Dir. 1991:57

Avveckling av importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD) och fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFUND)

-

Dir. 1991:57

Beslut vid regeringssammanträde 1991-06-27.

Statsrådet Hjelm-Wallén anför.

Mitt förslag

Jag föreslår efter samråd med statsrådet Gradin att en särskild utredare tillkallas för att ansvara för avvecklingen av importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD) samt fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFUND) från den 1 juli 1991.

Uppdraget innebär att överta arbetsgivaransvaret för den kvarvarande uppsagda personalen samt att avveckla lokaler och utrustning m.m.

Bakgrund

Riksdagen har beslutat att IMPOD och SWEDFUND skall avvecklas och att en ny myndighet skall inrättas för biståndssamarbete inom näringslivsområdet (prop. 1990/91:100 bil. 5, UU15, rskr. 242).

Regeringen beslutade den 30 maj 1991 om att inrätta styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP).

Avvecklingen av IMPOD och SWEDFUND sköts fram till den 1 juli 1991 av respektive organ själva. Flertalet av personalen kommer att anställas vid den nya myndigheten SWEDECORP. Övrig personal sägs upp senast den 6 juli 1991. Uppsägningstiden varierar från en till tolv månader. Det beräknas att sex till åtta personer berörs av uppsägningarna.

För att slutföra avvecklingsarbetet vid IMPOD och SWEDFUND behövs en övergångsorganisation efter det att dessa organisationer upphör den 1 juli 1991.

Den som enligt detta beslut har arbetsgivaransvar skall ha till uppgift att fr.o.m. den 1 juli 1991 från IMPOD och SWEDFUND överta ansvaret för att slutföra avvecklingsarbetet.

Arbetet innebär bl.a.

  • att ge anställda en aktiv och kontinuerlig information,
  • att fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och aktivt verka för att så långt möjligt skaffa den övertaliga personalen nytt arbete,
  • att i avvecklingsarbetet utnyttja tillgängliga stödresurser, framförallt Trygghetsstiftelsen och arbetsförmedlingen men också t.ex. statens arbetsgivarverk, statens institut för personalutveckling, övriga stabsmyndigheter och Statshälsan,
  • att slutligt reglera alla fordringar och skulder samt upprätta bokslut,
  • att vidta administrativa åtgärder, som t.ex. att verkställa slutlig arkivläggning, slutföra matriklar, avveckla lokaler och utrustning som ej övertagits av SWEDECORP m.m.,
  • att avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden.

Bokslutet för IMPOD bör fastställas av regeringen.

Arbetet skall slutföras före utgången av juni 1992.

Arbetet skall avslutas med en rapport. I rapporten skall kostnaderna för avvecklingen särskilt redovisas.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden om internationellt utvecklingssamarbete

att tillkalla en särskild utredare, omfattad av kommittéförordningen (1976:119), med uppdrag att fullfölja avvecklingen av IMPOD och SWEDFUND,

att besluta om sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna för avvecklingen skall belasta under anslaget III C 3 från IMPOD återförd reservation till regeringens disposition. Medlen får disponeras av kommarkollegiet efter beslut av den särskilde utredare som tillsatts enligt dessa direktiv. Lönekostnader för personal som är anställd vid SWEDFUND skall belasta SWEDFUNDs avslutande resultaträkning.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

(Utrikesdepartementet)