Dir. 1988:34

Tilläggsdirektiv till utredningen om indirekta skatter

Dir 1988:34

Beslut vid regeringssammanträde 1988-06-09

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Feldt, anför.

Regeringen beslöt den 11 juni 1987 att tillkalla kommittén (Fi 1987:06) med uppdrag att utreda den indirekta beskattningens omfattning och utformning (KIS). Översynen syftar främst till att undersöka positiva och negativa verkningar av en generell varu- och tjänstebeskattning. Förslag bör enligt direktiven (dir 1987:30) lämnas till hur en mervärdeskatt med breddad bas tekniskt bör utformas.

I direktiven har särskilt betonats att översynen såvitt gäller mervärdeskatten i sin huvudinriktning bör syfta till en i princip enhetlig beskattning av alla varor och tjänster. Kommittén har ändå getts i uppdrag att pröva de skäl som kan finnas för att införa en särskild skatt, exempelvis inom mervärdeskattens ram, på varaktiga kapitalvaror. Däremot skall enligt direktiven frågan om en lägre mervärdeskatt på livsmedel och andra oumbärliga varor inte utredas.

Under senare tid har emellertid ett kraftigt ökat intresse och en ökad uppmärksamhet riktats mot mervärdeskattens utformning inom EG. Det har framförallt gällt de förslag om mervärdeskatten som lagts fram av EG-kommissionen. Där förespråkas att EG-länderna bör enas om att tillämpa två olika skattenivåer inom sina mervärdeskattesystem, en normal skattesats och en lägre skattesats på bl.a. livsmedel. Flertalet EG-länder, utom Danmark, har redan idag flera olika skattesatser.

Det är av största vikt nu när så gott som hela vårt skattesystem är föremål för översyn att också de samlade fördelningspolitiska effekterna av en skatteomläggning utvärderas.

Det är mot nu angiven bakgrund angeläget att för- och nackdelarna med att införa en lägre mervärdeskatt på viss konsumtion belyses och att denna fråga ingår i övervägandena vid den totalöversyn av den indirekta beskattningens omfattning som görs av KIS. Därvid bör kommittén särskilt pröva om en lägre mervärdeskatt på viss konsumtion har påtagligt positiva fördelningseffekter mellan olika hushåll, liksom hur effekterna av en sådan åtgärd skulle fördelas mellan konsumenter och producenter.

Jag vill erinra om det arbete som utredningen om differentierad mervärdeskatt redovisat i betänkandet Skall matmomsen slopas? (SOU 1983:54). Kommittén bör undersöka om förutsättningarna eller förhållandena ändrats sedan detta betänkande lades fram. Särskild vikt bör läggas vid de praktiska, administrativa och kontrolltekniska aspekterna och vid hur praktiskt lämpliga avgränsningar av ett område med lägre mervärdeskatt skulle kunna göras. Kommittén bör också undersöka om det numera finns tekniska hjälpmedel som kan underlätta skattehanteringen och kontrollen.

Om kommittén skulle föreslå en sänkt mervärdeskatt på vissa varor eller tjänster bör förslag samtidigt lämnas om hur en sådan åtgärd skall finansieras. Det tidigare kravet på kommittén om totalt sett ökade intäkter från mervärdeskatten och de indirekta skatterna för att finansiera en inkomstskattereform kvarstår oförändrat.

Jag hemställer att regeringen utvidgar kommitténs direktiv i enlighet med vad jag nu har anfört.

  • -----------------

Regeringen anslutar sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Finansdepartementet)