Dir. 1988:69

Utredning om inflationskorrigerad inkomstbeskattning

Dir. 1988:69

Beslut vid regeringssammanträde 1988-12-15

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Feldt, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en kommitté tillsätts för att utreda frågan om en inflationskorrigerad inkomstbeskattning.

Bakgrund

En grundläggande översyn av det svenska inkomstskattesystemet görs nu av två parlamentariska kommittéer, utredningen (Fi 1985:06) om reformerad företagsbeskattning (URF) och utredningen (Fi 1987:07) om reformerad inkomstbeskattning (RINK). Kommittéerna avser att lägga fram sina betänkanden under sommaren 1989. Enligt vad jag har inhämtat är kommittéerna för närvarande inriktade på att utforma system för såväl företagens som hushållens beskattning som i huvudsak bygger på nominella principer. Detta innebär att inflationen inte avses få någon inverkan på beskattningsunderlaget. Utgångspunkten är således att en ränta i sin helhet blir avdragsgill även om en del av betalningen kan sägas utgöra kompensation för inflationen och att en nominell kapitalvinst blir skattepliktig i sin helhet.

Ett nominellt beskattningssystem utesluter i och för sig inte att man indirekt -- genom användande av lägre skattesatser e.d. -- tar hänsyn till inflationen. Jag anser emellertid att frågan om skattesystemet kan bygga på reala principer, dvs. korrigeras för inflationen, bör ges ett genom ytterligare analyser underbyggt svar. Med den knappa tidsram som gäller för det pågående utredningsarbetet är det inte möjligt för URF och RINK att redovisa hur ett sådant system skulle kunna utformas och vilka effekter det skulle ge. Jag föreslår därför att en särskild kommitté tillsätts för att utreda frågan om en inflationskorrigerad inkomstbeskattning.

Utredningsuppdraget

Den nya kommitténs uppgift blir att lägga fram förslag om inflationskorrigerade skattebaser vid taxering av företag och hushåll. Förslaget bör såvitt gäller bl.a. totalt skatte- och avgiftsuttag samt valet av skatteformer knyta an till de förslag som läggs fram av URF och RINK. Skillnader som inte hänger samman med inflationskorrigeringen bör således i möjligaste mån undvikas. Av detta följer att det föreligger ett starkt behov av samråd och informationsutbyte mellan de olika kommittéerna. Det är också nödvändigt att den nya kommitténs förslag redovisas i sådan tid att det kan remissbehandlas samtidigt med betänkandena från URF och RINK.

En övergång till inflationskorrigerad beskattning kan förväntas påverka kreditvillkor och tillgång och efterfrågan på krediter. Härmed sammanhängande frågor har tidigare ingående belysts av realbeskattningsutredningen i betänkandet (SOU 1982:1--3) Real beskattning. Utredningen föreslog bl.a. att låntagare skulle få lägga om vissa lån till reallån. Den nya kommittén bör -- med beaktande av den utveckling som skett på kreditmarknaden under senare år -- ta ställning till om realbeskattningsutredningens förslag har bärkraft i dag eller om det krävs lösningar på kreditområdet som avviker från dem som utredningen föreslagit.

I vår omvärld beskattas företag och hushåll så gott som undantagslöst nominellt. Införandet av en inflationskorrigerad beskattning i Sverige skulle därför innebära ett avsteg från det internationella mönstret. Vid sin genomgång av konsekvenserna på kreditområdet av en sådan reform bör kommittén undersöka i vilken utsträckning särskilda problem kan uppkomma när en av parterna i ett kreditavtal e.d. inte är hemmahörande i Sverige. Kommittén bör också ta upp andra internationella aspekter av en inflationskorrigerad beskattning, t.ex. vad gäller dubbelbeskattningsavtalen med andra länder och Sveriges deltagande i den ekonomiska integrationen i Västeuropa.

Kommittén bör även i övrigt belysa konsekvenser av ett inflationskorrigerat skattesystem. I detta ligger bl.a. att kommittén bör ta ställning till vilka åtgärder som kan behöva vidtas i samband med själva övergången till ett sådant system.

Kommittén skall beakta direktiven (dir. 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för finansdepartementet

att tillkalla en kommitté -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med högst fem ledamöter med uppdrag att lägga fram förslag om en inflationskorrigerad inkomstbeskattning,

att utse en av ledamöterna av kommittén att vara ordförande,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Finansdepartementet)