Dir. 1991:56

Översyn av bostadsförmedlingsverksamheten

Dir. 1991:56

Beslut vid regeringssammanträde 1991-06-20

Chefen för bostadsdepartementet, statsrådet Lönnqvist, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en utredare tillkallas för att göra en översyn av den kommunala bostadsförmedlingsverksamheten.

Bakgrund

I prop.1990/91:109 om avgifter vid kommunal bostadsförmedling föreslog regeringen att vissa av de tjänster som bostadsförmedlingen erbjuder skall kunna avgiftsbeläggas. Det gäller t. ex. förmedling av lägenhetsbyten, andrahandsuthyrningar och rumsuthyrningar. Därvid framhölls att registrering av bostadssökande samt all anvisning av bostad till registrerad bostadssökande även i fortsättningen skall vara avgiftsfria tjänster.

Bostadsutskottet (1990/91:BoU15), som tillstyrkte förslaget, tog samtidigt upp behovet av en allsidig utredning om den kommunala bostadsförmedlingsverksamheten. Utskottet framhöll att de krav som förts fram från bl.a. kommunalt håll beträffande möjligheterna att avgiftsbelägga delar av den kommunala bostadsförmedlingsverksamheten får ses som ett uttryck för de svårigheter som många kommuner har att inom ramen för dagens ordning bedriva verksamheten så ändamålsenligt som möjligt. En förmedlingsverksamhet med låg effektivitet medför enligt utskottet att tiden för anvisningen förlängs och att lediga lägenheter inte kan ställas till de bostadssökandes förfogande tillräckligt snabbt. Enligt utskottets mening bör det därför övervägas i vilken utsträckning regeländringar m.m. kan främja kommunernas möjligheter att på olika sätt effektivisera och förbättra sin bostadsförmedlingsverksamhet. Utskottet framhöll att övervägandena inte får begränsas till att avse ekonomiska styrmedel, utan att de också bör innefatta behovet av regeländringar i övrigt.

Utskottet anförde även att det som en del av översynen borde ingå att kartlägga behovet och effekterna av att ge kommunerna möjlighet att avgiftsbelägga också registrering av sökande och förmedling av bostad till sådan sökande.

Därvid framhölls vikten av att, i den mån ytterligare avgifter i bostadsförmedlingen blir aktuella, dessa inte bör sättas så högt att bostadssökande med berättigade behov av ekonomiska skäl avstår från att anmäla sig till den kommunala bostadskön eller från att acceptera ett erbjudande om bostad från förmedlingen.

Trots att det enligt utskottet kan vara svårt att exakt beräkna kommunens kostnad för registrering av bostadssökande och anvisning av bostad till registrerad sökande är det uppenbart att den kan vara av en sådan storleksordning att det inte är rimligt att ta ut hela kostnaden av de bostadssökande. Enligt bostadsutskottets mening kan det mot denna bakgrund finnas anledning att begränsa avgiftens storlek utöver vad som följer av den s.k. självkostnadsprincipen.

Vad utskottet anfört har riksdagen givit regeringen tillkänna (rskr. 335). Med anledning härav förordar jag att en särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av den kommunala bostadsförmedlingsverksamheten.

Uppdraget

Som framgår av det föregående bör översynen ges en bred inriktning och syfta till att ge kommunerna förutsättningar att utifrån lokala förhållanden och lokala behov bedriva en effektiv bostadsförmedlingsverksamhet. Utredaren bör därför översiktligt kartlägga och redovisa hur bostadsförmedlingsverksamhet i dag bedrivs såvitt gäller organisation, arbetsformer och köbestämmelser. Med utgångspunkt i redovisningen och i en analys av verksamhetens effektivitet bör utredaren - med beaktande av kommunens självbestämmanderätt i dessa frågor - pröva om kommunernas service till de bostadssökande och till fastighetsägarna kan förbättras genom olika typer av åtgärder.

Utredaren bör vidare pröva om ökade möjligheter för kommunerna att ta ut avgifter kan bidra till en förbättring och effektivisering av den service bostadsförmedlingen erbjuder. Om utredaren vid sin prövning finner att avgiftsuttag vid registrering och förmedling kan bidra till en sådan förbättring bör utredaren även pröva frågan om storleken på sådana avgifter och föreslå hur avgifterna skall regleras. Utredaren bör därvid särskilt beakta vad utskottet anfört i fråga om avgifternas storlek i relation till kostnaderna för verksamheten.

Om det i samband med utredarens kartläggning av bostadsförmedlingsverksamheten aktualiseras andra frågor än de nu nämnda, bör utredaren vara oförhindrad att behandla även dessa.

Tidsplan m.m.

Utredningsarbetet bör vara avslutat senast den 1 juli 1992. För utredningen gäller direktiven till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning (dir.1984:5) och om beaktande av EG-aspekter (dir.1988:43).

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för bostadsdepartementet

att tillkalla en särskild utredare - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med uppdrag att göra en översyn av den kommunala bostadsförmedlingsverksamheten och

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta elfte huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Bostadsdepartementet)