Dir. 1987:4

Översyn av organisation och rutiner för handläggning av utlänningsärenden

Dir 1987:4

Beslut vid regeringssammanträde 1987-02-12

Statsrådet G. Andersson anför.

1. Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att se över organisation och rutiner för handläggningen av utlänningsärenden. Utredaren skall föreslå de organisatoriska och administrativa förändringar som behövs för att förkorta handläggningstiderna i asylärenden.

2. Bakgrund

Jag har tidigare i dag, i samband med frågan om en översyn av utlänningslagstiftningen, berört flyktinginvandringen till vårt land. Antalet personer som söker asyl i Sverige har ökat under senare år och är avsevärt större än man tidigare räknade med. År 1983 sökte ca 3 000 personer asyl i Sverige. År 1984 var antalet asylsökande ca 11 000. Under vart och ett av åren 1985 och 1986 var antalet närmare 15 000.

Det stora antalet asylsökande har medfört långa handläggningstider. Inte sällan tar det mer än sex månader från det ansökan görs hos polisen till dess invandrarverket fattar beslut. Om beslutet överklagas överstiger väntetiden från det ansökan görs hos polisen till dess regeringen meddelar sitt beslut i allmänhet ett år. I alltför många fall får de sökande vänta mer än två år på ett slutligt beslut.

De långa handläggningstiderna i utlänningsärenden är ett mycket allvarligt problem. Framför allt medför de stora påfrestningar för dem som söker asyl. Långa handläggningstider medför även betydande kostnader för samhället.

Regeringen och riksdagen har vidtagit en rad åtgärder för att motverka de alltför långa handläggningstiderna. Främst har det rört sig om förstärkta personalresurser hos polisen, invandrarverket och i regeringskansliet. Problemen med långa handläggningstider kan dock enligt min uppfattning inte lösas enbart med resursförstärkningar. Regeringen har tidigare i dag bemyndigat mig att tillkalla en särskild utredare för att göra en främst teknisk översyn av utlänningslagstiftningen med syfte att bl.a. möjliggöra kortare handläggningstider i utlänningsärenden utan att berättigade anspråk på rättssäkerhet eftersätts. Jag anser det vara nödvändigt att också se över själva handläggningssystemet. Denna översyn bör anförtros en särskild utredare.

3. Utredningsuppdraget

Utredaren bör undersöka vilka organisatoriska och administrativa förändringar som krävs för att väsentligt förkorta handläggningstiderna i asylärenden och lämna förslag till sådana förändringar. Målet bör vara att invandrarverket skall avgöra ett asylärende inom två månader från det att ansökan har lämnats till polisen och att regeringen skall avgöra ett överklagande inom två månader från det att utlänningen har överklagat invandrarverkets beslut.

Behovet av organisatoriska förändringar och ändrade handläggningsrutiner bör prövas för samtliga myndigheter som handlägger asylärenden. Formerna för samverkan mellan myndigheterna bör särskilt studeras.

Utredaren bör analysera behovet av och förutsättningarna för att genomföra alla förhör i asylärenden medan den asylsökande befinner sig på en utredningsförläggning. I samband därmed bör också övervägas om det skulle innebära fördelar att den asylsökande normalt vistas på en förläggning till dess tillståndsärendet har avgjorts. Utredaren bör även i övrigt uppmärksamma om formerna för själva mottagandet av asylsökande behöver ändras för att handläggningstiderna i asylärenden skall kunna förkortas.

En faktor som påverkar handläggningstiderna är behovet att ibland företa delar av utredningen med hjälp av våra utlandsmyndigheter, bl.a. för att skapa ett bättre underlag för att korrekt kunna bedöma den asylsökandes berättelse. Utredaren bör därför också analysera vilka möjligheter utlandsmyndigheterna har att minska handläggningstiderna.

Utredaren bör i sitt arbete utgå från att antalet asylsökande kan vara ungefär lika stort som under senare år. Utredaren bör dock även överväga vilken beredskap som krävs för att möta kraftiga variationer i antalet asylsökande.

Parallellt med översynen av organisation och rutiner för att i framtiden förkorta handläggningstiderna bör utredaren också överväga och föreslå de åtgärder som behövs för att på kort sikt komma till rätta med de mycket stora balanser av asylärenden som för närvarande finns hos polisen och invandrarverket.

Ett nära samarbete bör fortlöpande ske med den särskilde utredare som har till uppgift att se över utlänningslagen. Denne bör uppmärksammas på det behov av lagändringar som kan föreligga för att organisatoriska och administrativa förändringar skall kunna genomföras.

Ett nära samarbete bör fortlöpande också ske med berörda myndigheter.

Utredaren bör vid arbetets början och vidare under arbetets gång informera berörda huvudorganisationer och i förekommande fall annan berörd central arbetstagarorganisation med vilken staten har eller brukar ha avtal om löner eller andra anställningsvillkor och bereda dem tillfälle att framföra synpunkter.

Utredaren skall uppmärksamma regeringens direktiv (dir. 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning.

Uppdraget bör slutföras senast vid årsskiftet 1987--1988. En delrapport bör lämnas före den 1 juni 1987.

4. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden enligt utlänningslagen

att tillkalla en särskild utredare omfattad av kommittéförordningen (1976:119) för att se över organisation och rutiner för handläggning av utlänningsärenden

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta tionde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Arbetsmarknadsdepartementet)