstående belopp. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 26 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 25 §. Ändringen i första stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

[K7]27 §  När ett intresseföretag är moderföretag i en koncern, avses med företagets eget kapital i 26 § andra stycket vad som i en av intresseföretaget upprättad koncernredovisning redovisas som sådan post. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 27 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 26 §. Ändringen utgör enbart en anpassning till den ändrade paragrafnumreringen i kapitlet.

[K7]28 §  I efterföljande koncernbalansräkningar skall de andelar som avses i 25 § tas upp till det värde som de är upptagna till i närmast föregående koncernbalansräkning. Detta värde skall justeras med tillämpning av 26 §.

[S2]Om andelarna vid en tillämpning av 26 § första, tredje och fjärde styckena tas upp till ett högre värde än i närmast föregående koncernbalansräkning, skall skillnadsbeloppet sättas av till en kapitalandelsfond. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 28 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 27 §. Den har anpassats till den nya paragrafnumreringen i kapitlet.

[K7]29 §  Vid redovisning enligt 26-28 §§ skall den andel av intresseföretagets vinst eller förlust som belöper på andelarna redovisas som intäkt eller kostnad i koncernresultaträkningen. Mottagen utdelning från intresseföretaget får inte redovisas som intäkt. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 30 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 28 §. Ändringen utgörs enbart av en anpassning till den nya paragrafnumreringen i kapitlet.

Klyvningsmetoden

[K7]30 §  Ett företag som omfattas av en koncernredovisning, och som tillsammans med ett eller flera företag som inte omfattas av koncernredovisningen leder ett gemensamt styrt företag, ska redovisa sin ägarandel i det sistnämnda företaget enligt andra stycket eller på det sätt som anges i 2529 §§.

[S2]I koncernbalansräkningen får det tas upp en så stor andel av det gemensamt styrda företagets tillgångar, avsättningar och skulder som avser ägarandelen. I koncernresultaträkningen får det tas upp en så stor andel av det gemensamt styrda företagets intäkter och kostnader som avser ägarandelen. Vid redovisning enligt detta stycke ska 1013, 15 och 1922 §§ tillämpas. Uppgift enligt 5 kap.20 och 37 §§ ska anges särskilt för varje företag för vilket ägarandelar redovisas med tillämpning av denna paragraf. Lag (2015:813).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 31 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 29 §. Den har genomgått vissa redaktionella ändringar. Därutöver har vissa formella justeringar gjorts, dels ändringar av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §, dels anpassningar till ändrad paragrafnumrering.

Förvaltningsberättelse m.m.

[K7]31 §  Förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys för koncernen ska upprättas med tillämpning av 6 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 2 a5 §§. Det som sägs i 6 kap. 1 § om mindre företag ska i stället avse mindre koncerner.

[S2]Om moderföretaget är ett aktiebolag och bolagets eller något av dess dotterföretags andelar eller överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska det i förvaltningsberättelsen lämnas upplysning om de viktigaste inslagen i koncernens system för intern kontroll och riskhantering i samband med upprättandet av koncernredovisningen.

[S3]Om moderföretaget har upprättat en bolagsstyrningsrapport som inte utgör en del av förvaltningsberättelsen och det i rapporten har tagits med sådana upplysningar om koncernen som avses i andra stycket, behöver upplysningarna inte lämnas också i koncernredovisningen. I sådana fall ska dock förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en uppgift om den plats i rapporten där upplysningarna lämnas. Lag (2015:813).

Prop. 2004/05:68: (Ändringen saknar motsvarighet i promemorian.)

I paragrafens andra mening har det tagits in en bestämmelse med innebörd att skyldigheten att lämna icke-finansiella upplysningar i förvaltningsberättelsen för koncernen endast gäller om koncernen som helhet överskrider gränsvärdena i 7 kap. 4 § andra stycket. Det innebär att bestämmelsen i 6 kap. 1 § fjärde ...

Prop. 2013/14:86: I paragrafen finns närmare bestämmelser om den förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys som ska ingå i koncernredovisningen. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.

I första stycket ersätts kravet på att en finansieringsanalys ska upprättas med ett krav på att en kassaflödesanalys ska upprättas.

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 30 §. Förändringen beror på att det i 6 kap. har tillkommit två nya paragrafer med bestämmelser om att ekonomiska föreningar och stiftelser skall lämna vissa särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 7 kap. 31 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Av paragrafen framgår att bl.a. bestämmelserna i 6 kap. 1 § skall tillämpas vid upprättandet av den förvaltningsberättelse som skall ingå i koncernredovisningen. I den nya andra meningen har klargjorts att vad som sägs i 6 kap. 1 § femte stycket om mindre företag i stället skall avse mindre koncerner (om detta begrepp, se 1 kap. 3 §). ...

Prop. 2008/09:71: (Jfr 7 kap. 31 § i promemorian.)

I första stycket har språkliga ändringar gjorts.

De nya bestämmelserna i andra och tredje styckena har sin grund i artikel 2.2 i ändringsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.5.2.

Bestämmelsen i 6 kap. 6 § är inte tillämplig på koncernredovisningen. En sådan redovisning behöver således inte innehålla någon bolagsstyrningsrapport. ...

Prop. 2005/06:140: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafen regleras utformningen av förvaltningsberättelse och finansieringsanalys för en koncern. Genom en hänvisning blir den nya bestämmelsen i 6 kap. 2 a § tillämplig också på koncernförhållanden.

[K7]31 a §  Om moderföretaget i en koncern är ett företag som avses i 6 kap. 10 §, ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hållbarhetsrapport för koncernen. Detsamma gäller om moderföretaget är ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor:

 1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250,
 2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor,
 3. koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

[S2]Första stycket gäller inte ett moderföretag som är dotterföretag om det och dess samtliga dotterföretag omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen som har upprättats av ett överordnat moderföretag.

[S3]Den som enligt andra stycket inte upprättar någon hållbarhetsrapport ska upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om namn, organisations- eller personnummer och säte för det överordnade moderföretag som upprättar hållbarhetsrapporten för koncernen. Lag (2016:947).

[K7]31 b §  I stället för att upprätta hållbarhetsrapporten som en del av förvaltningsberättelsen enligt 31 a § får moderföretaget välja att upprätta rapporten som en handling som är skild från koncernredovisningen. I sådant fall tillämpas 6 kap. 11 §. Lag (2016:947).

Prop. 2015/16:193: Paragrafen, som är ny, behandlar upprättande av en separat hållbarhetsrapport för koncernen. Övervägandena finns i avsnitt 5.6. Paragrafen genomför delvis ändringsdirektivets artikel 1.3.

Av paragrafen framgår att ett moderföretag, som ett alternativ till att låta hållbarhetsrapporten ingå i förvaltningsberättelsen för koncernen, kan upprätta en från koncernredovisningen skild hållbarhetsrapport. En ...

[K7]31 c §  Hållbarhetsrapporten ska upprättas med tillämpning av 6 kap.12 och 13 §§. Om förvaltningsberättelsen för koncernen innehåller en sådan uppgift som avses i 6 kap. 11 § andra stycket, tillämpas även 6 kap. 14 §.

[S2]Det som sägs i 6 kap.11, 12, 13 och 14 §§ om årsredovisningen ska i stället avse koncernredovisningen och det som sägs om företaget ska i stället avse koncernen.

[S3]I artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 finns ytterligare bestämmelser om innehållet i hållbarhetsrapporten för ett moderföretag som ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt 31 a § och som

 1. är ett företag av allmänt intresse enligt artikel 2.1 a-c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU, och
 2. ingår i en koncern som under det senaste räkenskapsåret i genomsnitt har haft fler än 500 anställda. Lag (2021:1216).

Prop. 2015/16:193: Paragrafen, som är ny, behandlar bl.a. innehållet i koncernens hållbarhetsrapport. Övervägandena finns i avsnitt 5.6. Paragrafen genomför delvis ändringsdirektivets artikel 1.3.

I första stycket anges att hållbarhetsrapporten ska upprättas med tillämpning av 6 kap. 12 och 13 §§. Där anges vilka upplysningar som rapporten ska innehålla och undantag från upplysningskravet. Samma regler gäller ...

Prop. 2021/22:11: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som ska iakttas när en hållbarhetsrapport ska upprättas för en koncern. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS- förordningen

[K7]32 §  Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

 1. 13 a §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
 2. 4 § 4 om förvaltningsberättelse,
 3. 7 § när det gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 kap. 7 § om undertecknande,
 4. 12 § första stycket om värderingsprinciper,
 5. 14 § när det gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.:
  • 18 § om lån till ledande befattningshavare,
  • 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
  • 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,
  • 37 § om ytterligare upplysningar om anställda,
  • 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
  • 40 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena om löner och andra ersättningar,
  • 41 § om pensioner och liknande förmåner,
  • 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
  • 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
  • 44 § om avtal om avgångsvederlag, och
  • 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,
 6. 31 § första stycket, när det gäller hänvisningarna till 6 kap.1 och 2 a4 §§ om förvaltningsberättelsens innehåll,
 7. 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering, och
 8. 31 a31 c §§ om hållbarhetsrapport för koncernen.

[S2]Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på någon annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats. Lag (2016:947).

Prop. 2005/06:186: I paragrafen anges vissa bestämmelser i lagen som skall tillämpas av sådana företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. De ändringar som gjorts i 5 kap. 20 och 22 §§ gäller även för sådana företag, dock med den begränsning som följer av 7 kap. 14 § andra stycket.

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser i 7 kap. som ska tillämpas av företag som omfattas av den s.k. IAS-förordningen. I första stycket tas den hittillsvarande punkten 4 bort. Punkten innehåller en hänvisning till bestämmelserna om en ekonomisk förenings eget kapital i 3 kap. 10 b §. Ändringen är av samma karaktär som ändringen i 6 kap. 2 §, se författningskommentaren till den paragrafen. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser i 7 kap. som ska tillämpas av företag som omfattas av den s.k. IAS-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.6. I paragrafen genomförs delvis ändringsdirektivets artikel 1.3.

Den nya punkten 8 i första stycket innebär att företag som omfattas av IAS-förordningen ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt reglerna i 31 a–31 c §§. ...

Prop. 2006/07:112: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

I paragrafen finns en uppräkning av de bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller för företag som upprättar koncernredovisning med stöd av IAS-förordningen. I första stycket 6 har lagts till en hänvisning till 6 kap. 2 a §.

Enligt 6 kap. 2 a § skall ett aktiebolag, vars aktier är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon ...

Prop. 2008/09:71: (Jfr 7 kap. 32 § i promemorian.)

Paragrafen innehåller en uppräkning av bestämmelser som ska tillämpas av företag som omfattas av artikel 4 i EG:s s.k. IAS-förordning. Enligt artikel 4 i förordningen gäller kravet på att koncernredovisningen ska upprättas enligt de för tillämpning inom EU antagna IAS/IFRS för företag som är underställda en medlemsstats lagstiftning och vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad. I första stycket 7 har lagts till ...

[K7]33 §  Andra företag än de som avses i 32 § får upprätta koncernredovisning med tillämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. I sådant fall tillämpas 32 §. Lag (2004:1173).

8 kap. Offentliggörande

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller särskilda bestämmelser om offentliggörande av bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten när den har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Övervägandena finns i avsnitt 5.4. I paragrafen genomförs delvis ändringsdirektivets artikel 1.1.

Ändringen i första stycket innebär att bestämmelserna om offentliggörande även omfattar hållbarhetsrapporten. ...

Registreringsmyndigheten

[K8]1 §  Med registreringsmyndigheten avses i denna lag Bolagsverket, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]I fråga om stiftelser skall vid tillämpningen av denna lag tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) anses som registreringsmyndighet. Lag (2004:244).

Prop. 1998/99:130: Ifråga om stiftelser skall vid tillämpningen av denna lag tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) anses som registreringsmyndighet.

(Jfr 8 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Av första stycket framgår att den i lagen angivna myndighet som är registreringsmyndigheten enligt lagen normalt är ...

Årsredovisningens avlämnande till revisorerna

[K8]2 §  I ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ska årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret lämnas till revisorerna och, i förekommande fall, lekmannarevisorerna senast sex veckor före den ordinarie stämma där årsredovisningen ska behandlas. Övriga företag ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Lag (2016:113).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningens avlämnande till revisorerna. Den senaste tidpunkten för avlämnande tidigareläggs, såvitt avser ekonomiska föreningar. Övervägandena finns i avsnitt 11.7.

Ändringen innebär att årsredovisningen i en ekonomisk förening ska lämnas till revisorerna senast sex veckor före årsstämman. Enligt hittillsvarande ordning är fristen en månad. Av 16 § följer ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som innehåller bestämmelser om årsredovisningens avlämnande till revisorerna, har kompletterats med särskilda bestämmelser för ekonomiska föreningar samt bestämmelser för ”övriga företag”, t.ex. stiftelser och enskilda näringsidkare. Kompletteringarna innebär inte någon saklig ändring i förhållande till vad som hittills har gällt enligt stiftelselagen respektive ...

Prop. 1997/98:99: (Jfr 11 kap. 3 § aktiebolagslagen i kommitténs förslag och 6 § i departementspromemorians förslag).

Ändringen i paragrafen av tiden när årsredovisningen senast skall lämnas till revisorn är en följdändring med anledning av de ändringar som har gjort i 9 kap. 16 § aktiebolagslagen om när årsredovisningen och revisionsberättelsen senast ...

Ingivande till registreringsmyndigheten

[K8]3 §  Den skyldighet att offentliggöra årsredovisningen som följer av 6 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) ska fullgöras på följande sätt. På samma sätt ska även revisionsberättelsen offentliggöras.

 1. Aktiebolag

[S2]Bestyrkta kopior av handlingarna ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen.

[S3]På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla uppgift om bolagsstämmans beslut beträffande bolagets vinst eller förlust.

 1. Ekonomiska föreningar

[S4]Kopior av handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från en månad efter det att föreningsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen. Efter särskilt föreläggande av registreringsmyndigheten ska bestyrkta kopior av handlingarna ges in dit. Sådant föreläggande ska utfärdas när någon begär det. Föreningar som enligt 1 kap. 3 § utgör större företag och föreningar som är moderföretag i koncerner som enligt samma paragraf utgör större koncerner är skyldiga att ge in handlingarna till registreringsmyndigheten även om något föreläggande inte har utfärdats. Handlingarna ska i dessa fall ha kommit in till myndigheten inom en månad från fastställelsebeslutet.

[S5]På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla föreningsstämmans beslut beträffande föreningens vinst eller förlust.

 1. Handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare och grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006

[S6]Kopior av handlingarna ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 1. Stiftelser

[S7]Kopior av handlingarna ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Beträffande kollektivavtalsstiftelser samt stiftelser som avses i 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen (1994:1220) gäller i stället att bestyrkta kopior ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 1. Övriga företag

[S8]Kopior av handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång. Efter särskilt föreläggande av registreringsmyndigheten ska bestyrkta kopior av handlingarna ges in dit. Sådant föreläggande ska utfärdas när någon begär det. Större företag och moderföretag i större koncerner är skyldiga att ge in handlingarna till registreringsmyndigheten även om något föreläggande inte har meddelats. Handlingarna ska i dessa fall ha kommit in till myndigheten inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

[S9]Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elektroniskt original. Lag (2009:702).

Prop. 2005/06:135: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om offentliggörande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Av punkten 1 i paragrafens hittills gällande lydelse framgår att den skyldighet att offentliggöra årsredovisningen som följer av bestämmelser i bokföringslagen i fråga om aktiebolag skall fullgöras genom att ”be-...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningens och revisionsberättelsens offentliggörande. Inledningen till första stycket har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Som en följd av att lagens tillämpningsområde har utsträckts till andra företagsformer än bolag har paragrafen kompletterats med särskilda bestämmelser för bl.a. ekonomiska föreningar, enskilda näringsidkare och stiftelser.

Bestämmelserna ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 8 kap. 3 § i Justitiedepartementets promemoria.)

I paragrafen regleras ett företags skyldighet att offentliggöra årsredovisning och revisionsberättelse.

Ändringarna i första stycket 2 och 5 beror på den nya indelningen i större och mindre företag respektive större och mindre koncerner som kommer till uttryck i 1 kap. 3 §.

Prop. 2007/08:45: (Jfr 8 kap. 3 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om offentliggörande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Av första stycket framgår att den skyldighet att offentliggöra årsredovisningen som följer av bestämmelser i bokföringslagen i vissa fall ska fullgöras på så sätt att ”bestyrkta kopior” av årsredovisningshandlingarna ska ges in till registreringsmyndigheten. ...

 • BOLFS 2008:2: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.

[K8]3 a §  Handlingar som avses i 3 § får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten.

[S2]Ett bevis om fastställelse enligt 3 §1 eller 2 får undertecknas med en elektronisk underskrift.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 3 §,
 2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet, och
 3. den elektroniska underskriften enligt andra stycket. Lag (2016:644).

Prop. 2005/06:135: (Jfr 8 kap. 3 a § i promemorians förslag.)

I paragrafen, som är ny, har införts bestämmelser som möjliggör elektronisk överföring av årsredovisningshandlingar avseende aktiebolag till Bolagsverket. Frågan har behandlats i avsnitt 5.6.

Enligt 3 § punkten 1 skall skyldigheten att offentliggöra årsredovisningen fullgöras på så sätt att bestyrkta kopior av årsredovisningshandlingarna ...

Prop. 2007/08:45: (Jfr 8 kap. 3 a § i promemorians förslag.)

Paragrafen har i sin hittills gällande lydelse innehållit bestämmelser som möjliggör elektronisk överföring av redovisnings- och revisionshandlingar avseende aktiebolag till Bolagsverket (se prop. 2005/06:136 s. 63– 65). I första stycket har den hittillsvarande begränsningen av paragrafens tillämpningsområde till aktiebolag tagits bort. Ändringen innebär ...

Registrering i aktiebolagsregistret

3 b § Har upphävts genom lag (2013:436).

[K8]3 c §  Registreringsmyndigheten skall registrera årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag i aktiebolagsregistret.

[S2]Registreringen skall avfattas på svenska. Om det bolag som en registrering avser begär det, skall registreringen dessutom avfattas på annat officiellt språk inom den Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

[S3]Den som begär att en registrering skall avfattas på annat språk än svenska skall, om Bolagsverket inte medger annat, ge in en översättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som skall registreras. Översättningen skall vara gjord av en översättare som har auktorisation eller motsvarande behörighet. Lag (2008:89).

Kungörande

[K8]4 §  När årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag, handelsbolag eller grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 har getts in till registreringsmyndigheten, ska myndigheten kungöra detta. Kungörandet ska ske i en tidning som myndigheten ger ut.

[S2]I fråga om aktiebolag ska en kungörelse avfattas på samma språk som registreringen i aktiebolagsregistret.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådant kungörande. Lag (2009:702).

Prop. 2005/06:135: (Jfr 8 kap. 4 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om kungörande av årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag och handelsbolag. Bestämmelserna har ansetts tillgodose publicitetsdirektivets krav på kungörande i direktivets äldre lydelse (se artikel 3.4 i publicitetsdirektivet, jfr <a href="https://lagen.nu/prop/1995/96:10" ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 kap. 4 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om kungörande i samband med att registreringsmyndigheten har fått in årsredovisningen och revisionsberättelsen från ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Bestämmelsen går tillbaka på en bestämmelse i det fjärde bolagsrättsliga direktivet och skulle egentligen kunna begränsas till – förutom aktiebolag – den krets av handelsbolag som omfattas av det direktivet. För att undvika den mycket komplicerade gränsdragningen ...

Prop. 2008/09:174: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådant kungörande.

Förseningsavgifter för aktiebolag

[K8]5 §  Om ett aktiebolag inte ger in bestyrkta kopior av årsredovisning och revisionsberättelse eller om årsredovisningen saknar sådant bevis som avses i 3 § första stycket, skall bolaget betala förseningsavgift till staten enligt 6 §.

[S2]Beslut om förseningsavgift fattas av registreringsmyndigheten.

[K8]6 §  Ett aktiebolag skall betala en förseningsavgift om de handlingar som anges i 5 § inte har kommit in till registreringsmyndigheten inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Om bolaget inom denna tid har kommit in med anmälan enligt 7 kap. 14 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), betalat den avgift som är föreskriven för registrering av sådan anmälan och ingett en skriftlig försäkran från bolagets revisor om att revisionsberättelsen lämnats till styrelsen, skall dock bolaget betala förseningsavgift först om handlingarna inte har kommit in inom nio månader från räkenskapsårets utgång. Avgiften skall uppgå till 10 000 kr för publika aktiebolag och 5 000 kr för privata aktiebolag.

[S2]Om de handlingar som anges i 5 § inte har kommit in inom två månader från det att underrättelse avsändes till bolaget om beslut om förseningsavgift enligt första stycket, skall bolaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgiften skall uppgå till 10 000 kr för publika aktiebolag och 5 000 kr för privata aktiebolag.

[S3]Om de handlingar som anges i 5 § inte har kommit in inom två månader från det att underrättelse avsändes till bolaget om beslut om förseningsavgift enligt andra stycket, skall bolaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgiften skall uppgå till 20 000 kr för publika aktiebolag och 10 000 kr för privata aktiebolag. Lag (2005:918).

[K8]7 §  Om ett beslut om att bolaget har försatts i konkurs har registrerats, får beslut om förseningsavgift inte meddelas.

[S2]Om ett beslut om att bolaget har gått i likvidation har registrerats, får beslut om förseningsavgift inte meddelas när det gäller redovisning för tiden före likvidationsbeslutet. Lag (2001:934).

Prop. 2000/01:150: (Jfr 8 kap. 7 § i SOU 1999:36.)

I 8 kap. 5 § finns bestämmelser om att bolag som försummar att ge in redovisningshandlingar till Patent- och registreringsverket i rätt tid skall betala särskilda förseningsavgifter. Förevarande paragraf innehåller två undantag från dessa bestämmelser....

[K8]8 §  Om bolaget inom den tid som avses i 6 § har gett in kopior av de handlingar som anges i 5 § men kopiorna inte är bestyrkta eller handlingarna på annat sätt har någon brist som lätt kan avhjälpas, får registreringsmyndigheten meddela beslut om förseningsavgift endast om bolaget har underrättats om bristen och fått tillfälle att avhjälpa den men inte gjort det inom den tid som angetts i underrättelsen. En sådan underrättelse får sändas med posten till den postadress som bolaget senast har anmält hos registreringsmyndigheten eller på annat lämpligt sätt.

[S2]Första stycket gäller inte om registreringsmyndigheten har avregistrerat bolagets adress med stöd av 27 kap. 6 a § aktiebolagslagen (2005:551) och det inte finns något annat lämpligt sätt att sända underrättelsen till bolaget. Lag (2020:611).

Prop. 2019/20:116: Paragrafen reglerar registreringsmyndighetens möjlighet att ta ut förseningsavgift i vissa fall. Övervägandena finns i avsnitt 10.3.

Om ett aktiebolag inte ger in bestyrkta kopior av redovisningshandlingar inom föreskriven tid ska bolaget enligt 8 kap. 5 och 6 §§ betala en förseningsavgift.

Paragrafens första stycke innebär att, om det är fråga om brister som lätt kan avhjälpas, ...

[K8]9 §  En förseningsavgift skall efterges, om underlåtenheten att ge in handlingen framstår som ursäktlig med hänsyn till omständigheter som bolaget inte har kunnat råda över. Avgiften skall också efterges om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den.

[S2]Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om något yrkande om detta inte har framställts, om det föranleds av vad som har förekommit i ärendet.

[K8]10 §  Om en förseningsavgift inte har betalats efter betalningsuppmaning, skall avgiften lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ringa belopp.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

[K8]11 §  Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.

[S2]Om ett bolag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av en domstols beslut, ska ränta betalas på den återbetalade förseningsavgiften från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1377).

Personligt betalningsansvar

[K8]12 §  Om kopia av årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag inte har sänts in enligt 3 § första stycket inom femton månader efter räkenskapsårets utgång, svarar styrelseledamöterna och verkställande direktören solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget.

[S2]En styrelseledamot eller verkställande direktör går dock fri från ansvar, om han eller hon visar att underlåtenheten att sända in årsredovisning och revisionsberättelse inte beror på försummelse av honom eller henne. Ansvar inträder inte för förpliktelser som uppkommer efter det att handlingarna har kommit in till registreringsmyndigheten.

Vite

[K8]13 §  Var och en som enligt denna lag eller annan författning är skyldig att ensam eller gemensamt med någon annan till registreringsmyndigheten ge in redovisningshandling eller revisionsberättelse, kan av registreringsmyndigheten föreläggas vid vite att fullgöra denna skyldighet.

[S2]Fråga om utdömande av vite prövas av registreringsmyndigheten.

[S3]I fråga om stiftelser tillämpas 9 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) i stället för första och andra styckena. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 kap. 13 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen ger registreringsmyndigheten möjlighet att förelägga företagets ställföreträdare vid vite att ge in redovisnings- och revisionshandlingar. Den har hittills uttryckligen tagit sikte på ”ställföreträdare för handelsbolag” och ”verkställande direktör eller styrelseledamot i aktiebolag”. En motsvarande bestämmelse för de företag som har omfattats av 1980 års årsredovisningslag har funnits i 5 kap. 1 § den lagen.

Som ...

Publicering av årsredovisningen m.m.

[K8]14 §  Om ett företag publicerar sin årsredovisning i dess helhet, skall publiceringen avse årsredovisningen i den form och med den ordalydelse som har legat till grund för revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen skall därvid åtfölja årsredovisningen. Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, skall årsredovisningen i stället innehålla uppgift om detta förhållande och om skälen för det. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 kap. 14 § i kommitténs förslag.)

Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

[K8]15 §  Om ett företag publicerar sin årsredovisning i ofullständigt skick, ska det av publikationen framgå att den inte är fullständig. Det ska också anges om den fullständiga årsredovisningen har getts in till registreringsmyndigheten.

[S2]När en årsredovisning publiceras i ofullständigt skick, får den inte åtföljas av revisionsberättelsen. Publikationen ska i stället innehålla revisorns uttalande om att den fullständiga årsredovisningen har upprättats enligt lag, liksom uppgift om anmärkningar enligt

 1. 9 kap.31, 33 och 34 §§aktiebolagslagen (2005:551),
 2. 8 kap.34, 36 och 37 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
 3. 2830 §§revisionslagen (1999:1079), och
 4. 4 kap. 11 § andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220).

[S3]Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, ska detta förhållande liksom skälen för det anges.

[S4]Trots andra stycket får en ofullständig årsredovisning publiceras tillsammans med revisionsberättelsen, om ofullständigheten består i att

 1. upplysningar enligt 5 kap. 37 § har lämnats utan uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män eller utan uppgift om fördelningen mellan olika länder, eller
 2. uppgift enligt 5 kap. 38 § inte har lämnats. Lag (2018:717).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 kap. 15 § i kommitténs förslag.)

Ändringen i första stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Av andra stycket framgår att en årsredovisning som publiceras i ofullständigt skick skall bl.a. innehålla uppgift om vissa av de anmärkningar som revisorn har gjort i revisionsberättelsen. Vilka anmärkningar det är fråga om preciseras genom hänvisningar till tillämpliga revisionsbestämmelser. Stycket har kompletterats med hänvisningar ...

Prop. 2002/03:56: (Förslaget saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

Av paragrafens andra stycke framgår att årsredovisning inte får åtföljas av revisionsberättelsen när redovisningen publiceras i ofullständigt skick. I fjärde stycket görs sedan tidigare vissa undantag från denna huvudregel, bl.a. för det fall att ofullständigheten består i att uppgift om könsfördelningen bland de anställda har utelämnats (se punkten 1). Ändringen innebär att ett motsvarande undantag görs beträffande ...

[K8]15 a §  En bolagsstyrningsrapport eller en hållbarhetsrapport som enligt 6 kap.8 eller 11 § har upprättats som en handling som är skild från årsredovisningen ska offentliggöras tillsammans med förvaltningsberättelsen. Bestämmelserna om offentliggörande av förvaltningsberättelsen gäller i tillämpliga delar beträffande offentliggörandet av bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten.

[S2]I stället för att offentliggöra bolagsstyrningsrapporten eller hållbarhetsrapporten enligt första stycket får företaget välja att offentliggöra rapporten genom att göra den tillgänglig på företagets webbplats. Förvaltningsberättelsen ska då innehålla en upplysning om detta och en uppgift om den webbplats där rapporten finns tillgänglig. I fråga om hållbarhetsrapporten ska offentliggörandet på företagets webbplats ske inom sex månader från balansdagen.

[S3]Andra stycket gäller inte om sådana uppgifter som avses i 7 kap. 31 § andra stycket med stöd av tredje stycket i samma paragraf har tagits in i moderbolagets bolagsstyrningsrapport i stället för i förvaltningsberättelsen för koncernen. Lag (2016:947).

Prop. 2008/09:71: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.1 och 5.5.2. Bestämmelserna har sin grund i artiklarna 1.7 och 2.2 i ändringsdirektivet.

Paragrafen innehåller särskilda bestämmelser om offentliggörande av bolagsstyrningsrapporten. Om denna ingår i förvaltningsberättelsen, ...

Koncernredovisning

[K8]16 §  Detta kapitel tillämpas också i fråga om koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och koncernens hållbarhetsrapport med följande avvikelser:

 1. Trots 3 §2 och 5 är moderföretag alltid skyldiga att ge in koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen till registreringsmyndigheten.
 2. Trots 15 § andra stycket får en ofullständig koncernredovisning, förutom i fall som avses i 15 § fjärde stycket, publiceras tillsammans med koncernrevisionsberättelsen, om ofullständigheten består i att uppgifter som anges i 7 kap. 16 § första stycket 4 och som inte är väsentliga har utelämnats. Lag (2016:947).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 kap. 16 § i kommitténs förslag.)

Bestämmelsen i punkten 1 är ny och har tillkommit som en konsekvens av att lagens tillämpningsområde utsträcks till andra företag är aktiebolag och handelsbolag. Det sakliga innehållet överensstämmer med vad som hittills har gällt (se 9 kap. 10 § andra stycket föreningslagen, 3 kap. 11 § stiftelselagen och 3 kap. 6 § 1980 års årsredovisningslag). För vissa juridiska ...

Prop. 2015/16:193: Paragrafen handlar om hur bestämmelserna i kapitlet ska tillämpas i fråga om koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och koncernens hållbarhetsrapport.

Tillägget innebär att bestämmelserna i 15 a § om offentliggörande av en hållbarhetsrapport även tillämpas på koncernens hållbarhetsrapport när moderföretaget valt att upprätta den som en från koncernredovisningen skild handling. Frågan berörs i avsnitt ...

Prop. 1997/98:118: Ändringen har behandlats i avsnitt 4.4.

Av första stycket följer att bl.a. 15 § skall tillämpas också på koncernredovisningen. Denna får därför inte publiceras tillsammans med koncernrevisionsberättelsen om den är i ofullständigt skick. Genom det nya tredje stycket i 15 § och det nya

 • BOLFS 2008:2: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.

Skyldighet att lämna delårsrapport

[K9]1 §  Ett företag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § tredje stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldigt att upprätta koncernredovisning, ska minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning (delårsrapport).

[S2]Delårsrapporten ska upprättas för en period mellan räkenskapsårets början och delårsperiodens utgång. Minst en delårsrapport ska, om inte något annat följer av 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. I 16 kap. lagen om värdepappersmarknaden finns ytterligare bestämmelser om vilka företag som ska lämna delårsrapport.

[S3]Delårsrapporten ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Den ska avfattas på svenska. Lag (2022:645).

Prop. 2005/06:135: (Jfr 9 kap. 1§ i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet för vissa företag att upprätta delårsrapport.

Tredje stycket innehåller bestämmelser om att delårsrapporter skall avfattas på svenska och upprättas i vanlig läsbar form, dvs. pappersform. Ett tillägg har gjorts som innebär att delårsrapport i aktiebolag i stället får upprättas i elektronisk form (jfr 2 kap. 5 §).

Frågan har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:135#S5-6" ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 9 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna i första stycket beror på lagens utvidgade tillämpningsområde. Också ekonomiska föreningar, stiftelser m.fl. kan bli skyldiga att upprätta delårsrapporter. För samtliga verksamhetsformer gäller att delårsrapporter måste upprättas om företaget uppfyller de kriterier som anges i 2 kap. 1 § andra stycket eller, såvitt gäller moderföretag, 7 kap. 4 § andra stycket (se punkten 1). Beträffande dessa kriterier, se respektive ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 9 kap. 1 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen reglerar skyldigheten att upprätta delårsrapport. I första stycket 1 anges när ett företag är skyldigt att upprätta delårsrapport. Hittills har denna skyldighet inträtt i tre fall, dels när företaget driver näringsverksamhet och har nettotillgångar på mer än 1 000 prisbasbelopp, dels när företaget har mer än 200 anställda, dels när företagets andelar eller skuldebrev är noterade vid börs eller auktoriserad marknadsplats. ...

Prop. 2007/08:45: (Jfr 9 kap. 1 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet för vissa företag att upprätta delårsrapport.

Tredje stycket har hittills innehållit bestämmelser om att delårsrapporter ska upprättas i vanlig läsbar form, dvs. i pappersform, eller, i aktiebolag, i elektronisk form. Ändringen i andra meningen innebär att det i alla slag av företag som omfattas av lagen är tillåtet att upprätta en delårsrapport i elektronisk form. Till ...

Prop. 2021/22:74: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet för vissa företag att upprätta delårsrapport. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Tillhandahållande av delårsrapport

[K9]2 §  Delårsrapporten ska hållas tillgänglig hos företaget för var och en som vill ta del av den. En kopia ska genast sändas till en sådan aktieägare, bolagsman eller medlem som begär det och uppger sin postadress. En delårsrapport som avses i 1 § andra stycket andra meningen och en delårsrapport som avses i 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska senast två månader efter rapportperiodens utgång lämnas till registreringsmyndigheten i enlighet med bestämmelserna i 8 kap.3, 3 a och 3 c §§.

[S2]Om delårsrapporten inte lämnas till registreringsmyndigheten i rätt tid, tillämpas 8 kap. 13 §.

[S3]Ytterligare bestämmelser om offentliggörande av delårsrapporter finns i 17 kap. lagen om värdepappersmarknaden, för sådana företag som är skyldiga att upprätta delårsrapport enligt den lagen. Lag (2013:436).

Prop. 2005/06:135: (Jfr 9 kap. 2 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bl.a. bestämmelser om skyldighet att ge in delårsrapport till registreringsmyndigheten för offentliggörande.

En hänvisning till de nya reglerna om elektronisk överföring och registrering av årsredovisningshandlingar för aktiebolag har gjorts i första stycket. Delårsrapporter ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 9 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna i första stycket är huvudsakligen av redaktionell art. Eftersom bestämmelserna är avsedda att tillämpas även på andra företag än bolag, har ordet ”bolaget” bytts ut mot ”företaget”. Av samma skäl har bestämmelsen om att kopia av delårsrapporten skall sändas ut till aktieägare m.fl. kompletterats med ”medlem”. I andra meningen har tidigare framgått att delårsrapporten skall sändas in till registreringsmyndigheten. Bestämmelsen ...

Prop. 2007/08:45: Om delårsrapporten inte lämnas till registreringsmyndigheten i rätt tid, tillämpas 8 kap. 13 §.

Delårsrapportens innehåll

[K9]3 §  Delårsrapporten skall bestå av

 1. en balansräkning i sammandrag,
 2. en resultaträkning i sammandrag,
 3. noter, och
 4. delårsinformation.

[S2]Balansräkningen och resultaträkningen skall minst innehålla de rubriker och delsummeringar som redovisades i den senaste årsredovisningen. Samma principer skall följas för redovisning och värdering som när årsredovisningen upprättas.

[S3]Noterna skall innehålla information om väsentliga beloppsförändringar som inträffat under den aktuella perioden.

[S4]Delårsinformationen skall innehålla information om händelser som är av väsentlig betydelse för att förstå utvecklingen av företagets ställning och resultat och en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Delårsinformationen skall dessutom innehålla uppgifter om transaktioner med närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat.

[S5]Ett moderföretag skall i delårsrapporten, utöver uppgifter om moderföretaget, lämna uppgifter för koncernen motsvarande det som sägs i första-fjärde styckena. Lag (2007:367).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 9 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Flertalet ändringar i paragrafen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

De tidigare hänvisningarna i andra stycket till bl.a. aktiebolagslagen har ersatts av en hänvisning till 7 kap. 4 § andra stycket. Någon ändring i sak är inte åsyftad.

I tredje stycket punkt 4 har – efter en synpunkt från Lagrådet – ett nytt ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 9 kap. 3 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Enligt andra stycket skall ett moderföretag som upprättar delårsrapport också lämna uppgifter för koncernen av det slag som föreskrivs i paragrafens första stycke. Hittills har denna skyldighet gällt för koncerner som överskridit vissa i 7 kap. 4 § andra stycket angivna gränsvärden eller om moderföretagets aktier eller skuldebrev varit noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats. Ändringen är föranledd av att skyldigheten ...

[K9]4 §  Om det inte finns särskilda hinder, skall i anslutning till uppgifter enligt 3 § även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret.

[S2]Begrepp och termer skall så långt det är möjligt stämma överens med dem som har använts i den senast framlagda årsredovisningen eller, i förekommande fall, koncernredovisningen.

[K9]5 §  Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder skall i fråga om delårsrapporter tillämpa kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 av den 29 september 2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002.

[S2]Ett företag som avses i första stycket skall tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

 1. 1 § tredje stycket om språk och form,
 2. 2 § om tillhandahållande av delårsrapport m.m.,
 3. 3 § första-fjärde styckena om delårsrapportens innehåll för uppgifter om moderföretaget, och
 4. 6 § om granskning av revisor.

[S3]I delårsrapporten skall företaget dessutom lämna en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför. Lag (2007:367).

[K9]6 §  Om en delårsrapport har granskats av en revisor, skall även revisorns rapport bifogas delårsrapporten.

[S2]Om delårsrapporten inte är granskad av en revisor, skall det anges i rapporten. Lag (2007:367).

10 kap. Överklagande

[K10]1 §  Beslut av registreringsmyndigheten enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I fråga om beslut som avses i 8 kap.6, 9 och 13 §§ gäller att överklagande skall ske inom två månader från dagen för beslutet.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 10 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen reglerar frågor om överklagande. Dessa frågor har hittills reglerats i två paragrafer, vilka nu har arbetats samman.

Första stycket har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Den nya lydelsen innebär bl.a. att överklaganden av frågor som avses i 3 kap. 11 § (tillstånd att utelämna uppgift om nettoomsättning), 5 kap. 9 § andra stycket och 7 kap. 17 § (tillstånd att utelämna uppgifter om dotterföretag ...

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkningen (kontoform)

TILLGÅNGAR

A. Tecknat men ej inbetalt kapital

B. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar
 1. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
 2. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
 3. Hyresrätter och liknande rättigheter
 4. Goodwill
 5. Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar
 1. Byggnader och mark
 2. Maskiner och andra tekniska anläggningar
 3. Inventarier, verktyg och installationer
 4. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
III. Finansiella anläggningstillgångar
 1. Andelar i koncernföretag
 2. Fordringar hos koncernföretag
 3. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 4. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
 5. Ägarintressen i övriga företag
 6. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 7. Andra långfristiga värdepappersinnehav
 8. Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551)
 9. Andra långfristiga fordringar

C. Omsättningstillgångar

I. Varulager m.m.
 1. Råvaror och förnödenheter
 2. Varor under tillverkning
 3. Färdiga varor och handelsvaror
 4. Pågående arbete för annans räkning
 5. Förskott till leverantörer
II. Fordringar
 1. Kundfordringar
 2. Fordringar hos koncernföretag
 3. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
 4. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 5. Övriga fordringar
 6. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
III. Kortfristiga placeringar
 1. Andelar i koncernföretag
 2. Övriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet eget kapital
Aktiebolag:

I. Aktiekapital

II. Överkursfonder
 1. Bunden överkursfond
 2. Fri överkursfond

III. Uppskrivningsfond

IV. Andra fonder
 1. Reservfond
 2. Kapitalandelsfond
 3. Fond för verkligt värde
 4. Fond för utvecklingsutgifter
 5. Övrigt

V. Balanserad vinst eller förlust

VI. Årets resultat
Ekonomiska föreningar:
I. Inbetalda insatser och emissionsinsatser
 1. Medlemsinsatser
 2. Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond

III. Andra fonder
 1. Reservfond
 2. Kapitalandelsfond
 3. Fond för verkligt värde
 4. Fond för utvecklingsutgifter
 5. Övrigt

IV. Balanserad vinst eller förlust

V. Årets resultat
Övriga företag:

I. Eget kapital vid räkenskapsårets början

II. Insättningar eller uttag under året

III. Förändringar i kapitalandelsfonden

IV. Förändringar i fonden för verkligt värde

V. Årets resultat

VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

B. Obeskattade reserver

C. Avsättningar
 1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
 2. Avsättningar för skatter
 3. Övriga avsättningar
D. Skulder
 1. Obligationslån
 2. Skulder till kreditinstitut
 3. Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varulager m.m.)
 4. Leverantörsskulder
 5. Växelskulder
 6. Skulder till koncernföretag
 7. Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
 8. Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 9. Skatteskulder
 10. Övriga skulder
 11. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Lag (2020:1033).

Bilaga 2

Uppställningsform I för resultaträkning (rapportform med kostnadsslagsindelning)
 1. Nettoomsättning
 2. Förändring av varulager
 3. Aktiverat arbete för egen räkning
 4. Övriga rörelseintäkter
 5. Råvaror och förnödenheter
 6. Övriga externa kostnader
 7. Personalkostnader
 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 9. Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
 10. Övriga rörelsekostnader
 11. Intäkter från andelar i koncernföretag
 12. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 13. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 14. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
 15. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
 16. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
 17. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader som avser koncernföretag)
 18. Bokslutsdispositioner
 19. Skatt på årets resultat
 20. Övriga skatter
 21. Årets resultat Lag (2015:813).

Bilaga 3

Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med funktionsindelning)
 1. Nettoomsättning
 2. Kostnad för sålda varor
 3. Bruttoresultat
 4. Försäljningskostnader
 5. Administrationskostnader
 6. Övriga rörelseintäkter
 7. Övriga rörelsekostnader
 8. Intäkter från andelar i koncernföretag
 9. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 10. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 11. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
 12. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
 13. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
 14. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader som avser koncernföretag)
 15. Bokslutsdispositioner
 16. Skatt på årets resultat
 17. Övriga skatter
 18. Årets resultat Lag (2015:813).
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
 2. Bestämmelserna i 8 kap., 9 kap. 2 § andra stycket och 10 kap. 2 § skall tillämpas första gången i fråga om offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och delårsrapport avseende det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.
 3. I bolag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall bestämmelserna i 2 - 6 kap., 9 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3 och 4§§ samt 10 kap. 1 § tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.
I övriga bolag skall de angivna bestämmelserna samt bestämmelserna i 7 kap. tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1996. Aktiebolag som vid utgången av år 1997 tillämpat äldre bestämmelser får dock göra det även fortsättningsvis intill utgången av det sista räkenskapsår som inletts före den 1 april 1998. I aktiebolag som har avförts från aktiebolagsregistret senast den 31 december 1997 och i aktiebolag som avförs från aktiebolagsregistret enligt punkten 5 i övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) efter ansökan som har skett före utgången av oktober 1997 skall de angivna bestämmelserna över huvud taget inte tillämpas. Lag (1997:978).
 1. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift i 11 kap.aktiebolagslagen som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
 2. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § tredje stycket skall inte tillämpas på nedskrivning som har gjorts före lagens ikraftträdande.
 3. Belopp som har avsatts till uppskrivningsfond före lagens ikraftträdande får användas även för nödvändiga nedskrivningar på anläggningstillgångar. Om detta görs skall upplysning om detta lämnas i en not.
Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta för tid före den 1 januari 1998.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Bestämmelserna i 5 kap. 19 a § och 8 kap. 2 § skall tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998.
 3. Om anmälan om fortsatt bolagsstämma har gjorts före ikraftträdandet, skall 8 kap. 6 § tillämpas i sin äldre lydelse. Lag (1998:1549).
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
 2. Föreskriften i 4 kap. 5 § tredje stycket gäller inte nedskrivning som har gjorts innan ett företag, för vilket årsredovisningslagen (1995:1554) inte har gällt tidigare, första gången tillämpar lagen.
 3. Belopp som har satts av till uppskrivningsfond med stöd av 9 kap. 4 § första stycket lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) får användas även för nödvändiga nedskrivningar av anläggningstillgångar. Om detta görs, skall upplysning om detta lämnas i en not.
 4. Lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag skall upphöra att gälla vid utgången av år 1999. Lagen skall dock fortfarande tillämpas för räkenskapsår som har inletts före nämnda tidpunkt. I fråga om juridiska personer som avses i 2 kap. 2 § första stycket bokföringslagen (1999:1078), med undantag för Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar, skall lagen tillämpas även för räkenskapsår som inleds före utgången av år 2000.
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2000.
Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om redovisningen för räkenskapsår som har avslutats före lagens ikraftträdande.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. De nya bestämmelserna i 8 kap. 7 § tillämpas beträffande årsredovisningar och revisionsberättelser för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2001 eller senare.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2002.
 2. För räkenskapsår som inleds under första halvåret 2003 skall uppgift om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2003 eller senare.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2003.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004. Bestämmelserna i 4 kap.14 f och 14 g §§ får dock tillämpas först för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011. Lag (2010:690).
 2. Ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning av de redovisningsstandarder som har antagits enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får föra över belopp som i koncernredovisningen har avsatts till kapitalandelsfonden till fritt eget kapital.
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 april 2005.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2005.
 2. Medel som har tillförts överkursfonden före den 1 januari 2006 utgör även därefter bundet eget kapital. I den första årsredovisning som upprättas efter den 1 januari 2006 skall de tas upp under reservfonden.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2006.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2006.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006.
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 april 2007.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. Företag som inte omfattas av 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får tillämpa bestämmelserna i 9 kap. 3 § om delårsrapporters innehåll m.m. i deras lydelse före den 1 juli 2007 för räkenskapsår som avslutas senast den 30 juni 2008. Sådana företag behöver inte heller tilllämpa 9 kap. 6 § om revisors granskning för nämnda räkenskapsår. Lag (2007:541).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av december 2007.
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 februari 2009.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 30 juni 2009.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.
Denna lag träder i kraft den 1 november 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 oktober 2010.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Bestämmelsen i 4 kap. 3 § tredje stycket i sin nya lydelse tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010. Övriga bestämmelser tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
 2. Äldre föreskrifter får tillämpas för det räkenskapsår som har inletts närmast före ikraftträdandet.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
 2. De nya bestämmelserna i 3 kap. 7 §, 6 kap. 2 § och 7 kap.8 och 32 §§ tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2016.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.
 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. De nya reglerna tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av 2022.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Årsredovisningslag (1995:1554)

Lag (1996:1140) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:56, Prop. 1996/97:32, Bet. 1996/97:LU3
  Omfattning
  ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:545) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 8 kap 11 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:978) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:67, Prop. 1997/98:39, Bet. 1997/98:LU6
  Omfattning
  ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:56, Prop. 1996/97:167, Bet. 1997/98:JoU8
  Omfattning
  ändr. 6 kap 1 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1998:761) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:257, Prop. 1997/98:99, Bet. 1997/98:LU26
Omfattning
ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 7 §, 7 kap 3, 7 §§, 8 kap 2, 6, 15 §§, 9 kap 1, 3 §§; ny 5 kap 19 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:869) om ändring i lagen (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 6 kap 1 § i 1998:9

Lag (1998:1548) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:20, Prop. 1997/98:118, Bet. 1998/99:LU1
Omfattning
ändr. 5 kap 8, 9 §§, 8 kap 16 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1549) om ändring i lagen (1998:761) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:20, Prop. 1997/98:118, Bet. 1998/99:LU1
Omfattning
ändr. 8 kap 6, 15 §§, 9 kap. 1, 3 §§ i 1998:761; ny 3 p övergångsbest. till 1998:761

Lag (1999:1112) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
upph. 4 kap 16, 17 §§, bil, 1; nuvarande 5 kap 15-24 §§, 6 kap 3 §, bil. 2, 3, 4 betecknas 5 kap 16-26 §§, 6 kap 3, 5 §§, bil, 1, 2, 3, rubr. närmast före 5 kap 15, 17, 18, 20-24 §§, 6 kap 3 § sätts närmast före 5 kap 16, 18, 19, 22-26 §§; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 2 kap 1, 3, 4, 7 §§, 3 kap, 4 kap 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14 §§, 5 kap 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 §§ de nya 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 §§, 6 kap 1, 2, den nya 5 §§, 7 kap, 8 kap 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 §§, 9 kap 1, 2, 3 §§, 10 kap, den nya bil. 1; nya 1 kap 7 §, 5 kap 15 §, 6 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 5 kap 15 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:34) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 13 §, 5 kap 2 §, 7 kap 7 §, rubr. närmast före 4 kap 13 §; ny 4 kap 16 §, rubr. närmast före 4 kap 16 §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:73) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:135, Prop. 1999/2000:34, Bet. 1999/2000:LU9
Omfattning
ändr. 4 kap 14 §, 5 kap 14 §, 6 kap 1 §
CELEX-nr
378L0660
Ikraftträder
2000-03-10

Lag (2001:934) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:50, Prop. 2000/01:150, Bet. 2001/02:LU5
Omfattning
ändr. 4 kap 14 §, 8 kap 7 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:1062) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:43, Prop. 2002/02:6, Bet. 2002/03:LU1
Omfattning
ändr. 7, 14 §; ny 5 kap 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:487) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:221, Prop. 2002/03:56, Bet. 2002/03:LU7
Omfattning
ändr. 7 kap 14 §, 8 kap 15 §; ny 5 kap 18 b §, rubr. närmast före 5 kap 18 b §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:716) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
utgår genom 2003:1143
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:774) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:26, Prop. 2002/03:121, Bet. 2003/04:LU2
Omfattning
ändr. 4 kap 3, 9, 11 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 1 §, 7 kap 18 §, rubr. närmast före 5 kap 5 §, bil. 1; nya 4 kap 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e §§, 5 kap 4 a, 4 b, 4 c §§, 7 kap 22 a §, rubr. närmast före 4 kap 14 a, 14 e §§, 5 kap 4 a §
CELEX-nr
32001L0065
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1142) om ändring i lagen (2003:774) om ändring i årdsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:99
Omfattning
ändr. 4 kap 9 § i 2003:774

Lag (2003:1143) om ändring i lagen (2003:716) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:99
Omfattning
ändr. 2003:716 utgår

Lag (2004:244) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34, Bet. 2003/04:NU7
Omfattning
ändr. 3 kap 11 §, 5 kap 9 §, 7 kap 17 §, 8 kap 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:316) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31978L0660
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:583) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/04:LU26
Omfattning
ny 5 kap 27 §
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2004:1173) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Prop. 2004/04:24, Bet. 2004/05:LU3
Omfattning
upph. 7 kap 24 §, rubr. närmast före 7 kap 24 §; ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 3, 4, 6, 9, 14 d §§, 5 kap 14, 15 §§, 7 kap 2, 3, 8, 12, 18, 22 §§, bil. 1; nya 3 kap 4 a §, 4 kap 13 a, 14 f och 14 g §§, 7 kap 32, 33 §§, rubr. närmast före 4 kap 13 a, 14 f §§, 7 kap 32 §
CELEX-nr
32003L0051
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:192) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:191, Prop. 2004/05:68, Bet. 2004/05:LU21
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 31 §
CELEX-nr
32003L0051
Ikraftträder
2005-05-01

Lag (2005:556) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:291, Prop. 2004/05:85, Bet. 2004/05:LU23
Omfattning
ändr. 5 kap 14 §; ny 3 kap 5 a §, rubr. närmast före 3 kap 5 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:918) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 4 kap 7 §, 5 kap 12 §, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 14, 32 §§, 8 kap 6, 15 §§, bil. 1, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1173
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:456) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:276, Prop. 2005/06:140, Bet. 2005/06:LU29
Omfattning
ändr. 7 kap 31 §; ny 6 kap 2 a §
CELEX-nr
32004L0025
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:487) om ändring i årsredovisninglagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:329, Prop. 2005/06:135, Bet. 2005/06:LU37
Omfattning
ändr. 2 kap 5, 7 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 3, 4 §§, 9 kap 1, 2 §§; nya 8 kap 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 8 kap 3 b §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:565) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:326, Prop. 2005/06:186, Bet. 2005/06:LU31
Omfattning
ändr. 5 kap 20, 22 §§, 7 kap 14, 32 §§; ny 6 kap 1 a §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:597) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 5 kap 27 §, rubr.närmast före 5 kap 27 §
CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2006:871) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:330, Prop. 2005/06:116, Bet. 2005/06:LU28
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1 §, 3 kap 5, 8, 10, 11, 13 §§, 4 kap 11 §, 5 kap 4 b, 6, 16, 17, 18 a, 18 b §§, 6 kap 1 §, 7 kap 2, 3, 4, 8, 14, 31 §§, 8 kap 3 §, 9 kap 1, 3 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:132) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:126, Prop. 2006/07:27, Bet. 2006/07:CU13
Omfattning
upph. 3 kap 12 §, rubr. närmast före 3 kap 12 §; ändr. 1 kap 3 §, 5 kap 4 b §
Ikraftträder
2007-05-01

Lag (2007:367) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:187, Prop. 2006/07:65, Bet. 2006/07:FiU17
Omfattning
ändr. 9 kap 1, 2, 3 §§; nya 9 kap 5, 6 §§
CELEX-nr
32007L0014
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:541) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 4 a §, 6 kap 1 a, 2 a §§, 7 kap 2, 3 §§, 9 kap 1, 2 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:367
CELEX-nr
32002R1606
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2007:872) om ändringi årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:28, Prop. 2006/07:112, Bet. 2007/08:CU2
Omfattning
ändr. 7 kap 32 §
CELEX-nr
32004L0025
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:89) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
nuvarande 8 kap 3 b § betecknas 8 kap 3 c §; ändr. 2 kap 5, 7 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 3, 3 a §§, 9 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 kap 5 §; ny 8 kap 3 b §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2008:277) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:169, Prop. 2007/08:57, Bet. 2007/08:FiU30
Omfattning
ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:1236) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:97, Prop. 2008/09:56, Bet. 2008/09:CU9
Omfattning
ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1173
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:34) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:161, Prop. 2008/09:71, Bet. 2008/09:CU11
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 14 b §, 7 kap. 3, 14, 31, 32 §§, rubr. till 6 kap., rubr. närmast före 8 kap. 14 §; nya 5 kap. 11 a, 12 a, 12 b §§, 6 kap. 6, 7, 8, 9 §§, 8 kap. 15 a §, rubr. närmast före 5 kap. 11 a, 12 a §§, 6 kap. 6 §
CELEX-nr
32006L0046
Ikraftträder
2009-03-01

Lag (2009:573) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:265, Prop. 2008/09:135, Bet. 2008/09:CU28
Omfattning
ändr. 5 kap. 21 §
CELEX-nr
32006L0043
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:702) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:303, Prop. 2008/09:174, Bet. 2008/09:NU22
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §, 8 kap. 3, 4 §§
CELEX-nr
32006R1082
Ikraftträder
2009-08-01

Lag (2010:686) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. 7 kap. 1, 5, 32 §§; ny 7 kap. 3 a §
CELEX-nr
32009L0049
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:690) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1173
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:848) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:368, Prop. 2009/10:204, Bet. 2009/10:CU28
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
CELEX-nr
32009L0049
Ikraftträder
2010-11-01

Lag (2010:1515) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
upph. 5 kap. 4, 18 a §§, rubr. närmast före 5 kap. 4, 18 a §§; ändr. 3 kap. 4, 11 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 3, 10, 11, 20, 22, 25 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 14, 32 §§, 8 kap. 15 §
CELEX-nr
32009L0049
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1377) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 8 kap. 11 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1554) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:72, Prop. 2011/12:26, Bet. 2011/12:CU10
Omfattning
upph. 4 kap. 14 f, 14 g §§, rubr. närmast före 4 kap. 14 f §; ändr. 4 kap. 3, 9 §§
CELEX-nr
32003L0051
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:436) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
upph. 8 kap. 3 b §, ändr. 7 kap. 2 §, 9 kap. 2 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:542) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 5 §, 7 kap. 4, 31 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §, 7 kap. 31 §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:1386) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:12, Prop. 2014/15:4, Bet. 2014/15:SkU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:813) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:36, Prop. 2015/16:3, Bet. 2015/16:CU6
Omfattning
upph. 5 kap., 3 kap. 13 §, 7 kap. 23 §, rubr. närmast före 3 kap. 13 §, 7 kap. 23 §; nuvarande 7 kap. 22 a § betecknas 7 kap. 23 §; ändr. 1 kap. 3, 5 §§, 2 kap. 4, 5, 6 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 14 b §§, 6 kap. 1, 1 a, 2, 6, 7, 9 §§, 7 kap. 2, 3 a, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 25, 30, 31, 32 §§, 8 kap. 15, 16 §§, bil. 1, 2, 3, rubr. närmast 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 §, 7 kap. 5, 9, 14, 16, 18, 25 §§, rubr. närmast efter 7 kap. 13 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:113) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:130, Prop. 2015/16:4, Bet. 2015/16:CU10
Omfattning
ändr. 3 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 8, 32 §§, 8 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:644) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §, 8 kap. 3 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:25, Prop. 2015/16:193, Bet. 2016/17:CU2
Omfattning
ändr. 6 kap. 1, 6, 7 §§, 7 kap. 32 §, 8 kap. 15 a, 16 §§, rubr. närmast före 7 kap, 31 §, 8 kap. 16 §; nya 6 kap. 10, 11, 12, 13, 14 §§, 7 kap. 31 a, 31 b, 31 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 10 §
Ikraftträder
2016-12-01

Lag (2017:682) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 6 kap. 7 §
Ikraftträder
2018-01-03

Lag (2018:717) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:306, Prop. 2017/18:185, Bet. 2017/18:CU25
Omfattning
ändr. 3 kap. 7 §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 15 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1161) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:382, Prop. 2017/18:253, Bet. 2017/18:CU38
Omfattning
ändr. 6 kap. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:286) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:213, Prop. 2018/19:56, Bet. 2018/19:CU16
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 a §
Ikraftträder
2019-06-10

Lag (2020:611) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:328, Prop. 2019/20:116, Bet. 2019/20:CU21
Omfattning
ändr. 8 kap. 8 §
Ikraftträder
2020-09-03

Lag (2020:987) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:51, Prop. 2019/20:194, Bet. 2020/21:CU3
Omfattning
ändr. 3 kap. 5 a, 10 a §§, bil. 1, rubr.närmast före 3 kap. 5 a §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2020:1033) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för aktiebolag och ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:60, Prop. 2019/20:195, Bet. 2020/21:FiU8
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2021-01-02

Lag (2021:1216) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:78, Prop. 2021/22:11, Bet. 2021/22:FiU15
Omfattning
ändr. 7 kap. 2, 31 c §§; ny 6 kap. 12 a §
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2022:645) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:304, Prop. 2021/22:74, Bet. 2021/22:FiU36
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 9 kap. 1 §
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:1028) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:376, Prop. 2021/22:171, Bet. 2021/22:CU24
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §; ny 6 kap. 3 a §
Ikraftträder
2023-01-01