Dir. 1991:1

Åtgärder i samband med inrättandet av en ny central myndighet på jordbrukets område m.m.

Dir. 1991:1

Beslut vid regeringssammanträde 1991-01-17

T.f. chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Dahl, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att förbereda och verkställa organisationen av statens jordbruksverk.

Arbetet skall ske mot bakgrund av de förslag i denna fråga som regeringen redovisat i budgetpropositionen 1991 (prop. 1990/91:100, bil. 11).

Bakgrund

Våren 1990 bemyndigade regeringen chefen för jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över den centrala myndighetsorganisationen på jordbrukets område. Översynen skulle göras mot bakgrund av det reformarbete som pågår på livsmedelspolitikens område och riksdagens beslut om en ny regional statlig förvaltning. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande (SOU 1990:87 Den nya centrala jordbruksmyndigheten) till regeringen den 15 oktober 1990. Utredningen föreslog att en ny central myndighet, kallad statens jordbruksverk, skulle bildas och att lantbruksstyrelsen och statens jordbruksnämnd samtidigt skulle upphöra. Verkets huvuduppgift skulle enligt utredningen vara att ha ett samlat sektorsnsvar på jordbrukets område.

Regeringen konstaterar i budgetpropositionen att den av riksdagen beslutade nya livsmedelspolitiken och den ökade internationaliseringen till följd av förhandlingarna i GATT och Sveriges närmande till EG kommer att ställa stora krav på myndigheterna på jordbrukets område i framtiden. Det är därför viktigt att organisationsstrukturen anpassas för att möta de nya krav som ställs. Regeringen har därför föreslagit att lantbruksstyrelsen och statens jordbruksnämnd upphör och att det bildas en ny jordbruksmyndighet, kallad statens jordbruksverk, för att möta utvecklingen under 1990-talet.

Statens jordbruksverk skall enligt regeringens förslag ha ett samlat sektorsansvar för jordbruks-, trädgårds- och rennäringarna. Verket skall verka för en positiv utveckling av dessa näringar i enlighet med den nya livsmedelspolitiken. Myndigheten föreslås genom i första hand utredningsverksamhet, finansiellt stöd samt informations- och utbildningsinsatser främja en marknadsanpassning av jordbruksnärien så att bl.a. balans i produktionen uppnås samt att en regional utjämning och en god miljö främjas. Verkets uppgift blir att genomföra den livsmedelspolitiska reformen, vara regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området och därmed i enlighet med statens intresse befrämja, följa och utvärdera utvecklingen i jordbruket och vidta eller hos regeringen föreslå de åtgärder som krävs. När det gäller det beredskapspolitiska området skall jordbruksverket vara funktionsansvarig myndighet för funktionen Livsmedelsförsörjning m.m.

Enligt regeringens förslag skall jordbruksverket tilldelas resurser motsvarande kostnaderna för 175 årsarbetskrafter. Utöver dessa resurser tillkommer ca 90 årsarbetskrafter som finansieras på annat sätt, bl.a. uppdragsfinansiering. Resursbehovet för de särskilda övergångsåtgärderna för omställningen av jordbruket kan beräknas till ca 40 årsarbetskrafter, vilka finansieras inom ramen för de olika omställningsåtgärderna. Tills vidare skall också jordbruksverket svara för de gemensamma servicefunktionerna i kvarteret Göta i Jönköping. Verket får även disponera de utgående överföringsbelopp som kvarstår på ramanslagen Lantbruksstyrelsen och Statens jordbruksnämnd vid utgången av budgetåret 1990/91. Jag avser också att föreslå regeringen att sex avdelningar inrättas vid verket. Det innebär att det vid verket inrättas en utredningsavdelning, en internationell avdelning, en djuravdelning, en växtavdelning, en stödavdelning samt en administrativ avdelning. Jag avser också att föreslå regeringen att den nya myndigheten får en lekmannastyrelse. Ett antal rådgivande organ bör kunna inrättas vid myndigheten.

Utgångspunkten för inrättandet av den nya myndigheten

Inrättandet av den nya myndigheten innebär stora förändringar för personalen vid lantbruksstyrelsen och jordbruksnämnden, bl.a. kan omorganisationen förväntas leda till en övertalighet. Mot denna bakgrund är det enligt min uppfattning av mycket stor vikt att åtgärder vidtas, så att arbetet kan påbörjas så tidigt som möjligt och att de problem som kan uppstå minimeras.

Bildandet av den nya myndigheten bör medföra en förnyelse av myndighetsorganisationen på ett sätt som leder till ökad flexibilitet och effektivitet inom verksamheten. En omorganisation av detta slag bör även leda till en vitalisering av organisationen och därmed verksamheten. Dessutom bör nödvändiga omprioriteringar av verksamheten möjliggöras.

Det ankommer på lantbruksstyrelsen och statens jordbruksnämnd att vidta de åtgärder som krävs med anledning av att dessa myndigheter avvecklas vid utgången av år 1991. Myndigheterna bör så snart som möjligt bl.a. ta de kontakter med trygghetsstiftelsen som förutsätts enligt gällande trygghetsavtal för statligt anställda. Samråd bör ske med statens arbetsgivarverk (SAV). Löne- och lokalkostnader för övertalig personal vid myndigheterna får under budgetåret 1991/92 belasta anslagen B 2. Lantbruksstyrelsen och B 3. Statens jordbruksnämnd.

Uppdraget

Jag föreslår mot bakgrund av vad jag anfört att en särskild utredare tillkallas med uppdrag att ansvara för inrättandet och organisationen av statens jordbruksverk. Utgångspunkten för utredaren bör vara det förslag till ny myndighet som regeringen lämnat i årets budgetproposition. Vidare bör beaktas de förslag på miljöpolitikens område och vad avser fiskeadministrationen som regeringen avser att senare förelägga riksdagen till den del dessa förslag berör jordbruksverket.

Utredaren bör utarbeta underlag för förhandlingar om löner och andra anställningsvillkor för personalen i organisationen. Samråd bör härvid ske med SAV. Senast den 1 april 1991 skall utredaren lämna förslag till instruktion för organisationen.

Sedan riksdagen fattat beslut om den nya myndigheten bör utredaren, i enlighet med den tillsättningsförordning jag senare avser att föreslå regeringen att utfärda, ansvara för rekryteringen och tillsättningen av tjänsterna vid den nya myndigheten. Tillsättningen av tjänster omfattar också de uppdrags- och sakanslagsfinansierade tjänster som föreslås finnas. Detsamma gäller de tjänster som behövs för de särskilda åtgärderna under omställningsperioden.

Utredaren skall också i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att den nya myndigheten skall kunna träda i kraft fr.o.m. den 1 juli 1991, t.ex. anskaffa lokaler och ansluta den nya myndigheten till det statliga redovisnings- och revisionssystemet. Lokalfrågan skall beredas i samråd med byggnadsstyrelsen. Vidare bör utredaren leda arbetet med att utforma en anslagsframställning för myndigheten för budgetåret 1992/93. Utredaren bör även ha till uppgift att planera användningen av det engångsbelopp på 1,5 milj.kr. som regeringen föreslagit skall anslås för särskilda personalinsatser i samband med bildandet av myndigheten.

Utredaren skall fortlöpande informera berörda huvudorganisationer om sitt arbete samt ge dessa tillfälle att framföra synpunkter.

Utredaren bör också, så fort det är möjligt, påbörja arbetet med att inrätta de rådgivande organ som bör inrättas vid jordbruksverket.

Utredaren bör också till regeringen anmäla vilka avdelningschefer som bör tillsättas vid den nya myndigheten.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för jordbruksdepartementet

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppgift att förbereda och verkställa organisationen av statens jordbruksverk,

att besluta om experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta nionde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.