Dir. 1990:15

Organisationskommitté för åtgärder mot skadliga våldsskildringar

Dir. 1990:15

Beslut vid regeringssammanträde 1990-03-22

Chefen för utbildningsdepartementet, statsrådet Göransson anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en kommitté tillkallas för att i överensstämmelse med vad som anges i prop. 1989/90:70, särskilt avsnitten 4.2 och 4.7, utarbeta förslag till organisation m.m. för rådet mot skadliga våldsskildringar och för biografbyråns tillsyn över videogrammarknaden.

Två förslag ur proposition 1989/90:70

I proposition 1989/90:70 om våldsskildringar i rörliga bilder m.m. har ett brett åtgärdsprogram föreslagits. Bl.a. bör ett råd mot skadliga våldsskildringar inrättas med uppgift att samordna de olika insatser som görs av statliga och andra myndigheter, organisationer och näringslivet för att undvika skador genom vissa våldsskildringar i rörliga bilder.

Vidare föreslås att statens biografbyrå får i uppgift att ha tillsyn över videogrammarknaden. För detta ändamål skall byrån bygga upp en organisation i hela landet. De personer som byrån anlitar för denna tillsyn skall föreslås av länsstyrelserna. Det skall vara möjligt att ha tillsynsuppdraget som en bisyssla.

Uppdraget

Både det föreslagna rådet mot skadliga våldsskildringar och den nya rikstäckande organisationen för tillsyn över videogrammarknaden behöver komma i gång snabbt. För detta talar också att en bred opinion har krävt att nya åtgärder mot skadliga våldsskildringar i rörliga bilder inleds skyndsamt. Jag har därför bedömt det som nödvändigt att redan nu påbörja förberedelsearbetet. En särskild kommitté bör anförtros detta uppdrag.

Riksdagens kommande ställningstaganden får givetvis betydelse för hur arbetet skall bedrivas. Kommittén bör beakta detta i sina förslag.

Rådet mot skadliga våldsskildringar

I enlighet med vad som anges i propositionen (s. 40) bör rådet fungera som ett samarbetsorgan för de berörda myndigheterna. Detta innebär att alla de myndigheter som nämns i propositionen skall vara företrädda i rådet. Det innebär också, som framgår av propositionen, att det ansvar som dessa myndigheter i dag har för att motverka skadliga våldsskildringar också innefattar ansvar för att medel för åtgärder som vidtas efter förslag av rådet budgeteras inom myndigheternas anslagsramar. Det skall dock även stå rådet fritt att med medel som inte faller under särskilda statsanslag, t.ex. allmänna fonder, finansiera projekt som rådet tar initiativ till.

Som likaledes framgår av propositionen skall rådet samarbeta också med andra statliga och icke-statliga myndigheter, organ såsom forskningsråd, med institutioner som Svenska Filminstitutet, med näringslivet och föreningslivet. Jag avser med det senare särskilt de olika grupper av personer som är engagerade i våldsskildringsfrågor och mediekunskapsprojekt. Det är av stor vikt att rådet håller en nära och kontinuerlig kontakt med framför allt videobranschens olika organisationer för att stödja ett fortsatt saneringsarbete inom branschen.

Organisationskommittén bör föreslå lämpliga arbetsformer för rådet så att dess kontakter med olika intresserade parter kan skötas smidigt.

Rådet mot skadliga våldsskildringar bör inrättas sedan riksdagen fattat sina beslut, dvs. den 1 juli 1990. För att detta skall kunna ske måste ett antal praktiska frågor lösas när det gäller dels rådets kansli och arbetsformer, dels rådets uppgifter i övrigt. Senast den 1 juni 1990 bör kommittén lämna förslag om rådets organisation, kanslifunktion m.m. Under förberedelsearbetet bör vissa av de berörda myndigheterna och andra parter få tillfälle att lämna synpunkter.

Tillsynsorganisationen

Den nya lagstiftningen om granskning och kontroll av filmer och videogram med bl.a. skärpta straff för olaga våldsskildring föreslås träda i kraft den 1 januari 1991. Den organisation som skall svara för tillsynen över videogrammarknaden måste kunna börja arbeta effektivt redan då lagen träder i kraft. För att det skall vara möjligt bör förberedelser inledas i god tid. Det är viktigt att myndigheter och organisationer vilka berörs av de problem som propositionen tar upp får tillfälle att medverka i organisationsarbetet. Kommitténs arbete när det gäller tillsynssystemet bör vara avslutat senast den 1 oktober 1990.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag

att regeringen bemyndigar chefen för utbildningsdepartementet att tillkalla en kommitté -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med högst fem ledamöter, som har till uppgift att förbereda insatser för att inrätta dels ett råd mot skadliga våldsskildringar, dels en organisation för kontroll av filmer och videogram

att utse en av ledamöterna att vara ordförande samt

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

att kostnaden skall belasta åttonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Utbildningsdepartementet)