Dir. 1990:1

Utredning om teknisk översyn av mervärdeskatten

Dir. 1990:1

Beslut vid regeringssammanträde 1990-01-18

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Feldt, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att göra en teknisk översyn av mervärdeskatten.

Bakgrund

Lagen (1968:430) om mervärdeskatt har alltsedan sin tillkomst varit föremål för ett betydande antal ändringar. Exempelvis gjordes en fortlöpande teknisk översyn i mervärdeskatteutredningens (Fi 1971:05) regi fram till dess utredningen år 1987 avlämnade sitt slutbetänkande (SOU 1987:45).

Dessförinnan hade utredningen lämnat tio delbetänkanden. Nästan samtliga delbetänkanden har lett till ändrad lagstiftning. Kommittén (Fi 1987:06) för indirekta skatter (KIS) lämnade sitt betänkande, Reformerad mervärdeskatt m.m. (SOU 1989:35), i juni 1989. I betänkandet, som utgör en del av förslaget till reformerad direkt och indirekt beskattning 1991, lämnas bl.a. en rad förslag om utvidgad skatteplikt och ändrade redovisningsregler för mervärdeskatten.

Lagstiftningstekniskt kan mervärdeskattelagen sägas vara svåröverskådlig. Lagen har omfattande brister såvitt avser uppbyggnad och systematik. Exempelvis finns många av de grundläggande bestämmelserna om mervärdeskattens tillämpningsområde på spridda ställen i anvisningarna. KIS har i sitt betänkande förklarat att det inte varit möjligt för kommittén att under den tid som stått till förfogande genomföra den genomgripande tekniska översyn som behövs.

Det bör i detta sammanhang också framhållas att mervärdeskattelagens tekniska lösningar i flera fall avviker från den ordning som gäller inom EG. Som exempel kan nämnas mervärdeskattelagens bestämmelser om vad som skall anses som export resp. omsättning inom landet. KIS förslag innebär främst en anpassning till skattepliktens omfattning inom EG. En teknisk samordning kvarstår.

Flera remissinstanser har i sina yttranden över KIS förslag också framhållit nödvändigheten av en fortsatt teknisk översyn av mervärdeskattelagen.

Uppdraget

Av vad som nyss anförts framgår att det är påkallat att göra en genomgripande teknisk översyn av mervärdeskattelagen. Översynen bör så långt möjligt innebära att lagstiftningen i systematiskt hänseende harmoniseras med den ordning som råder inom EG. En särskild utredare bör tillkallas för detta ändamål.

I sitt arbete bör utredaren följa arbetet med lagstiftningen beträffande skattereformen. Utredaren bör också följa det arbete som bedrivs av utredningen (Fi 1989:02) om beskattningen av den finansiella sektorn.

Utredaren bör beakta vad som sägs i direktiven till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning (dir. 1984:5) samt beaktande av EG-aspekter (dir. 1988:43).

Utredaren bör redovisa resultatet av sitt arbete senast under år 1991. Det står utredaren fritt att redovisa vissa frågor med förtur om så befinns lämpligt.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för finansdepartementet

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att göra en teknisk översyn av mervärdeskatten,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Finansdepartementet)