Prop. 1990/91:109

om avgifter vid kommunal bostadsförmedling

Regeringens proposition 1990/91: 109

om avgifter vid kommunal bostadsförmedling

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 14 februari 1991.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Ulf Lönnqvist

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innebär att all anvisning av bostäder till bostadssökande som är registrerad hos kommunal bostadsförmedling skall vara avgiftsfri. Registre- ring som bostadssökande skall också vara avgiftsfri. Tjänster som bostadsv fömiedlingen erbjuder därutöver får avgiftsbeläggas.

] Riksdagen [(NI)/()] . / sam/. Nr [09

©

%% &

Propositionens lagförslag

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 5 lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.1 skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse

462

Om det behövs för bostadsför- sär/”ningens främjande skall kom- mun anordna avgtftsfri bostads» förmedling. I område som kan anses utgöra en enhet i bostadsförsörj- ningshänseende åligger sådan skyl- dighet kommunerna i området. Där- vid skall gemensam bostadsför— medling anordnas och enhetliga grunder tillämpas vid anvisning av bostäder.

Regeringen kan ålägga kommun att fullgöra skyldighet enligt första stycket.

llar regeringen ålagt kommuner att anordna gemensam bostadsför- medling skola de deltagande kom-

munerna handha dennai kommunal- förbund.

Föreslagen lydelse

Om det behövs för att främja bostadsjb'rsörjningett skall en kom— mun anordna bostadsförmedling. I ett område. som kan anses utgöra en enhet i bostadsförsörjningshänseen— de skall kommunema i områdetfull- göra denna skyldighet. Därvid skall gemensam bostadsfönnedling anord- nas oeh enhetliga grunder tillämpas vid anvisning av bostäder.

Kommunal bostadsförmedling skall vara avgiftsfri. Avgift får dock tas ut för sådana tjänster som ho- stadsförrnedlingen till/uttalahriller och som inte avser regisrrering av bo- stadssökande eller anvisning av bn- stad till registrerad l.?ostadssr'ikande. Avgiftens storlek bestäms av kom- munen.

Regeringen kan ålägga en kom- mun att fullgöra sin skyldighet enligt första stycket.

Har regeringen ålagt flera kom- muner att anordna gemensam bo- stadsfönnedling, skall de deltagande kommunerna handha denna i kommunalförbund.

Denna lag träderikraft den ljuli 1991.

1 Lagen omtryckt 19751131 2 Senaste lydelse l977:215

Prop. 1990/91: 109" Förslag till

Lag om ändring i jordabalken

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 65 a åjordabalkenl skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 kap. 65 a 52

Ingen får ta emot, träffa avtal om eller begära ersättning av hyressökande för anvisning av bostadslägenhet för annat ändamål än fritidsändamål. Sådan ersättning får dock utgå vid yrkesmässig bostadsfömiedling enligt grunder som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer.

Ifråga om en kommuns rätt att ta ut ersättning vid bostadsförmedling gäller särskilda bestämmelser i lagen ( I 94 7.523 ) om kmnmunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m. .

Den som uppsåtligen bryter mot första stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt döms till fängelse i högst två år. '

Den som uppburit otillåten ersättning är skyldig att betala tillbaka den.

Denna lag träderi kraft den ljuli 1991.

1 12 kap. omtryckt 1984:694 2 Senaste lydelse 1988:408 3

Bostadsdepartementet Prop. 1990/91: 109

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 februari 1991

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Hjelm- Walle'n, S. Andersson, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Hellström, Johansson, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Thalén, Freivalds, Wallström, Lööw, Persson, Molin, Sahlin, Larsson

Föredragande: statsrådet Lönnqvist

Proposition om avgifter vid kommunal bostadsförmedling

] Inledning

Det har från kommunalt och andra håll i olika sammanhang framförts krav på att kommuner skall ges rätt att ta ut avgifter i samband med kommunal bostadsförmedling. Så har t.ex. Kommunalförbundct för Stor-Stockholms Bostadsförmedling (KSB) hos regeringen begärt att lagen (19471523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m. (bostadsför- sörjningsiagen) ändras så att det blir möjligt att finansiera vissa inslag i bo- stadsförmedlingsverksamhet med avgifter. Avgiftsftnausieringen bör enligt KSB kunna omfatta uttag av registreringsavgift, avgift för bytesverksamhet samt för förmedling av andrahandsbostäder och inneboendcrum.

Boverket har föreslagit att bostadsförsörjningslagen ändras så att de kom- muner som så önskar kan införa avgiftsfinansierad bytesservice.

2. Gällande bestämmelser

En kommun är enligt 4 & bostadsförsörjningslagen skyldig att anordna bostadsförmedling om det behövs för bostadsförsörjningens främjande. Bostadsförmedlingen skall vara avgiftsfri.

Möjligheten att ta ut avgifter för bostadsförmedling är även i övrigt begränsad genom lagstiftning. Ett uttryckligt förbud att ta emot, träffa avtal om eller begära ersättning av hyressökande för anvisning av sådan bostads- lägenhet som inte är fritidsbostad finns i 12 kap. 65 a & jordabalken. Att bryta mot förbudet är straffbart och medför skyldighet att betala tillbaka den otillåtna ersättningen. Undantag från avgiftsförbudet görs för yrkesmässig bostadsfönnedling. En avgift som bestäms av kammarkollegiet får då tas ut med stöd av förordningen (1978:313) om taxa för yrkesmässig bostads- förmedling. Enligt kammarkollegiets taxa (kammarkollegiets författnings- samling KFS 1990136, KKz2) får ersättning tas ut endast om anvisningen

leder till att hyresavtal träffas. Om avtal inte kommer till stånd och avgiften har betalats i förskott skall den betalas tillbaka.

3. Föredragandcns överväganden

Mitt förslag: All anvisning av bostad till sökande som är registrerad hos kommunal bostadsförmedling skall vara avgiftsfri. Även registre- ring som bostadssökande skall vara avgiftsfri. Tjänster som bostads- förmedlingen erbjuder därutöver får avgiftsbeläggas. Avgiftens storlek bestäms av kommunen.

Skälen för mitt förslag: Kommunal bostadsförmedling är ett viktigt medel i bostadsförsörjningen när det gäller att fördela bostäder på ett rättvist sätt. Enligt min mening bör det därför ftnnas starka skäl för att en kommun inte skall inrätta bostadsfönuedling.

Kommunal bostadsförmedling skall enligt gällande lag vara avgiftsfri. Jag anser inte att det finns anledning att ändra denna grundläggande bestämmelse. Jag kan alltså inte biträda förslag som innebär att kommuner skall få ta ut av- gifter för att t.ex. registrera bostadssökande hos bostadsförmedling. Som framgått av det föregående är detta inte heller tillåtet vid annan bostadsför- medling som sker yrkesmässigt. Kommunal bostadsförmedling bör enligt min mening tillhandahålla en avgiftsfri basservice som innefattar registrering av bostadssökande och anvisning av till fönnedlingen anmälda lediga lägen- heter enligt fastställda turordningsprinciper, dvs. i princip den verksamhet som de kommunala bostadsfönnedlingarna i dag bedriver.

Vad jag nu har sagt utesluter dock inte att kommunen bör ges rätt att ta ut avgifter för andra tjänster som en kommun vill att dess bostadsfömiedling skall tillhandahålla. Det är angeläget att den service som txistttdsfömredlingen ger kan utökas. Jag tänker här framför allt på sådana tjänster som atti särskild ordning ta emot och förmedla erbjudanden om lägenhetsbyten eller erbjudanden om andrahandsuthyrning och rumsuthyrning. För sådana tjänster bör kommunen kunna få ta ut en avgift av dem som utnyttjar tjänsten. På motsvarande sätt bör kommttnen kunna ta ut avgifter för sådana tjänster som innebär att förmedlingen tillhandahåller s.k. bytesguider eller andra förteckningar på bostäder m.m. Kommunen kan genom sådana avgiftsuttag få reella möjligheter att finansiera en vidgad verksamhet, vilket bör kunna medföra att fler kommuner tttökar sin service. En rätt att få ta ut avgift för vissa tjänster kan också stimulera kommuner som i dag saknar bostadsförmedling att starta sådan verksamhet. Genom att öka bostadsför- medlingens utbud av tjänster kan också rörligheten på bostadsmarknaden underlättas. En utvidgad verksamhet kan även bidra till titt förbättra exempel- vis ungdomars möjligheter att få en bostad.

Jag förordar således att kommuner får rätt att inom ramen för kommunal bostadsfömiedling avgiftsbelägga sådan förmedlingsverksamhet till allmän-

U!

heten som går utöver den service som består i att registrera och anvisa bostäder till bostadssökande. En uttrycklig bestämmelse om detta bör införas i 4 & bostadsförsörjningslagen. Bestämmelsen skall även innefatta en rätt för kommunerna att själva bestämma avgifternas storlek. Därvid skall de prin- ciper för avgiftsuttag som gäller för kommunerna i allmänhet tillämpas, bl.a. självkostnadsprincipen.

Jag föreslår vidare att kommunerna inte skall omfattas av de särskilda bestämmelserna i 12 kap. 65 a åjordabalken. De taxor för yrkesmässig bostadsförmedling som föreskrivs med stöd av dessa bestämmelser skall alltså inte gälla för kommunerna. Ett tillägg för att markera vad jag nu har - sagt bör göras i nämnda paragraf.

Vad jag har föreslagit bör gälla även kommunalförbund. Detta följer av 2 & kommunalförbundslagen (19851894). Någon uttrycklig bestämmelse om detta behövs därför inte.

De nya bestämmelserna bör träda i kraft den 1 juli 1991.

4. Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu anfört har inom bostadsdepartementet upprättats förslag till

1. lag om ändring i lagen (19472523) om kommunala åtgärder till bostads— försörjningens främjande m.m.

2. lag om ändring ijordabalken. Beträffande förslaget under 1 har jag även föreslagit vissa språkliga justeringar.

5. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställerjag att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen.

6. Beslut

Regeringen anslttter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

gotab 98069. Stockholm 1991