Dir. 1990:29

Utvärdering av statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU)

-

Dir. 1990:29

Beslut vid regeringssammanträde 1990-05-17.

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Ingela Thalén, anför.

1. Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att

2. Bakgrund

2.1 Allmänt

SBU är en myndighet inom regeringskansliet, vilken tillkom genom regeringsbeslut 1987-06-18. Bakgrunden till SBU:s tillkomst finns redovisad i en rapport avgiven av en arbetsgrupp inom socialdepartementet (Utvärdering av medicinskt handlande -- förslag om nationell samordning 1986-06-06).

2.2 Beredningens uppgifter

Beredningen skall verka för en nationell samordning av utvärdering av medicinsk metodik genom att bl.a. sammanställa vetenskapligt grundade kunskaper på området. Arbetet skall vara inriktat på utvärdering i vid bemärkelse och belysa de samlade medicinska, ekonomiska, sociala och etiska konsekvenserna av såväl etablerade som nya metoder.

Syftet med beredningens verksamhet är att den skall ge underlag för beslut på statlig, landstingskommunal eller praktisk medicinsk nivå som leder till god sjukvårdskvalitet och jämlik tillgång till effektiva metoder i hela l andet.

I regeringens beslut om etablerandet av SBU fastställdes dess arbetsuppgifter till följande:

Den nationella samordningen av utvärdering av medicinsk metodik som SBU svarar för syftar i första hand till

I sitt arbete skall beredningen, som framgår av regeringsbeslutet, ta till vara internationella erfarenheter och resultat inom området samt sprida information om det samlade resultatet av gjorda utvärderingar.

2.3 Organisation

Chefen för socialdepartementet tillsatte hösten 1987 en styrelse för SBU med representanter för huvudintressenterna på nationell nivå. Styrelsen består av representanter för följande organ: hälso- och sjukvårdsberedningen, socialdepartementet, Landstingsförbundet, medicinska forskningsrådet, socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och Sjukvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri).

Till styrelsen har knutits en referensgrupp med tio experter som representerar kompetens i praktisk sjukvård, vetenskaplig utvärdering, administration och ekonomi. Referensgruppen tillsätts med ettårsförordnanden. Till beredningen har knutits ett mindre kansli bestående av en kanslichef, en sekreterare samt en assistent. För budgetåret 1989/90 disponerar beredningen fem miljoner kronor.

2.4 Hittillsvarande verksamhet

Beredningen tillsattes i oktober 1987 och arbetet påbörjades i februari 1988. SBU har påbörjat ett 25-tal olika projekt varav många nu är färdigställda och flera under slutlig beredning. Bland projekt som för närvarande är aktuella kan nämnas: preoperativa rutiner, gastroskopi vid "ont i magen", metoder att behandla "ont i ryggen", kärlkirurgi vid kärlkramp i benen, stötvågsbehandling för njursten och gallsten, benförankrade implantat inom huvud- och halsregion, benmärgstransplantation, epilepsikirurgi och magnetisk resonanstomografi.

SBU sprider sina kunskapssammanställningar genom rapporter till bestämda målgrupper inom sjukvården. Därutöver anordnar SBU minst en större konferens per år i något aktuellt ämne. SBU har också påbörjat ett samarbete med olika sjukvårdshuvudmän för att deras verksamhetsområden skall tjäna som referensområden bl.a. för att samla kompletterande data och testa förslag som framkommer genom SBU:s arbete.

Den huvudsakliga verksamheten inom SBU bedrivs i projektform, med deltagande av experter. För närvarande medverkar cirka 60 personer i olika projekt. Dessa rekryteras från olika forskningsinstitutioner och vårdenheter för att under en kortare period stå till SBU's förfogande. I arbetet ingår kontinuerliga kontakter med nationella och internationella organ samt olika myndigheter och sjukvårdshuvudmän.

Den hittillsvarande erfarenheten visar på ett stort intresse för samverkan från sjukvårdshuvudmän och forskare.

I 1990 års forskningsproposition (prop. 1989/90:90) har framförts att SBU bör beredas ett större utrymme att på bred front föra ut resultaten av sitt arbete. I nämnda proposition föreslogs även en ökning av SBU:s resurser för det kommande budgetåret.

2.5 SBU:s verksamhet i relation till andra organ

Såväl socialstyrelsen och Spri som medicinska forskningsrådet har vissa uppgifter som täcker delar av det problemområde som SBU har att hantera. Lokala organ finns också som arbetar med likartade frågor.

Inför tillkomsten av beredningen övervägdes fördelar och nackdelar med att å ena sidan lägga dessa uppgifter på någon befintlig organisation och å andra sidan att tillskapa en fristående samordningsfunktion på nationell nivå. Härvid konstaterades att det är av avgörande betydelse att samtliga tunga intressenter står bakom en samlad utvärdering av särskilt betydelsefulla medicinska teknologier så att resultaten kommer att respekteras och förändringar därmed kan åstadkommas för ett effektivare utnyttjande av samhällets totala resurser för hälso- och sjukvård. Det är också nödvändigt att utvärderingarna är vetenskapligt baserade. Vidare är det viktigt att samtliga berörda organisationer vidgar sina uppgifter vad gäller utvärdering av medicinskt handlande från sina olika intresse- och kompetens områden. En nationell resurs skulle inte förändra den befintliga arbetsstrukturen. I stället skulle genom överenskommelser samordnade insatser åstadkommas där så är möjligt.

Sedan SBU:s tillkomst har såväl socialstyrelsen som Spri varit föremål för översyn. De båda organisationernas verksamhet har till följd härav fått en delvis ny inriktning.

I proposition 1988/89:130 om socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och inriktning påtalades behovet av att socialstyrelsen mer systematiskt utvecklar kvalitets-, resultat- och effektivitetsmått inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten som tar hänsyn till såväl sociala som medicinska, etiska och ekonomiska faktorer så att uppnådda resultat kan ställas i relation till insatta resurser. Föredraganden fann det också väsentligt att återföringen av erfarenheterna från tillsynsverksamheten till berörda inom bl.a. hälso- och sjukvården förbättrades. I propositionen erinrades också om att dessa frågor berör, förutom socialstyrelsen, såväl Spri som SBU. För att åstadkomma en ökad sammanlagd utredningskapacitet förutsattes att väl avstämda arbetsprogram skulle etableras mellan berörda organisationer.

3. Förslag till utredningsuppdrag

Vid tillkomsten av SBU bestämdes att dess verksamhet skulle utvärderas efter tre år. Såväl SBU:s styrelse och referensgrupp som representanter för socialdepartementet anser emellertid att det redan nu finns underlag för en utvärdering av beredningen.

Mot denna bakgrund bör en särskild utredare tillkallas med uppdrag att i samverkan med fristående experter dels utvärdera SBU:s hittillsvarande verksamhet, dels förutsättningslöst analysera och lägga fram förslag om framtida organisation och inriktning av verksamheten.

Utvärderingen bör bl. a. omfatta en granskning av SBU:s hittillsvarande verksamhet med avseende på val av analysobjekt, produkternas kvalitet samt presentationsform m.m. Vidare bör utvärderingen belysa vilket genomslag SBU:s verksamhet har haft och kan komma att få för beslut på nationell och landstingskommunal nivå samt i det kliniska arbetet.

Till utvärderingen hör även att belysa SBU:s nuvarande organisation och arbetsformer samt resurser m.m. i relation till beredningens nuvarande uppgifter. Arbetsfördelningen och samarbetet mellan SBU och andra berörda organisationer och myndigheter på nationell nivå skall också analyseras.

De myndighetsorienterade uppgifter som SBU har bör ägnas särskild uppmärksamhet i analysen. Vidare bör förutsättningarna för liksom för- och nackdelarna med en närmare samordning eller integrering av SBU:s nuvarande verksamhet med någon annan organisation analyseras.

4. Ramar för utredningsarbetet

Utredaren bör samråda med berörda myndigheter och organisationer.

Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 1990.

För arbetet skall gälla direktiven (dir. 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslag och konsekvenser.

5. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för socialdepartementet

att tillkalla en särskild utredare, omfattad av kommittéförordningen (1976:119), med uppdrag att utvärdera SBU:s hittillsvarande verksamhet och lägga fram förslag om framtida organisation och

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

att kostnaderna skall belasta femte huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

(Socialdepartementet)