Dir. 1987:24

Utredning om genomförande av samordnad statlig lokalförsörjning

-

Dir 1987:24

Beslut vid regeringssammanträde 1987-04-23

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Feldt anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en utredare tillkallas för att utarbeta förslag till genomförande av en samordnad statlig lokalförsörjning.

Utgångspunkter

I 1987 års budgetproposition redovisas förslag till riktlinjer för statens lokalförsörjning (prop. 1986/87:100 bil. 2 s. 18--25). Bakgrunden till vissa av dessa förslag återfinns i ett flertal utredningar som under de senaste åren har behandlat frågan om samordning av den statliga fastighetsförvaltningen och byggverksamheten. Allt talar för att en ökad samordning av den verksamhet som nu bedrivs av främst byggnadsstyrelsen, fortifikationsförvaltningen och affärsverken skulle medföra minskade kostnader för staten och en rationellare lokalförsörjning.

Samordnad lokalförsörjning

I begreppet samordnad lokalförsörjning bör i detta sammanhang innefattas försörjningsplanering, alla former och skeden av anskaffning, förvaltning och avveckling av mark, byggnader och anläggningar. Vidare bör frågor om samordnad standard på lokaler m.m. inbegripas, både vad avser omfattning, utförande och kvalité, liksom samordnad hantering av sådana norm- och avtalsfrågor etc. som är av betydelse för lokalförsörjningen.

Utredningen

En utredare bör tillkallas med uppgift att i kontakt med bl.a. byggnadsstyrelsen och fortifikationsförvaltningen ta fram ett förslag om hur en organisatorisk samordning av de verksamheter som bedrivs av dessa båda myndigheter skall genomföras. Utredaren bör därvid behandla samtliga aspekter som ingår i begreppet samordnad lokalförsörjning.

I fråga om fastighetsförvaltning bör utredaren belysa hur möjligheterna till samverkan med affärsverk, övriga lokalhållande myndigheter och andra lokalförvaltare kan förbättras.

I betänkandet Ds Fö 1983:5 Strukturförändringar och samordning (den s.k. Hpg 5-utredningen) redovisas flera exempel på ökad samordning, bl.a. en sammanslagning av byggnadsstyrelsen och fortifikationsförvaltning en. Även i betänkandet Ds C 1986:3 Statens lokalförsörjning (lokalförsörjningsutredningen) behandlas bl.a. frågor om samverkan. Dessa utredningar bör därför tjäna som en utgångspunkt för utredaren.

Ett alternativ skall utgöras av en förstärkt regional organisation fördelad på 8--10 regioner, med en i huvudsak oförändrad omfattning av verksamheten i Eskilstuna och en begränsad omfattning av verksamheten i Stockholm. Den del av fortifikationsförvaltningens nuvarande verksamhet som rör anskaffning av anläggningar för krigsorganisationen förutsätts bibehållas som en del inom försvaret. Däremot bör utredaren utgå ifrån att nuvarande verksamhet inom fortifikationsförvaltningen som rör kaserner m.m. samt vissa gemensamma funktioner organisatoriskt, men ej geografiskt, slås samman med motsvarande verksamhet inom KBS huvudkontor i Stockholm och bedrivs under KBS huvudmannaskap.

I utredarens uppgift bör ingå att redovisa hur en samordnad lokalförsörjning organisatoriskt kan utformas och genomföras. Utredaren bör härvid belysa ansvars-, kompetens- och befogenhetsfördelning mellan central, regional och lokal nivå samt de personalkonsekvenser som uppstår.

Utredaren bör även belysa ekonomiska effekter och de kostnadsbesparingar som kan uppnås.

Utredaren bör vidare föreslå erforderliga åtgärder för att nå bättre överensstämmelse mellan planerings- och budgetsystemen för lokalförsörjning inom försvaret och den civila statsförvaltningen.

Utredaren bör utforma sitt förslag med utgångspunkt i att ett genomförande skall kunna påbörjas den 1 juli 1988.

Utredaren bör både vid arbetets början och under arbetets gång informera de berörda huvudorganisationer -- och i förekommande fall andra centrala arbetstagarorganisationer -- med vilka staten har eller brukar ha avtal om löner och andra anställningsvillkor -- och bereda dem tillfälle att föra fram synpunkter.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för finansdepartementet

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att utarbeta förslag till genomförande av en samordnad statlig lokalförsörjning,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Finansdepartementet)