Dir. 1988:27

Tilläggsdirektiv till värdepappersmarknadskommittén (Fi 1987:03)

-

Dir. 1988:27

Beslut vid regeringssammanträde 1988-05-19

Statsrådet Holmberg anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att värdepappersmarknadskommittén får till ytterligare uppgift att lämna förslag till hur handeln med standardiserade optioner och terminer bör vara organiserad. Kommittén bör också i sitt utredningsarbete ägna uppmärksamhet åt effekter av börsraset i oktober 1987.

Bakgrund

Värdepappersmarknadskommittén har enligt sina direktiv (Dir. 1987:11) till uppgift att göra en översyn av värdepappersmarknaden och därvid överväga frågor som rör regler och tillsyn på värdepappersmarknaden, reglerna för fondbörsverksamhet, fondkommissionärernas verksamhet och insiderhandel.

Optionsutredningen (Fi 1987:01) har nyligen lämnat sitt betänkande (SOU 1988:13) Handel med optioner och terminer.

När det gäller frågan om optionsmarknadens organisation lägger utredningen inte fram något konkret förslag utan föreslår att frågan överlämnas till värdepappersmarknadskommittén. Utredningen föreslår i övrigt att handelsregler införs för den handel som bedrivs i dag.

Optionsutredningen har också lämnat en redogörelse för några undersökningar som föranletts av den kraftiga kursnedgången på aktier som inträffade under oktober 1987. Analyser av internationella orsaker till börsraset finns bl.a. i flera utländska utredningar t.ex. av Bradykommissionen i USA, Securities and Exchange Commission (SEC), New York-börsen (Katzenbach-rapporten), Chicago Mercantile Exchange och Londonbörsen. Optionsutredningen tar också upp det åtgärdsprogram som Stockholms Optionsmarknad OM Fondkommission AB och Sweden's Options and Futures Exchange AB gemensamt lade fram i november 1987 samt den utredning som bankinspektionen genomfört av några bankers och fondkommissionsbolags options- och terminsaffärer.

Frågan hur optionsmarknaden skall vara organiserad hänger intimt samman med hur värdepappersmarknaden i övrigt är reglerad. Båda frågorna bör utredas i ett sammanhang. Värdepappersmarknadskommittén bör därför också ges denna uppgift. Kommittén bör vara oförhindrad att föreslå de handelsregler som behövs utifrån den organisation som kommittén föreslår.

Jag utgår ifrån att värdepappersmarknadskommittén i sitt utredningsarbete också kommer in på effekter av det nämnda börsraset. Kommittén bör redovisa synpunkter på hur den svenska värdepappersmarknaden påverkats av det internationella börsraset med hänsyn till de speciella institutionella förhållanden och den reglering av handeln som gäller på den svenska värdepappersmarknaden.

Med de nämnda utredningsuppgifterna bör kommittén kunna slutföra sitt arbete före utgången av juni 1989.

Jag hemställer att värdepappersmarknadskommittén får tilläggsdirektiv i enlighet med vad jag nu har anfört.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Finansdepartementet)