Dir. 1991:16

Utredning angående den framtida finansieringen av vissa sociala åtgärder för jordbrukare

Dir. 1991:16

Beslut vid regeringssammanträde 1991-03-14

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Hellström, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att utreda den framtida finansieringen av vissa sociala åtgärder för jordbrukare.

Utredningen skall göras mot bakgrund av riksdagens beslut om livsmedelspolitiken (prop. 1989/90:146, JoU25, rskr. 327).

Utgångspunkter för utredningen

De sociala åtgärder för jordbrukare som finansieras över statsbudgeten är avbytarverksamhet, företagshälsovård för lantbrukare, socialförsäkringsskydd och avvecklingsersättning till mjölkproducenter.

Avbytarverksamheten har till syfte att möjliggöra för animalieproducenter att till subventionerat pris kunna få ersättare vid semester och sjukdom. Antalet abonnenter är ca 9 800, varav de flesta är mjölkproducenter. Drygt 30 procent av samtliga mjölkproducenter är anslutna till avbytartjänsten. Kostnaderna finansieras till ca 40 procent av kunderna, dvs. jordbrukarna, och till 60 procent av budgetmedel. För budgetåret 1990/91 är 271 milj. kr. anvisade för ändamålet över statsbudgeten. Lantbruksstyrelsen utövar i dag tillsyn över avbytarverksamheten. I enlighet med regeringens förslag om en ny central jordbruksmyndighet kommer ansvaret den 1 juli 1991 att övertas av statens jordbruksverk.

Företagshälsovården för verksamma i lantbruket sköts av Lantbrukshälsan AB, som är ett av Lantbrukarnas riksförbund helägt bolag. Lantbrukshälsan har för närvarande ca 42500 medlemmar, av vilka ca 29400 är lantbrukare. Bolaget bedriver en omfattande utbildnings- och informationsverksamhet i hälsofrågor för jord- och skogsbruksnäringen. Vidare bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete om arbetsförhållanden och hälsorisker inom jordbruket. Den totala omsättningen för Lantbrukshälsan AB uppgår till ca 72 milj.kr. Drygt 40 procent av kostnaderna täcks av budgetmedel. För budgetåret 1990/91 är 29 milj. kr. anvisade för ändamålet. Förutom dessa medel erhåller lantbrukshälsan statliga bidrag i samma grad som annan företagshälsovård, för närvarande motsvarande drygt 20 procent av de totala intäkterna. Statens jordbruksnämnd utövar i dag tillsyn över Lantbrukshälsan AB, såvitt avser handhavandet av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket. Avgift för anslutning till företagshälsovården fastställs av nämnden. Även denna uppgift förs över till statens jordbruksverk den 1 juli 1991.

Lantbrukarnas socialförsäkringsskydd består av en trygghetsförsäkring vid arbetsskada, en avtalsgruppsjukförsäkring och en grupplivförsäkring genom avtal. Antalet anslutna lantbrukare beräknas till 95 000. Ersättning lämnas vid sjukdom, förtidspension, arbetsskada och dödsfall. Under perioden den 1 juli 1978 -- den 1 juli 1990 uppgick det totala ersättningsbeloppet till ca 965 milj.kr. För budgetåret 1990/91 har över statsbudgeten anvisats 39,7 milj.kr. för ändamålet.

Avvecklingsersättningen till mjölkproducenter syftar till att begränsa produktionen av mjölk. Ersättning ges till mjölkproducenter mellan 60 och 65 år som avvecklar sin mjölkproduktion men fortsätter att bedriva jordbruk. Över ifrågavarande anslag har för budgetåret 1990/91 anvisats 80 milj. kr. för ändamålet. Riksdagen har beslutat om vissa förändringar i denna avvecklingsersättning; bl.a. har ersättningsbeloppet höjts och programmet förlängts t.o.m. år 1996 (prop. 1989/90:146, JoU25, rskr. 327). Medel för de kostnadsökningar som dessa förändringar medför anvisas i särskild ordning.

Riksdagen beslutade våren 1990 om en ny livsmedelspolitik. Beslutet innebär bl.a. att finansieringen av nu nämnda sociala åtgärder tills vidare inte skall förändras men att möjligheterna att på sikt överföra ansvaret till jordbruksnäringen skall övervägas och att ett arbete skall inledas för att skapa underlag för sådana överväganden.

Utredningsuppdraget

Jag föreslår mot bakgrund av vad jag nu har anfört att en särskild utredare tillkallas för att utreda den framtida finansieringen av vissa sociala åtgärder för jordbrukare.

Utredaren bör utifrån en kartläggning och en utvärdering av här nämnda åtgärder utreda olika finansieringsmöjligheter samt föreslå lämplig form för att överföra ansvaret för finansieringen till jordbruksnäringen.

Statens pris- och konkurrensverk samt Sollefteå näringslivs AB har till regeringen inkommit med skrivelser om möjligheterna till finansiellt stöd för avbytarverksamhet i privat regi.

Utredaren bör i sitt arbete beakta innehållet i dessa skrivelser, som därför bör överlämnas till utredaren.

Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 1992.

Utredningsarbetet bör bedrivas i nära kontakt med berörda myndigheter, organisationer och utredningar.

Utredaren bör beakta regeringens direktiv (dir. 1984:5) till kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning och regeringens direktiv (dir. 1988:43) om EG-aspekter i utredningsverksamheten.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för jordbruksdepartementet

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att utreda den framtida finansieringen av vissa sociala åtgärder inom jordbruket,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta nionde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Jordbruksdepartementet)