Dir. 1991:30

Länsindelningen i västra Sverige

Dir. 1991:30

Beslut vid regeringssammanträde 1991-04-18

Chefen för civildepartementet, statsrådet Johansson, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en utredare tillkallas med uppgift att analysera för- och nackdelar med nuvarande länsindelning i västra Sverige samt att föreslå de åtgärder som behövs för att komma till rätta med nackdelarna.

Bakgrund

Samhällsutvecklingen har inom vissa delar av landet lett till att den nuvarande indelningen i län och landsting inte motsvarar dagens funktionella tätortsområden och planeringsregioner. Så är förhållandet i västra Sverige.

Storstadsutredningen har i sitt betänkande Storstadsliv. Rika möjligheter -- hårda villkor (SOU 1990:36) påpekat att den administrativa splittringen i Göteborgsregionen försvårar ett rationellt planeringsarbete. Utredningen har föreslagit att regeringen tar initiativ till ett arbete som syftar till att ändra länsindelningen i västra Sverige.

Vid remissbehandlingen av storstadsutredningens betänkande har flera remissinstanser pekat på att det behövs en ändrad länsindelning i västra Sverige. Det finns emellertid ingen enhetlig uppfattning om hur en ändrad länsindelning bör se ut. Vissa remissinstanser stöder storstadsutredningens förslag om ett nytt län för Göteborgs-regionen. Några remissinstanser förordar ett nytt län som omfattar en större del av västra Sverige. Andra remissinstanser anser att problemen kan lösas genom olika former av samverkan utan att länsgränserna behöver ändras.

Inom Göteborgsregionens kommunalförbund pågår en utredning om ändrad länsindelning i västra Sverige. Från några kommuner föreligger framställningar till regeringen om ändrad länsindelning.

Motiv för en översyn av länsindelningen i västra Sverige

Sedan den nuvarande länsindelningen lades fast har samhällsförhållandena i västra Sverige ändrats. De naturliga bostads- och arbetsmarknadsområdena i västra Sverige stämmer illa överens med de administrativa gränserna.

Olägenheterna med nuvarande administrativa mångfald är tydligast på trafikområdet. Planering och tilldelning av statliga medel för trafikinvesteringar i Göteborgsregionen sker via tre länsstyrelser samt vägverket och banverket. Tre landsting och ett stort antal kommuner ansvarar via länshuvudmännen för kollektivtrafiken. Ingen länshuvudman för kollektivtrafik täcker ensam hela tätortsområdet. Huvudmannen för förortstrafiken (GLAB) samägs enligt ett komplicerat mönster av huvudmännen i de tre berörda länen samt Göteborgsregionens kommunalförbund. Kollektivtrafiken i Göteborgs kommun är skild från kollektivtrafiken inom tätortsregionen i övrigt, vad gäller såväl planering som ansvar för den löpande verksamheten.

Den administrativa splittringen innebär olägenheter när det gäller att lösa Göteborgsregionens trafik- och miljöproblem.

Vissa olägenheter till följd av de administrativa förhållandena finns också inom andra samhällsområden, såsom näringsliv och arbetsmarknad, totalförsvar, turism, bostadsförsörjning, teknisk försörjning, översiktlig fysisk planering, utbildning, sjukvård, kultur- och fritidsverksamhet.

Inför framtiden finns det ett stort behov av strukturella insatser i västra Sverige i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets utveckling. Regeringen har markerat detta genom att i sin proposition (1990/91:87) om näringspolitik för tillväxt föreslå en rad olika trafikinvesteringsprojekt i Göteborgsregionen och övriga delar av västra Sverige. För att dessa projekt skall kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt finns det ett stort behov av samarbete mellan de berörda huvudmännen.

Även den ökade internationaliseringen påverkar den regionala indelningen. I allt större utsträckning växer insikten om att det krävs ett utökat samarbete inom större regioner mellan offentliga huvudmän för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i en allt mer konkurrensutsatt miljö.

Det nu anförda har lett mig till uppfattningen att en särskild utredare bör tillkallas för att se över länsindelningen i västra Sverige.

Uppdraget

Utredaren bör först och främst kartlägga och analysera fördelarna och nackdelarna med nuvarande länsindelning i västra Sverige.

På grundval av denna analys bör utredaren redovisa olika alternativ för länsindelningen i västra Sverige utöver att behålla den nuvarande länsindelningen. Utredaren bör samtidigt redovisa konsekvenserna av olika alternativ, inklusive oförändrad länsindelning, så fullständigt som möjligt. Konsekvenserna av en ändrad indelning bör beskrivas såväl när det gäller statlig förvaltning som landsting och kommuner.

Mot bakgrund av dessa konsekvensbedömningar bör utredaren ange vilket alternativ till länsindelning i västra Sverige som är att föredra.

Om utredaren kommer till slutsatsen att nuvarande länsindelning i västra Sverige bör behållas, bör utredaren lämna förslag till åtgärder i form av samarbete över länsgränser för att åstadkomma den samordning som under alla omständigheter bör komma till stånd för att lösa de aktuella planeringsproblemen i regionen.

Utredaren bör också lämna förslag om hur samordningen mellan länsstyrelserna och övriga regionala organ bör förbättras och hur man på bästa sätt kan klargöra ansvars- och arbetsfördelningen mellan den centrala, regionala och lokala nivån.

Arbetets bedrivande

Uppdraget skall redovisas så snart som möjligt dock senast den 1 mars 1992.

Det är angeläget att utredaren har kontakter med berörda länsstyrelser, övriga statliga myndigheter, landsting, kommuner, kommunalförbund, näringsliv och fackliga organisationer.

Utredaren bör samråda med den utredare (dir. 1991:31) som har i uppdrag att göra en analys av den offentliga verksamhetens regionala uppbyggnad.

Utredaren har att beakta vad som sägs i regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning (dir. 1984:5) och om beaktande av EG-aspekter i utredningsverksamheten (dir. 1988:43).

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för civildepartementet att tillkalla en särskild utredare -- som skall omfattas av kommittéförordning en (1976:119) -- med uppgift att göra en översyn av länsindelningen i västra Sverige

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta trettonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Civildepartementet)