Upphävd författning

Bostadsrättslag (1971:479)

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1971-05-14
Ändring införd
SFS 1971:479
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Upplåtelse av hus eller del av hus till nyttjande mot vederlag utan begränsning till tiden sker enligt bestämmelserna i denna lag.

[S2]Om upplåtelse i vissa fall av bostadslägenheter finns bestämmelser i lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt. Lag (1987:1277).

2 §  Nyttjanderätt enligt 1 § får upplåtas endast av bostadsrättsförening. Upplåtelse får icke ske till annan än medlem i föreningen. Medlems rätt i föreningen på grund av upplåtelse kallas bostadsrätt.

[S2]En kommun till vilken bostadsrätt skall anses upplåten enligt lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt förvärvar medlemskap i föreningen genom upplåtelsen. Lag (1987:1277).

[S3]En lägenhet som är upplåten med hyresrätt får inte upplåtas med bo stadsrätt så länge hyresförhållandet består. Upplåtelse av bostadsrätt får dock ske, om mindre än tre månader återstår av hyrestiden och hyresvärden och hyresgästen är ense om att hyresförhållandet skall upphöra utan att hyresrätten överlåts till någon annan.

[S4]Med bostadslägenhet avses lägenhet som är avsedd att helt eller till icke oväsentlig del användas som bostad. Lag (1981:603).

Upplåtelse av bostadsrätt m.m.

3 §  Innan bostadsrätt upplåts, skall ekonomisk plan för föreningens verksamhet ha upprättats av föreningens styrelse och registrerats av länsstyrelsen.

[S2]Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för bedömandet av föreningens verksamhet.

[S3]Inträffar sedan ekonomisk plan upprättats förhållande som är av väsentlig betydelse för bedömandet av föreningens verksamhet, får bostadsrätt ej vidare upplåtas förrän ny ekonomisk plan upprättats och registrerats. Lag (1982:353).

4 §  Ekonomisk plan skall upprättas i två exemplar och undertecknas av samtliga ledamöter i föreningens styrelse.

[S2]Planen skall vara försedd med intyg av två personer om att planen enligt deras omdöme vilar på tillförlitliga grunder. I behöriga att utfärda sådant intyg. Till intygsgivare får ej utses någon, beträffande vilken det föreligger någon omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet. Endast den ene intygsgivaren får vara anställd hos företag, organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller biträtt med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen.

[S3]Ansökan om registrering av ekonomisk plan görs av styrelsen. Vid ansökningshandlingen skall båda exemplaren av planen fogas.

[S4]Styrelsen skall hålla registrerad ekonomisk plan tillgänglig för den som vill ta del av planen. Lag (1982:353).

5 §  Innan den slutliga kostnaden för anskaffandet av föreningens hus redovisats i registrerad ekonomisk plan eller på föreningsstämma, får bostadsrätt till bostadslägenhet ej upplåtas utan tillstånd av länsstyrelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om ekonomisk plan registrerats av länsstyrelsen och föreningen hos länsstyrelsen ställt betryggande säkerhet för fullgörande av skyldighet att utge ersättning för bostadsrätten med belopp motsvarande grundavgiften för denna.

[S2]Säkerhet skall på begäran av föreningen återställas sedan ett år förflutit från det den slutliga anskaffningskostnaden redovisats på föreningsstämma. Har talan om ersättning väckts före utgången av nämnda tid, får säkerheten dock ej återställas förrän talan är slutligt avgjord och föreningens betalningsskyldighet fullgjorts. Lag (1982:353).

6 §  Bostadsrätt upplåtes skriftligen, om inte annat följer av lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt. I upplåtelsehandlingen skall anges parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp varmed grundavgift och årsavgift skall utgå. Om särskild avgift för upplåtelse av bostadsrätt (upplåtelseavgift) skall uttagas, skall även den anges. Lag (1987:1277).

7 §  Upplåtelse som skett i strid med 3 § första stycket eller 6 § är ogiltig. Den till vilken upplåtelsen skedde har därvid rätt till ersättning för skada. Har lägenheten tillträtts, skall hyresavtal anses ingånget för tiden från tillträdet. Väckes ej talan om upplåtelsens ogiltighet inom två år från det upplåtelsen skedde, är rätten till sådan talan förlorad.

[S2]Har upplåtelse skett i strid med 3 § sista stycket får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten, om han var i god tro när upplåtelsen skedde. Uppsägning skall ske inom tre månader från det bostadsrättshavaren fick kännedom om förhållande som bort föranleda upprättande av ny ekonomisk plan, dock ej senare än två år från upplåtelsen.

[S3]Har upplåtelse skett i strid med 5 § första stycket, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får dock ej ske sedan tillstånd till upplåtelsen lämnats och ej heller efter utgången av den i 5 § andra stycket angivna tiden.

[S4]Sker uppsägning enligt andra eller tredje stycket, övergår bostadsrätten genast till föreningen. Föreningen skall till bostadsrättshavaren utge skälig ersättning för bostadsrätten. Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada. Har lägenheten tillträtts, skall hyresavtal anses ingånget för tiden från uppsägningen, om bostadsrättshavaren i uppsägningen begärt att få kvarbo i lägenheten.

[S5]Enas ej parterna om hyresvillkor enligt första eller fjärde stycket, fastställes dessa av hyresnämnden. I avvaktan på att hyresvillkoren för tiden från det hyresavtal skall anses ingånget blir slutligt bestämda skall hyra betalas enligt vad föreningen bestämt i fråga om årsavgift.

8 §  Har bostadsrätt till viss lägenhet upplåtits åt flera var för sig, äger upplåtelserna sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de ägt rum. Är upplåtelserna samtidiga eller kan det ej utrönas i vilken tidsföljd de skett, skall rätten på talan förordna om företrädet mellan dem efter vad som med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

[S2]När bostadsrätt skall vika enligt första stycket, skall föreningen återbära grundavgift och upplåtelseavgift som bostadsrättshavaren betalat. Denne har även rätt till ersättning av föreningen för skada, om han vid upplåtelsen varken ägde eller bort äga kännedom om den andra upplåtelsen.

[S3]Om bostadsrätt har upplåtits i strid med 2 § tredje stycket, är upplåtelsen ogiltig. I sådana fall gäller bestämmelserna i andra stycket. Lag (1982:603).

9 §  Bostadsrättsförening får träffa avtal om framtida upplåtelse av bostadsrätt endast i fråga om annan lägenhet än bostadslägenhet.

9 a §  En bostadsrättsförening får i stadgarna föreskriva att de hyresgäster som biträder ett beslut enligt 60 a § om förvärv av en hyresfastighet för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skall vara skyldiga att teckna bostadsrätt till sina lägenheter efter förvärvet. Föreligger en sådan skyldighet, är bostadsrättsföreningen å sin sida skyldig att upplåta bostadsrätt till varje hyresgäst som har biträtt beslutet.

[S2]Om ett hyresförhållande upphör innan bostadsrätt har upplåtits, upphör hyresgästens och föreningens förpliktelser enligt första stycket. Vill en hyresgäst överlåta sin hyresrätt, får hyresvärden dock som villkor för överlåtelsen föreskriva att den tillträdande hyresgästen övertar skyldigheten att teckna bostadsrätt.

[S3]Om beslut har fattats om väsentlig ökning av de avgifter som skall utgå för bostadsrätt, får en hyresgäst genast efter uppsägning frånträda sin skyldighet att teckna bostadsrätt, om det inte är oskäligt mot bostadsrättsför eningen eller medlemmarna. Uppsägningen skall ske inom tre månader från det hyresgästen fick kännedom om avgiftshöjningen. I fråga om uppsägningen gäller 39 §. Lag (1982:353).

Övergång av bostadsrätt

10 §  Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antages till medlem i föreningen.

[S2]Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bostadsrättshavare utöva bostadsrätten. Sedan tre år förflutit från dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte i anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som ej får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttages ej tid som angivits i anmaningen, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för dödsboets räkning. Dödsboet kan i stadgarna medges vidsträcktare rätt än som sagts nu. Lag (1987:243).

11 §  Den till vilken bostadsrätt övergått får ej vägras inträde i föreningen, om han uppfyller de villkor för medlemskap som föreskrives i stadgarna och föreningen skäligen kan nöjas med honom som bostadsrättshavare. En kommun som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får ej vägras medlemskap. Ej heller får den som förvärvat bostadsrätt vid exekutiv försäljning eller vid offentlig auktion enligt 10, 12 eller 37 § vägras medlemskap på den grund att ersättning för bostadsrätten icke beräknats enligt grunder som anges i stadgarna.

[S2]Har bostadsrätt övergått till bostadsrättshavarens make, får inträde i föreningen vägras maken endast om hinder möter på grund av bestämmelse i stadgarna att medlem skall tillhöra viss sammanslutning eller uppfylla liknande villkor och det skäligen kan fordras att maken uppfyller villkoret. Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning, om bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till bostadsrättshavaren närstående som varaktigt sammanbodde med honom.

[S3]I fråga om andel i bostadsrätt äger första och andra styckena tillämpning endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem skall tillämpas. Vad som nu har sagts gäller ej, om annat har bestämts i stadgarna. Lag (1987:805).

11 a §  Sådana villkor för medlemskap är utan verkan som innebär att den till vilken en bostadsrätt övergår skall utses av någon annan än bostadsrättshavaren eller godkännas i annan ordning än som enligt denna lag gäller för inträde i en bostadsrättsförening.

[S2]Bestämmelsen i första stycket utgör inte hinder mot att i stadgarna ta in förbehåll om återköps- eller lösningsrätt enligt 14 §. Lag (1985:182).

 • NJA 1994 s. 130:I ett avtal som ingåtts mellan en bostadsrättshavare och annan än bostadsrättsföreningen har intagits en klausul innebärande hembudsskyldighet. Fråga om klausulen är giltig och, då detta befunnits vara fallet, om den kan anses oskälig enligt 36 § avtalslagen.

12 §  Har den till vilken bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv icke antagits till medlem, får föreningen anmana innehavaren att inom sex månader eller den längre tid som kan vara bestämd i stadgarna visa att någon, som ej får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttages ej tid som angivits i anmaningen, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för innehavarens räkning. Lag (1987:243).

12 a §  Avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Avtalet skall ta upp den lägenhet som överlåtelsen avser samt köpeskillingen. Motsvarande skall gälla överlåtelse av bostadsrätt genom byte eller gåva.

[S2]Överlåtelser som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket är ogiltiga. Lag (1982:353).

 • NJA 1994 s. 130:I ett avtal som ingåtts mellan en bostadsrättshavare och annan än bostadsrättsföreningen har intagits en klausul innebärande hembudsskyldighet. Fråga om klausulen är giltig och, då detta befunnits vara fallet, om den kan anses oskälig enligt 36 § avtalslagen.

13 §  Har den till vilken bostadsrätt överlåtits icke antagits till medlem, är överlåtelsen ogiltig.

[S2]Första stycket gäller ej vid exekutiv försäljning eller offentlig auktion enligt 10, 12 eller 37 §. Har i sådant fall förvärvaren icke antagits till medlem, skall föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning.

14 §  I stadgarna kan tas in förbehåll att vid övergång av bostadsrätt till annan lägenhet än bostadslägenhet föreningen eller medlemmarna skall ha rätt att lösa bostadsrätten. Stadgarna skall i så fall ange i vilken ordning lösningsrätten skall tillkomma föreningen eller medlemmarna, inom vilken tid lösningsrätten skall göras gällande hos förvärvaren samt efter vilka grunder ersättning för bostadsrätten skall bestämmas och inom vilken tid den skall betalas.

[S2]En bostadsrättsförening som är ansluten till en folkrörelsekooperativ riksorganisation får i sina stadgar ta in förbehåll enligt första stycket även för bostadslägenheter. Sådant förbehåll får gälla till förmån för föreningen, folkrörelsekooperativ organisation som denna tillhör eller medlemmarna. Förbehållet får avse rätt att inom högst tre år från upplåtelsen återköpa eller lösa bostadsrätten från bostadsrättshavaren eller någon som förvärvat bostadsrätten. I övrigt gäller första stycket andra meningen. Lag (1985:182).

15 §  För tid efter det att föreningen underrättats om att bostadsrätt övergått till medlem i föreningen svarar den från vilken rätten övergått ej för de förpliktelser som åligger innehavare av bostadsrätten.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning, om bostadsrätt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv eller vid exekutiv försäljning eller offentlig auktion enligt 10, 12 eller 37 § övergått till någon som ej är medlem i föreningen. Har i annat fall bostadsrätt övergått till någon som ej är medlem, är den från vilken rätten övergått fri från förpliktelser enligt första stycket för tid efter det att förvärvaren antagits till medlem.

[S3]Om bostadsrätten efter uppsägning enligt 33 § kan säljas på offentlig auktion, är bostadsrättshavaren inte skyldig att svara för förpliktelser som åligger innehavare av bostadsrätten för längre tid än till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från det bostadsrättshavaren blev skild från lägenheten.

[S4]Förvärvaren svarar jämte den från vilken bostadsrätten övergått för denne åvilande förpliktelser som innehavare av bostadsrätten, om ej annat överenskommits mellan föreningen och förvärvaren.

[S5]Finns mellan föreningen och den från vilken bostadsrätten till en bostadslägenhet övergått ett annat avtal som avser en nyttighet som har ett omedelbart samband med användningen av lägenheten och som är av mindre betydelse i jämförelse med den användningen, upphör även det andra avtalet att gälla vid den tidpunkt som anges i första och andra styckena. Har föreningen sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt 33 §, skall dock det andra avtalet upphöra att gälla när bostadsrättshavaren enligt 36 § är skyldig att avflytta. Lag (1987:243).

16 §  Bostadsrättshavare kan sedan två år förflutit från det bostadsrätten uppläts avsäga sig bostadsrätten och därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelse göres skriftligen hos styrelsen.

[S2]Sker avsägelse, övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angivits i denna. Lag (1978:309).

17 §  Har bostadsrätt övergått till föreningen, skall den överlåtas så snart det kan ske utan förlust, om ej föreningen på föreningsstämma beslutar att bostadsrätten skall upphöra.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

18 §  När lägenheten skall tillträdas första gången efter bostadsrättsupplåtelse, skall föreningen, om ej annat avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.

19 §  Är lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter bostadsrättsupplåtelse, ej i det skick som bostadsrättshavaren har rätt att fordra, får han avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om styrelsen underlåter att på tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske. Kan bristen ej avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter styrelsen att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjälpt av styrelsen får uppsägning ej ske. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften.

[S2]Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om bristen beror på försummelse från föreningens sida.

20 §  Erhåller bostadsrättshavaren, när lägenheten skall tillträdas första gången efter bostadsrättsupplåtelse, ej tillträde i rätt tid och beror ej dröjsmålet på honom, har han rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid han ej kan nyttja lägenheten eller del därav. Är hindret av väsentlig betydelse, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Sedan tillträde erhållits får uppsägning ej ske.

[S2]Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om dröjsmålet beror på försummelse från föreningens sida.

21 §  Åsidosätter föreningen sin reparationsskyldighet eller uppstår på annat sätt genom föreningens vållande hinder eller men i nyttjanderätten sedan tillträde medgivits, äger 19 § motsvarande tillämpning.

22 §  Förekommer ohyra i lägenheten till men för bostadsrättshavaren, äger 19 § motsvarande tillämpning. Har ohyran kommit sedan tillträde ägt rum, gäller vad som sagts nu dock ej, om det skett genom bostadsrättshavarens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon för vilken han svarar enligt 26 § andra stycket.

[S2]I fråga om bostadslägenhet som utgör del av hus är styrelsen skyldig att vidtaga tjänliga åtgärder för att utrota ohyra, även om bostadsrättshavaren är ansvarig enligt första stycket för att sådan förekommer i lägenheten. Är bostadsrättshavaren utan ansvar för ohyran, har han rätt till ersättning för nödvändig kostnad som åsamkas honom genom åtgärd för att utrota ohyran.

23 §  Har beslut fattats om väsentlig ökning av de avgifter som utgår för bostadsrätt, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten, om det ej är obilligt mot föreningen eller dess medlemmar att bostadsrätten frånträdes. Uppsägning skall ske inom tre månader från detbostadsrättshavaren fick kännedom om avgiftshöjningen.

24 §  Uppsäges bostadsrätt av orsak som anges i 19-23 §, övergår bo stadsrätten genast till föreningen. Föreningen skall till bostadsrättshavaren utge skälig ersättning för bostadsrätten.

[S2]Har bostadsrättshavaren tillträtt lägenheten, skall hyresavtal anses ingånget för tiden från uppsägningen, om bostadsrättshavaren i uppsägningen begärt att få kvarbo i lägenheten. Därvid äger 7 § sista stycket motsvarande tillämpning.

25 §  Bostadsrättshavaren får icke använda lägenheten för annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller annan medlem.

 • NJA 1991 s. 343:Innehavaren av bostadsrätten till en lokal som var avsedd att användas som "affär" har drivit en pizzeria i lokalen. Det ändrade användningssättet har ansetts vara av avsevärd betydelse för bostadsrättsföreningen och andra bostadsrättshavare. Nyttjanderätten har därför ansetts förverkad.

26 §  Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om ej annat bestämts i stadgarna eller följer av andra eller tredje stycket.

[S2]Bostadsrättshavaren svarar ej för reparation av de stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten med vilka föreningen försett lägenheten. Vidare svarar bostadsrättshavaren för reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv icke vållat gäller vad som sagts nu dock endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga.

[S3]Andra stycket andra punkten äger motsvarande tillämpning, om ohyra förekommer i lägenheten.

27 §  Bostadsrättshavaren får ej utan tillstånd av styrelsen företaga avsevärd förändring i lägenheten. Bostadsrättshavaren kan i stadgarna medges vidsträcktare rätt än som sagts nu.

28 §  Bostadsrättshavaren är skyldig att vid lägenhetens begagnande iakttaga allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall härvid ställa sig till efterrättelse de särskilda föreskrifter som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att vad som sålunda åligger honom själv iakttages även av dem för vilka han svarar enligt 26 § andra stycket.

[S2]Gods som veterligt är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får icke införas i lägenheten.

 • NJA 1991 s. 574:Fråga i mål om avhysning om en bostadsrättshavare i ett flerfamiljshus genom att så gott som dagligen öva pianospel i bostaden åsidosatt vad hon haft att iaktta för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten.

29 §  Bostadsrättsföreningen har rätt att erhålla tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva nödig tillsyn eller utföra arbete som erfordras. När bostadsrätten enligt 10, 12 eller 37 § skall säljas på offentlig auktion, är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen skall tillse att bostadsrättshavaren ej tillskyndas större olägenhet än nödvändigt.

[S2]Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla inskränkningar i nyttjanderätten, som föranledes av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i fastigheten, även om hans lägenhet icke besväras av ohyra. Därvid äger 22 § motsvarande tillämpning.

[S3]Underlåter bostadsrättshavaren att bereda föreningen tillträde till lägenheten när föreningen enligt första eller andra stycket har rätt till det, kan tingsrätten förordna om handräckning. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i 17 § handräckningslagen (1981:847). Lag (1981:850).

 • RH 2010:76:Bestämmelserna om 7 kap. 13 § första stycket bostadsrättslagen (1991:614) om rätt för företrädare för föreningen att få tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för kan tillämpas även när det gäller tillsyn eller arbete som inte sker inne i lägenheten.

30 §  Bostadsrättshavaren får ej utan styrelsens samtycke i andra hand upplåta lägenheten i dess helhet till annan än medlem utom i fall som avses i andra eller tredje stycket.

[S2]Bostadsrättshavare, som under viss tid ej är i tillfälle att använda sin bostadslägenhet, får upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen ej har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd kan begränsas till viss tid och förenas med villkor.

[S3]Har en kommun bostadsrätt till en bostadslägenhet, får kommunen upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand till annan än medlem. Styrelsen skall genast underrättas om upplåtelsen. Lag (1980:96).

31 §  Bostadsrättshavaren får ej inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

32 §  Betalar bostadsrättshavaren ej i rätt tid grundavgift eller upplåtelseavgift som förfaller till betalning innan lägenheten får tillträdas och sker ej rättelse inom en månad från anmaning, får föreningen häva upplåtelseavtalet. Vad som sagts nu gäller ej, om lägenheten tillträtts med styrelsens medgivande.

[S2]Häves avtalet, har föreningen rätt till ersättning för skada.

33 §  Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga bostadsrättshavaren till avflyttning,

 1. om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av grundavgift eller upplåtelseavgift utöver två veckor eller den längre tid som kan vara bestämd i stadgarna från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen,
 2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,
 3. om lägenheten användes i strid med 25 eller 31 §,
 4. om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom underlåtenhet att utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om förekomst av ohyra i lägenheten bidrager till att ohyran sprides i fastigheten,
 5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter något av vad som enligt 28 § skall iakttagas vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger bostadsrättshavare,
 6. om i strid med 29 § tillträde till lägenheten vägras och bostadsrättshavaren ej kan visa giltig ursäkt,
 7. om bostadsrättshavaren åsidosätter skyldighet, som går utöver hans åligganden enligt denna lag, och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgöres; dock kan skyldighet för bostadsrättshavaren att inneha anställning i visst företag eller liknande skyldighet ej åberopas som grund för förverkande,
 8. om lägenheten helt eller till väsentlig del del nyttjas för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till ej oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

[S2]Nyttjanderätten är icke förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. Inte heller är nyttjanderätten till en bostadslägenhet förverkad på grund av att en skyldighet som avses i första stycket 7 åsidosätts, om bostadsrättshavaren är en kommun och skyldigheten inte kan fullgöras av en kommun.

[S3]Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2, 3 eller 5--7 får ske endast om bostadsrättshavaren underlåter att på tillsägelse vidtaga rättelse utan dröjsmål.

[S4]Uppsäges bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för skada. Lag (1984:402).

 • NJA 1991 s. 343:Innehavaren av bostadsrätten till en lokal som var avsedd att användas som "affär" har drivit en pizzeria i lokalen. Det ändrade användningssättet har ansetts vara av avsevärd betydelse för bostadsrättsföreningen och andra bostadsrättshavare. Nyttjanderätten har därför ansetts förverkad.

34 §  Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande som avses i 33 § första stycket1-3 eller 5-7 men sker rättelse innan föreningen gjort bruk av sin rätt till uppsägning, kan bostadsrättshavaren icke därefter skiljas från lägenheten på den grunden. Detsamma gäller om föreningen icke uppsagt bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från det föreningen fick kännedom om förhållande som avses i 33 § första stycket 4 eller 7 eller icke inom två månader från det den erhöll vetskap om förhållande som avses i nämnda stycke 2 tillsagt bostadsrättshavaren att vidtaga rättelse.

[S2]En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten på grund av förhållande som avses i 33 § första stycket 8 endast om föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom två månader från det att föreningen fick kännedom om förhållandet. Om den brottsliga verksamheten har angetts till åtal eller förundersökning rörande denna annars har inletts inom samma tid, har föreningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill dess att två månader har förflutit från det att domen i brottmålet har vunnit laga kraft eller det rättsliga förfarandet har avslutats på annat sätt. Lag (1980:891).

35 §  Är nyttjanderätten enligt 33 § första stycket 1 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift och har föreningen med anledning därav uppsagt bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne ej på grund av dröjsmålet skiljas från lägenheten, om avgiften betalas senast tolfte vardagen från uppsägningen. I avvaktan på att bostadsrättshavaren visar sig ha fullgjort vad som sålunda fordras för att återvinna nyttjanderätten får beslut om vräkning icke meddelas förrän fjorton vardagar förflutit från uppsägningen.

36 §  Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av orsak som anges i 33 § första stycket 1, 4--6 eller 8, är han skyldig att genast avflytta, om inte annat följer av 35 §. Sägs bostadsrättshavaren upp av annan i 33 § angiven orsak, får han bo kvar till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten prövar skäligt ålägga honom att avflytta tidigare. Lag (1984:698).

37 §  Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i 33 §, skall bostadsrätten säljas på offentlig auktion så snart det kan ske, om ej föreningen och bostadsrättshavaren kommer överens om annat. Försäljningen får dock anstå till dess brist för vars avhjälpande bostadsrättshavaren svarar blivit botad.

[S2]Av vad som influtit genom försäljningen får föreningen, sedan ersättning enligt 82 § tagits ut, uppbära så mycket som behövs för att täcka föreningens fordran hos bostadsrättshavaren.

[S3]Har föreningen underrättats om pantsättning av en bostadsrätt, skall föreningen, om bostadsrättshavarens obetalda avgifter till föreningen överstiger en månadsavgift och bostadsrättshavaren dröjer med betalningen mer än två veckor från förfallodagen, utan dröjsmål undarrätta panthavaren därom. Försummas det, har föreningen vid försäljning enligt första stycket företräde till betalning före panthavaren endast i fråga om belopp som skulle ha betalats innan underrättelse skulle ha skett. Lag (1987:243).

38 §  Överlåtes det hus i vilket lägenheten finns eller säljes huset exekutivt, upphör bostadsrätten. Föreningen är därvid skyldig att till bostadsrättshavaren utge skälig ersättning för bostadsrätten. Träder föreningen i likvidation inom tre månader från det frågan om föreningens ersättningsskyldighet blivit slutligt avgjord eller försättes föreningen inom samma tid i konkurs, skall dock bostadsrättshavarens rätt att utfå ersättning för bo stadsrätten bedömas efter de regler som gäller för skifte av föreningens tillgångar.

[S2]Upphör bostadsrätten enligt första stycket och har lägenheten tillträtts, skall skriftligt hyresavtal anses ingånget. Därvid äger 7 § sista stycket motsvarande tillämpning.

39 §  Uppsägning skall vara skriftlig, om ej skriftligt erkännande av uppsägningen lämnas. Uppsägning får ske hos den som är behörig att mottaga årsavgift på föreningens vägnar.

[S2]Skriftlig uppsägning skall delges den som sökes för uppsägning, dock utan tillämpning av 12-15 §§delgivningslagen (1970:428).

[S3]Träffas ej den som sökes i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i rekommenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av uppsägningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen medlem i det hushåll som han tillhör eller, om han driver rörelse med fast kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas icke någon som angivits nu, skall uppsägningen i stället läggas i den söktes postlåda, om sådan finns. Uppsägning har skett när vad som sagts nu blivit fullgjort.

[S4]Har den hos vilken uppsägning skall ske ej känt hemvist här i riket och finns ej heller känt ombud som har rätt att mottaga uppsägning för honom, får uppsägning ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

[S5]Stämningsansökan med yrkande om rätt att frånträda bostadsrätten eller om bostadsrättshavarens skiljande från lägenheten samt ansökan om vräkning av bostadsrättshavaren gäller som uppsägning när delgivning skett i behörig ordning.

Allmänna bestämmelser om bostadsrättsförening

40 §  Ekonomisk förening med ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden kan registreras som bostadsrättsförening.

41 §  För en bostadsrättsförenings förpliktelser svarar endast föreningens tillgångar. I tillgångarna inräknas insatser och avgifter som har förfallit till betalning, även om de ännu inte har betalts. Lag (1987:669).

42 § har upphävts genom lag (1987:669).
Inskrivning av uppgifter angående bostadsrättsförening skall ske i en särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 4 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar.

Bildandet av en bostadsrättsförening m.m.

43 §  För registrering av bostadsrättsförening fordras att föreningen har minst fem medlemmar samt att den antagit stadgar och utsett styrelse och revisorer.

44 §  Bostadsrättsförenings stadgar skall ange

 1. föreningens firma,
 2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
 3. den ort inom riket där föreningens styrelse skall ha sitt säte,
 4. om avgift för inträde i föreningen skall förekomma, det belopp, högst 100 kronor, vartill inträdesavgiften för varje medlem skall bestämmas,
 5. huruvida upplåtelseavgift kan uttagas,
 6. de grunder enligt vilka årsavgift skall beräknas,
 7. om andra regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende avgifter till föreningen än grundavgift, upplåtelseavgift och årsavgift skall förekomma, avgifternas belopp eller de högsta belopp, sammanlagt dock ej mer än 100 kronor för år och medlem, vartill de får bestämmas,
 8. om rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse skall vara inskränkt, de grunder enligt vilka ersättningen skall beräknas,
 9. antalet styrelseledamöter och revisorer eller det högsta och lägsta antal till vilket de skall uppgå och, om för styrelseledamöter eller revisorer skall finnas suppleanter, samma uppgifter beträffande dem, tiden för styrelseledamots, revisors och suppleants uppdrag samt, om styrelseledamot, revisor eller suppleant skall utses på annat än i denna lag angivet sätt, hur tillsättning skall ske,
 10. föreningens räkenskapsår,
 11. de grunder enligt vilka medel skall avsättas för säkerställande av underhållet av föreningens hus,
 12. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom samt den tid före stämma när föreskrivna kallelseåtgärder senast skall vara vidtagna,
 13. de grunder enligt vilka föreningen skall förfoga över uppkommen vinst och hur det skall förfaras med föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning.

[S2]Bestämmelserna i första stycket 9 gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (1987:1252).

45 §  Bostadsrättsförenings firma skall innehålla ordet bostadsrättsförening.

[S2]I firman får ej ordet bolag eller eljest något som betecknar ett bolagsförhållande intagas på sådant sätt att därav kan föranledas det misstaget att firman innehas av ett bolag.

[S3]Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen förut registrerade och ännu bestående föreningsfirmor. För registrering av förenings firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firmalagen (1974:156).

[S4]Annan än bostadsrättsförening och sammanslutning av bostadsrättsföreningar får ej i sin firma eller annars vid beteckning av rörelsen använda ordet bostadsrätt.

[S5]Bestämmelserna i 14 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (1987:669).

46 §  Bestämmelserna i 1 kap. 2 § andra stycket samt 2 kap.3 och 4 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (1987:669).

47 §  Genom styrelsens försorg skall föras förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning). Förteckning kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. Den kan också föras med automatisk databehandling eller på annat liknande sätt. Lag (1987:669).

48 §  Medlemsförteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans namn och postadress samt om bostadsrätt som han innehar.

[S2]Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill taga del av den. Lag (1987:669).

49 §  Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange

 1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,
 2. dagen för länsstyrelsens registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen,
 3. bostadsrättshavarens namn,
 4. grundavgiften för bostadsrätten.

[S2]Uppgifter enligt första stycket skall genast införas i förteckningen när bostadsrätt upplåtes.

[S3]Underrättas föreningen om pantsättning av bostadsrätt eller ändras uppgift i förteckningen, skall detta genast antecknas. Vid överlåtelse av bostadsrätt skall styrkt avskrift av överlåtelseavtalet fogas till förteckningen på lämpligt sätt.

[S4]Dagen för anteckning skall anges. Lag (1982:353).

50 §  Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande lägenhet som han innehar med bostadsrätt. Utdraget skall avse de uppgifter som enligt 49 § skall anges i förteckningen. Da gen för utfärdandet skall anges i utdraget.

Medlemskap

51 §  Fråga om antagande av medlem i bostadsrättsförening avgöres av styrelsen, om ej annat följer av 52 §.

[S2]Ansökan om inträde i föreningen skall ske skriftligen och vara försedd med sökandens bevittnade namnunderskrift, om så bestämts i stadgarna.

51 a §  En bostadsrättsförening, som har förvärvat eller avser att förvärva en hyresfastighet för ombildning till bostadsrätt, får inte vägra en hyresgäst i fastigheten inträde i föreningen, om hyresgästen uppfyller de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna och föreningen skäligen kan nöjas med hyresgästen som bostadsrättshavare. Inträde får dock vägras, om hyresförhållandet avser en annan lägenhet än bostadslägenhet och lägenheten inte skall upplåtas med bostadsrätt. Lag (1982:353).

52 §  Förvärvare av bostadsrätt, som vägrats inträde i föreningen, kan inom en månad från det han fick del av beslutet härom hänskjuta tvisten till hyresnämnden. Detsamma gäller hyresgäster som vägrats inträde enligt 51 a §. Lag (1982:353).

53 §  Medlem som ej innehar bostadsrätt får utträda ur föreningen och kan på grund som anges i stadgarna uteslutas ur denna.

[S2]Medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur föreningen, om ej styrelsen medgivit att han får kvarstå som medlem. Vad som sagts nu gäller ej, om bostadsrätten upphört till följd av att det hus i vilket lägenheten finns övergått till ny ägare.

[S3]Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara försedd med medlemmens bevittnade namnunderskrift, om så bestämts i stadgarna. Fråga om uteslutning prövas av föreningsstämma, om ej annat bestämts i stadgarna.

Vinstutdelning m.m.

54 §  Utdelning får ske endast av vinst som redovisas i fastställd balansräkning för senaste räkenskapsåret.

[S2]Vinst får ej utdelas till andra än bostadsrättshavarna. Vinsten fördelas mellan dem efter grundavgifterna för bostadsrätterna, om ej annat bestämts i stadgarna.

55 §  Har vinstutdelning beslutats och verkställts i strid med 54 § eller bestämmelse i föreningens stadgar, gäller 10 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar i tillämpliga delar.

[S2]Bestämmelserna i 10 kap. 8 § nämnda lag gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (1987:669).

Bostadsrättsföreningens ledning

56 §  Bestämmelserna i 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar med följande undantag:

 1. Av styrelsens ledamöter skall alltid minst två eller, om styrelsen består av mindre än fem ledamöter, minst en väljas på föreningsstämma.
 2. Styrelseledamot och suppleant för styrelseledamot samt firmatecknare behöver ej vara svensk medborgare.
 3. Bostadsrättshavares make eller sambo kan vara styrelseledamot eller suppleant för styrelseledamot, även om han ej är medlem i föreningen, såvida icke annat bestämts i stadgarna.
 4. Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte. Lag (1987:669).

57 §  Det ankommer på styrelsen att fastställa med vilka belopp grundavgifter, upplåtelseavgifter och årsavgifter skall utgå samt hur beloppen skall betalas, om ej annat bestämts i stadgarna. Ändring av grundavgift skall dock alltid beslutas av föreningsstämma.

 • NJA 1998 s. 153:Föreningsstämman i en bostadsrättsförening beslöt enligt stämmoprotokoll om ändring av i den ekonomiska planen angivna grundavgifter. Fråga dels om beslutet fattats med erforderlig majoritet dels om beslutet stred mot den s k likhetsprincipen och generalklausulen i 7 kap 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Revision och särskild granskning samt redovisning

58 §  Bestämmelserna i 8 och 9 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsföreningar. Vad som sägs där om insats skall beträffande bostadsrättsförening i stället gälla inträdesavgift, grundavgift och upplåtelseavgift. Bostadsrättsföreningar är inte skyldiga att upprätta finansieringsanalys, koncernredovisning eller delårsrapport eller att, i annat fall än som avses i 8 kap. 6 §, utse auktoriserad revisor. Lag (1987:669).

59 §  Bestämmelserna i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsföreningar, dock med följande undantag:

 1. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte annat har bestämts i stadgarna.
 2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.
 3. I stället för 7 kap.14 och 15 §§ lagen om ekonomiska föreningar gäller 62 och 63 §§ denna lag. Lag (1987:669).

 • NJA 1989 s. 751:Bostadsrättsförening har vid föreningsstämma beslutat att kostnaderna för kabel-TV skall finansieras över årsavgifterna. Beslutet har ansetts inte strida mot den s k likhetsprincipen. 7 kap 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 59 § bostadsrättslagen (1971:479).

60 §  För giltighet av beslut på föreningsstämma gäller,

 1. om beslutet innebär ändring av grundavgift och medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan grundavgifterna, att samtliga bostadsrättshavare som beröres av ändringen biträtt beslutet eller att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av dessa bostadsrättshavare och godkänts av hyresnämnden,
 2. om beslutet innebär att lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer att undergå försämring av icke ringa betydelse, att bostadsrättshavaren biträtt beslutet,
 3. om beslutet i annat fall leder till väsentlig förändring av lägenheten, att bostadsrättshavaren biträtt beslutet eller att minst två tredjedelar av de röstande förenat sig om detta,
 4. om beslutet innebär utvidgning av föreningens verksamhet, att det biträtts av minst två tredjedelar av de röstande,
 5. om beslutet innebär överlåtelse av föreningen tillhörigt hus i vilket lägenhet är upplåten med bostadsrätt, att beslutet fattats i den ordning som gäller för beslut om likvidation samt att minst två tredjedelar av bostadsrättshavarna i det hus som skall överlåtas samtyckt till beslutet.

[S2]Är för giltighet av beslut enligt första stycket ytterligare villkor bestämt i stadgarna, gäller även det.

 • RH 2019:42:Hyresnämndsmål. Hyresnämnden godkände ett stämmobeslut avseende badrumsrenovering i samband med stambyte. Vattenledningar och brunnar skulle bytas ut, varefter badrummet skulle återställas enligt dagens byggnadsstandard. Enligt hovrätten kan det ifrågasättas om de tilltänkta förändringarna i samband med återställandet ska anses som en förändring av lägenheten och om förändringen i så fall kan anses vara föranledd av en ombyggnad. Dessa förutsättningar framgår inte tydligt av lagtext och förarbeten. Att badrumsrenovering i samband med stambyte omfattas av de aktuella bestämmelserna är något som har växt fram i praxis. Hovrätten fann det vanskligt att utan närmare utredning nu frångå fast praxis och att tvisten därför borde prövas i enlighet med denna. Bostadsrättshavarens överklagande avslogs.
 • NJA 1998 s. 153:Föreningsstämman i en bostadsrättsförening beslöt enligt stämmoprotokoll om ändring av i den ekonomiska planen angivna grundavgifter. Fråga dels om beslutet fattats med erforderlig majoritet dels om beslutet stred mot den s k likhetsprincipen och generalklausulen i 7 kap 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

60 a §  En bostadsrättsförenings beslut om förvärv av hyresfastighet för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skall fattas på föreningsstämma. Beslutet skall biträdas av hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheter som omfattas av förvärvet. Dessa hyresgäster skall vara medlemmar i bostadsrättsföreningen.

[S2]Vid beräkningen av antalet lägenheter bortses från garage, lager och andra lägenheter som i första hand används som förvaringsutrymmen.

[S3]Protokollet från föreningsstämman skall innehålla uppgift om hur beräkningen av rösterna har skett och hållas tillgängligt för hyresgästerna och fastighetsägaren.

[S4]Innan beslut om fastighetsförvärv fattas, skall sådan ekonomisk plan som avses i 4 § upprättas och hållas tillgänglig för hyresgästerna. Till planen skall fogas ett besiktningsprotokoll, som visar fastighetens skick. Planen skall även vara försedd med intyg enligt 4 §.

[S5]Beslut om förvärv i strid med första stycket är ogiltiga. Detsamma gäller beslut om förvärv som fattats utan att ekonomisk plan varit tillgänglig enligt fjärde stycket. Om likväl förvärv har skett enligt beslutet och lagfart har meddelats, skall dock vad nu sagts ej gälla.

[S6]I fråga om bostadsrättsföreningar som är anslutna till en folkrörelsekoperativ riksorganisation gäller denna paragraf endast om fastighetsförvärvet sker enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt. Lag (1983:440).

61 § har upphävts genom lag (1987:669).

62 §  Beslut om ändring av bostadsrättsförenings stadgar är giltigt endast om samtliga röstberättigade förenat sig om beslutet eller detta fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och på den stämma som hålles sist biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att på den stämma som hålles sist beslutet biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Innebär beslutet att medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränkes, fordras att beslutet på sista stämman biträtts av samtliga röstande.

[S2]Beslut varigenom medlems rätt att överlåta bostadsrätt inskränkes eller förbehåll enligt 14 § införes är giltigt endast om samtliga bostadsrättshavare vilkas rätt beröres av ändringen samtyckt till beslutet.

[S3]Är för giltighet av beslut enligt denna paragraf ytterligare villkor bestämt i stadgarna, gäller även det.

[S4]Har på grund av lag eller annan författning eller efter regeringens medgivande i stadgarna intagits föreskrift att viss bestämmelse ej får ändras utan regeringens medgivande, får föreskriften ej ändras utan sådant medgivande. Lag (1985:182).

63 §  Beslut om ändring av stadgarna skall av styrelsens ordförande ofördröjligen anmälas för registrering och får ej verkställas innan registrering skett. Vid anmälningshandlingen skall fogas två avskrifter av protokoll som förts i ärendet.

64 § har upphävts genom lag (1987:669).

Likvidation och upplösning

65 §  Bestämmelserna i 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Vad i 11 kap. 3 § föreskrivs för det fall antalet föreningsmedlemmar nedgått under det i 2 kap. 1 § föreskrivna lägsta antalet skall i bostadsrättsförening tillämpas, om antalet medlemmar eller antalet bostadsrättshavare nedgått under fem. Vidare skall vad i 11 kap. 12 § sägs om insatskapital i stället gälla inträdesavgift, grundavgift och upplåtelseavgift i bostadsrättsförening. Lag (1987:669).

66 §  Bestämmelserna i 12 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (1987:669).

Registrering m. m.

67 §  Bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Ett beslut om sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om bostadsrättsföreningens firma på grund av bestämmelserna i 45 § tredje stycket första meningen denna lag inte får föras in i det senare länets föreningsregister.

[S2]Beträffande ansökan om registrering av ekonomisk plan skall bestämmelserna om anmälan för registrering äga motsvarande tillämpning.

[S3]Inskrivning av uppgifter angående bostadsrättsföreningar skall ske i en särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 15 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar. Lag (1987:669).

Skadestånd m. m.

69 §  Bestämmelserna i 13 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (1987:669).

Straff och vite

70 §  Bestämmelserna i 16 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (1987:669).

71 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. upplåter bostadsrätt i strid med 3 eller 5 §,
 2. underlåter att hålla registrerad ekonomisk plan tillgänglig enligt 4 § fjärde stycket,
 3. underlåter att föra medlemsförteckning eller att hålla sådan förteckning tillgänglig enligt 48 §,
 4. underlåter att föra lägenhetsförteckning enligt denna lag eller meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i utdrag enligt 50 §,
 5. bryter mot 45 § fjärde stycket eller upplåter andelsrätt i strid med 79 §. Lag (1987:669).

72 § har upphävts genom lag (1987:669).

Särskilda bestämmelser

73 §  Förbehåll i stadgarna enligt 7 kap. 18 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar utan bestämmelse om rätt för parterna att klandra skiljedomen får ej göras gällande i fråga om bostadsrättshavares rätt eller skyldighet att tillträda eller behålla lägenheten eller beträffande fastställande av hyresvillkor enligt 7 § sista stycket. I övrigt gäller förbehållet ej i fråga om tvist med anledning av upplåtelse av nyttjanderätt enligt 1 § såvitt genom förbehållet skiljemän utsetts eller bestämmelse meddelats om skiljemännens antal, sättet för deras utseende eller förfarandet vid skiljenämnden. I dessa hänseenden skall lagen (1929:145) om skiljemän tillämpas. Vad som sagts nu utgör dock ej hinder för att i stadgarna utse hyresnämnden till skiljenämnd eller bestämma kortare tid för skiljemannaåtgärdens avslutande än den tid om sex månader som anges i nämnda lag. Lag (1987:669).

74 §  Är sådant meddelande från föreningen som avses i 10, 12 eller 32 § eller 33 § första stycket 1 eller tredje stycket avsänt i rekommenderat brev under mottagarens vanliga adress, skall föreningen anses ha fullgjort vad som ankommer på den. Detsamma gäller beträffande sådant meddelande från bostadsrättshavare som avses i 15 eller 19 §. Lag (1973:195).

Förfarandet i bostadsrättstvister m.m.

76 §  Hyresnämndens beslut i frågor enligt 7 § femte stycket, 52 § och 60 § första stycket 1 får överklagas hos bostadsdomstolen genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Besvärshandlingen skall ges in till hyresnämnden.

[S2]Hyresnämndens beslut i frågor enligt 30 § andra stycket får inte överklagas. Lag (1986:1160).

77 §  Ärenden om förordnande av god man enligt 80 § och mål om klander av redovisning enligt 83 § skall tas upp av tingsrätten i den ort där fastigheten finns. Lag (1990:1132).

 • NJA 1989 s. 697:Tvist mellan dödsbo efter avliden bostadsrättshavare och bostadsrättsförening om rätt till viss egendom i den med bostadsrätt upplåtna lägenheten har, med hänsyn till grunden för dödsboets talan, ansetts inte utgöra bostadsrättstvist enligt 77 § bostadsrättslagen (1971:479).

78 §  I tvist som avser fastställande av hyresvillkor enligt 7 § sista stycket skall vardera parten svara för sin rättegångskostnad i bostadsdomstolen, i den mån ej annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Lag (1974:1087).

Förbud mot upplåtelse av andelsrätt

79 §  Förening eller aktiebolag får ej upplåta andelsrätt med vilken följer rätt att för begränsad tid besitta eller hyra bostadslägenhet. Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning i fråga om andel i handelsbolag.

[S2]Träffas i strid med första stycket vid upplåtelse av lägenhet förbehåll om förvärv av andelsrätt, gäller förbehållet ej mot den till vilken lägenheten upplåtits.

[S3]Enligt lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt kan regeringen lämna ekonomiska föreningar tillstånd att bedriva verksamhet utan hinder av bestämmelserna i första stycket. Lag (1986:1241).

Offentlig auktion

80 §  Offentlig auktion enligt denna lag skall hållas av en god man, som på bostadsrättsföreningens begäran förordnas av tingsrätten.

[S2]Den gode mannen skall i god tid och på lämpligt sätt kungöra tid och plats för auktionen. Bostadsrättshavaren, föreningen och kända borgenärer vilkas rätt beror av försäljningen skall i god tid underrättas särskilt.

[S3]Vid förrättningen skall föras protokoll. Lag (1987:243).

81 §  Innan budgivningen inleds skall den gode mannen redovisa villkoren för försäljningen samt lämna övriga upplysningar som är av betydelse för denna. Inrop får inte godtas om det är uppenbart att avsevärt högre köpeskilling kan uppnås.

[S2]Köpeskillingen skall betalas genast, om inte andra villkor fastställts före försäljningen. Tillträde får inte ske förrän full betalning har erlagts. När den gode mannen har mottagit betalningen, skall han utfärda köpebrev.

[S3]Sker inte inrop eller godtas inte detta eller betalas inte köpeskillingen enligt fastställda villkor, skall ny auktion hållas. Sker det inte något inrop vid en ny auktion, övergår bostadsrätten utan lösen genast till föreningen. Lag (1987:243).

82 §  God man har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Ersättningen får före varje annan fordran tas ut ur den köpeskilling som inflyter vid försäljningen. I den mån köpeskillingen inte förslår, skall ersättningen i stället betalas av bostadsrättsföreningen, men bostadsrättshavaren skall slutligt svara för ersättningen. Lag (1987:243).

83 §  Köpeskillingen skall fördelas och redovisas av den gode mannen så snart som möjligt. Utbetalningen av medel får dock anstå om tvist råder om vem som är betalningsberättigad och säkerhet inte ställs. Protokollet med redovisningen skall delges bostadsrättshavaren, föreningen och berörda borgenärer.

[S2]Vill någon klandra redovisningen skall talan väckas inom tre månader från den dag den klandrande fick del av protokollet. Klandras inte redovisningen inom denna tid är rätten till talan förlorad. Lag (1987:243).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1971:548

Ändring, SFS 1971:605

  Förarbeten
  Prop. 1971:30
  Omfattning
  övergångsbest. 14-16 p betecknas 15-17 p; ändr. 67, 68 §§, övergångsbest. 3 p; ny rubr. närmast före 68 §, övergångsbest. 14 p

Ändring, SFS 1973:195

Ändring, SFS 1974:170

Ändring, SFS 1974:1087

  Förarbeten
  Prop. 1974:151
  Omfattning
  upph. 75 §; ändr. 4, 62, 68, 76-78 §§

Lag (1978:309) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Lag (1980:96) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Lag (1980:891) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Lag (1980:1107) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Lag (1981:603) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Lag (1981:850) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Lag (1981:1338) om ändring i lagen (1981:850) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

  Omfattning
  ändr. 36 §

Lag (1982:353) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:169
  Omfattning
  ändr. 3-5, 37, 45, 49, 52, 67 §§; nya 9 a, 11 a, 12 a, 51 a, 60 a §§; omtryck

Lag (1983:440) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Lag (1984:402) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 och tillämpas även på avtal som har slutits före lagens ikraftträdande. Till grund för förverkande enligt första stycket 8 i dess nya lydelse får läggas endast förfarande efter lagens ikraftträdande.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:105
  Omfattning
  ändr. 33 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1984:698) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Om uppsägning har skett före ikraftträdandet tillämpas 36 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:137
  Omfattning
  ändr. 15, 36 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:182) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

  Omfattning
  ändr. 11 a, 14, 62 §§
  Ikraftträder
  1985-05-01

Lag (1986:1160) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:39
  Omfattning
  ändr. 76 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1986:1241) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Bestämmelsen i 79 § tredje stycket gäller till utgången av år 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:37
  Omfattning
  ändr. 79 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:243) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:37
  Omfattning
  ändr. 10, 12, 15, 37, 77 §§; nya 80-83 §§, rubr. närmast före 80 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:669) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. Registrering och verkställande av ett beslut av föreningsstämman som har fattats före utgången av december 1987 samt talan mot ett sådant beslut skall ske enligt äldre bestämmelser.
  3. En likvidation skall genomföras enligt äldre bestämmelser, om likvidator har utsetts före utgången av december 1987.
  4. Om en bostadsrättsförenings stadgar efter utgången av december 1987 strider mot denna lag, skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram förslag till föreningsstämman om ändring av stadgarna så att de överensstämmer med de nya bestämmelserna.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:7
  Omfattning
  upph. 42, 61, 64, 72 §§, rubr. närmast före 61, 62, 64, 68 §§; ändr. 41, 45-48, 55, 56, 58, 59, 65-71, 73 §§, rubr. närmast före 43, 56, 58, 67, 69, 70 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:805) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Lag (1987:1252) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Lag (1987:1277) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari l988. 2 § andra stycket och 6 § i deras äldre lydelse gäller alltjämt i fråga om upplåtelser som har skett enligt bostadsanvisningslagen.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:35
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1990:1132) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i mål
  1. där talan väckts vid fastighetsdomstol före ikraftträdandet,
  2. som efter återvinning överlämnats till fastighetsdomstol före ikraftträdandet, eller
  3. som enligt lagsökningslagen (1946:808) hänskjutits till rättegång vid fastighetsdomstol före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:32
  Omfattning
  ändr. 77 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1991:614

  Omfattning
  upph.