Dir. 1991:114

En ny myndighet på telekommunikationsområdet

Dir. 1991:114

Beslut vid regeringssammanträde 1991-12-12

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Odell, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en kommitté tillkallas för att utarbeta förslag till en ny myndighetsorganisation inom telekommunikationsområdet.

De uppgifter som för närvarande utförs av statens telenämnd (STN) och de uppgifter inom televerkets frekvensförvaltning som är av myndighetskaraktär skall sammanföras till en enda från televerket fristående myndighet. Myndigheten skall göras flexibel så att nya myndighetsfunktioner kan inordnas i den.

Bakgrund

Allmänt

I riksdagens telepolitiska beslut (prop. 1987/88:118, TU28, rskr.402) betonades vikten av att staten skapar förutsättningar för en effektiv konkurrens på utrustningsmarknaden och vid utvecklingen av teletjänster. Därvid beslöts bland annat att STN skulle inrättas för att från televerket överta uppgifterna att meddela föreskrifter för anslutning till det allmänna telenätet och att registrera viss teleutrustning.

Den 28 juni 1990 antog EG-kommissionen ett direktiv om konkurrens på marknaderna för teletjänster (90/388/EEG). Enligt direktivets artikel 7 skall medlemsstaterna säkerställa att beviljande av driftlicenser, kontroll över typgodkännande och föreskrivna specifikationer, tilldelning av frekvenser samt övervakning av användningsvillkor utförs av ett organ, som är oberoende av teleoperatörerna. Direktivet ingår i EES-avtalet.

Med ökad konkurrens och en internationell liberalisering av telemarknaderna har problemen med televerkets dubbla roll som myndighet och affärsföretag kommit att accentueras. Televerkets huvudsakliga uppgift är dock att bedriva telerörelse och därmed sammanhängande verksamhet. Förändringen av televerkets associationsform, som behandlats av riksdagen (prop. 1990/91:87, TU28, rskr.369), innebär att det redan påbörjade arbetet med att avskilja myndighetsfunktionerna från televerket bör påskyndas.

Andra utredningar och förslag

Frekvensrättsutredningen (K1990:02) har till huvuduppgift att föreslå tillägg och ändringar i den radiorättsliga lagstiftningen som gäller planering och fördelning av radiofrekvenser samt tillstånd att inneha radiosändare. Enligt direktiven (dir. 1990:4) skall utredaren även se över den nuvarande organisationen för frekvensförvaltning och tillståndsgivning m. m.

Frekvensrättsutredningen överlämnade nyligen promemorian Organisation av en ny myndighet på radioområdet m. m. (K91/2088/2). I promemorian föreslås att myndighetsuppgifterna inom radioområdet flyttas från televerket och sammanförs med STNs uppgifter i en ny organisation. Promemorian redovisar även överväganden och förslag beträffande en ny myndighets arbetsuppgifter, dimensionering, ledning och finansiering.

Telelagsutredningen (K1991:03) har i uppdrag (dir.1991:34) att utarbeta förslag till den lagstiftning och den ändrade reglering i övrigt som behövs på telekommunikationsområdet. Med utgångspunkt i att televerkets återstående myndighetsutövning skall föras över till någon annan myndighet skall utredaren också föreslå den författningsreglering som behövs för ändamålet. Telelagsutredningen räknar med att avge slutbetänkande mot slutet av våren 1992.

Utredningen om ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området (U 1991:9) har i uppdrag (dir. 1991:68) att utarbeta förslag till organisation för en sammanhållen central myndighet för radio- och TV-sändningar till allmänheten. Utredningen förväntas avge sitt betänkande i mars 1992.

Behovet av utredning

Fattade beslut och lagda eller förväntade förslag på telekommunikationsområdet för med sig att myndighetsorganisationen bör ses över.

En kommitté bör därför tillkallas med uppdrag att lägga fram förslag till en ny myndighetsorganisation på området.

Utredningsuppdraget

Organisationens inriktning

Samtliga myndighetsuppgifter inom telekommunikationsområdet bör i görligaste mån samordnas inom en organisation. Organisationen bör byggas upp så att inte bara de myndighetsfunktioner som nu finns utan även nytillkommande myndighetsuppgifter kan inordnas och utföras på ett rationellt sätt.

Ett utvidgat samarbete mellan EFTA och EG och den förändrade inriktningen av vissa teleorganisationer, såsom CEPT, medför behov av ett intensifierat deltagande i internationellt arbete. Detta gäller såväl beträffande utformning och tillämpning av regler för teletjänster samt standarder m.m. för teleterminaler och radioutrustningar som i fråga om användning av radio-frekvenser. Kommittén bör beakta behovet av resurser härför.

En kommande telelag kan komma att medföra nya myndighetsuppgifter. Den nya organisationen bör utformas så att eventuellt tillkommande myndighetsfunktioner kan inordnas i denna. Därvid bör även förutsättningar ges för myndigheten att utgöra ett beredningsorgan för regeringen i telepolitiska frågor. Behovet av ett löpande samråd med myndigheter inom rundradioområdet bör beaktas.

Arbetsuppgifterna inom den nya myndigheten kommer att i ökad utsträckning innefatta prövning från rättsliga synpunkter. Även från tekniska, ekonomiska och totalförsvarspolitiska utgångspunkter är en utökning av arbetsuppgifterna att förvänta. Kommittén bör beakta att behovet av kompetens i dessa avseenden tillgodoses inom den blivande organisationen.

Frågan om myndighetens finansiering kommer att underställas riksdagen i särskild ordning. Kommitténs förslag bör utformas med utgångspunkt i att myndigheten så långt möjligt avgiftsfinansieras.

Kommitténs förslag bör innefatta en instruktion för den nya myndigheten. Kommittén skall förbereda nödvändiga praktiska åtgärder som sammanhänger med etableringen och lokaliseringen av den nya myndigheten.

Övrigt om uppdraget

Under arbetets gång skall kommittén samråda med telelagsutredningen, utredningen om ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området samt med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap i den mån totalförsvarsaspekterna har betydelse för utformningen av den nya organisationen och instruktionen för denna.

Utredaren skall iaktta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning (dir. 1984:5) samt angående beaktande av EG-aspekter i utredningsverksamheten (dir. 1988:43). Erfarenheter från andra länder som har inrättat fristående telemyndigheter bör tas till vara.

Utredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt och vara slutfört inom sådan tid att myndigheten kan börja sin verksamhet den 1juli 1992.

Kommittén bör vid arbetets början samt vidare under arbetets gång informera berörda huvudorganisationer och i förekommande fall annan berörd arbetstagarorganisation, med vilken staten har eller brukar ha avtal om löner och andra anställningsvillkor, och bereda dem tillfälle att framföra synpunkter. Därvid bör beaktas om förändringar av nuvarande avtalsförhållanden för berörd personal är nödvändiga.

Jag har samrått med cheferna för försvars-, finans-, kultur- och näringsdepartementen i de frågor som faller inom dessa departements ansvarsområden.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för kommunikationsdepartementet

att tillkalla en kommitté -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med högst tre ledamöter, med uppdrag att föreslå en organisation och instruktion för en ny myndighet på telekommunikationsområdet,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande samt

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

att kostnaderna skall belasta sjätte huvudtitelns anslag, A 2. Utredningar m. m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Kommunikationsdepartementet)