Dir. 1991:108

Tilläggsdirektiv till utredningen angående den framtida finansieringen av vissa sociala åtgärder för jordbrukare

Dir. 1991:108

Beslut vid regeringssammanträde 1991-12-12

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Olsson, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att den särskilde utredaren som skall se över den framtida finansieringen av vissa sociala åtgärder för jordbrukare, skall pröva möjligheterna att på sikt överföra ansvaret för finansieringen av dessa åtgärder till jordbruksnäringen. Utredaren bör i sitt arbete särskilt beakta hur motsvarande åtgärder behandlas inom EG och dess medlemsländer.

Bakgrund

Enligt beslut av regeringen den 14 mars 1991 bemyndigades chefen för jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild utredare (dir. 1991:16) för att utreda den framtida finansieringen av vissa sociala åtgärder för jordbrukare. De sociala åtgärder som avses är avbytarverksamhet, företagshälsovård för lantbrukare, socialförsäkringsskydd och avvecklingsersättning till mjölkproducenter.

I direktiven (1991:16) anges att utredningen skall göras mot bakgrund av riksdagens livsmedelspolitiska beslut (prop. 1989/90:146, JoU25, rskr. 327). Beslutet innebär bl.a. att finansieringen av de nämnda sociala åtgärderna tills vidare inte skall förändras men att möjligheterna att på sikt överföra ansvaret för finansieringen av dem till jordbruksnäringen skall övervägas och att ett arbete skall inledas för att skapa underlag för sådana överväganden.

Uppdraget

Sedan direktiven till utredaren beslöts har Sverige ansökt om medlemskap i de Europeiska gemenskaperna. Utredaren bör därför särskilt beakta hur de förut nämnda sociala åtgärderna behandlas inom EG och dess medlemsländer. Därvid bör utredaren bedöma hur väl de svenska åtgärderna överensstämmer med vad som är tillåtet inom ramen för EGs gemensamma jordbrukspolitik eller i form av nationella stöd i medlemsländerna.

Med utgångspunkt i den nyss förutsatta bedömningen samt utifrån en kartläggning och en utvärdering av åtgärderna, bör utredaren pröva möjligheterna att på sikt överföra ansvaret för finansieringen till jordbruksnäringen.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen utvidgar utredarens uppdrag i enlighet med vad jag nu anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Jordbruksdepartementet)