Dir. 1987:6

Genomförande av en ny organisation för exekutionsväsendet

-

Dir. 1987:6

Beslut vid regeringssammanträde 1987-02-19

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Feldt anför.

1. Mitt förslag

Jag föreslår, i enlighet med vad jag anfört i propositionen 1986/87:52 om exekutionsväsendets organisation m.m., att en kommitté tillkallas för att lämna förslag till den närmare utformningen av de nya länskronofogdemyndigheternas organisation m.m.

2. Bakgrund

I propositionen om exekutionsväsendets organisation m.m. har regeringen lagt fram förslag till principiella riktlinjer för en omorganisation av kronofogdemyndigheterna. Förslaget innebär att en kronofogdemyndighet bildas i varje län samt att riksskatteverket får i uppgift att leda verksamheten i exekutionsväsendet. De nya kronofogdemyndigheterna skall ledas av var sin lekmannastyrelse. Omorganisationen avses bli genomförd den 1 juli 1988. Förslaget har antagits av riksdagen (LU 12, rskr. 103).

I propositionen angavs att en kommitté borde tillkallas för att lämna förslag till den närmare utformningen av kronofogdemyndigheternas organisation m. m. Denna kommitté bör nu tillkallas.

3. Uppdraget

Kommittén bör med utgångspunkt i övervägandena i propositionen och de synpunkter riksdagen givit regeringen till känna lämna förslag till den närmare utformningen av länskronofogdemyndigheternas organisation och i övrigt lämna förslag till andra åtgärder som kan erfordras för att genomföra omorganisationen. Kommittén bör även överväga att lämna förslag till de konsekvensändringar i skattemyndigheternas administrativa arbetsuppgifter och organisation som den nu aktuella omorganisationen kan ge anledning till.

Kommittén bör ägna särskild uppmärksamhet åt frågan om länskronofogdemyndigheternas administrativa funktioner. Det bör ankomma på kommittén att beräkna länskronofogdemyndigheternas behov av resurser för administrationen. Till kommitténs uppgifter hör också att lämna förslag till de personal- och ekonomiadministrativa åtgärder som behöver vidtas i och med att de nya myndigheterna bildas.

I enlighet med vad riksdagen givit regeringen till känna bör det vidare ankomma på kommittén att överväga i vilka avseenden riksskatteverket bör kunna styra och leda kronofogdemyndigheterna när det gäller den rent exekutiva verksamheten, tillsynsuppgifterna i konkurs m.m. samt belysa effekterna härav. Vid fullgörandet av uppdraget finns det enligt min mening inte anledning för kommittén att ta upp frågor som rör riksskatteverkets egen organisation.

I propositionen har regeringen bedömt att reformen långsiktigt bör rymmas inom befintliga kostnadsramar även om den initialt kan få en kostnadshöjande effekt. Kommittén skall noggrant belysa kostnadskonsekvenserna av omorganisationen.

Under den tid kommittén arbetar kan det uppstå behov av att redan före den 1 juli 1988 fatta vissa myndighetsbeslut. Det gäller beslut i frågor som rör överenskommelser om administrativ samverkan i olika avseenden mellan länskronofogdemyndighet och länsskattemyndighet. Avgörandena i sådana frågor bör grundas på bedömningar av förhållandena i respektive län. Jag anser det rationellt att kommittén får rätt att, inom ramen för befintliga resurser, avgöra sådana frågor intill dess de nya kronofogdemyndigheterna inrättats. Kommittén skall överlämna frågor som inte kan avgöras före den 1 juli 1988 till respektive länskronofogdemyndighet för vidare handläggning.

I detta sammanhang vill jag erinra om de skyldigheter enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller enligt kollektivavtal som eventuellt kan åligga kommittén i de frågor där den vidtar åtgärder i annan myndighets ställe.

4. Ramar för utredningsarbetet m.m.

Utredningsarbetet bör bedrivas så att den nya organisationen kan börja sin verksamhet den 1 juli 1988. Kommittén kan vid behov lämna sina förslag successivt. Kommitténs överväganden i fråga om riksskatteverkets ledningsfunktioner gentemot kronofogdemyndigheterna skall redovisas i sådan tid att eventuella författningsändringar kan göras i god tid före omorganisationen.

För kommittén bör gälla regeringens direktiv (dir 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning.

Kommittén bör när arbetet påbörjas och vidare under arbetets gång informera berörda huvudorganisationer, och i förekommande fall andra berörda centrala arbetstagarorganisationer med vilka staten har eller brukar ha avtal om löner och andra anställningsvillkor samt bereda dem tillfälle att framföra synpunkter.

5. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för finansdepartementet

att tillkalla en kommitté -- omfattad av kommittéförordningen -- med högst fyra ledamöter med uppdrag att utarbeta förslag till genomförande av en ny organisation för exekutionsväsendet m.m.,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m. m.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Finansdepartementet)