Dir. 1988:58

Tilläggsdirektiv till utredningen (Bo 1986:01) som skall göra en översyn av bostadsrättslagen (1971:479) m.m.

Dir. 1988:58

Beslut vid regeringssammanträde 1988-10-27

Chefen för bostadsdepartementet, statsrådet Lönnqvist, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att utredningen (Bo 1986:01), som skall göra en översyn av bostadsrättslagen (1971:479) m.m., får i uppdrag att utreda hur man inom ramen för bostadsrättslagstiftningen kan främja att bostadslägenheter utnyttjas i första hand som permanentbostäder. Utredaren bör särskilt pröva sådana ändringar som syftar till att bostadslägenheter förbehålls fysiska personer.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 februari 1986 tillkallade min företrädare, statsrådet Gustafsson, en särskild utredare för att se över bostadsrättslagen m.m. Enligt sina direktiv (dir. 1986:5) skall utredaren bl.a. undersöka hur lagstiftningen har fungerat i praktiken och föreslå de ändringar som kan behövas.

Överväganden

Den nuvarande situationen på bostadsmarknaden är ansträngd, särskilt i storstadsområdena. Mot den bakgrunden har jag som en av flera åtgärder nyligen gett en arbetsgrupp inom bostadsdepartementet i uppdrag att utreda och lämna förslag till åtgärder för att göra fler bostadslägenheter i bostadsbeståndet tillgängliga för dem som behöver en permanent bostad. De åtgärder som i det sammanhanget kan komma i fråga gäller dock huvudsakligen beståndet av hyreslägenheter. Att åstadkomma motsvarande åtgärder inom bostadsrättsbeståndet är svårare med tanke på bostadsrättshavarens ägarliknande ställning i förhållande till lägenheten. Enligt min mening är det viktigt att man undersöker alla möjligheter för att tillgodose behovet av bostäder. Jag föreslår därför att bostadsrättsutredningen ges i uppdrag att utreda hur man inom ramen för bostadsrättslagstiftningen kan främja att bostadslägenheter utnyttjas i första hand som permanentbostäder. Utredaren bör särskilt pröva sådana ändringar som syftar till att bostadslägenheter förbehålls fysiska personer.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen utvidgar utredarens uppdrag i enlighet med vad jag nu har anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Bostadsdepartementet)